1. listopadu 2017

Rada města Kutné Hory přijala na svém zasedání dne 1.listopadu 2017

Usnesení č. 829/17 k rozpočtovému opatření KT č. 3
Rada města I. s c h v a l u j e
předložený návrh na rozpočtové opatření KT č. 3 - kterým dochází k navýšení rozpočtových příjmů a výdajů na základě přijetí zálohy následného vyúčtování dotace ze státního rozpočtu na úhradu nákladů spojených s přípravou voleb prezidenta ČR a přípravou a konáním voleb do Parlamentu ČR dle důvodové zprávy.

II. u k l á d á
ekonomickému odboru informovat na nejbližším řádném zasedání ZM Kutná Hora o rozpočtových opatřeních schválených v bodě I tohoto usnesení.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 31.12.17


Usnesení č. 830/17 k úpravě platů ředitelů příspěvkových organizací
Rada města s c h v a l u j e
v souladu s ustanovením nařízení vlády č. 340/2017 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 564/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů - předložené úpravy měsíčního platu ředitelů příspěvkových organizací Města Kutná Hora s účinností od 1.11.2017.
Zodpovídá : E. Hnátková      Termín : 15.11.17


Usnesení č. 831/17 ke stanovení komise pro vyhodnocení veřejné zakázky
Rada města s c h v a l u j e
předložené složení hodnotící komise na vyhodnocení veřejné zakázky "Specifické informační a komunikační systémy a infrastruktura II. TC ORP Kutná Hora" - Projekt CZ.06.3.05/0.0/0.0/16_044/0005060.
Zodpovídá : E. Hnátková      Termín : 10.11.17


Usnesení č. 832/17 k rozpočtové opatření EKO č. 26
Rada města I. r u š í
své usnesení č. 341/17

II. s c h v a l u j e
předložený návrh na rozpočtové opatření EKO č. 26 - kterým dochází k zapojení nového úvěru do rozpočtu Města dle důvodové zprávy.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 31.12.17


Usnesení č. 833/17 k projednání rozpočtu na rok 2018
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
schválit upravený předložený návrh rozpočtu Města Kutná Hora na rok 2018 v tomto členění:
Příjmy celkem......................... 437 410 560,00 Kč
Provozní výdaje....................... 381 006 182,00 Kč
Investiční výdaje..................... 130 216 378,00 Kč
Výdaje celkem......................... 511 222 560,00 Kč
Saldo příjmů a výdajů................. -73 812 000,00 Kč
Financování............................ 73 812 000,00 Kč
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 12.12.17


Usnesení č. 834/17 k odvolání a jmenování jednatele spol. Průvodcovská služba s.r.o.
Rada města
jako věcně příslušný orgán Města Kutná Hora, ve funkci jediného společníka společnosti Průvodcovská služba Kutná Hora, s.r.o., IČ: 25100513 se sídlem Kutná Hora, Havlíčkové nám. 552, ve smyslu § 102 odst.2, písm. c) zák.
č. 128/2000 Sb. 

I. o d v o l á v á
PaedDr. ROBERTA LUKÁŠKA, Kutná Hora 284 01, z funkce jednatele společnosti Průvodcovská služba Kutná Hora, s.r.o. IČ: 25100513 se sídlem Kutná Hora, Havlíčkovo nám. 552, ke dni 1. 11. 2017.

II. j m e n u j e
Ing. HELENU PLÍHALOVOU, Kutná Hora 284 01, do funkce jednatele společnosti Průvodcovská služba Kutná Hora, s.r.o. IČ: 25100513 se sídlem Kutná Hora, Havlíčkovo nám. 552, ke dni 1. 11. 2017.

III. s o u h l a s í
s uzavřením přiložené smlouvy o výkonu funkce jednatele společnosti mezi společností Průvodcovská služba Kutná Hora, s.r.o. IČ: 25100513 se sídlem Kutná Hora, Havlíčkovo nám. 552 a Ing. Helenou Plíhalovou, Kutná Hora, s platností od 1. 11. 2017.

IV. u k l á d á
nově jmenované jednatelce společnosti
a) provést kontrolu veškerých smluvních vztahů společnosti Průvodcovská služba Kutná Hora, s.r.o. a právních a ekonomických souvislostí z těchto vztahů vyplývajících.

b) předložit radě města nejpozději do 15.února 2018 rozbor hospodaření PSKH za rok 2017 s následným porovnáním s ekonomickými ukazateli v letech 2015,2016.

c) do 28. února 2018 provést vyhodnocení současné situace v PSKH a předložit radě návrh na její optimální řešení.
Zodpovídá : Bc.Martin Starý,starosta      Termín : 01.11.17


Usnesení č. 835/17 k zámeru na výpůčku pozemků v Perštejnci (KSÚS SK)
Rada města s c h v a l u j e
zveřejnění záměru vypůjčit část pozemku p.č. 161 o výměře cca 21 m2, část pozemku p.č. 164/42 o výměře cca 7 m2 a pozemek p.č. 272 o výměře 34 m2, vše v k.ú. Perštejnec Středočeskému kraji - Krajské správě a údržbě silnic Středočeského kraje, příspěvkové organizaci, IČO 00066001, se sídlem Zborovská 81/11, Praha 5, za účelem dočasného záboru při realizaci stavby "III/33716, Perštejnec - most ev.č. 33716-1" na dobu určitou, a to od data zahájení stavby do právní moci kolaudačního rozhodnutí ke stavbě.
Zodpovídá : Mgr. A. Šorčíková      Termín : 29.11.17


Usnesení č. 836/17 k zaměru na propachtování pozemku na Kaňku (man. Holoubkovi)
Rada města s c h v a l u j e
zveřejnění záměru propachtovat pozemek p.č. 487/6 o výměře 54 m2 v k.ú. Kaňk.
Zodpovídá : Mgr. A. Šorčíková      Termín : 29.11.17


Usnesení č. 837/17 k vyhlášení VŘ na pronájem bytu Puškinská 651, KH
Rada města s c h v a l u j e
vyhlášení výběrového řízení č. SN 27/17 na pronájem bytu č. 3 o velikosti 2+kk ve 2. podlaží domu č.p. 651, ul. Puškinská v Kutné Hoře dle podmínek uvedených v oznámení o vyhlášení výběrového řízení. Uzávěrka přihlášek do výběrového řízení je dne 4. 12. 2017 ve 13.00 hodin.
Zodpovídá : Mgr. A. Šorčíková      Termín : 13.12.17


Usnesení č. 838/17 k vyhlášení VŘ na pronájem bytu Puškinská 657,KH
Rada města s c h v a l u j e
vyhlášení výběrového řízení č. SN 28/17 na pronájem bytu č. 7 o velikosti 2+1 v 5. podlaží domu č.p. 657, ul. Puškinská v Kutné Hoře dle podmínek uvedených v oznámení o vyhlášení výběrového řízení. Uzávěrka přihlášek do výběrového řízení je dne 4. 12. 2017 ve 13.00 hodin.
Zodpovídá : Mgr. A. Šorčíková      Termín : 13.12.17


Usnesení č. 839/17 k vyhlášení VŘ na pronájem prostor k podnikání (Mincířská 107)
Rada města s c h v a l u j e
vyhlášení výběrového řízení č. SN 29/17 na pronájem prostor sloužících podnikání v budově č.p. 107, Mincířská ul., Kutná Hora, která je součástí pozemku p.č. 367 v k.ú. Kutná Hora, dle podmínek uvedených v oznámení o vyhlášení výběrového řízení. Uzávěrka přihlášek do tohoto výběrového řízení je dne 4.12.2017 ve 14.00 hod.
Zodpovídá : Mgr. A. Šorčíková      Termín : 13.12.17


Usnesení č. 840/17 k uzavření pachtovní sml.na část pozemku v k.ú. KH (pí Jelínková)
Rada města s c h v a l u j e
uzavření pachtovní smlouvy na část pozemku p.č. 1768/1 o výměře cca 50 m2 v k.ú. Kutná Hora mezi Městem Kutná Hora jako propachtovatelem a paní Irenou Jelínkovou, Kutná Hora jako pachtýřem s účinností od 1.12.2017 na dobu neurčitou s šestiměsíční výpovědní dobou k zahrádkářským účelům za pachtovné ve výši 7,-- Kč/m2/rok.
Zodpovídá : Mgr. A. Šorčíková      Termín : 01.12.17


Usnesení č. 841/17 k uzavření pachtovní sml. na část pozemnku v k.ú. KH (p.Němeček)
Rada města s c h v a l u j e
uzavření pachtovní smlouvy na část pozemku p.č. 3688/1 o výměře cca 550 m2 v k.ú. Kutná Hora mezi Městem Kutná Hora jako propachtovatelem a panem Mgr. Jiřím Němečkem, Kutná Hora jako pachtýřem s účinností od 1.12.2017 na dobu neurčitou s šestiměsíční výpovědní dobou k zahrádkářským účelům za pachtovné ve výši 7,-- Kč/m2/rok. Propachtovateli dále náleží náhrada za bezesmluvní užívání v době od 1.7.2016 do 30.11.2017 ve výši 5.457,-- Kč.
Zodpovídá : Mgr. A. Šorčíková      Termín : 01.12.17


Usnesení č. 842/17 k uzavření NS na část pozemku v k.ú. Malín (man. Bubeníkovi)
Rada města s c h v a l u j e
uzavření nájemní smlouvy na část pozemku p.č. 414/1 o výměře 22 m2 (dle geometrického plánu č. 504-21/2016 pozemek p.č. 414/16) v k.ú. Malín mezi Městem Kutná Hora jako pronajímatelem a manželi Miroslavou a Lubošem Bubeníkovými, Kutná Hora jako nájemcem s účinností od 1.12.2017 na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní dobou za nájemné ve výši 594,- Kč/rok. Pronajímateli dále náleží náhrada za bezesmluvní užívání v době od 1.12.2014 do 30.11.2017 ve výši 1.782,-- Kč.
Zodpovídá : Mgr. A. Šorčíková      Termín : 01.12.17


Usnesení č. 843/17 k uznání závazku, uzavření dohody o náhradě škody (Horváthová,Pompa)
Rada města s c h v a l u j e
uznání závazku a uzavření dohody o náhradě škody ve výši 3 690,00,-- Kč mezi Městem Kutná Hora jako věřitelem a paní Veronikou Horvathovou a panem Miroslavem Pompou, Kutná Hora jako dlužníkem dle jejich žádosti.
Zodpovídá : Mgr. A. Šorčíková      Termín : 30.11.17


Usnesení č. 844/17 k umístění sídla SRPŠ při ZUŠ - Vladislavova 376, K.Hora
Rada města s c h v a l u j e
umístění sídla spolku SRPŠ při ZUŠ Kutná Hora na adrese Vladislavova ul. č.p. 376, 284 01 Kutná Hora.
Zodpovídá : Mgr. A. Šorčíková      Termín : 31.12.17


Usnesení č. 845/17 k výměně oken ve Vlašském dvoře
Rada města s c h v a l u j e
začlenění výměny oken v kancelářských prostorech a Rytířského sálu v budově č.p. 552/1, Havlíčkovo nám. v Kutné Hoře do projektu "Revitalizace Vlašského dvora" a navýšení nezpůsobilých výdajů o částku ve výši cca 5 mil. Kč.
Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 31.12.17


Usnesení č. 846/17 k rozpočtovým opatřením OSM č.32-33/17
Rada města I. s c h v a l u j e
a) předložený návrh OSM č. 32/17, kterým se zřizují nové výdajové položky TJ Sokol Malín - výměna oken ve výši 110.000,-- Kč, TJ Viktoria Sedlec - rekonstrukce a dostavba šaten ve výši 100.000,-- Kč, SPARTA - střídačky ve výši 220.000,-- Kč, stadion Olympia - dětské hřiště ve výši 67.539,-- Kč, to vše (celkem 497.539,-- Kč) na úkor položky Sedlecká 652 - zateplení.

b) předložený návrh OSM č. 33/17, kterým se zřizuje nová výdajová položka cihelna - oprava střechy ve výši 200.000,-- Kč, a to na úkor položky plovárna - odbavovací systém.

II. u k l á d á
ekonomickému odboru informovat na nejbližším řádném ZM Kutná Hora
o rozpočtových opatřeních schválených v I. bodě tohoto usnesení.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 12.12.17


Usnesení č. 847/17 k prodeji pozemku v k.ú. Kaňk (man. Holoubkovi)
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
neschválit prodej pozemku p.č. 487/6 o výměře 54 m2 v k.ú. Kaňk manželům Pavlíně a Janu Holoubkovým, 130 00 Praha 3.
Zodpovídá : Mgr. A. Šorčíková      Termín : 12.12.17


Usnesení č. 848/17 k prodeji části pozemku v k.ú. Sedlec K.Hora
Rada města I . r u š í
své usnesení č. 818/15 ze dne 9.9. 2015.

II. d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
schválit prodej části pozemku p.č. 813 o výměře cca 150 m2, včetně stromu a všech dalších součástí a příslušenství, v k.ú. Sedlec u Kutné Hory paní Zdeňce Kadlecové, 284 01 Kutná Hora za kupní cenu ve výši 500,- Kč/m2 pozemku + 3.000,- Kč/znalečné + 34.631,- Kč/strom.
Zodpovídá : Mgr. A. Šorčíková      Termín : 12.12.17


Usnesení č. 849/17 k vyhlášení VŘ na prodej Tellerova cukrovaru K.Hora
Rada města s c h v a l u j e
vyhlášení výběrového řízení číslo M 2/17 na prodej části pozemku p.č. 2952 o výměře 6.002 m2 (dle geometrického plánu číslo 3324-29/2013 ze dne 5.4. 2013 pozemek p.č. 2952/1), včetně inženýrských sítí a všech součástí a příslušenství, kterými je zejména stavba č.p. 1, v k.ú. Kutná Hora, za podmínek uvedených v Oznámení o vyhlášení výběrového řízení a za vyvolávací cenu 5.000.000,- Kč.
Zodpovídá : Mgr. A. Šorčíková      Termín : 13.12.17


Usnesení č. 850/17 k odkupu části pozemku v k.ú. Sedlec (spol. České dráhy, a.s.)
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
schválit odkoupení části pozemku p.č. 812/4 o výměře 5043 m2 (dle geometrického plánu č. 937-37/2017 pozemek p.č. 812/14) v k.ú. Sedlec u Kutné Hory, včetně všech součástí a příslušenství, do vlastnictví Města Kutná Hora od společnosti České dráhy, a.s., IČ 70994226, se sídlem nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12, 110 00 Praha 1 za celkovou kupní cenu ve výši 505.000,- Kč.
Zodpovídá : Mgr. A. Šorčíková      Termín : 07.11.17


Usnesení č. 851/17 ke zřízení věcného břemene v k.ú. KH - Česká telekom.infrastruktura
Rada města s c h v a l u j e
zřízení věcného břemene - služebnosti spočívajícícho v právu zřídit stavbu podzemního komunikačního vedení veřejné komunikační sítě "VPI_KUTH_Pobřežní_Klimeška" na pozemku p.č. 3701 v k.ú. Kutná Hora v majetku Města Kutná Hora, včetně práva vstupu za účelem kontroly, opav a údržby stavby, ve prospěch společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IČ 04084063, se sídlem Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3. Věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou. Jednorázová úhrada za zřízení věcného břemene bude činit 200,- Kč/bm bez DPH.
Zodpovídá : Mgr. A. Šorčíková      Termín : 31.03.17


Usnesení č. 852/17 ke zřízení věcného břemene v k.ú.Perštejnec - ČEZ Distribuce, a.s.
Rada města s c h v a l u j e
zřízení věcného břemene - služebnosti spočívajícího v právu zřídit zařízení distribuční elektrizační soustavy (IE-12-6005796/VB/04, Kutná Hora - ČAHO, HOJA propojení kVN) na pozemku p.č. 118/16 v k.ú. Perštejnec v majetku Města Kutná Hora, včetně práva vstupu za účelem kontroly, oprav a údržby stavby, ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s., IČ 24729035, se sídlem Teplická 874/8, Děčín. Věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou za jednorázovou úplatu ve výši 10,- Kč/bm bez DPH.
Zodpovídá : Mgr. A. Šorčíková      Termín : 31.12.17


Usnesení č. 853/17 ke zřízení věcného břemene v k.ú. Neškaredice - ČEZ Distribuce, a.s.
Rada města s c h v a l u j e
zřízení věcného břemene - služebnosti spočívajícího v právu zřídit stavbu zařízení distribuční elektrizační soustavy (IV-12-6021188/1 Kutná Hora, Neškaredice, parc.č. 228/7 - knn) na pozemcích p.č. 4/2 a p.č. 135/1 v k.ú. Neškaredice v majetku Města Kutná Hora, včetně práva vstupu za účelem kontroly, oprav a údržby stavby, ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s., IČ 24729035, se sídlem Teplická 874/8, Děčín. Věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou za jednorázovou úplatu ve výši 200,- Kč/bm a 350,- Kč/bm dle druhu pozemku, vše bez DPH.
Zodpovídá : Mgr. A. Šorčíková      Termín : 31.12.17


Usnesení č. 854/17 ke zřízení věcného břemene v k.ú. Kaňk - ČEZ Distribuce, a.s.
Rada města s c h v a l u j e
zřízení věcného břemene - služebnosti spočívajícího v právu zřídit stavbu zařízení distribuční elektrizační soustavy (IP-12-6012865/1, Kutná Hora, Kaňk, p.č. 27/1 - el. přípojka nn) na pozemku p.č. 619/1 v k.ú. Kaňk v majetku Města Kutná Hora, včetně práva vstupu za účelem kontroly, oprav a údržby stavby, ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, Děčín. Věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou za jednorázovou úplatu ve výši 1.000,- Kč bez DPH.
Zodpovídá : Mgr. A. Šorčíková      Termín : 31.12.17


Usnesení č. 855/17 ke zřízení věcného břemene v k.ú. Kaňk - ČEZ Distribuce, a.s.
Rada města s c h v a l u j e
zřízení věcného břemene - služebnosti spočívajícího v právu zřídit stavbu zařízení distribuční elektrizační soustavy (IP-12-6012259 Kutná Hora, Kaňk, p.č. 306/1 - el. přípojka knn) na pozemku p.č. 617/1 v k.ú. Kaňk v majetku Města Kutná Hora, včetně práva vstupu za účelem kontroly, oprav a údržby stavby, ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s., IČ 24729035, se sídlem Teplická 874/8, Děčín. Věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou za jednorázovou úplatu ve výši 200,- Kč/bm bez DPH.
Zodpovídá : Mgr. A. Šorčíková      Termín : 31.12.17


Usnesení č. 856/17 k zápisu kulturní komise
Rada města b e r e n a v ě d o m í
zápis z jednání kulturní komise ze dne 11.10. 2017


Usnesení č. 857/17 k zápisu psortovní komise
Rada města b e r e n a v ě d o m í
zápis sportovní komise ze dne 5. 10. 2017


Usnesení č. 858/17 k žádosti o záštitu nadBenefičním plesem Cesty životem bez bariér
Rada města s o u h l a s í
s převzetím záštity nad XI. Benefičním plesem organizace Cesta životem bez bariér konaným dne 11. 11. 2017 v Kutné Hoře.
Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 10.11.17


Usnesení č. 859/17 k rozpočtovému opatření OPPŠK č. 51
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
schválit předložený návrh na rozpočtové opatření OPPŠK č. 51:
přesun prostředků z položky rozpočtová rezerva ve výši 1 100 000,00 Kč na investiční příspěvek pro příspěvkovou organizaci Školní jídelny, Jana Palacha 166, Kutná Hora na částečné finanční zajištění vybavení Školní jídelny Kremnická 98 dle důvodové zprávy.
Zodpovídá : Ing. Zahradníček,Mgr.Seifert      Termín : 07.11.17


Usnesení č. 860/17 k nárokovým a nenárokovým složkám platů ředitelů PO škol
Rada města s c h v a l u j e
předložené návrhy na stanovení nárokových a nenárokových složek platů ředitelů PO škol a školského zařízení, jejichž zřizovatelem je Město Kutná Hora, s účinností od 1. 11. 2017, provedené v souladu s nařízením vlády č. 340/2017 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s Vnitřním platovým předpisem pro odměňování ředitelů PO škol a školských zařízení zřizovaných Městem Kutná Hora platným od 1. 1. 2007 dle důvodové zprávy.
Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 20.11.17


Usnesení č. 861/17 k rozpočtovému opatření OI č. 20 - 21
Rada města I. s c h v a l u j e
a) rozpočtové opatření OI č. 20 - přesun rozpočtových prostředků z položky "Zdi pod arciděkanstvím" na položku "Vlašský dvůr - neinvestiční výdaje" ve výši 150.000,- Kč a "Vlašský dvůr - mzdy" ve výši 643.200,- Kč dle důvodové zprávy.

b) rozpočtové opatření OI č. 21 - přesun rozpočtových prostředků z položky "Zdi pod arciděkanstvím" a "Infrastruktura základních škol" na položku "Havlíčkovo nám čp 87 - oprava střechy" ve výši 1.647.810,- Kč dle důvodové zprávy.

II. u k l á d á
ekonomickému odboru informovat na nejbližším řádném zasedání Zastupitelstva města Kutná Hora o schváleném rozpočtovém opatření.
Zodpovídá : Ing. Janál, Ing. Zahradínček      Termín : 12.12.17


Usnesení č. 862/17 k dodatku sml. - vícepráce "Revitalizace hřbitova - úprava vjezdu"
Rada města I. s c h v a l u j e
vícepráce v rámci stavby "Revitalizace hřbitova Kutná Hora - etapa 2 - úprava vjezdu do hřbitova", dle důvodové zprávy ve výši 89.398,80 Kč včetně DPH

II. u k l á d á
odboru investic uzavřít na vícepráce dodatek smlouvy o dílo ze dne 18.8.2017 se společností Technické služby Kutná Hora, spol. s r.o.
Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 31.12.17


Usnesení č. 863/17 k opravě střechy - Havlíčkovo nám. čp. 87, KH - oprava usnesení
Rada města I. r u š í
usnesení č. 810/2017 ze dne 18.10.2017

II. s o u h l a s í
s výsledkem výběrového řízení pro akci: "Oprava střechy - Havlíčkovo nám. čp. 87, Kutná Hora" dodavateli rbe Koláčný s.r.o. za nabídkovou cenu 1.647.810,- Kč včetně DPH, dle důvodové zprávy

III. u k l á d á
odboru investic připravit, projednat a učinit kroky k uzavření smlouvy o dílo s výše uvedeným dodavatelem na uvedenou veřejnou zakázku
Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 30.11.17


Usnesení č. 864/17 k uzavření Smlouvy na zajištění a organizaci Sedlecké pouti 2018
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením Smlouvy na zajištění a organizaci Sedlecké pouti 2018 mezi Městem Kutná Hora, se sídlem Havlíčkovo nám. 552, Kutná Hora, a panem Josefem Tříškou, Praha 9, IČ 471 38 289, v termínu od 26.3.2018 do 2.4.2018 s tím, že částka za poskytnutí pozemků bude činit 450.000,- Kč.
Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 25.03.17


Usnesení č. 865/17 k rozpočtovému opatření INV - TO č. 16/17
Rada města I. s c h v a l u j e
předložený návrh na rozpočtové opatření INV - TO č. 16/17, kterým dochází ke zřízení níže uvedených položek: výdajové rozpočtové položky Oprava chodníku ul.Kremnická ve výši 3.856.513,96 Kč a investiční výdajové rozpočtové položky VO přechod pro chodce ul.Kremnická ve výši 280.605,22 Kč, a to na úkor výdajové rozpočtové položky Rozpočtová rezerva ve výši 4.137.119,18 Kč.

II. u k l á d á
ekonomickému odboru informovat na nejbližším řádném zasedání zastupitelstvo města Kutná Hora o schváleném rozpočtovém opatření.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 12.12.17


Usnesení č. 866/17 k vybudování 2 nájezdových ramp v ul. Masarykova před čp. 600 a 601
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
souhlasit s umístěním trvalé stavby nájezdových ramp v ulici Masarykova před čp. 600 a 601, pozemek parc.č. 4591/1 v k.ú. Kutná Hora
Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 12.12.17


Usnesení č. 867/17 k zápisu dopravní komise
Rada města b e r e n a v ě d o m í
zápis z 19. zasedání komise dopravní ze dne 18.10.2017


Usnesení č. 868/17 k plnění termínu usnesení
Rada města s o u h l a s í
s prodloužením termínu splnění usnesení č. 826/17 k návrhu výpovědi smluv společnosti MVE PLUS s.r.o., se sídlem Hejdof 1666, Časlav.
Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 29.11.17


Usnesení č. 869/17 k rozpočtovému opatření INV - TO č. 17/17
Rada města I. s c h v a l u j e
předložený návrh na rozpočtové opatření INV - TO č. 17/17, kterým dochází k navýšení výdajové rozpočtové položky TS - opravy komunikace ve výši 432.620,63 Kč, a to na úkor výdajové rozpočtové položky Rozpočtová rezerva ve výši 432.620,63 Kč.

II. u k l á d á
ekonomickému odboru informovat na nejbližším řádném zasedání zastupitelstvo města Kutná Hora o schváleném rozpočtovém opatření.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 12.12.17


Usnesení č. 870/17 k uzavření smlouvy o právní pomoci
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením smlouvy o právní pomoci s advokátní kanceláří Fiala, Tejkal a partneři, advokátní kancelář, s.r.o., se sídlem Helfertova 2040/13, Černá Pole, 613 00 Brno, IČ 28360125, na

a) vypracování smlouvy mezi Městem Kutná Hora a dopravcem dle zákona o veřejných službách v přepravě cestujících za nabídnutou částku 62.500,- Kč + DPH 21 %

b) zpracování posouzení stávající smlouvy s dopravcem ARRIVA Východní Čechy, a.s., za částku 37.500,- Kč + DPH 21 %.
Zodpovídá : Ing.Viktora,místostarosta      Termín : 15.11.17
  
 
 
Bc. Martin Starý, v. r., starosta
Ing. Josef Viktora , v. r., místostarosta

Home » Městský úřad » Samospráva » Rada » Usnesení RM » 2017 » 1. listopadu 2017

Nahoru