1. dubna 2015

Rada města Kutné Hory přijala na svém zasedání dne 1.dubna 2015

Usnesení č. 298/15 k zápisu komise pro bezpečnost
Rada města b e r e n a v ě d o m í
zápis z Komise pro bezpečnost Rady města ze dne 12. 3. 2015.


Usnesení č. 299/15 k optimalizaci činností v rámci kanceláře tajemníka
Rada města s c h v a l u j e
s účinností od 1. 4. 2015:
a) převod agendy Czech Point z oddělení vnitřní správy KT do oddělení informatiky KT

b) převod agendy pojištěná majetku z oddělení vnitřní správy KT do oddělení správy nemovitostí dosavadního odboru správy majetku
Zodpovídá : p.Hobl, tajemník MÚ      Termín : 03.04.15


Usnesení č. 300/15 k ocenění akcií Sparty KH, a.s.
Rada města s c h v a l u j e
předložený návrh smlouvy o dílo na ocenění 25 % podílu akcií Sparty Kutná Hora, a.s.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 31.05.15


Usnesení č. 301/15 k prodeji pozemku v k.ú.Kutná Hora - p.Pipek
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
neschválit prodej pozemku p.č. 2478 o výměře 684 m2 v k.ú. Kutná Hora panu Bc. Tomáši Pipkovi, Kutná Hora.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 19.05.15


Usnesení č. 302/15 k prodeji části pozemku v k.ú.Veletov - sl.Beranová
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
neschválit prodej části pozemku p.č. 741 o výměře cca 420 m2 v k.ú. Veletov slečně Wendy Beranové, Český Brod.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 19.05.15


Usnesení č. 303/15 k prodeji pozemků v k.ú.Kutná Hora - HPH, spol. s r.o.
Rada města I. d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
neschválit prodej pozemků p.č. 3246/2 a p.č. 3691/3 v k.ú. Kutná Hora společnosti HPH, spol. s r.o., se sídlem Čáslavská 234, Kutná Hora.

II. s c h v a l u j e
zveřejnění záměru na prodej podílu ve výši id. 2/3 pozemku p.č. 3246/29 o výměře 1.410 m2 v k.ú. Kutná Hora, včetně všech součástí a příslušenství, dle žádosti společnosti HPH, spol. s r.o., se sídlem Čáslavská 234, Kutná Hora.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 19.05.15


Usnesení č. 304/15 k záměru na prodej části pozemku v k.ú.KH - p.Hubička
Rada města s c h v a l u j e
zveřejnění záměru na prodej části pozemku p.č. 2544 o výměře cca 13 m2 v k.ú. Kutná Hora, včetně všech součástí a příslušenství, dle žádosti pana Radka Hubičky, Kutná Hora.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 29.04.15


Usnesení č. 305/15 k záměru na prodej pozemku v k.ú.KH - p.Němeček, pí Jarošová
Rada města s c h v a l u j e
a) zveřejnění záměru na prodej části pozemku p.č. 3688/1 o výměře cca 550 m2 v k.ú. Kutná Hora, včetně všech součástí a příslušenství, dle žádosti pana Mgr. Jiřího Němečka, Kutná Hora.

b) zveřejnění záměru na prodej části pozemku p.č. 3688/1 o výměře cca 310 m2 v k.ú. Kutná Hora, včetně všech součástí a příslušenství, dle žádosti paní Mgr. Evy Jarošové, Kutná Hora.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 13.05.15


Usnesení č. 306/15 k prodeji pozemku v k.ú.KH - man.Kasalovi
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
schválit prodej pozemku p.č. 892/37 o výměře 19 m2 v k.ú. Kutná Hora, včetně všech součástí a příslušenství, manželům Oldřichu a Zdeňce Kasalovým, Kutná Hora za celkovou kupní cenu ve výši 7.600,- Kč.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 19.05.15


Usnesení č. 307/15 k vyhlášení VŘ č.M 1/15 na prodej pivovaru Lorec v Kutné Hoře
Rada města s c h v a l u j e
vyhlášení výběrového řízení číslo M 1/15 na prodej pozemku p.č. 1931/1 o výměře 10390 m2, jehož součástí je stavba č.p. 11 a další stavby, pozemku p.č. 1931/2 o výměře 12 m2, jehož součástí je stavba bez čp/če, pozemku p.č. 1931/3 o výměře 279 m2, jehož součástí je stavba bez čp/če, pozemku p.č. 1931/4 o výměře 184 m2, jehož součástí je stavba bez čp/če, pozemku p.č. 1931/5 o výměře 46 m2, jehož součástí je stavba bez čp/če, pozemku p.č. 1931/6 o výměře 829 m2, jehož součástí stavba bez čp/če, pozemku p.č. 1931/7 o výměře 180 m2, jehož součástí stavba bez čp/če, pozemku p.č. 1931/8 o výměře 925 m2, jehož součástí stavba bez čp/če, pozemku p.č. 1931/9 o výměře 42 m2, jehož součástí stavba bez čp/če, pozemku p.č. 1931/10 o výměře 101 m2, jehož součástí stavba bez čp/če, pozemku p.č. 1934/1 o výměře 628 m2, pozemku p.č. 1934/2 o výměře 70 m2, jehož součástí stavba bez čp/če, pozemku p.č. 1934/3 o výměře 48 m2, jehož součástí stavba bez čp/če, pozemku p.č. 1935/2 o výměře 898 m2, vše v k.ú. Kutná Hora, včetně
všech inženýrských sítí a všech součástí a příslušenství, za podmínek uvedených v Oznámení o vyhlášení výběrového řízení a za vyvolávací cenu ve výši 15.500.000,- Kč.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 13.05.15


Usnesení č. 308/15 k zápisu z jednání majetkové komise
Rada města b e r e n a v ě d o m í
zápis z jednání majetkové komise ze dne 16.3. 2015.


Usnesení č. 309/15 ke zřízení věcného břemene - ČEZ Distribuce, a.s.
Rada města s c h v a l u j e
zřízení věcného břemene - služebnosti spočívajícího v právu zřídit zařízení distribuční elektrizační soustavy (Kutná Hora, Kaňkovská p.č. 1924/1-knn) na pozemku p.č. 3836/1 v k.ú. Kutná Hora v majetku Města Kutná Hora, včetně práva vstupu za účelem kontroly, oprav a údržby stavby, ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, Děčín. Věcné břemeno bude uzavřeno na dobu neurčitou za jednorázovou úplatu ve výši 200,- Kč/bm bez DPH.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 31.12.15


Usnesení č. 310/15 ke zřízení věcného břemene - RWE GasNet, s.r.o.
Rada města s c h v a l u j e
zřízení věcného břemene - služebnosti spočívajícího v právu zřídit plynárenské zařízení "Přeložka NTL plynovodní přípojky PE dn 63 - č. stavby 8800081410" na pozemcích p.č. 1351/1 a p.č. 3735 v k.ú. Kutná Hora v majetku Města Kutná Hora, včetně práva vstupu za účelem kontroly, oprav a údržby stavby, ve prospěch společnosti RWE GasNet, s.r.o., se sídlem Klíšská 940, 401 17 Ústí nad Labem. Věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou. Jednorázová úhrada za zřízení věcného břemene bude 500,- Kč bez DPH.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 31.08.15


Usnesení č. 311/15 ke zřízení věcného břemene - RWE GasNet, s.r.o.
Rada města s c h v a l u j e
zřízení věcného břemene - služebnosti spočívajícího v právu zřídit plynárenské zařízení "Nová NTL přípojka pro p.č. 1386/1, Kutná Hora, ul. Vocelova č. stavby: 9900072791" na pozemcích p.č. 3819/9 a p.č. 3819/15 v k.ú. Kutná Hora v majetku Města Kutná Hora, včetně práva vstupu za účelem kontroly, oprav a údržby stavby, ve prospěch společnosti RWE GasNet, s.r.o., se sídlem Klíšská 940, 401 17 Ústí nad Labem. Věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou. Jednorázová úhrada za zřízení věcného břemene bude 1.000,- Kč bez DPH.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 31.08.15


Usnesení č. 312/15 ke zřízení věcného břemene - O2 Czech Republic a.s.
Rada města s c h v a l u j e
zřízení věcného břemene - služebnosti spočívajícího v právu zřídit podzemní komunikační vedení veřejné komunikační sítě "11010-052908, VOD5C W1040b LO S KHSED OK" na pozemcích p.č. 615/2, p.č. 650/2, p.č. 807/20 a p.č. 807/22 v k.ú. Sedlec u Kutné Hory v majetku Města Kutná Hora, včetně práva vstupu za účelem kontroly, oprav a údržby stavby, ve prospěch společnosti O2 Czech Republic a.s., se sídlem Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4. Věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou. Jednorázová úhrada za zřízení věcného břemene bude 200,- Kč/bm bez DPH.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 31.08.15


Usnesení č. 313/15 k zápisu z jednání bytové komise
Rada města b e r e n a v ě d o m í
zápis z jednání bytové komise dne 18. 3. 2015.


Usnesení č. 314/15 k vyhodnocení VŘ č.SN 03/15 na pronájem bytu
Rada města I. b e r e n a v ě d o m í
navržené vyhodnocení výběrového řízení č. SN 03/15 na pronájem bytu č. 8
o velikosti 3+1 (80,02 m2) ve 4. podlaží domu čp. 633, ul. Benešova v Kutné Hoře, stanovené Bytovou komisí rady města.

II. s o u h l a s í
s uzavřením nájemní smlouvy o nájmu bytu č. 8 o velikosti 3+1 (80,02 m2)
ve 4. podlaží domu čp. 633, ul. Benešova v Kutné Hoře s paní Lucií Vítovou, za nájemné ve výši 3.642,- Kč měsíčně s tím, že pronajímatel je oprávněn nájem jednostranně zvyšovat o inflaci. Nájemní smlouva bude uzavřena v souladu s odst. 1 podmínek výběrového řízení č. SN 03/15.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.05.15


Usnesení č. 315/15 k vyhodnocení VŘ č. SN 04/15 na pronájem bytu
Rada města I. b e r e n a v ě d o m í
navržené vyhodnocení výběrového řízení č. SN 04/15 na pronájem bytu č. 3
o velikosti 4+1 (100,20 m2) ve 2. podlaží domu čp. 632, ul. Benešova v Kutné Hoře, stanovené Bytovou komisí rady města.

II. s o u h l a s í
s uzavřením nájemní smlouvy o nájmu bytu č. 3 o velikosti 4+1 (100,20 m2) ve 2. podlaží domu čp. 632, ul. Benešova v Kutné Hoře s manželi Václavem a Andreou Sochůrkovými, Kutná Hora, za nájemné ve výši 4.539,- Kč měsíčně s tím, že pronajímatel je oprávněn nájem jednostranně zvyšovat o inflaci. Nájemní smlouva bude uzavřena v souladu s odst. 1 podmínek výběrového řízení č. SN 04/15.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.05.15


Usnesení č. 316/15 k vyhodnocení VŘ č. SN 05/15 na pronájem bytu
Rada města I. b e r e n a v ě d o m í
navržené vyhodnocení výběrového řízení č. SN 05/15 na pronájem bytu č. 2
o velikosti 1+1 (49,60 m2) v -1. podlaží (suterén) domu čp. 322, ul. Benešova v Kutné Hoře, stanovené Bytovou komisí rady města.

II. s o u h l a s í
s uzavřením nájemní smlouvy o nájmu bytu č. 2 o velikosti 1+1 (49.60 m2)
v -1. podlaží (suterén) domu čp. 322, ul. Benešova v Kutné Hoře s paní Věrou Linzovou, za nájemné ve výši 2.443,- Kč měsíčně s tím, že pronajímatel je oprávněn nájem jednostranně zvyšovat o inflaci. Nájemní smlouva bude uzavřena v souladu s odst. 1 podmínek výběrového řízení č. SN 05/15.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.05.15


Usnesení č. 317/15 k vyhlášení VŘ č. SN 12/15 na pronájem bytu
Rada města s o u h l a s í
s vyhlášením výběrového řízení č. SN 12/15 na pronájem bytu č. 7 o velikosti 4+1 ve 4. podlaží domu čp. 632, ul. Benešova v Kutné Hoře dle podmínek uvedených v oznámení o vyhlášení výběrového řízení. Uzávěrka přihlášek do výběrového řízení je dne 6. 5. 2015 ve 14.00 hodin.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 27.05.15


Usnesení č. 318/15 k vyhlášení VŘ č.SN 13/15 na pronájem bytu
Rada města s o u h l a s í
s vyhlášením výběrového řízení č. SN 13/15 na pronájem bytu č. 2 o velikosti 3+1 v 1. podlaží domu čp. 633, ul. Benešova v Kutné Hoře dle podmínek uvedených v oznámení o vyhlášení výběrového řízení. Uzávěrka přihlášek do výběrového řízení je dne 6. 5. 2015 ve 14.00 hodin.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 27.05.15


Usnesení č. 319/15 k vyhlášení VŘ č.SN 14/15 na pronájem bytu
Rada města s o u h l a s í
s vyhlášením výběrového řízení č. SN 14/15 na pronájem bytu č. 5 o velikosti 2+1 ve 2. podlaží domu čp. 92, ul. Ortenova v Kutné Hoře dle podmínek uvedených v oznámení o vyhlášení výběrového řízení. Uzávěrka přihlášek do výběrového řízení je dne 6. 5. 2015 ve 14.00 hodin.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 27.05.15


Usnesení č. 320/15 ke zveřejnění záměru - Trebišovská 611
Rada města s o u h l a s í
s vyvěšením záměru o výpůjčce nebytových prostor v přízemí budovy č.p. 611, Trebišovská ul., Kutná Hora - 1 kancelář a sportovně-společenský sál.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 27.05.15


Usnesení č. 321/15 ke zveřejnění záměru - Trebišovská 611
Rada města s o u h l a s í
s vyvěšením záměru o výpůjčce nebytových prostor v přízemí budovy č.p. 611, Trebišovská ul., Kutná Hora - 3 kanceláře, společenská místnost a recepce.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 27.05.15


Usnesení č. 322/15 k uzavření dodatku - Vodafone Czech Republic a.s.
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením Dodatku č. 5 k nájemní smlouvě o nájmu části věže budovy č.p. 206 Pirknerovo nám., Kutná Hora uzavřené mezi Městem Kutná Hora, se sídlem Havlíčkovo náměstí 552/1, Kutná Hora a společností Vodafone Czech Republic a.s., se sídlem Nám. Junkových 2808/2, Praha 5 - Stodůlky, týkajícího se změny doby trvání smluvního vztahu z doby určité do 31.12.2016 na dobu určitou do 31.12.2026, jinak za stejných podmínek.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 30.06.15


Usnesení č. 323/15 k uzavření Dodatku č.1 - KH TEBIS s.r.o.
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením předloženého Dodatku č. 1 ke smlouvě o nájmu nemovitostí v Kutné Hoře mezi Městem Kutná Hora, se sídlem Havlíčkovo náměstí 552/1, Kutná Hora a společností KH TEBIS s.r.o, se sídlem Puškinská 641, Kutná Hora týkajícího se snížení ročního nájemného.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 15.04.15


Usnesení č. 324/15 k uzavření smlouvy o nájmu nebytových prostor - Malín 167
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením smlouvy o nájmu nebytových prostor - 1 místnosti v přízemí vpravo v budově č.p. 167 Malín mezi Městem Kutná Hora, se sídlem Havlíčkovo náměstí 552/1, Kutná Hora a panem Josefem Hornyákem, Kutná Hora - Malín na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou, za roční nájmené ve výši 4.800,- Kč za účelem klubovny - společenské místnosti.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 15.05.15


Usnesení č. 325/15 k uhrazení spotřebované el.energie
Rada města s o u h l a s í
aby Město Kutná Hora, se sídlem Havlíčkovo náměstí 552/1, Kutná Hora jako spolupořadatel při konání akce "Kutnohorské gastronomické slavnosti" pořádané dne 23.5.2015, uhradilo náklady za skutečně spotřebovanou elektrickou energii.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.01.16


Usnesení č. 326/15 k vyvěšení záměru - Jungmannovo nám.489, KH
Rada města I. b e r e n a v ě d o m í
ukončení vyhlášení záměru na pronájem nebytových prostor v přízemí budovy č.p. 489 Jungmannovo nám., Kutná Hora bez vyhlášení vítěze z důvodu nezájmu

II. s o u h l a s í
se zveřejněním záměru na pronájem nebytových prostor v přízemí v budově č.p. 489 Jungmannovo nám., Kutná Hora dle podmínek uvedených v oznámení.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 30.09.15


Usnesení č. 327/15 k plnění termínů usnesení
Rada města s o u h l a s í
s prodloužením termínů splnění usnesení dle důvodové zprávy.
Zodpovídá : E. Hnátková      Termín : 15.04.15


Usnesení č. 328/15 k uzavření nájemní smlouvy - CZECH TIME MEDIA, s.r.o.
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením nájemní smlouvy na pronájem části pozemků parc.č. 2411/1 a parc.č. 2694/2 v k.ú. Kutná Hora, mezi Městem Kutná Hora, spol. s r.o., se sídlem Havlíčkovo náměstí 552/1, Kutná Hora a společností CZECH TIME MEDIA, s.r.o., se sídlem Kloboučnická 1435/24, Praha 4 - Nusle, za účelem umístění a provozování hodin s otočnou reklamou, za celkové nájemné 2 000,-Kč/rok bez DPH, s účinností od 1.5.2015 na dobu neurčitou s půlroční výpovědní lhůtou.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.05.15


Usnesení č. 329/15 k úpravě rozpočtové přílohy na rok 2015 - TS KH
Rada města s c h v a l u j e
předloženou úpravu rozpočtové přílohy na rok 2015 jako Dodatek č. 51 ke Smlouvě na zabezpečení veřejně prospěšných služeb, uzavřené dne 13.3.2000 mezi Městem Kutná Hora, Havlíčkovo nám. 552, Kutná Hora, a společností Technické služby Kutná Hora, spol. s r.o., U Lazara 22, Kutná Hora.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 01.05.15


Usnesení č. 330/15 k vyhlášení VŘ č.TO 1/15 - pronájem reklamních ploch
Rada města s o u h l a s í
s vyhlášením výběrového řízení č. TO 1/15 na "Pronájem sloupů veřejného osvětlení, za účelem zřízení a provozování maloplošných reklam na sloupech veřejného osvětlení v Kutné Hoře", dle podmínek uvedených v oznámení o vyhlášení výběrového řízení.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 29.04.15


Usnesení č. 331/15 k zápisu Dozorčí rady Městské lesy a rybníky KH spol. s r.o.
Rada města
jako věcně příslušný orgán Města Kutná Hora, jakožto jediného společníka společnosti Městské lesy a rybníky Kutná Hora spol. s r.o., ve smyslu § 102 odst.2, písm. c) zák.č. 128/2000 Sb.

I. b e r e n a v ě d o m í
zápis z 71. zasedání Dozorčí rady společnosti Městské lesy a rybníky Kutná Hora spol. s r.o. konaného dne 25. března 2015

II. s o u h l a s í
a) s udělením odměny jednateli společnosti za IV. Q. 2014
b) s udělením odměny jednateli společnosti ve výši 15% ze zisku z práce pro třetí osoby
c) s poskytnutím finančního příspěvku ve výši 100.000,- Kč na pořádání Královského stříbření Kutná Hora pro OS Stříbrná Kutná Hora za podmínky, že po skončení akce bude předloženo vyúčtování
d) s poskytnutím finančního příspěvku ve výši 75.000,- Kč na pořádání festivalu Operní týden Kutná Hora 2015 za podmínky, že po skončení akce bude předloženo vyúčtování
e) s navýšením finančního příspěvku na výši 150.000,- Kč na pořádání 8. ročníku Mezinárodního hudebního festivalu Kutná Hora 2015 pro společnost Lotos spol. s r.o. za podmínky, že po skončení akce bude předloženo vyúčtování
f) s uzavřením smlouvy o dotaci z programu SZIF na nákup vyvážecího vozíku za UKT a vybavení pro hospodaření střediska rybářství
g) s dlouhodobým pronájmem rybníka Pijovky za podmínek stanovených v žádosti pana Vysoudila
Zodpovídá : Ing. Peroutka, jednatel      Termín : 19.04.15


Usnesení č. 332/15 k zápisu komise životního prostředí
Rada města b e r e n a v ě d o m í
zápis z 3. jednání komise životního prostředí ze dne 16. 3. 2015.


Usnesení č. 333/15 ke schválení pracovních smluv J.Kraus - TS KH, spol. s r.o.
Rada města
Rada města, jako věcně příslušný orgán Města Kutná Hora, jakožto jediného společníka společnosti Technické služby Kutná Hora, spol. s r.o., ve smyslu § 102 odst.2, písm. c) zák.č. 128/2000 Sb.

s o u h l a s í
a) s uzavřením pracovní smlouvy s panem Josefem Krausem, Kutná Hora - Malín na koordinátora pomocných prací, na dobu určitou, s účinností od 1.3.2015 do 31.10.2015
b) s uzavřením dohody o pracovní činnosti s panem Josefem Krausem, Kutná Hora - Malín, v rozsahu 50 hodin měsíčně na dobu určitou, s účinností od 1.3.2015 do 31.10.2015.
Zodpovídá : Ing. J. Jäger, jednatel      Termín : 01.05.15


Usnesení č. 334/15 k rozpočtovému opatření OSM - OSN č.4/15
Rada města I. s c h v a l u j e
předložený návrh OSM - OSN č. 4/15, kterým dochází ke snížení příjmové
položky Tebis s.r.o. - nájem o částku 1.210.000,--Kč a o stejnou částku dochází ke zvýšení příjmové položky MLaR - nájem.

II. u k l á d á
ekonomickému odboru informovat na nejbližším řádném ZM Kutná Hora
o rozpočtovém opatření schváleném v I bodě tohoto usnesení.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 19.05.15


Usnesení č. 335/15 k rozpočtovému opatření OSM - TO č.4/15
Rada města I. s c h v a l u j e
předložený návrh OSM - TO č. 4/15, kterým dochází ke zřízení nové investiční výdajové rozpočtové položky Elektrické rozvody Palackého náměstí (trhy) ve výši 50.000,--Kč, a to na úkor výdajové rozpočtové položky Komunální služby - nákup služeb ve výši 50.000,-- Kč.

II. u k l á d á
ekonomickému odboru informovat na nejbližším řádném zasedání ZM Kutná Hora o rozpočtovém opatření schváleném v I. bodě tohoto usnesení.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 19.05.15


Usnesení č. 336/15 k rozpočtovému opatření OSM - TO č.5/15
Rada města I. s c h v a l u j e
předložený návrh OSM - TO č. 5/15, kterým dochází k navýšení výdajové rozpočtové položky TS - opravy komunikace ve výši 500.000,--Kč, TS - komunikace úklid (služby) ve výši 150.000,--Kč a TS - veřejná zeleň (služby) ve výši 150.000,--Kč, a to na úkor výdajové rozpočtové položky TS - zimní údržba komunikace ve výši 800.000,--Kč.

II. u k l á d á
ekonomickému odboru informovat na nejbližším řádném zasedání ZM Kutná Hora o rozpočtovém opatření schváleném v I. bodě tohoto usnesení.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 19.05.15


Usnesení č. 337/15 k žádosti občanského sdružení Kolektiv A.M.180
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením smlouvy o nájmu části nádvoří, bývalé stáčírny, bývalého prostoru dílny napravo od hlavního vchodu, dvou kanceláří v přízemí vlevo hlavní budovy pivovaru a vrátnice, vše v areálu pivovaru v Kutné Hoře, mezi Městem Kutná Hora, se sídlem Havlíčkovo náměstí 552/1, Kutná Hora a občanským sdružením Kolektiv A.M. 180, se sídlem Na dračkách 20, Praha 6, IČ: 22827188 za účelem pořádání hudebního festivalu Creepy Teepee od 8.7.2015 do 13.7.2015 s tím, že samotný festival proběhne ve dnech 10.7.2015 až 12.7.2015 za nájemné ve výši 300,- Kč/den, za následujících podmínek, které budou uvedeny ve smlouvě:
- doba trvání ve dnech 10.7.2015 až 12.7.2015 od 15.00 hod. do 22.00 hod.
- složení kauce při podpisu smlouvy ve výši 20.000,- Kč
- smluvní pokuta ve výši 12.000,- Kč za každé jednotlivé porušení povinností vyplývajících ze smlouvy
- jednostranné ukončení akce v jednotlivých dnech při nedodržení času konání akce
- cenu za elektrickou energii bude hradit nájemce

Zrušeno usnesením č. 569/15 ze dne 10. 6. 2015.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 08.07.15


Usnesení č. 338/15 k žádosti o navýšení finanč. podpory na činnost organizace
Rada města I. s c h v a l u j e
a) Předložený návrh na rozpočtové opatření OPPŠ č. 04, kterým dochází k přesunu rozpočtových prostředků Odboru památkové péče a školství - položka rozpočtová rezerva tělovýchova na položku FBC Kutná Hora - florbalový oddíl z.s. ve výši 50.000,- Kč na navýšení dotace na činnost příjemce pro rok 2015 dle důvodové zprávy 1.

b) Předložené vyhotovení veřejnoprávní smlouvy na poskytnutí dotace pro rok 2015 ve výši dle bodu a) pro FBC Kutná Hora - florbalový oddíl z.s, dle důvodové zprávy 2.

II. u k l á d á
ekonomickému odboru informovat na nejbližším řádném zasedání zastupitelstvo města Kutná Hora o schváleném rozpočtovém opatření OPPŠ č. 04.
Zodpovídá : Ing.Zahradníček,Mgr.Seifert      Termín : 19.05.15


Usnesení č. 339/15 k zápisu školské komise
Rada města b e r e n a v ě d o m í
zápis školské komise ze dne 16. 3. 2015


Usnesení č. 340/15 k vyhodnocení poptáv.řízení na VZ -restaurování dvou kamenných křížů
Rada města s o u h l a s í
a) s vyhodnocením poptávkového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce s názvem "Restaurování dvou kamenných křížů" v areálu hřbitova u kostela Všech Svatých, Česká ulice, parc. č. 4057/1, k.ú. Kutná Hora dle důvodové zprávy č. 1.

b) s uzavřením smlouvy o dílo na akci "Restaurování dvou kamenných křížů" v areálu hřbitova u kostela Všech Svatých, Česká ulice v Kutné Hoře s panem Hynkem Bláhou, sochař - restaurátor, v celkové výši 132.250,- Kč včetně DPH dle důvodové zprávy č. 2.
Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 24.04.15


Usnesení č. 341/15 k zápisu z jednání komise památkové péče
Rada města b e r e n a v ě d o m í
zápis z jednání komise památkové péče ze dne 12.3.2015


Usnesení č. 342/15 k rozdělení grantů - malé projekty (vzdělávání a volný čas)
Rada města s o u h l a s í
a) s rozdělením finančních prostředků na základě podaných žádostí do příspěvkového programu v kategorii "malé" granty (do 5.000,- Kč) přijatých v termínu do 15. 3. 2015 v oblasti - realizace projektu v II. čtvrtletí 2015, dle důvodové zprávy
b) s uzavřením veřejnoprávních smluv dle bodu a)
Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 30.04.15


Usnesení č. 343/15 k rozdělení finannčích prostředků - "malé" granty (sport)
Rada města s o u h l a s í
a) s rozdělením finančních prostředků na základě podaných žádostí do příspěvkového programu v kategorii "malé" granty (do 5.000,- Kč) přijatých v termínu do 15. 3. 2015 v oblasti - realizace projektu v II. čtvrtletí 2015, dle důvodové zprávy
b) s uzavřením veřejnoprávních smluv dle bodu a)
Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 30.04.15


Usnesení č. 344/15 k zápisu sportovní komise
Rada města b e r e n a v ě d o m í
zápis sportovní komise ze dne 18.3.2015


Usnesení č. 345/15 k zápisům komisí rady města
Rada města b e r e n a v ě d o m í
a) zápis z komise pro městská sídliště ze dne 16.3.2015
b) zápis z komise pro rozvoj města a investice ze dne 19.3.2015


Usnesení č. 346/15 k poskytnutí příspěvku na výstavbu kanalizačních přípojek
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
souhlasit s poskytnutím příspěvku na výstavbu kanalizačních přípojek ve výši 5000,- Kč na jednu nemovitost (stavební parcelu) na území Města mimo investiční akce kanalizace Kutnohorsko - Čáslavsko žadatelům dle předloženého seznamu.
Zodpovídá : Ing. V. Kapička      Termín : 19.05.15


Usnesení č. 347/15 k rekonstrukci ZŠ J.A.Komenského a městskou knihovnu
Rada města I. s o u h l a s í
s uzavřením smlouvy s firmou ARN studio spol. s r o., Československé armády 219/24, 500 03 Hradec Králové, na vypracování projektu na návrh a dokumentaci uspořádání interiéru budoucí knihovny za cenu 847.000,- Kč včetně DPH dle důvodové zprávy

II. u k l á d á
odboru investic projednat a uzavřít s firmou smlouvu o dílo
Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 10.05.15


Usnesení č. 348/15 k rekonstrukci chodníků v areálu MŠ 17.listopadu, KH
Rada města I. s o u h l a s í
s uzavřením smlouvy na rekonstrukci chodníků v areálu nově zateplené MŠ 17. listopadu s firmou TS Kutná Hora za cenu 671.197,-Kč včetne DPH dle důvodové zprávy

II. u k l á d á
odboru investic uzavřít s dodavatelem smlouvu o dílo
Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 30.06.15


Usnesení č. 349/15 k zápisu z jednání komise pro sociální záležitosti
Rada města b e r e n a v ě d o m í
zápis z komise pro sociální záležitosti ze dne 16.3.2015


Usnesení č. 350/15 k příspěvkovému programu (granty) soc.oblast č.4-malé projekty rok 2015
Rada města s o u h l a s í
a) s rozdělením finančních prostředků na základě podaných žádostí do příspěvkového programu v kategorii "malé" granty (do 5.000,- Kč) přijatých v termínu do 14. 3 .2015 v sociální oblasti - realizace projektu v II. čtvrtletí 2015, dle důvodové zprávy
b) se zněním předložené veřejnoprávní smlouvy dle bodu a)
Zodpovídá : PhDr. D. Hurtová      Termín : 30.04.15


Usnesení č. 351/15 k přehledu hospodaření Pečovatelské služby KH
Rada města b e r e n a v ě d o m í
informaci o hospodaření příspěvkové organizace Pečovatelská služba Kutná Hora za 4. čtvrtletí 2014 dle důvodové zprávy.


Usnesení č. 352/15 k rozpočtovému opatření OSZ č.2
Rada města I. s c h v a l u j e
rozpočtové opatření OSZ č. 2 - zvýšení rozpočtových příjmů a výdajů odboru sociálních věcí a zdravotnictví o částku 868.500,- Kč, v návaznosti na smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace nebo příspěvku pro poskytovatele sociálních služeb ze Středočeského kraje, dle důvodové zprávy

II. u k l á d á
ekonomickému odboru informovat na nejbližším zasedání zastupitelstva města Kutná Hora o schváleném rozpočtovém opatření OSZ č. 2 v bodu 1.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 19.05.15


Usnesení č. 353/15 k nákupu osobního motorového vozidla pro služební potřeby MP
Rada města I. s o u h l a s í
a) s nákupem osobního motorového vozidla pro služební potřeby městské policie
b) s vyhlášením poptávkového řízení - průzkumu ceny na trhu na zakoupení osobního motorového vozidla pro služební potřeby městské policie s ohledem na specifikaci výbavy služebního vozidla.

c) s prodejem vozidla Škoda Roomster 1,2, RZ 1SC 2368 r. v. 2009 za cenu stanovenou znaleckým posudkem.

II. p o v ě ř u j e
zástupce Městské policie
zjištěním a předložením nejvýhodnějšího způsobu financování
Zodpovídá : Bc.Starý,Ing.Mareček      Termín : 31.12.15


Usnesení č. 354/15 k zápisu z jednání kulturní komise
Rada města b e r e n a v ě d o m í
zápis z jednání kulturní komise dne 11. 3. 2015


Usnesení č. 355/15 k pravidlům pro vydávání Kutnohorských listů
Rada města s c h v a l u j e
upravená předložená Pravidla pro vydávání Kutnohorských listů.
Zodpovídá : redakční rada      Termín : 01.04.15


Usnesení č. 356/15 k rozdělení finančních prostředků - granty - malé projekty
Rada města s o u h l a s í
a) s rozdělením finančních prostředků na základě podaných žádostí do příspěvkového programu v kategorii "malé" granty (do 5.000,- Kč) přijatých pro II. čtvrtletí roku 2015 v oblasti kultury, dle důvodové zprávy

b) s uzavřením veřejnoprávních smluv dle bodu a).
Zodpovídá : Mgr. L. Kratochvílová      Termín : 30.04.15


Usnesení č. 357/15 k uzavření smlouvy o výkonu funkce člena DR spol.Průvodcovská služba
Rada města
jako věcně příslušný orgán Města Kutná Hora, jakožto jediného společníka společnosti Průvodcovská služba Kutná Hora spol. s r.o.,
ve smyslu § 102 odst. 2, písm. c) zákona č. 128/2000 Sb.

s o u h l a s í
a) s uzavřením upravené smlouvy o výkonu funkce předsedy dozorčí rady společnosti mezi společností Průvodcovská služba Kutná Hora spol. s r. o., se sídlem Havlíčkovo náměstí 552, Kutná Hora a Karlem Koubským, Kutná Hora-Sedlec, s účinností od 1. 4. 2015.

b) s uzavřením upravené smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady společnosti mezi společností Průvodcovská služba Kutná Hora spol. s r. o., se sídlem Havlíčkovo náměstí 552, Kutná Hora a Tomášem Gryčem, Kutná Hora, s účinností od 1. 4. 2015.

c) s uzavřením upravené smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady společnosti mezi společností Průvodcovská služba Kutná Hora spol. s r. o., se sídlem Havlíčkovo náměstí 552, Kutná Hora a Mgr. Jindřichem Bartoněm, Kutná Hora, s účinností od 1. 4. 2015.

d) s uzavřením upravené smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady společnosti mezi společností Průvodcovská služba Kutná Hora spol. s r. o., se sídlem Havlíčkovo náměstí 552, Kutná Hora a Mgr. Miroslavem Šibravou, Kutná Hora, s účinností od 1. 4. 2015.

e) s uzavřením upravené smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady společnosti mezi společností Průvodcovská služba Kutná Hora spol. s r. o., se sídlem Havlíčkovo náměstí 552, Kutná Hora a Irenou Jelínkovou, Kutná Hora, s účinností od 1. 4. 2015.
Zodpovídá : Ing.Vopálková,jednatelka      Termín : 08.04.15


Usnesení č. 358/15 k vyhodnocení poptáv.řízení - realizace propagační kampaně v Praze
Rada města I. b e r e n a v ě d o m í
Protokol o vyhodnocení poptávkového řízení k veřejné zakázce malého rozsahu

II. s o u h l a s í
s doporučením hodnotící komise neuzavřít smlouvu s žádným z uchazečů veřejné zakázky předložené důvodové zprávy

III. r u š í
poptávkové řízení k veřejné zakázce malého rozsahu

IV. p o v ě ř u j e
Ing. Hanu Musílkovou zajištěním realizace kampaně dle předložené důvodové zprávy.
Zodpovídá : Ing. H. Musílková      Termín : 30.04.15


Usnesení č. 359/15 k odměnám členů dozorčích rad společností
Rada města
jako věcně příslušný orgán Města Kutná Hora, ve funkci jediného společníka společností KH TEBIS s.r.o., Městské lesy a rybníky s.r.o., Průvodcovská služba s.r.o. a Technické služby s.r.o.

s t a n o v í
s účinností od 1. 4. 2015 měsíční odměny členů dozorčích rad obchodních společností se 100% majetkovou účastí města ve výši dle předložené důvodové zprávy.
Zodpovídá : jednatelé společností      Termín : . .


Usnesení č. 360/15 k uzavření smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady - TS KH
Rada města
jako věcně příslušný orgán Města Kutná Hora, jakožto jediného společníka společnosti Technické služby Kutná Hora, spol. s r.o., ve smyslu § 102 odst.2, písm. c) zák.č. 128/2000 Sb.

s o u h l a s í
a) s uzavřením upravené předložené smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady společnosti mezi společností Technické služby Kutná Hora, spol. s r.o., se sídlem U Lazara 22, Kutná Hora a Radimem Fedorovičem, Kutná Hora.

b) s uzavřením upravené předložené smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady společnosti mezi společností Technické služby Kutná Hora, spol. s r.o., se sídlem U Lazara 22, Kutná Hora a Bc. Martinem Starým, DiS., Kutná Hora.

c) s uzavřením upravené předložené smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady společnosti mezi společností Technické služby Kutná Hora, spol. s r.o., se sídlem U Lazara 22, Kutná Hora a Janem Balhamem, Kutná Hora.

d) s uzavřením upravené předložené smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady společnosti mezi společností Technické služby Kutná Hora, spol. s r.o., se sídlem U Lazara 22, Kutná Hora a Josefem Krausem, .

e) s uzavřením upravené předložené smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady společnosti mezi společností Technické služby Kutná Hora, spol. s r.o., se sídlem U Lazara 22, Kutná Hora a Martinem Hlavatým, Kutná Hora.
Zodpovídá : Ing. J. Jäger, jednatel      Termín : 30.04.15Bc. Martin Starý, v. r., starosta
Ing. Zuzana Moravčíková, v. r., místostarostka
Ing. Josef Viktora, v. r., místostarosta

Home » Městský úřad » Samospráva » Rada » Usnesení RM » 2015 » 1. dubna 2015

Nahoru