1. června 2005

Rada města Kutné Hory přijala na svém zasedání dne 1.června 2005

Usnesení č. 447/05 k odvolání z funkce ředitele-jednatele TS K.Hora,s.r.o.
Rada města o d v o l á v á
ve smyslu § 102 odst. 2 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb. O obcích a podle § 125 odst. 1, písm. f) Obchodního zákoníku pana Jana Hnízda, , Kutná Hora, z funkce jednatele společnosti Technické služby Kutná Hora spol. s.r.o. s okamžitou účinností.


Zodpovídá : I.Šalátek,starosta      Termín : 01.06.05


Usnesení č. 448/05 k návrhu na zrušení výuky na odloučeném pracovišti Kaňk ZŠ J.Palacha
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
zrušit výuku na odloučeném pracovišti Kaňk Základní školy Kutná Hora, J.Palacha 166, ke dni 30.6.2005.
Zodpovídá : Mgr. Ladra      Termín : 21.06.05


Usnesení č. 449/05 k rozdělení finančních prostředků z FRB pro rok 2005
Rada města I. b e r e n a v ě d o m í
zápis z jednání komise pro poskytování půjček ze dne 31.5. 2005

II. d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
souhlasit s poskytnutím půjček z Fondu rozvoje bydlení pro rok 2005 pro výběrové řízení č. II (vyhlášené 31.3.2005) dle přiloženého návrhu komise pro poskytování půjček.
Zodpovídá : L. Opatrná      Termín : 21.06.05


Usnesení č. 450/05 k poskytnutí finanční podpory "Den zdraví, bezpečí a pohody v K.Hoře"
Rada města s o u h l a s í
s poskytnutím finančních prostředků ve výši 3.000,-- Kč společnosti CHRYSOS26, Praskačka 40, Hradec Králové na podporu akce Den zdraví, bezpečí a pohody v Kutné Hoře.
Zodpovídá : Ing. Zahradníček      Termín : 25.06.05


Usnesení č. 451/05 k rozpočtovému výhledu
Rada města b e r e n a v ě d o m í
předložený rozpočtový výhled na období 2006 - 2010.
Zodpovídá : Ing. Zahradníček      Termín : 21.06.05


Usnesení č. 452/05 k návrhu mimořádných odměn
Rada města s c h v a l u j e
přiznání mimořádných odměn ředitelům těchto škol a školských zařízení :
ZŠ Jana Palacha, ředitel Mgr. Miroslav Roudný
ZŠ TGM K.Hora, ředitel Mgr. Václav Klečka
ZŠ Kamenná stezka, ředitelka Mgr. Lída Jůnová
ZŠ Kremnická, ředitel Mgr. Vladislav Tuček
MŠ Kutná Hora, ředitelka Mgr. Jana Procházková
MŠ Pohádka, ředitelka paní Zdeňka Slavíčková
ŠJ Kutná Hora, ředitelka paní Irena Kloudová
ZUŠ K.Hora, ředitelka Mgr. Marie Ptáčková
Zodpovídá : Mgr. Ladra      Termín : 15.06.05


Usnesení č. 453/05 ke stanovení platu ředitelce MTD
Rada města s t a n o v í
s účinností od 1.6.2005 měsíční plat ředitelce Městského Tylova divadla - příspěvkové organizace města Kutná Hora na základě ustanovení zákona č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích v pl atném znění.
Zodpovídá : Mgr. Ladra      Termín : 01.06.05


Usnesení č. 454/05 k novele Směrnice o kontrolním systému města
Rada města s c h v a l u j e
novelu Směrnice o kontrolním systému Města Kutná Hora.

Zrušeno usnesením RM č. 226/08 ze dne 26.2.2008.
Zodpovídá : I.Šalátek,T.Hobl,Ing.Kožený      Termín : 01.06.05


Usnesení č. 455/05 k regeneraci sídliště Šipší
Rada města s o u h l a s í
a) se zadáním dalších stupňů projektové dokumentace k 1. etapě
dopravního generelu sídliště Šipší dle předloženého záměru
b) se záměrem na zadání projektu Regenerace sídliště Šipší dle postupu
předloženého oddělením investic.
Zodpovídá : L. Opatrná      Termín : 31.07.05


Usnesení č. 456/05 k dodatku k nájemní smlouvě
Rada města s o u h l a s í
s podepsáním předloženého dodatku č. 6 k nájemní smlouvě na pronájem nemovitostí uzavřené dne 1.1.2001 mezi Městem Kutná Hora a Městskými lesy a rybníky Kutná Hora, s.r.o.
Zodpovídá : I.Šalátek,starosta      Termín : 01.06.05


Usnesení č. 457/05 k návrhu smlouvy s Connexem Východní Čechy, a.s.
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
souhlasit s předloženým návrhem smlouvy s firmou Connex Východní Čechy, a.s. na zajištění dopravní obslužnosti města Kutná Hora linkou MHD č. 245006 Hlavní nádraží - Kostnice - Chrám sv. Barbory pro rok 2005.
Zodpovídá : Ing. J. Ďoubal      Termín : 21.06.05


Usnesení č. 458/05 k zápisu z komise pro revitalizaci sídliště Šipší
Rada města I. b e r e n a v ě d o m í
zápis z jednání komise pro revitalizaci sídliště Šipší ze dne 16.5.2005.

II. j m e n u j e
pana Ing. Františka Tvrdíka, Kutná Hora členem komise pro revitalizaci sídliště Šipší.
Zodpovídá : pí Hnátková      Termín : 30.06.05


Usnesení č. 459/05 k žádosti společnosti Restamo Holding
Rada města s o u h l a s í
s tím, ře společnost Restamo Holding, a.s. odprezentuje své podnikatelské záměry na jednání RM dne 15.6.2005.
Zodpovídá : L. Opatrná      Termín : 05.06.05


Usnesení č. 460/05 k poskytnutí příspěvku na výstavbu kanalizační přípojky
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
a) souhlasit s poskytnutím příspěvku ve výši 5.000,- Kč na výstavbu
kanalizační přípojky k jednomu domu těm žadatelům, kteří mají na
realizaci přípojek podepsanou smlouvu o spolupráci s VHS, a.s. a její
dodatek a současně podanou žádost o příspěvek
b) souhlasit s poskytnutím příspěvku ve výši 5.000,- Kč na výstavbu
kanalizační přípojky k jednomu domu těm žadatelům, kteří nemají
podepsanou smlouvu o spolupráci s VHS, a.s., ale předloží kolaudační
rozhodnutí s nabytím právní moci a mají podanou žádost o příspěvek.
Zodpovídá : L. Opatrná      Termín : 21.06.05


Usnesení č. 461/05 k zadání veřejné zakázky - chodník na Kaňk
Rada města s o u h l a s í
a) se zadáním veřejné zakázky - chodník na Kaňk I. část - způsobem dle
zákona č. 40/2004 Sb., § 27, odst. 3, písm. d) - jednací řízení bez
uveřejnění
b) s předloženým návrhem na pověření členů a náhradníků pracovní skupiny
pro hodnocení kvalifikačních předpokladů, jednání s uchazeči o
předložených nabídkách a výběr nejvhodnější nabídky :
Člen náhradník
1. Bohumil Dvořák Václav Vančura
2. Martin Nepraš Martin Kremla
3. Josef Bárta Tomáš Hobl
4. Zdeněk Mejstřík František Tvrdík
5. Jiří Šírek Milan Stránský
Zodpovídá : L. Opatrná      Termín : 30.06.05


Usnesení č. 462/05 k výstavbě kolumbária U Všech svatých
Rada města s o u h l a s í
se záměrem rozšíření stávajícího kolumbária na hřbitově U Všech svatých.
Zodpovídá : L. Opatrná      Termín : 31.12.05


Usnesení č. 463/05 k výstavbě DPS
Rada města s o u h l a s í
se záměrem výstavby domu s pečovatelskou službou dle předloženého návrhu.
Zodpovídá : L. Opatrná      Termín : 31.12.05


Usnesení č. 464/05 k žádosti o dotaci (sportovní hala)
Rada města s o u h l a s í
s podáním žádosti o poskytnutí dotace na finanční krytí investiční akce "Kutná Hora - víceúčelová sportovní hala - zaměření atletika a míčové hry - KÚ Kutná Hora p.č. 2708/1" v souladu s programem Ministerstva financí 298110.
Zodpovídá : L. Opatrná      Termín : 01.06.05


Usnesení č. 465/05 ke změně rozsahu opravy hřiště
Rada města I. s o u h l a s í
se změnou rozsahu opravy stávajícího hřiště při ZŠ TGM dle projektu - "Hřiště při ZŠ TGM" zpracovatel : stavební projekty Hana Žáková. Termín 30.6.2005.

II . d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
souhlasit se zařazením částky 1,5 mil. Kč do rozpočtu na rok 2006 ke krytí vlastních finančních nákladů na investiční akci "Kutná Hora - ZŠ TGM, Jiráskovy sady - víceúčelové hřiště - KÚ Kutná Hora 2445/1" určených k pokrytí navýšení rozpočtu způsobeného změnou rozsahu opravy stávajícího hřiště a snížením státní dotace.
Zodpovídá : L.Opatrná, Ing.Zahradníček      Termín : 01.11.05


Usnesení č. 466/05 k závěrečnému účtu za rok 2004
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
a) souhlasit s celoročním hospodařením Města Kutná Hora za rok 2004
bez výhrad
b) vzít na vědomí informaci o výsledcích hospodaření za rok 2004 městem
zřízených příspěvkových organizací a společností, které jsou součástí
závěrečného účtu
c) souhlasit s navrženým použitím hospodářského výsledku zřízených
příspěvkových organizací.
Zodpovídá : Ing. Zahradníček      Termín : 21.06.05


Usnesení č. 467/05 k žádosti o použití městského znaku
Rada města s o u h l a s í
s bezplatným použitím znaku Města Kutná Hora na mapě města Kutná Hora pro agenturu KOMPAKT, a.s.r. se sídlem Poděbrady.
Zodpovídá : Mgr. Ladra, E.Hnátková      Termín : 30.06.05


Usnesení č. 468/05 k zápisu z komise pro výchovu a vzdělávání
Rada města b e r e n a v ě d o m í
zápis z komise pro výchovu a vzdělávání ze dne 23.5.2005.


Usnesení č. 469/05 k návrhu na zrušení usnesení
Rada města r u š í
své usnesení č. 97/05 ze dne 9.2.2005 o jmenování dozorčí rady a dalšího jednatele společnosti Správa majetku města Kutná Hora, s.r.o.


Zodpovídá : pí Hnátková      Termín : 15.06.05


Usnesení č. 470/05 ke změnám ve společnosti SMM K.Hora, s.r.o.
Rada města r o z h o d l a
ve funkci valné hromady společnosti Správa majetku města Kutná Hora, s.r.o., ve smyslu § 102, odst. 2 písm.c) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích a podle § 125, odst. 1, písm d) Obchodního zákoníku o změně zakladatelské listiny společnosti Správa majetku měs ta Kutná Hora, s.r.o. spočívající ve zrušení dozorčí rady společnosti tak, že mění zakladatelskou listinu společnosti Správa majetku města Kutná Hora, s.r.o. v ustanovení článku devátého, jehož dosavadní text se vypouští a nahrazuje tímto textem : společ nost nezřizuje dozorčí radu.
Zodpovídá : I.Šalátek,starosta      Termín : 15.06.05


Usnesení č. 471/05 k prodeji pozemku v Sedlci
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
pověřit Radu města Kutná Hora vypsáním výběrového řízení na prodej pozemku p.č. 97 o výměře 348 m2 v k.ú. Sedlec.


Zrušeno usnesením RM č. 818/05 ze dne 21.9.2005.
Zodpovídá : Ing. Zahradníček      Termín : 31.12.05


Usnesení č. 472/05 k výběrovému řízení č. M 9/05
Rada města b e r e n a v ě d o m í
ukončení výběrového řízení č. M 9/05 na prodej nemovitosti (stodoly) na pozemku p.č. 955, pozemku p.č. 955 (zast. plocha) a části pozemku p.č. 958/1 (zast. plocha) v k.ú. Kutná Hora z důvodu nesplnění zadaných podmínek.
Zodpovídá : Ing. Zahradníček      Termín : 15.06.05


Usnesení č. 473/05 k prominutí poplatku z prodlení
Rada města s o u h l a s í
s prominutím části poplatku z prodlení pro pana Martina Horského, Kutná Hora ve výši 50% z částky 13.420,- Kč.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 30.06.05


Usnesení č. 474/05 k prominutí poplatku z prodlení
Rada města s o u h l a s í
s prominutím části poplatku z prodlení pro paní Blanku Šebeňovou, Kutná Hora ve výši 50% z částky 542,- Kč.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 30.06.05


Usnesení č. 475/05 k prominutí poplatku z prodlení
Rada města s o u h l a s í
s prominutím části poplatku z prodlení pro paní Miloslavu Běláškovou, Kutná Hora ve výši 50% z částky 1.326,- Kč.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 30.06.05


Usnesení č. 476/05 k prominutí poplatku z prodlení
Rada města s o u h l a s í
s prominutím části poplatku z prodlení pro pana Zdeňka Licka, Kutná Hora ve výši 50% z částky 1.830,- Kč.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 30.06.05


Usnesení č. 477/05 k prominutí poplatku z prodlení
Rada města s o u h l a s í
s prominutím části poplatku z prodlení pro pana Jiřího Kollmana, Kutná Hora ve výši 472,- Kč.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 30.06.05


Usnesení č. 478/05 k prominutí poplatku z prodlení
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
souhlasit s prominutím úroku z prodlení pro Pivovar Kutná Hora, spol. s r.o., Kutná Hora ve výši 32.929,- Kč.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 21.06.05


Usnesení č. 479/05 ke vzdání se práva a prominutí pohledávky
Rada města s o u h l a s í
se vzdáním se práva a prominutím pohledávky ve výši 2.273,- Kč z důvodu zastavení dědického řízení po panu Miroslavu Nocarovi, Kutná Hora.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 30.06.05


Usnesení č. 480/05 ke vzdání se práva a prominutí pohledávky
Rada města s o u h l a s í
se vzdáním se práva a prominutím pohledávky ve výši 1.145,- Kč z důvodu zastavení dědického řízení po panu Ladislavu Svobodovi, Kutná Hora.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 30.06.05


Usnesení č. 481/05 ke vzdání se práva a prominutí pohledávky
Rada města s o u h l a s í
se vzdáním se práva a prominutím pohledávky ve výši 6.169,- Kč z důvodu zastavení dědického řízení po paní Anně Polové, Kutná Hora.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 30.06.05


Usnesení č. 482/05 k prodloužení nájemních smluv
Rada města s o u h l a s í
1) s prodloužením pronájmu bytu a uzavřením nájemní smlouvy na byt v
čp. 126, ul. Jana Zajíce, Kutná Hora panu Emilu Mišákovi
, na dobu určitou 1 rok, t.j. od 1.7.2005 do 30.6.2006.
2) s prodloužením pronájmu bytu a uzavřením nájemní smlouvy na byt v
čp. 573, ul. Nádražní, Kutná Hora paní Lence Starečkové
, na dobu určitou 1 rok, t.j. od 1.7.2005 do 30.6.2006.
3) s prodloužením pronájmu bytu a uzavřením nájemní smlouvy na byt v
čp. 636, ul. Benešova, Kutná Hora paní Marii Kalfiřtové
, na dobu určitou 1 rok, t.j. od 1.7.2005 do 30.6.2006.
4) s prodloužením pronájmu bytu a uzavřením nájemní smlouvy na byt v
čp. 122, ul. Jana Zajíce, Kutná Hora paní Janě Karbanové
, na dobu určitou 1 rok, t.j. od 1.7.2005 do 30.6.2006.
5) s prodloužením pronájmu bytu a uzavřením nájemní smlouvy na byt v
čp. 638, ul. Benešova, Kutná Hora panu Milanu Zubajovi
, na dobu určitou 1 rok, t.j. od 1.7.2005 do 30.6.2006.
6) s prodloužením pronájmu bytu a uzavřením nájemní smlouvy na byt v
čp. 71, ul. Táborská, Kutná Hora paní Markétě Flosové
, na dobu určitou 2 měsíce, t.j. od 1.7.2005 do 31.8.2005.
7) s prodloužením pronájmu bytu a uzavřením nájemní smlouvy na byt v
čp. 168, ul. Mazáková, Kutná Hora manželům Pavlovi a Soně Kučerovým
, na dobu určitou 1 rok, t.j. od 1.7.2005 do
30.6.2006.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.07.05


Usnesení č. 483/05 k harmonogramu 2. vlny privatizace
Rada města b e r e n a v ě d o m í
informativní zprávu týkající se plnění harmonogramu 2. vlny privatizace bytových a nebytových jednotek v majetku města.


Usnesení č. 484/05 k prodeji pozemků formou VŘ
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
pověřit Radu města Kutná Hora vypsáním výběrového řízení na prodej pozemků p.č. 4094/10 o výměře 54.109 m2, p.č. 4094/12 o výměře 4.649 m2, p.č. 4095/7 o výměře cca 7.625 m2 a pozemku č. dle PK 1756 o výměře 6.697 m2, vše v k.ú. Kutná Hora
Zodpovídá : Ing. Zahradníček      Termín : 21.06.05


Usnesení č. 485/05 k informativní zprávě k odkoupení pozemků
Rada města u k l á d á
Ekonomickému odboru MÚ Kutná Hora
navrhnout způsob zajištění zdrojů pro krytí převodu pozemků pro průmyslovou zónu na Karlově od MO ČR.
Zodpovídá : Ing. Zahradníček      Termín : 30.06.05


Usnesení č. 486/05 k návrhu změny zřizovací listiny ZŠ TGM
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
ke schválení následující změnu zřizovací listiny příspěvkové organizace Základní školy T.G.Masaryka Kutná Hora :
z čl. V bodu 1 zřizovací listiny se vyjímá pozemek p.č. 2445/1 -
ostatní plocha v k.ú. Kutná Hora

V ostatním zůstává zřizovací listina ze dne 29.10.2002 ve znění dodatků č. 1, 2 a 3 beze změny.
Zodpovídá : Ing. Zahradníček      Termín : 21.06.05


Usnesení č. 487/05 k návrhu na uzavření dohody o společném nájmu bytu
Rada města n e s o u h l a s í
s uzavřením dohody o společném nájmu bytu , Kutná Hora mezi nájemcem bytu paní Marií Cenknerovou, panem Jakubem Obrazem a Městem Kutná Hora.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 30.06.05


Usnesení č. 488/05 k ukončení nájemní smlouvy
Rada města I. s o u h l a s í
as ukončením nájemní smlouvy s manželi Lucií a Alešem Kaiznerovými k bytu v Kutné Hoře ke dni 30.6.2005.

II. n e s o u h l a s í
s uzavřením nájemní smlouvy s paní Jitkou Kudláčkovou, trvale bytem v Kutné Hoře.

III. d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
souhlasit s odstoupením od budoucí kupní smlouvy a budoucí nájemní smlouvy uzavřeníé dne 14.3.2001 mezi Městem Kutná Hora a manželi Lucií a Alešem Kaiznerovými, bytem Kutná Hora z důvodu ukončení nájemního vztahu. Vyrovnání mezi účastníky proběhne dle č l. VI. smlouvy uzavřené dne 14.3.2001. Město Kutná Hora vrátí manželům Kaiznerovým částku ve výši 188.658,- Kč.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.07.05


Usnesení č. 489/05 k dopisu T.Bartošové
Rada města b e r e n a v ě d o m í
odpověď na dopis paní Terezy Bartošové, bytem Kutná Hora ze dne 11.5.2005.


Usnesení č. 490/05 k uzavření nájemní smlouvy
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením nájemní smlouvy o nájmu venkovního bazénu včetně technologie a části pozemků p.č. 3337/1 a 3338 v k.ú. Kutná Hora mezi Městem Kutná Hora se sídlem Kutná Hora a TJ Sparta Kutná Hora se sídlem Kutrná Hora s účinností od 1.8.2005 na dobu určit ou do 31.12.2006 za roční nájemné ve výši 1.000,- Kč.

Zrušeno usnesením RM č. 605/05 ze dne 29.5.2005.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.07.05


Usnesení č. 491/05 k záměru na pronájem nebyt.prostor
Rada města s o u h l a s í
s vyvěšením záměru na pronájem sklepních prostor v budově Vlašského dvora.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 15.07.05


Usnesení č. 492/05 k dodatku k nájemní smlouvě - Kouřimská brána
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením Dodatku č. 2 k nájemní smlouvě ze dne 5.5.2003 uzavřené mezi Městem Kutná Hora a BIKE Clubem Kutná Hora a společností Průvodcovská služba Kutná Hora, spol. s r.o., týkající se odstoupení BUKE Clubu Kutná Hora ze strany nájemce s účinností od 1.6.2005.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 15.07.05


Usnesení č. 493/05 k uzavření dodatku k nájemní smlouvě - vinárna Vlašský dvůr
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením předloženého Dodatku č. 4 k nájemní smlouvě uzavřené dne 7.2.1997 o pronájmu nebytových prostor v čp. 552 Havlíčkovo nám., Kutná Hora mezi Městem Kutná Hora se sídlem Kutná Hora a paní Jaroslavou Gygalovou, byt. Kutná Hora, paní Irenou Jelí nkovou, byt. Kutná Hora, panem Robertem Jelínkem, byt. Kutná Hora a panem Petrem Pipkem, byt. Kutná Hora.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 30.06.05


Usnesení č. 494/05 k poskytnutí ubytování
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením smlouvy o poskytnutí ubytování na ubytovně v Trebišovské ul. čp. 609, Kutná Hora s paní Michalou Kořánkovou, trvale bytem Kutná Hora na dobu určitou 3 měsíce, t.j. od 1.7.2005 do 30.9.2005.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.07.05


Usnesení č. 495/05 k ukončení nájemní smlouvy
Rada města s o u h l a s í
s ukončením nájemní smlouvy ze dne 24.7.2001 o nájmu nebytových prostor v čp. 41 Komenského nám., Kutná Hora uzavřeném mezi Městem Kutná Hora se sídlem Kutná Hora a paní Renatou Ryšánovou, byt. Kutná Hora dohodou ke dni 31.5.2005.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 30.06.05


Usnesení č. 496/05 k návrhu na přidělení bytu
Rada města s o u h l a s í
a) s přidělením bytu a uzavřením nájemní smlouvy na byt č. 10 o velikosti
2+1, II. kategorie /100,93 m2/ v čp. 1/3 ul. Čáslavská, Kutná Hora s
paní Janou Balogovou, byt. Kutná Hora. Nájemní
smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou.
b) s ukončením nájemní smlouvy na byt č. 15 o velikosti 1+1, I. ktg v čp.
1/3 ul. Čáslavská, Kutná Hora s paní Janou Balogovou, po dokončení
nezbytných úprav v přiděleném bytě.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.12.05


Usnesení č. 497/05 k vyvěšení záměru na pronájem prostor
Rada města s o u h l a s í
s vyvěšením záměru na pronájem prostor v I. patře čp. 1-3 Čáslavská ul., Kutná Hora.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.08.05


Usnesení č. 498/05 k dodatku k nájemní smlouvě
Rada města I. r u š í
usnesení č. 120/05 ze dne 9.2.2005

II. s o u h l a s í
a) s uzavřením předloženého Dodatku č. 3 k nájemní smlouvě ze dne 2.2.
2004 uzavřené mezi Městem Kutná Hora se sídlem
Kutná Hora a společností Connex Východní Čechy, a.s. se sídlem
Chrudim.
b) s prominutím úroků z prodelní ua období od 11.4.2004 do 30.6.2005
společnosti Connex Východní Čechy, a.s. z důvodu jednání s vedením
města o možné přístavbě provozního objektu.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 30.06.05


Usnesení č. 499/05 k vyhodnocení VŘ č. SN 19/05
Rada města s o u h l a s í
na základě vyhodnocení výběrového řízení č. SN 19/05 s uzavřením nájemní smlouvy na pronájem bytu 3+1 ve 2. podlaží domu čp. 540, Jánského náměstí v Kutné Hoře s p. Ladislavem Mikeskou, byt. Čáslav na dobu určitou 2 roky, za smluvní nájemné ve výši 6.20 0,- Kč/měsíc.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.07.05


Usnesení č. 500/05 k prodeji technologie pivovaru
Rada města s o u h l a s í
ve funkci Valné hromady společnosti KH Tebis, s.r.o. s prodejem technologie Pivovaru Kutná Hora Městu Kutná Hora za částku 3.959.250,- Kč, od které bude odečten zápočet financované opravy plniče Rotus 60 ve výši 2.844.000,- Kč. Skutečná platba za odprode j technologie pivovaru bude tedy 1.115.250,- Kč.

Zrušeno usnesením č. 201/09 z 10.3.2009.
Zodpovídá : Ing. Vladimír Gajdoš, jednatel      Termín : 31.12.05


Usnesení č. 501/05 k prodeji technologie pivovaru
Rada města I. d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
souhlasit s odkoupením technologie Pivovaru Kutná Hora Městem Kutná Hora za částku 3.959.250,- Kč, od které bude odečten zápočet financované opravy plniče Rotus 60 ve výši 2.844.000,- Kč. Skutečná platba za odprodej technologie pivovaru bude tedy pouze 1 .115.250,- Kč.

II. u k l á d á
ekonomickému odboru
zařadit do změny rozpočtu města zřízení nové položky na úhradu nákladů na zakoupení technologie Pivovaru Kutná Hora ve výši 1.115.250,- Kč.


Zodpovídá : Ing. Zahradníček      Termín : 01.01.06


Usnesení č. 502/05 k ceníku služeb - TS Kutná Hora, s.r.o.
Rada města I. r u š í
ve funkci Valné hromady společnosti Technické služby Kutná Hora, spol s r.o. své usnesení č. 344/05 k Ceníku služeb společnosti Technické služby Kutná Hora, spol. s r.o. na rok 2005.

II. s o u h l a s í
ve funkci Valné hromady společnosti Technické služby Kutná Hora, spol s r.o. s předloženým Ceníkem služeb společnosti Technické služby Kutná Hora, spol. s r.o., platným od 1.5.2005.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 30.06.05


Usnesení č. 503/05 k záboru veřejného prostranství
Rada města s o u h l a s í
se záborem veřejného prostranství na Palackého nám. před Sankturinovským domem pro účely propagační a osvětové akce firmy Oriflame "Kampaň proti rakovině" v termínu 1.7.2005 od 8,00 do 17,00 hod.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 30.06.05


Usnesení č. 504/05 k záboru veřejného prostranství
Rada města s o u h l a s í
se záborem veřejného prostranství v blízkosti vchodu do Kaple Božího těla pro účely propagace prodejní výstavy keramiky paní Eugenie Studeníkové, v termínu od 17.7.2005 do 31.8.2005.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 30.06.05


Usnesení č. 505/05 k zápisu z DR TS Kutná Hora, s.r.o.
Rada města b e r e n a v ě d o m í
ve funkci Valné hromady společnosti Technické služby Kutná Hora, spol s r.o. zápis č. 5/05 z jednání dozorčí rady společnosti Technické služby Kutná Hora, spol s r.o. ze dne 23. května 2005.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 15.06.05


Usnesení č. 506/05 k zápisu komise RM
Rada města b e r e n a v ě d o m í
zápis z 20. zasedání Komise pro dopravu a dopravní systémy ze dne 23. května 2005.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 30.06.05


Usnesení č. 507/05 k plánu odpadového hospodářství
Rada města u k l á d á
ekonomickému odboru
zařadit do změny rozpočtu města zřízení nové položky na úhradu nákladů na vypracování "Plánu odpadového hospodářství města Kutná Hora" dle zákona č. 185/2001 Sb. ve výši 150.000,.- Kč.
Zodpovídá : Ing. Zahradníček      Termín : 30.06.05


Usnesení č. 508/05 k záboru veřejného prostranství
Rada města s o u h l a s í
se záborem veřejného prostranství v Barborské ulici před Jezuitskou kolejí pro účely umístění prodejního stánku s dekoračním sklem pro pana Tomáše Pokorného, Kutná Hora v termínu od 1.6.2005 do 30.9.2005.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 30.06.05


Usnesení č. 509/05 k záboru veřejného prostranství
Rada města s o u h l a s í
se záborem veřejného prostranství na Palackého ná. před Sankturinovským domem pro účely akce "Den zdraví, bezpečí a pohody" pořádané firmou Stanislava Nopová - CHRYSOS 26, v termínu 25.6.2005 od 9,00 do 17,00 hod.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 25.06.05Ivo šalátek, v. r., starosta
Bohumil Dvořák, v. r., místostarosta
MVDr. Václav Vančura, v. r., místostarosta

Home » Městský úřad » Samospráva » Rada » Usnesení RM » 2005 » 1. června 2005

Nahoru