1. února 2012

Rada města Kutné Hory přijala na svém zasedání dne 1.února 2012

Usnesení č. 37/12 k zápůjčce Rytířského sálu
Rada města s o u h l a s í
se zápůjčkou Rytířského sálu a Preghausu Vlašského dvora Českému červenému kříži, oblastnímu spolku Kutná Hora pro slavnostní ocenění bezpříspěvkových dárců krve dne 18. dubna 2012 od 14:00 do 17:00 hodin.
Zodpovídá : E. Hnátková      Termín : 15.02.12


Usnesení č. 38/12 k příspěvku na reprezentaci města Kutná Hora
Rada města I. s o u h l a s í
s účastí Města Kutná Hora na projektu realizovaným partnerským městem Fidenza.

II. s c h v a l u j e
poskytnutí příspěvku ve výši 5000,- Kč Gymnáziu Jiřího Ortena na dopravu v rámci reprezentace města Kutná Hora v souvislosti s účastí studentů na projektu realizovaném v partnerském města Fidenza.
Zodpovídá : E. Hnátková      Termín : 30.04.12


Usnesení č. 39/12 k vyhlášení VŘ č.M 2/12 na prodej nemovitostí
Rada města s o u h l a s í
s vyhlášením výběrového řízení číslo M 2/12 na prodej budovy č.p. 5 na pozemku p.č. st. 31 a pozemků p.č. st. 31 o výměře 518 m2, p.č. 36 o výměře 183 m2, p.č. 37 o výměře 191 m2 a p.č. 38 o výměře 546 m2, vše v k.ú. Morašice v Železných horách, za podmí nek uvedených v oznámení o vyhlášení výběrového řízení a za vyvolávací cenu 1.600.000,- Kč
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 18.04.12


Usnesení č. 40/12 ke zřízení věcného břemene - RWE GasNet,s.r.o.
Rada města s o u h l a s í
se zřízením věcného břemene stavby "Stavební úpravy - Rekonstrukce NTL plynovodů včetně přípojek Kutná Hora, ul. Krátká, Sběrná" na pozemcích p.č. 3852, 2147/10, 3871, 2144/3, 3873 a 3857/1 v k.ú. Kutná Hora v majetku Města Kutná Hora, včetně práva vstup u za účelem kontroly, oprav a údržby stavby, ve prospěch společnosti RWE GasNet, s.r.o., se sídlem Ústí nad Labem, Klíšská 940, 401 17. Věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou. Jednorázová úhrada za zřízení věcného břemene bude 200,- Kč/bm bez DPH.< BR> Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 31.08.12


Usnesení č. 41/12 ke zřízení věcného břemene - man.Plíhalovi
Rada města I. s o u h l a s í
se zřízením věcného břemene chůze a jízdy na částech pozemků p.č. 4122/56, p.č. 4122/65 a p.č. 4122/49 v k.ú. Kutná Hora pro každého vlastníka pozemku p.č. 4122/21 v k.ú. Kutná Hora. Věcné břemeno bude zřízeno bezúplatně na dobu neurčitou.

II. n e s o u h l a s í
se zřízením věcného břemene chůze na části pozemku p.č. 4122/55 v k.ú. Kutná Hora pro každého vlastníka pozemku p.č. 4122/21 v k.ú. Kutná Hora.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 31.12.12


Usnesení č. 42/12 k rezignaci na funkci člena majetkové komise RM
Rada města o d v o l á v á
pana Vladimíra Dupala, Kutná Hora na základě jeho vlastní žádosti z funkce člena majetkové komise.
Zodpovídá : E. Hnátková      Termín : 10.02.12


Usnesení č. 43/12 k prodeji bytové jednotky č.4, Fučíkova ul., KH
Rada města d o p o r u č u j e
zastupitelstvu města souhlasit s prodejem bytové jednotky č.4 v domě čp. 328, ul. Fučíkova v Kutné Hoře včetně podílu na společných částech domu a pozemku p.č. 610 a p.č. 611 v k.ú Kutná Hora dle "Prohlášení vlastníka " ze dne 23.5.1998 manželům Miroslav u a Barboře Brožkovým,Kutná Hora za kupní cenu ve výši 588.635,- Kč stanovenou dle výpočtu, který byl schválen usnesením ZM č. 161/07 ze dne 28.6.2007.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 20.03.12


Usnesení č. 44/12 k prominutí poplatku z prodlení
Rada města s o u h l a s í
a) s prominutím úroku z prodlení pro paní Veroniku Horváthovou,Kutná Hora ve výši 25% z částky 224,00 Kč.
b) s prominutím poplatku z prodlení pro paní Věru Lévaiovou,Kutná Hora ve výši 50% z částky 23.155,00 Kč.


Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 29.02.12


Usnesení č. 45/12 k úpravě nájemného
Rada města s o u h l a s í
se zvýšením nájemného v roce 2012 o míru inflace u nájemních smluv na pronájem bytových jednotek, kde je uvedena inflační doložka.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.07.12


Usnesení č. 46/12 k přidělení bytu - Dr.Ževtunov
Rada města s o u h l a s í
s přidělením bytu a uzavřením nájemní smlouvy k bytu č. 11, o velikosti 2+1 (55,0 m2), v čp. 19, ul. Vojtěšská, Kutná Hora s MUDr. Andrejem Ževtunovem,Moskva (Rusko). Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou - 2 roky s účinností od 1. 2. 2012, kdy n ájemné bude ve výši 31,24 Kč/m2 měsíčně.


Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 29.02.12


Usnesení č. 47/12 k přidělení bytu v DPS
Rada města s o u h l a s í
s přidělením bytu a uzavřením nájemní smlouvy k bytu č. 3 v domě s pečovatelskou službou o velikosti 1+kk, ve 3. podlaží domu čp. 921, ul. U Havírny, Kutná Hora s paní Květoslavou Nebovidskou,Kutná Hora. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s účinností od 1. 4. 2012.

Zrušeno usnesením RM č. 303/12 ze dne 18.4.12.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 30.04.12


Usnesení č. 48/12 k prodeji byt.jednotky v domě čp.73,ul.Na Studních, KH
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
souhlasit se záměrem prodat bytovou jednotku č. 20 v domě čp. 73, ul. Na Studních v Kutné Hoře včetně podílu na společných částech domu a pozemku p.č. 785/20 v k.ú Sedlec u Kutné Hory dle "Prohlášení vlastníka " ze dne 14.11.1996 panu Miloslavu Šancovi,K utná Hora dle varianty č.1 uvedené v důvodové zprávě.

Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 20.03.12


Usnesení č. 49/12 k žádosti společnosti TRANS spo.s r.o.
Rada města s o u h l a s í
s vyvěšením záměru na pronájem části pozemku p.č. 2952 v k.ú. Kutná Hora společnosti TRANS spol. s.r.o., se sídlem Potoční 208, Kutná Hora za účelem odparkování firemních vozů.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 07.03.12


Usnesení č. 50/12 k žádosti Oblastní charity KH
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením smlouvy o výpůjčce nebytových prostor - Preghausu v nemovitosti č.p. 552 Havlíčkovo nám. v Kutné Hoře mezi Městem Kutná Hora, se sídlem Havlíčkovo nám. 552, Kutná Hora a Oblastní charitou Kutná Hora, se sídlem Havířská č.p. 403, Kutná Hora na dobu určitou od 26.3.2012 do 30.3.2012 za účelem konání Velikonoční prodejní výstavy.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 26.03.12


Usnesení č. 51/12 k úpravě nájemného
Rada města I. s o u h l a s í
a) s tím, že v roce 2012 nebude zvýšeno nájemné pro rok 2012 u nájemních smluv o nájmu nebytových prostorů a pozemků o míru inflace v roce 2011 u nájemců, kde roční nájemné je nižší než 10.000,- Kč

b) s tím, že v roce 2012 bude zvýšeno nájemné pro rok 2012 u nájemních smluv o nájmu nebytových prostorů a pozemků o míru inflace v roce 2011 u nájemců, kde roční nájemné je vyšší než 10.000,- Kč

II. u k l á d á
odboru správy majetku předložit radě města v roce 2013 sdělení o míře inflace za rok 2012

Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.01.13


Usnesení č. 52/12 k žádosti pana Barbory
Rada města s o u h l a s í
s vyvěšením záměru na pronájem nebytových prostor v areálu nemovitosti č.p. 28 Čáslavská ul., Kutná Hora (bývalé prostory pneuservisu včetně sociálního zařízení v přízemí nemovitosti č.p. 28 Čáslavská ul., Kutná Hora) panu Jiřímu Barborovi,Kutná Hora
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 07.03.12


Usnesení č. 53/12 k odvolání proti vyhodnocení výběrového řízení
Rada města t r v á
na svém usnesení č. 22/12 ze dne 11. 1. 2012, kterým na základě vyhodnocení výběrového řízení č. SN 39/11 vyslovila nesouhlas s uzavřením nájemní smlouvy na pronájem bytu č. 15 o velikosti 3+1 ve 2. podlaží domu čp. 343, ul. Masarykova v Kutné Hoře s pan í Romanou Mačovou, Kolín 2 z důvodu nesplnění podmínek výběrového řízení, a to dluhu vůči Městu Kutná Hora.

Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 10.02.12


Usnesení č. 54/12 k bezúplatné dodávce tepla ze zimního stadionu
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením předložené smlouvy o bezúplatné dodávce tepelné energie ze zimního stadionu Města Kutná Hora na plavecký bazén TJ SPARTA Kutná Hora.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 29.02.12


Usnesení č. 55/12 k uzavření dohody o přidělení bytu
Rada města s o u h l a s í
a)s uzavřením dohody mezi Městem Kutná Hora a paní Ludmilou Zacharovou, Kutná Hora týkající se přidělení bytu v domě s pečovatelskou službou, a to bytu č. 5 ve 2. podlaží domu čp. 402, ul. Benešova v Kutné Hoře, jakmile bude předmětný byt po jeho rekonst rukci připraven k obsazení, a dále ukončení nájemní smlouvy k bytu č. 13 v čp. 555, ul. Uhelná v Kutné Hoře dohodou k 1. dni měsíce následujícího po uzavření smlouvy o nájmu bytu č. 5 v čp. 402, ul. Benešova v Kutné Hoře.

b)s uzavřením dohody mezi Městem Kutná Hora a paní Miloslavou Pilařovou, Kutná Hora týkající se přidělení bytu v domě s pečovatelskou službou, a to bytu č. 6 ve 2. podlaží domu čp. 402, ul. Benešova v Kutné Hoře, jakmile bude předmětný byt po jeho rekons trukci připraven k obsazení, a dále ukončení nájemní smlouvy k bytu č. 5 v čp. 555, ul. Uhelná v Kutné Hoře dohodou k 1. dni měsíce následujícího po uzavření smlouvy o nájmu bytu č. 6 v čp. 402, ul. Benešova v Kutné Hoře.

Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 15.02.12


Usnesení č. 56/12 k uzavření dohody o přidělení bytu
Rada města s o u h l a s í
a)s uzavřením dohody mezi Městem Kutná Hora a paní Marcelou Landgráfovou, Kutná Hora týkající se přidělení bytu č. 5 v čp. 656, ul. Puškinská v Kutné Hoře, a dále ukončení nájemní smlouvy k bytu č. 32 v čp. 555, ul. Uhelná v Kutné Hoře dohodou k 1. dni m ěsíce následujícího po uzavření smlouvy o nájmu bytu č. 5 v čp. 656, ul. Puškinská v Kutné Hoře.

b) s přidělením bytu a uzavřením nájemní smlouvy k bytu č. 5, o velikosti 2+1 (68,89 m2) ve 4. podlaží domu čp. 656, ul. Puškinská v Kutné Hoře s paní Marcelou Landgráfovou, Kutná Hora. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou, kdy nájemné bude ve výši 45,06 Kč/m2 měsíčně.

Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.03.12


Usnesení č. 57/12 k uzavření dohody o přidělení bytu
Rada města s o u h l a s í
a) s uzavřením dohody mezi Městem Kutná Hora a paní Marií Hájkovou,Kutná Hora týkající se přidělení bytu č. 5 v čp. 661, ul. Puškinská v Kutné Hoře, a dále ukončení nájemní smlouvy k bytu č. 26 v čp. 555, ul. Uhelná v Kutné Hoře dohodou k 1. dni měsíce n ásledujícího po uzavření smlouvy o nájmu bytu č. 5 v čp. 661, ul. Puškinská v Kutné Hoře.

b) s přidělením bytu a uzavřením nájemní smlouvy k bytu č. 5, o velikosti 3+1 (71,22 m2) ve 4. podlaží domu čp. 661, ul. Puškinská v Kutné Hoře s paní Marií Hájkovou,Kutná Hora. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou, kdy nájemné bude ve výši 46 ,86 Kč/m2 měsíčně.

Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 30.04.12


Usnesení č. 58/12 k užívání prostorů Vl.dvora
Rada města s o u h l a s í
a) na základě čl. XIV. nájemní smlouvy uzavřené mezi Městem Kutná Hora, se sídlem Havlíčkovo nám. 552, Kutná Hora a Průvodcovskou službou Kutná Hora s.r.o., se sídlem Vlašský dvůr, Havlíčkovo nám. 552, Kutná Hora s podnájmem společnosti KH Travel s.r.o., se sídlem Štefánikova 92, Kutná Hora v rámci akce "O stříbrný groš", a to s účinností od 1.2.2012 do 31.12.2012

b) s uzavřením smlouvy o výpůjčce mezi Městem Kutná Hora, se sídlem Havlíčkovo nám. 552, Kutná Hora a společností KH Travel s.r.o., se sídlem Štefánikova 92, Kutná Hora na nebytový prostor v objektu Vlašského dvora - preghaus v rámci akce "O stříbrný gro š", a to na dobu určitou s účinností od 1.2.2012 do 29.2.2012

c)s vyvěšením záměru na výpůjčku nebytového prostoru v objektu Vlašského dvora - preghausu společnosti KH Travel s.r.o., se sídlem Štefánikova 92, Kutná Hora z důvodu využití prostoru v rámci akce "O stříbrný groš".

Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 22.02.12


Usnesení č. 59/12 k výpůjčce parku pod Vlašským dvorem
Rada města s o u h l a s í
s výpůjčkou parku pod Vlašským dvorem v Kutné Hoře Oblastnímu spolku Českého Červeného kříže Kutná Hora, Benešova 149, Kutná Hora, za účelem uspořádání oblastního kola soutěže Hlídek mladých zdravotníků na den 10.5.2012. Samotná akce proběhne v době od 8 .00 do 14.00 hod.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 10.05.12


Usnesení č. 60/12 k poptáv.řízení na "svoz bioodpadů v měst.části Žižkov"
Rada města I. s c h v a l u j e
a) v souladu s ustanovením § 12 odst. (3) a dle § 18 odst. (5) zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů zahájení poptávkového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávku služby s názvem "Svoz bioodpadů z měs tské části Žižkov v Kutné Hoře"

b) pro toto zadávací řízení základní hodnotící kritérium nejnižší nabídkovou cenu uvedenou včetně DPH

II. s o u h l a s í
a) s předloženým návrhem na jmenování členů a náhradníků hodnotící komise zadavatelem, která zároveň plní funkci komise pro otevírání obálek s nabídkami a posuzuje kvalifikaci uchazečů ve složení:
člen komise: náhradník člena komise:
Ing.Franc Jiří Koubský Karel
Ing.Schäferová Lucie Vepřek Dobroslav
Ing. Shyamoli Hájková Božena Marhanová
Ing. Josef Bárta Ing.Morawski Ota
Ing. Jiří Janál RNDr. Dáša Civišová, CSc.

b) s předloženým návrhem na zaslání písemné výzvy k předložení nabídky a prokázání splnění kvalifikace pěti vybraným zájemcům uvedeným v důvodové zprávě

Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.03.12


Usnesení č. 61/12 k zvýšení ceny o inflaci - Z.Horák
Rada města n e s o u h l a s í
se zvýšením měsíční ceny za provozování veřejných WC v Breuerových sadech a v Libušině ulici o roční míru inflace za rok 2010 a 2011 panu Zdeňkovi Horákovi, se sídlem Šandova 148, Kutná Hora, který provozuje veřejná WC v Breuerových sadech a v Libušině u lici v Kutné Hoře, na základě smlouvy uzavřené dne 21.12.2009 mezi ním a Městem Kutná Hora, se sídlem Havlíčkovo nám. 552, Kutná Hora.

Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 15.02.12


Usnesení č. 62/12 k záměru na pronájem pozemků - Vinné sklepy KH
Rada města s o u h l a s í
se zveřejněním záměr na pronájem pozemků parc.č. 805/132, parc.č. 805/138 a parc.č. 805/162 vše v k.ú. Sedlec u Kutné Hory, společnosti Vinné sklepy Kutná Hora, s.r.o., se sídlem Jiřího z Poděbrad 288, Kutná Hora, za účelem zřízení vinohradů, na dobu ne určitou s pětiletou výpovědní lhůtou s tím, že výpověď může být dána nejdříve po deseti letech od uzavření nájemní smlouvy.

Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 22.02.12


Usnesení č. 63/12 k rozpočtové příloze na r.2012 - TS KH
Rada města s c h v a l u j e
předloženou rozpočtovou přílohu na rok 2012 jako Dodatek č. 36 ke Smlouvě na zabezpečení veřejně prospěšných služeb, uzavřené dne 13.3.2000 mezi Městem Kutná Hora, Havlíčkovo nám. 552, Kutná Hora, a společností Technické služby Kutná Hora, spol. s r.o., U Lazara 22, Kutná Hora.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 29.02.12


Usnesení č. 64/12 k výpůjčce parku pod Vlašským dvorem - sdruž.KOCÁBKA
Rada města s o u h l a s í
s výpůjčkou parku pod Vlašským dvorem v Kutné Hoře Sdružení KOCÁBKA, se sídlem Litoměřická 798, Kutná Hora, za účelem uspořádání 29. ročníku festivalu "Kutnohorská Kocábka" na dny od 18. do 19. srpna 2012. Samotná akce by proběhla dne 18.srpna 2012 od 13 .00 do 22.00 hod.

Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 18.08.12


Usnesení č. 65/12 k rozpočtovým opatřením OSM OSN č.1-4/12
Rada města I. s c h v a l u j e
a) předložený návrh OSM - OSN č.1/12, kterým se zřizuje nová výdajová investiční položka Čáslavská 28 - kanalizační přípojka ve výši 41.500 Kč, a to na úkor výdajové položky nebytové prostory opravy.

b) předložený návrh OSM - OSN č.2/12, kterým se zřizuje nová výdajová investiční položka Táborská 71 - kanalizační přípojka ve výši 24.300 Kč, a to na úkor výdajové položky byty opravy

c) předložený návrh OSM - OSN č.3/12, kterým dochází k přesunu rozpočtových prostředků ve výši 20.000,-- Kč na novou výdajovou položku kino služby, a to na úkor výdajové položky nebytové prostory služby.

d) předložený návrh OSM - OSN č.4/12, kterým dochází k přesunu rozpočtových prostředků ve výši 30.000,-- Kč na výdajovou položku DPS služby, revize, a to na úkor výdajové položky nebytové prostory služby.

II. u k l á d á
ekonomickému odboru informovat na nejbližším řádném ZM Kutná Hora
o rozpočtových opatřeních schválených v I bodě tohoto usnesení.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 05.02.12


Usnesení č. 66/12 k rozpočtovému opatření OSM-TO č.1/12
Rada města I. s c h v a l u j e
předložený návrh OSM - TO č. 1/12 kterým dochází ke zřízení nových investičních položek PD Doplňkové osvětlení přechodu Na Valech (Mišpulky), PD Doplňkové osvětlení přechodu Kouřimská (kaplička), PD Doplňkové osvětlení přechodu Kouřimská (Benzina) v celk ové výši 13.500,-- Kč a to na úkor výdajové položky Veřejné osvětlení - služby.

II. u k l á d á
ekonomickému odboru informovat na nejbližším řádném zasedání ZM Kutná Hora o rozpočtových opatřeních schválených v bodě I tohoto usnesení.Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 20.03.12


Usnesení č. 67/12 k vyúčtování příspěvků za r.2011-Podpora obnovy kultur.památek
Rada města b e r e n a v ě d o m í
a) předloženou souhrnnou zprávu za rok 2011 - přehled poskytnutých příspěvků z programu Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností

b) že bylo dokončeno vyúčtování příspěvků z programu Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností a veškeré podklady pro vyúčtování byly zaslány Ministerstvu kultury ČR.Usnesení č. 68/12 k programu Podpora obnovy kultur.památek
Rada města b e r e n a v ě d o m í
vyhlášení programu Ministerstva kultury Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností. Celková výše kvóty pro rok 2012 činí 1.423.000,- Kč, která bude rozdělena pouze v jednom kole.


Usnesení č. 69/12 k zápisu školské komise
Rada města b e r e n a v ě d o m í
zápis školské komise ze dne 9.1.2012
Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 25.02.12


Usnesení č. 70/12 k zápisu z jednání komise pro sociální záležitosti
Rada města b e r e n a v ě d o m í
a) zápis komise pro sociální zaležitosti ze dne 9.1.2012
b) zápis komise pro sociální zaležitosti ze dne 16.1.2012


Usnesení č. 71/12 k pracovní skupině pro řešení sociál.bydlení v KH
Rada města b e r e n a v ě d o m í
zřízení pracovní skupiny pro zpracování koncepce sociálního bydlení v Kutné Hoře


Usnesení č. 72/12 k zápisu z jednání prac.skupiny pro udělování čest.občanství
Rada města b e r e n a v ě d o m í
zápis z jednání pracovní skupiny pro udělování čestného občanství konaného dne 10.1.2012


Usnesení č. 73/12 k rozšíření prohlídek ve Vlašském dvoře
Rada města b e r e n a v ě d o m í
rozšíření provozní doby Vlašského dvora při večerních prohlídkách "O stříbrný groš"RNDr. Ivo Šanc, CSc., v. r., starosta
Ing. Jiří Franc, v. r., místostarosta
Karel Koubský, v. r., místostarosta

Home » Městský úřad » Samospráva » Rada » Usnesení RM » 2012 » 1. února 2012

Nahoru