1. července 2015

Rada města Kutné Hory přijala na svém zasedání dne 1.července 2015

Usnesení č. 661/15 k ukončení poptáv. řízení na rekonstrukci šaten rozhodčích Sparta
Rada města I. b e r e n a v ě d o m í
výsledek poptávkového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem: "Rekonstrukce šaten rozhodčích Sparta Kutná Hora".

II. s o u h l a s í
s uzavřením smlouvy o dílo s firmou Unikom, a.s., Hrnčířská 193, Kutná Hora, na rekonstrukci šaten rozhodčích Sparta Kutná Hora, U Lorce 59, Kutná Hora na částku 283 599,-- Kč včetně DPH, která se umístila na prvním místě.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 14.07.15


Usnesení č. 662/15 k rozpočtovému opatření OSM - OSN č. 19
Rada města I. s c h v a l u j e
předložený návrh OSM - OSN č. 19/15, kterým se navyšuje výdajová investiční položka Lorec - kabiny o částku 83.600,--Kč, a to na úkor výdajové položky zimní stadion - plyn.

II. u k l á d á
ekonomickému odboru informovat na nejbližším řádném ZM Kutná Hora o rozpočtovém opatření schváleném v I bodě tohoto usnesení.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 15.09.15


Usnesení č. 663/15 k aktualizaci metodického návodu k zadávání veřejných zakázek
Rada města s c h v a l u j e
využívání Metodického návodu k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu vypracovaného odborem územního plánování a regionálního rozvoje v podobě jeho aktualizace z června 2015 odbory městského úřadu dle důvodové zprávy.
Zodpovídá : Ing. V. Kapička      Termín : 31.12.15


Usnesení č. 664/15 k energetické koncepci města
Rada města I. s o u h l a s í
s uzavřením smlouvy na zpracování energetické koncepce města se společností EVČ s.r.o. Pardubice za cenu 296.450,- Kč včetně DPH dle důvodové zprávy

II. u k l á d á
Odboru investic projednat a uzavřít smlouvu o dílo
Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 31.08.15
Ing. Zuzana Moravčíková, v. r., místostarostka

Home » Městský úřad » Samospráva » Rada » Usnesení RM » 2015 » 1. července 2015

Nahoru