1. prosince 2010

Rada města Kutné Hory přijala na svém zasedání dne 1.prosince 2010

Usnesení č. 955/10 k bývalému areálu Avie
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
souhlasit s podmínečnou přípustností z pohledu ÚPM pro předložený záměr společnosti CREST Reality na zástavbu areálu Avie.
Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 21.12.10


Usnesení č. 956/10 k zastoupení města v obchocních společnostech
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
a) navrhnout Valné hromadě společnosti Vodohospodářská společnost Vrchlice-Maleč, a.s.
1. zařadit do programu jednání Valné hromady, která se uskuteční
3.1.2011 bod "Změna v orgánech společnosti"
2. odvolat z představenstva společnosti pana Ivo Šalátka a Václava Vančuru, pokud sami do dne jednání Valné hromady ze svých funkcí neodstoupí
3. odvolat z dozorčí rady společnosti pana Tomáše Benadu, pokud sám do dne jednání Valné hromady ze své funkce neodstoupí
4. jmenovat do představenstva společnosti pana Ivo Šance a Karla Koubského
5. jmenovat do dozorčí rady společnosti pana Jiřího France

b) pověřit pana Ivo Šance zastupováním města Kutná Hora na jednání Valné hromady společnosti Vodohospodářská společnosti Vrchlice-Maleč, a.s., které se uskuteční dne 3. ledna 2011.

c) navrhnout Valné hromadě společnosti MVE PLUS, s.r.o.
1. odvolat z dozorčí rady společnosti paní Marii Štorkovou a pana Michala Beneše, pokud sami do dne jednání Valné hromady ze svých funkcí neodstoupí
2. jmenovat do dozorčí rady společnosti pana Jiřího France a Jiřího Vaňka

d) navrhnout Valné hromadě společnosti Sparta ČKD Kutná Hora, a.s.
1. odvolat z dozorčí rady společnosti pana Karla Ptáčka, pokud sám do dne jednání Valné hromady ze své funkce neodstoupí
2. jmenovat do představenstva společnosti pana Karla Koubského
3. jmenovat do dozorčí rady společnosti pana Jindřicha Bartoně a Pavla Miku

Zodpovídá : RNDr. I. Šanc, starosta      Termín : 31.12.10


Usnesení č. 957/10 ke složení dozorčí rady spol. Technické služby
Rada města I. j m e n u j e
ve funkci Valné hromady společnosti Technické služby Kutná Hora, spol. s r.o.
pana Miroslava Vaníčka, Jana Hnízda, Jiřího France, Pavla Miku a Jana Cihláře do funkce člena dozorčí rady této společnosti.

II. u k l á d á
ve funkci Valné hromady společnosti Technické služby Kutná Hora, spol. s r.o.
jednateli společnosti panu Janu Jägerovi provést schválenou změnu v obsazení dozorčí rady společnosti v zápisu u Obchodního rejstříku v Praze.


Zodpovídá : Ing. Jager, jednatel      Termín : 31.01.11


Usnesení č. 958/10 ke složení dozorčí rady spol. KH Tebis
Rada města I. j m e n u j e
ve funkci Valné hromady společnosti KH TEBIS s. r.o.
pana Jiřího Vaňka, Ivo Šance, Karla Koubského, Jaroslava Suka a Pavla Bezoušku do funkce člena dozorčí rady této společnosti.

II. u k l á d á
ve funkci Valné hromady společnosti KH TEBIS s. r.o.
jednateli společnosti panu Vladimíru Gajdošovi provést schválenou změnu v obsazení dozorčí rady společnosti v zápisu u Obchodního rejstříku v Praze.


Zodpovídá : Ing. V.Gajdoš, jednatel      Termín : 31.01.11


Usnesení č. 959/10 ke složení dozorčí rady spol. Městské lesy a rybníky
Rada města I. j m e n u j e
ve funkci Valné hromady společnosti Městské lesy a rybníky Kutná Hora spol. s r.o.
pana Jiřího Vaňka, Ivo Šance, Jindřicha Bartoně, Jiřího France a paní Michaelu Bartoškovou do funkce člena dozorčí rady této společnosti.

II. u k l á d á
ve funkci Valné hromady společnosti Městské lesy a rybníky Kutná Hora spol. s r.o.
jednateli společnosti panu Stanislavu Peroutkovi provést schválenou změnu v obsazení dozorčí rady společnosti v zápisu u Obchodního rejstříku v Praze.

Zodpovídá : Ing. Peroutka, jednatel      Termín : 31.01.11


Usnesení č. 960/10 ke složení dozorčí rady spol. Průvodcovská služba
Rada města I. j m e n u j e
pana Jindřicha Bartoně, Ivo Šance, Ivana Sovu, paní Irenu Jelínkovou a Zuzanu Bönischovou do funkce člena dozorčí rady této společnosti.

II. u k l á d á
ve funkci Valné hromady společnosti Průvodcovská služba Kutná Hora spol. s r.o.
jednatelce společnosti paní Ivaně Vopálkové provést schválenou změnu v obsazení dozorčí rady společnosti v zápisu u Obchodního rejstříku v Praze.

Zodpovídá : Ing.Vopálková,jednatelka      Termín : 31.01.11


Usnesení č. 961/10 ke změně zastoupení města v Nadaci Kutná Hora - památka UNESCO
Rada města I. o d v o l á v á
z funkce člena správní rady Nadace Kutná Hora - památka UNESCO pana
Ivo Šalátka a pana Václava Vančuru.

II. j m e n u j e
do funkce člena správní rady Nadace Kutná Hora - památka UNESCO pana Ivo Šance a pana Karla Koubského.

Zodpovídá : E. Hnátková      Termín : 15.12.10


Usnesení č. 962/10 ke změně zastoupení města v DSO Mikroregion KUTNOHORSKO
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
a) odvolat pana Václava Zimmermanna z funkce člena rady dobrovolného svazku obcí "Mikroregion KUTNOHORSKO".
b) jmenovat pana Jiřího France do funkce člena rady dobrovolného svazku obcí "Mikroregion KUTNOHORSKO".

Zodpovídá : E. Hnátková      Termín : 10.12.10


Usnesení č. 963/10 ke změně zastoupení města ve Sdružení Česká inspirace
Rada města I. o d v o l á v á
pana Ivo Šalátka z funkce zástupce města ve Sdružení Česká inspirace.

II. j m e n u j e
do funkce zástupce města ve Sdružení Česká inspirace pana RNDr. Ivo Šance, CSc.


Zodpovídá : E. Hnátková      Termín : 01.12.10


Usnesení č. 964/10 ke změně zastoupení města ve Sdružení České dědictví UNESCO.
Rada města I. o d v o l á v á
pana Václava Vančuru z funkce zástupce města ve Sdružení České dědictví UNESCO.

II. j m e n u j e
do funkce zástupce města ve Sdružení České dědictví UNESCO pana Karla Koubského.

Zodpovídá : E. Hnátková      Termín : 15.12.10


Usnesení č. 965/10 ke změně zastoupení města ve Svazu měst a obcí ČR
Rada města I. o d v o l á v á
pana Ivo Šalátka z funkce zástupce města ve Svazu měst a obcí ČR.

II. j m e n u j e
do funkce zástupce města ve Svazu měst a obcí ČR pana Ivo Šance.

Zodpovídá : E. Hnátková      Termín : 15.12.10


Usnesení č. 966/10 ke změně zastoupení města ve Sdružení historických sídel ČMS
Rada města I. o d v o l á v á
pana Václava Vančuru z funkce zástupce města ve Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezka.

II. j m e n u j e
do funkce zástupce města ve SHS ČMS pana Ivo Šance.

Zodpovídá : E. Hnátková      Termín : 15.12.10


Usnesení č. 967/10 k prodeji pozemku v K.Hoře (p. Pícha)
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
nesouhlasit s prodejem části pozemku p.č. 4212 o výměře cca 40 m2 v k.ú. Kutná Hora panu Petru Píchovi, Kutná Hora.


Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 21.12.10


Usnesení č. 968/10 k informativní zprávě k pozemkům v Puškinské ul.
Rada města b e r e n a v ě d o m í
informativní zprávu k pozemkům p.č. 2560/1, 2560/11, 2560/12, 2560/13, 2560/26 a 2560/27, vše v k.ú. Kutná Hora.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 01.12.10


Usnesení č. 969/10 k vyhodnocení VŘ č. M6/10 (pozemky v k.ú. Útěšenovice)
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
souhlasit s prodejem pozemků p.č. KN 500/15 o výměře 7.090 m2, p.č. KN 498/18 o výměře 5.460 m2, p.č. KN 498/32 o výměře 1.349 m2 a p.č. PK 498/18 o zbytkové výměře 5.209 m2, vše v k.ú. Útěšenovice panu Ing. Michalu Holíkovi,285 21 za kupní cenu ve výši 350.000,-- Kč.

Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 21.12.10


Usnesení č. 970/10 k návrhu rozpočtu na rok 2011
Rada města p r o j e d n a l a
návrh rozpočtu na rok 2011 a doporučuje Zastupitelstvu města jeho schválení.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 21.10.10


Usnesení č. 971/10 k vyhlášení VŘ na prodej bytu (Vítězná 221,b.j.č. 14)
Rada města I. b e r e n a v ě d o m í
ukončení výběrového řízení č. SN 49/10 na odprodej volného městského bytu č. 14 v domě čp. 221 ul. Vítězná (včetně podílu na pozemcích p. č. 413/1 a 414/1 v k.ú. Sedlec u Kutné Hory, bez vyhlášení vítěze z důvodu nezájmu

II. s o u h l a s í
s vyhlášením výběrového řízení č. SN 57/10 na odprodej volného městského bytu v již privatizovaném domě, a to bytu č. 14 (1+1) v domě čp. 221 ul. Vítězná včetně podílu na společných částech domu a pozemků parc. č. 413/1 a 414/1 v k.ú. Sedlec u Kutné Hory dle " Prohlášení vlastníka" ze dne 26.11. 2007 za podmínek uvedených v oznámení o vyhlášení výběrového řízení. Výběrové řízení bude provedeno dle bodu č. 7 " Pravidel 2. vlny privatizace bytových a nebytových jednotek v městských domech". Uzávěrka do tohoto výběrového řízení je dne 19.1. 2011 v 15:00 hodin.

Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.01.11


Usnesení č. 972/10 k vyhlášení VŘ na prodej bytu (Vítězná 221,b.j.č. 16)
Rada města I. b e r e n a v ě d o m í
ukončení výběrového řízení č. SN 47/10 na odprodej volného městského bytu č. 16 v domě čp. 221 ul. Vítězná (včetně podílu na pozemcích p. č. 413/1 a 414/1 v k.ú. Sedlec u Kutné Hory), bez vyhlášení vítěze z důvodu nezájmu

II. s o u h l a s í
s vyhlášením výběrového řízení č. SN 56/10 na odprodej volného městského bytu v již privatizovaném domě, a to bytu č. 16 (1+1) v domě čp. 221 ul. Vítězná včetně podílu na společných částech domu a pozemků parc. č. 413/1 a 414/1 v k.ú. Sedlec u Kutné Hory dle " Prohlášení vlastníka" ze dne 26.11. 2007 za podmínek uvedených v oznámení o vyhlášení výběrového řízení. Výběrové řízení bude provedeno dle bodu č. 7 " Pravidel 2. vlny privatizace bytových a nebytových jednotek v městských domech". Uzávěrka do tohoto výběrového řízení je dne 19.1.2011 ve 14:00 hodin.

Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.01.11


Usnesení č. 973/10 k uzavření dodatku č. 8 k NS Palackého nám. 377
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením předloženého Dodatku č. 8 k nájemní smlouvě ze dne 25.4.1997 o nájmu nebytových prostorů v nemovitosti č.p. 377 Palackého nám., Kutná Hora uzavřené mezi Městem Kutná Hora, se sídlem Havlíčkovo nám. 552, Kutná Hora a společností Průvodcovská služba Kutná Hora společnost s ručením omezeným, se sídlem Havlíčkovo nám. 552, Kutná Hora.


Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.12.10


Usnesení č. 974/10 k uzavření dodatku č. 7 - Veolia Transport Východní Čechy
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením předloženého Dodatku č. 7 ke smlouvě o nájmu nemovitostí v Kutné Hoře uzavřené mezi Městem Kutná Hora, se sídlem Havlíčkovo nám. 552, Kutná Hora a společností Veolia Transport Východní Čechy a.s., se sídlem Na Ostrově 177, Chrudim.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.12.10


Usnesení č. 975/10 k plnění termínů usnesení
Rada města s o u h l a s í
a) s prodloužením termínu plnění usnesení dle důvodové zprávy
b) se zrušením usnesení č. 917/10.


Zodpovídá : E. Hnátková      Termín : 10.12.10


Usnesení č. 976/10 k zápisu DR spol. KH Tebis
Rada města I. s o u h l a s í
ve funkci Valné hromady společnosti KH TEBIS, s.r.o.
na základě zprávy dozorčí rady ze dne 13.10.2010 s navrhovaným opatřením
zimního provozu CZT, tj.zakoupení 2 ks záložních generátorů z prostředků společnosti

II. b e r e n a v ě d o m í
zápis z jednání dozorčí rady ze dne 13.10.2010.

Zodpovídá : Ing. V.Gajdoš, jednatel      Termín : 31.12.10


Usnesení č. 977/10 k zápisu DR spol. Městské lesy a rybníky
Rada města I. b e r e n a v ě d o m í
ve funkci Valné hromady společnosti Městské lesy a rybníky Kutná Hora
spol. s r.o. zápis z 51.zasedání Dozorčí rady společnosti Městské lesy a rybníky Kutná Hora spol. s r.o. konaného dne 16.listopadu 2010.

II. u d ě l u j e
na základě návrhu Dozorčí rady odměnu jednateli společnosti za III.Q.2010 v plné výši.

Zodpovídá : Ing. Peroutka, jednatel      Termín : 31.12.10


Usnesení č. 978/10 k podání žádosti o poskytnutí dotace z programu fondu kultury
Rada města s o u h l a s í
s podáním žádosti o poskytnutí dotace v roce 2011 z programu Středočeský Fond kultury a obnovy památek na akci "Restaurování sochy Panny Marie" ulice Za Barborou na pozemku parc. č. 3776, 3775,230 k.ú. Kutná Hora dle důvodové zprávy.
Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 15.01.10


Usnesení č. 979/10 k uzavření dodatku ke sml. (obnova dlažby chodeb Vl.dvora)
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 11/2010 ze dne 14.5.2010 na akci "Obnova dlažby na chodbách v I. patře budovy Vlašského dvora" v Kutné Hoře s firmou Obnova památek s.r.o., Jiřího z Poděbrad 303, Kutná Hora z důvodu změny termínu provedení prací II. etapy dle důvodové zprávy.


Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 31.12.10


Usnesení č. 980/10 k rozpočtovému opatření OPPKŠ č. 34
Rada města s c h v a l u j e
předložený návrh na rozpočtové opatření OPPKŠ č. 34 - dotace na akci "EU peníze školám" Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost převedená z účtu Krajského úřadu Středočeského kraje. Neinvestiční prostředky dotace jsou určeny pro Základní školu Kutná Hora, Jana Palacha 166, navýšení rozpočtových příjmů a výdajů ve výši 1.109.730,- Kč dle důvodové zprávy.

u k l á d á
ekonomickému odboru informovat na nejbližším řádném zasedání zastupitelstvo města Kutná Hora o schváleném rozpočtovém opatření OPPKŠ č. 34

Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 31.12.10


Usnesení č. 981/10 k žádosti o dotaci k projektu Turistická destinace K.H. a okolí
Rada města I. s c h v a l u j e
ve funkci valné hromady spol. Průvodcovská služba Kutná Hora s.r.o. předložení projektu "Turistická destinace Kutná Hora a okolí - jeden den nestačí" do ROP NUTS2 Střední Čechy v rámci priority 2. Cestovní ruch, oblast podpory 2.3 Propagace a řízení turistických destinací Středočeského kraje, výzva č. 57 a v rámci výkonu funkce valné hromady spol. Průvodcovská služba Kutná Hora s.r.o.

II. u k l á d á
jednatelce společnosti pravidelně čtvrtletně informovat dozorčí radu o postupu realizace projektu.


Zodpovídá : Ing.Vopálková,jednatelka      Termín : 31.12.12


Usnesení č. 982/10 ke schválení partnerské sml. k projektu Turist. destinace KH a okolí
Rada města s o u h l a s í
aby se Město Kutná Hora stalo finančním partnerem projektu "Turistická destinace Kutná Hora a okolí - jeden den nestačí" předkládaného se žádostí o dotaci do ROP NUTS2 Střední Čechy v rámci priority 2. Cestovní ruch, oblast podpory 2.3 Propagace a řízení turistických destinací Středočeského kraje, výzva č. 57.
Zodpovídá : Ing.Vopálková,jednatelka      Termín : 01.12.10


Usnesení č. 983/10 k vydání změny č. 25 ÚPM
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
vydat formou opatření obecné povahy změnu č. 25 Územního plánu města Kutné Hory (ve smyslu ustanovení § 6 odst. (5) písm. c) stavebního zákona č. 183/2006 Sb., za použití ustanovení § 43 odst (4) stavebního zákona, v souladu s ust. §§ 171 až 174 zákona č. 500/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů a ustanovení § 13 a přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti).

Zodpovídá : Ing. V. Kapička      Termín : 31.12.10


Usnesení č. 984/10 k vydání změny č. 24 ÚPM
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
formou návrhu opatření obecné povahy vydat změnu č. 24 Územního plánu města Kutné Hory (ve smyslu ustanovení § 6 odst. (5) písm. c) stavebního zákona č. 183/2006 Sb., za použití ustanovení § 43 odst (4) stavebního zákona, v souladu s ust. §§ 171 až 174 zákona č. 500/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, ustanovení § 13 a přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti).

Zodpovídá : Ing. V. Kapička      Termín : 21.12.10


Usnesení č. 985/10 k rozpočtovému opatření INV č. 67
Rada města I. s o u h l a s í
s předloženým návrhem na rozpočtové opatření INV č. 67 - přesun rozpočtových prostředků z položky "MTD rekonstrukce" na položku "Kino - klimatizace kabina" ve výši 40.000,-Kč dle důvodové zprávy.

II. u k l á d á
Ekonomickému odboru informovat na příštím řádném ZM o schválených rozpočtových změnách

Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 21.12.10


Usnesení č. 986/10 k rozpočtovému opatření OSZ č. 9
Rada města I. s c h v a l u j e
rozpočtové opatření OSZ č. 9 - přesun finančních prostředků ve výši 1.900,- Kč v rámci rozpočtu odboru sociálních věcí a zdravotnictví z položky příspěvky nestátním neziskovým organizacím na položku Pečovatelská služba, dle důvodové zprávy

II. u k l á d á
ekonomickému odboru informovat na nejbližším řádném zasedání Zastupitelstvo města Kutná Hora o schváleném rozpočtovém opatření OSZ č. 9.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 21.12.10


Usnesení č. 987/10 k rozpočtovému opatření OSZ č. 10
Rada města I. s c h v a l u j e
rozpočtové opatření OSZ č.10 - zvýšení rozpočtových příjmů a výdajů odboru sociálních věcí a zdravotnictví o částku 6.866.000,- Kč, v návaznosti na rozhodnutí o poskytnutí neinvestiční účelové dotace se státního rozpočtu na výplatu příspěvku na péči pro rok 2010, dle důvodové zprávy

II. u k l á d á
ekonomickému odboru informovat na nejbližším řádném zasedání Zastupitelstvo města Kutná Hora o schváleném rozpočtovém opatření OSZ č. 10.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 21.10.10


Usnesení č. 988/10 k uzavření veřejnoprávních smluv (přestupky) na období 2011-2014
Rada města I. k o n s t a t u j e,
že Město Kutná Hora je schopno svými orgány zabezpečit výkon přenesené působnosti na úseku přestupků za orgány obcí: Bernardov, Bludov, Církvice, Černíny, Červené Janovice, Hlízov, Chlístovice, Křesetice, Paběnice, Petrovice I, Svatý Mikuláš, Štipoklasy, Třebětín, Vidice, Zbraslavice.

II. s o u h l a s í
s uzavřením veřejnoprávních smluv se shora uvedenými obcemi dle ustanovení § 63 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů a to v té podobě, v jaké je přiložena k návrhu tohoto usnesení.

III. z m o c ň u j e
starostu Města Kutná Hora k podpisu veřejnoprávních smluv s výše jmenovanými obcemi.

Zodpovídá : JUDr. M. Procházka      Termín : 31.12.10


Usnesení č. 989/10 k přijetí dotace na parkoviště u nádraží (P+R)
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
nesouhlasit s přijetím dotace a uzavřením Smlouvy o poskytnutí dotace s Regionální radou soudržnosti Střední Čechy a tímto neschvaluje spolufinancování projektu "Parkoviště u nádraží (P+R)" (reg. č.: CZ.1.15/1.2.00/45.01002) z rozpočtu města ve výši 14.923.599,71 Kč, což odpovídá 60 % podílu žadatele z předpokládaných celkových způsobilých výdajů projektu. Zastupitelstvo schvaluje vyčlenění částky 24.871.300 Kč, odpovídající 100 % celkových způsobilých výdajů na projekt z rozpočtu města na předfinancování projektu a 1.760.000,00 Kč na krytí nezpůsobilých výdajů nezbytných k realizaci projektu.

Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 21.12.10RNDr. Ivo Šanc, CSc., v. r., starosta
Ing. Jiří Franc, v. r., místostarosta
Karel Koubský, v. r., místostarosta

Home » Městský úřad » Samospráva » Rada » Usnesení RM » 2010 » 1. prosince 2010

Nahoru