1. července 2008

Rada města Kutné Hory přijala na svém zasedání dne 1.července 2008

Usnesení č. 598/08 k podpoře projektu "Vločka"
Rada města s o u h l a s í
s nákupem výrobků (vánočních ozdob) od zdravotně postižených spoluobčanů, tj. 1 kolekce (20 ks) za 1.952,-- Kč.
Zodpovídá : E. Hnátková,Ing. Suchánek      Termín : 15.09.08


Usnesení č. 599/08 k zadání úkolu jednateli spol. KH Tebis
Rada města u k l á d á
ve funkci Valné hromady společnosti KH Tebis Kutná Hora s.r.o.
připravit konkrétní návrh na základě doporučení rady města na jednání rady města, eventuelně zastupitelstva města společně s vedoucími ekonomického odboru, odboru investic a odboru správy majetku.
Zodpovídá : Ing. V.Gajdoš, jednatel      Termín : 30.07.08


Usnesení č. 600/08 k jmenování jednatele spol. Technické služby
Rada města I. j m e n u j e
ve funkci Valné hromady společnosti Technické služby Kutná Hora s.r.o.
ve smyslu § 102, odst. 2, písm. c) zákona č. 128/2000 Sb. O obcích a podle § 125, odst. 1, písm. f) obchodního zákoníku do funkce jednatele společnosti Technické služby Kutná Hora, spol. s r. o. pana Ing. Martina Suchánka, Kutná Hora - Sedlec, s účinnost í od 1. 8. 2008.

II. u k l á d á
2. místostarostovi
připravit podklady pro výběrové řízení na funkci jednatele společnosti Technické služby Kutná Hora, spol. s r.o.
Zodpovídá : I.Šalátek, Ing. T.Benada      Termín : 31.08.08


Usnesení č. 601/08 k podání žádosti o dotaci na rekonstrukci rybníku Pijovky
Rada města s o u h l a s í
s podáním žádosti o dotaci na rekonstrukci rybníku Pijovky ve výši 3.953.522,70 Kč pro společnost Městské lesy a rybníky Kutná Hora s.r.o.


Zodpovídá : Ing. Peroutka, jednatel M      Termín : 30.09.08


Usnesení č. 602/08 ke zřízení věcného břemene (Telefónica O2)
Rada města s o u h l a s í
se zřízením věcného břemene vedení a provozování veřejné komunikační sítě na pozemcích p.č. 906, 3951/50 a 3801/1 v k.ú. Kutná Hora v majetku Města Kutná Hora ve prospěch společnosti Telefónica O2 Czech Republic,a.s., Za Brumlovkou 266/2, Praha 4 - Michl e pro stavbu "Kutná Hora,Tyršova BD, ÚPS, příp" - II.etapa-propoj SR. Věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou. Jednorázová úhrada za zřízení věcného břemene bude 50,- Kč/bm.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 30.12.08


Usnesení č. 603/08 ke zřízení věcného břemene (STP Net)
Rada města s o u h l a s í
se zřízením věcného břemene pro stavbu plynovodní přípojky na pozemku p.č. 610 v k.ú. Kaňk v majetku Města Kutná Hora ve prospěch společnosti STP Net,s.r.o. se sídlem v Praze 4, Novodvorská 803/82, pro nemovitost p.č. 374/4 v k.ú.Kaňk. Věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou. Jednorázová úhrada za zřízení věcného břemene bude 500,- Kč.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 30.12.08


Usnesení č. 604/08 ke zřízení věcného břemene (UPC ČR)
Rada města s o u h l a s í
se zřízením věcného břemene na pozemcích p.č. 785/1, 779/6, 779/25, 779/26, 626, 807/4, 807/10 a 785/162 v k.ú. Sedlec u Kutné Hory v majetku Města Kutná Hora ve prospěch společnosti UPC Česká republika,a.s., Závišova 5, Praha 4 pro stavbu "UPC-přívodní optický kabel Kutná Hora". Věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou. Jednorázová úhrada za zřízení věcného břemene bude 50,- Kč/bm.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 30.12.09


Usnesení č. 605/08 ke zřízení věcného břemene (ČOV)
Rada města s o u h l a s í
se zřízením věcného břemene pro stavbu plynovodní přípojky na pozemcích p.č. PK 1863 a 2596 a KN 4126/41 v k.ú. Kutná Hora v majetku Města Kutná Hora ve prospěch společnosti STP Net,s.r.o. se sídlem v Praze 4, Novodvorská 803/82 a Vodohospodářské společn osti Vrchlice Maleč,a.s. Ku Ptáku 387, Kutná Hora, pro stavbu "Kutnohorsko-Čáslavsko, Projekt I. Kutná Hora-Intenzifikace ČOV" plynárenské zařízení SO 115 Plynovodní přípojka. Věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou. Jednorázová úhrada za zřízení vě cného břemene bude 22.950,- Kč bez DPH.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 30.12.08


Usnesení č. 606/08 k rozpočtovému opatření EO č. 19-20
Rada města I. s c h v al u j e
a) předložený návrh na rozpočtové opatření EO č. 19
- přesun rozpočtových prostředků na úhradu nákladů spojených s dražbou domu č.p. 614 Pirknerovo nám. s pozemky ve výši 58.930,- Kč z položky geometrické plány, dle bodu 1 důvodové zprávy

b) předložený návrh na rozpočtové opatření EO č. 20
- přesun rozpočtových prostředků ve výši 205.240,- Kč na finanční vypořádání v souvislosti s předáním domu č.p. 73 v Masarykově ul. s pozemky z položky daně -byty, dle bodu 2 důvodové zprávy

II. u k l á d á
ekonomickému odboru informovat na nejbližším řádném zasedání zastupitelstvo města Kutná Hora o schválených rozpočtových opatřeních EO č. 19-20.


Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 09.09.08


Usnesení č. 607/08 k pozemkům na sídlišti Šipší
Rada města s o u h l a s í
a) s podáním žaloby na určení vlastnictví k pozemkům, které se nacházejí v lokalitě sídliště Šipší a které jsou nyní zapsány v katastru nemovitostí na LV č. 178 ve vlastnictví České republiky s právem hospodaření pro Státní statek Čáslav, Na Rezkovcem 11 14, Čáslav

b) s podáním uvedené žaloby prostřednictvím Advokátní kancelář Mgr. Ing. Bezouška, Čáslav.

Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 30.12.08


Usnesení č. 608/08 k zápisům komisí RM
Rada města b e r e na v ě d o m í
a) zápis z jednání majetkové komise ze dne 16.6.2008
b) zápis z komise sídliště Šipší ze dne 16.6.2008


Usnesení č. 609/08 k prodeji části pozemku v k.ú. Kutná Hora - pí Mrázková
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
nesouhlasit s odprodáním části pozemku p.č. 1855/26 v k.ú. Kutná Hora dle žádosti paní Alici Mrázkové,Vonoklasy.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 09.09.08


Usnesení č. 610/08 k prodeji části pozemku v k.ú. K.Hora - man.Petržílkovi
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
nesouhlasit s prodejem části pozemku p.č. 4283/38 v k.ú. Kutná Hora dle žádosti manželům Petržílkovým, Kutná Hora.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 09.09.08


Usnesení č. 611/08 k prodeji pozemku - Comfia s.r.o.
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
souhlasit s prodejem pozemku p.č.1930/2 o výměře 2533 m2 v k.ú. Kutná Hora dle žádosti společnosti Comfia, spol. s r.o., V Pražské bráně 71, Beroun za kupní cenu 700,-- Kč/m2.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 09.09.08


Usnesení č. 612/08 k prodeji části pozemku - p. Vinduška
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hor
souhlasit s prodejem části pozemku p.č. 127/1 o výměře cca 150 m2 v k.ú. Neškaredice dle žádosti panu Milanu Vinduškovi, Žďár nad Sázavou za kupní cenu 10,- Kč/m2.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 09.09.08


Usnesení č. 613/08 k ukončení VŘ č. M 6/08
Rada města u k o n č u j e
výběrové řízení č. M 6/08 na prodej čp. 614 Pirknerovo nám. a pozemků p.č. 1112 a 1113 v k.ú. Kutná Hora z důvodu znehodnocení nemovitosti.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 30.07.08


Usnesení č. 614/08 k vyhodnocení VŘ č. M 3/08 na prodej nemovitosti čp. 1 Čáslavská
Rada města s o u h l a s í
s ukončením výběrového řízení č. M 3/08 na prodej objektu Čáslavská čp. 1-3 bez vybrání vítěze pro nesplnění podmínek VŘ.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 30.07.08


Usnesení č. 615/08 k rozpočtovému opatření OPKŠ č. 21-23
Rada města I. s c h v a l u j e
předložený návrh na rozpočtová opatření OPKŠ č. 21 - 23 - přesun rozpočtových prostředků z položky "váza brána pivovaru - kopie" na položku "reliéf Jaroslava Vrchlického" ve výši 10 000,- Kč , na položku "kaplička Kaňk" ve výši 4 000,- Kč a na položku " socha sv. Václava a okolí" ve výši 10 000,- Kč dle důvodové zprávy.

II. u k l á d á
ekonomickému odboru informovat na nejbližším řádném zasedání Zastupitelstvo města Kutná Hora o schválených rozpočtových opatřeních OPKŠ č. 21 - 23.

Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 09.09.08


Usnesení č. 616/08 k jmenování ředitle ZŠ Kamenná stezka
Rada města j m e n u j e
s účinností od 1.8.2008 pana Mgr. Radka Pařeza, do funkce ředitele příspěvkové organizace Základní škola Kutná Hora, Kamenná stezka 40, okres Kutná Hora.
Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 20.07.08


Usnesení č. 617/08 k příspěvku na mezinárodní sympozium (A.Németh)
Rada města s o u h l a s í
s poskytnutím finančního příspěvku z rezervy města ve výši 20.000,- Kč panu Andreji Némethovi na konání 4. mezinárodního sochařského sympozia.
Zodpovídá : Ing. Zahradníček,Mgr.Seifert      Termín : 15.07.08


Usnesení č. 618/08 k zastavení prací na pořízení dílčí změny ÚPM
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
nesouhlasit s pořízením změny územního plánu města Kutná Hora v území vymezeném pozemky parcelní číslo 4159, 4160 a 4161/1 v katastrálním území Kutná Hora ( § 6, odstavec (5) zák. č. 183/2006 Sb. v současně platném znění).
Zodpovídá : Ing. V. Kapička      Termín : 09.09.08


Usnesení č. 619/08 k uzavření smlouvy (I.Poulová)
Rada města I. r u š í
usnesení č. 385/08 ze dne 22.4.2008

II. s o u h l a s í
a) s ukončením nájemní smlouvy o nájmu nebytových prostorů v objektu Vladislavova č.p. 373, Kutná Hora uzavřené dne 27.5.1994 mezi Městem Kutná Hora se sídlem Havlíčkovo nám. 552, Kutná Hora a Ivou Poulovou, Kutná Hora dohodou ke dni 31.8.2008.

b) s uzavřením nájemní smlouvy o nájmu nebytových prostorů v objektu Vladislavova č.p. 373, Kutná Hora mezi Městem Kutná Hora se sídlem Havlíčkovo nám. 552, Kutná Hora a společností Iva Poulová s.r.o. se sídlem Za Kolíňáčkem 898, Kutná Hora na dobu neur čitou s tříměsíční výpovědní lhůtou za roční nájemné ve výši 37 086,00 Kč.

Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.08.08


Usnesení č. 620/08 k uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o nájmu (Vodafone)
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením předloženého Dodatku č. 2 ke smlouvě č. 28407 E o nájmu části nemovitosti č.p. 206 Pirknerovo nám., Kutná Hora ze dne 24.1.2000 uzavřené mezi Městem Kutná Hora, se sídlem Havlíčkovo nám. 552, Kutná Hora a společností Vodafone Czech Republic a .s., se sídlem Praha 10, Vinohradská 167.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.08.08


Usnesení č. 621/08 k uzavření NS (OTRAN s.r.o.)
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením smlouvy o nájmu nebytových prostor v přízemí nemovitosti č.p. 915 Kouřimská ul., Kutná Hora mezi Městem Kutná Hora, se sídlem Havlíčkovo nám. 552, Kutná Hora a společností OTRAN Kutná Hora s.r.o., se sídlem Kutná Hora, Žižkov, Vojtěšská 237/2 6 za roční nájemné ve výši 299.790,- Kč, na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou.

Zrušeno usnesením RM č. 690/08 ze dne 15.7.2008.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 15.08.08


Usnesení č. 622/08 k výjimce z pravidel 2. vlny privatizace (p.Kuča)
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
nesouhlasit s výjimkou z pravidel 2. vlny privatizace v tom, že bude panu Viktoru Kučovi vrácena kauce ve výši 20.000,- Kč na odprodej bytové jednotky č.9 v domě ul. Pod Valy v Kutné Hoře.

Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 09.09.08


Usnesení č. 623/08 k uzavření NS (p. Mikeš)
Rada města n e s o u h l a s í
s uzavřením smlouvy o nájmu nebytových prostor v přízemí nemovitosti č.p. 59 Národního odboje, Kutná Hora mezi Městem Kutná Hora, se sídlem Havlíčkovo nám. 552, Kutná Hora a panem Jaroslavem Mikešem,Kutná Hora.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 14.07.08


Usnesení č. 624/08 k uzavření dodatku k NS (žádost pí Kučerové)
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením dodatku k nájemní smlouvě ze dne 29.10.2003 uzavřené mezi Městem Kutná Hora, se sídlem Havlíčkovo nám. 552, Kutná Hora a paní Ilonou Kučerovou, Kutná Hora o nájmu nebytových prostorů v č.p. 632 Benešova ul., Kutná Hora týkajícího se rozšíření nájemce o paní Alenu Rozkošnou, Kutná Hora.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.07.08


Usnesení č. 625/08 k žádosti MUDr. Š.Trnky
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením dodatku ke smlouvě o nájmu nebytových prostor a movitých věcí ze dne 31.12.2007 uzavřené mezi Městem Kutná Hora, se sídlem Havlíčkovo nám. 552, Kutná Hora a panem MUDr. Štefanem Trnkou, Kutná Hora týkající se vyjmutí části movitého majetku (š atní skříň inv. č. 07543) z předmětu smlouvy a snížení ročního nájemného za movité věci o 172,- Kč s účinností od 1.8.2008.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 15.08.08


Usnesení č. 626/08 k prominutí poplatku z prodlení (man.Hromádkovi, pí Bednářová)
Rada města I. s o u h l a s í
a) s prominutím poplatku z prodlení pro manžele Hromádkovy , Kutná Hora ve výši 25 % z částky 4.580,00 Kč.

b) s prominutím poplatku z prodlení pro paní Lucii Bednářovou, Kutná Hora ve výši 50 % z částky 8.644,00 Kč.

II. n e s o u h l a s í
s prominutím poplatku z prodlení pro pana Radka Červeňáka, Kutná Hora.

Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.07.08


Usnesení č. 627/08 k prodloužení NS (pí Kalfiřtová, p. Zubaj)
Rada města s o u h l a s í
a)s prodloužením pronájmu bytu a uzavřením nájemní smlouvy na byt v ul. Benešova, Kutná Hora s paní Marií Kalfiřtovou, na dobu určitou 1 rok, tj. od 1.7.2008 do 30.6.2009.

b) s prodloužením pronájmu bytu a uzavřením nájemní smlouvy na byt v ul. Benešova, Kutná Hora s panem Milanem Zubajem, na dobu určitou 1 rok, tj. od 1.7.2008 do 30.6.2009.

Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.08.08


Usnesení č. 628/08 k prodloužení nájmu bytu (J.Červeňák)
Rada města s o u h l a s í
s prodloužením pronájmu bytu a uzavřením nájemní smlouvy k bytu č. 2 v ul. Mincířská v Kutné Hoře s panem Janem Červeňákem na dobu určitou 6 měsíců, t.j. od 1.7.2008 do 31.12.2008.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 30.07.08


Usnesení č. 629/08 k neprodloužaení nájmu bytu (pí Podoláková)
Rada města I. n e s o u h l a s í
s prodloužením pronájmu bytu a uzavřením nájemní smlouvy k bytu č. 3 vul. Mincířská v Kutné Hoře s paní Jaroslavou Podolákovou.

II. s o u h l a s í
s podáním žaloby na vyklizení bytu č. 3 v ul. Mincířská v Kutné Hoře v případě, že nedojde ze strany paní Jaroslavy Podolákové k vyklizení a předání bytu do 31. 7. 2008.

Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 30.09.08


Usnesení č. 630/08 k uzavření dohody o splácení dluhu (Schmidmajerovi)
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutá Hora
souhlasit s uzavřením předložené dohody o splácení dluhu na částku ve výši 153.092,00 Kč pro Zdeňka Schmidmajera a Marii Schmidmajerovou, Kutná Hora.


Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 09.09.08


Usnesení č. 631/08 k zahájení poptávkového řízení (stavební práce a rekonstrukce)
Rada města I. z p l n o m o c ň u j e
a) odbor správy majetku vypsáním poptávkových řízení na následující zakázky
malého rozsahu na stavební práce:
- Oprava části "C" a "D" střechy budovy polikliniky, Kouřimská č.p. 915 Kutná
Hora
- Oprava střechy bytového domu Uhelná č.p. 599 v Kutné Hoře
- Rekonstrukce bytů č. 3,7 a 10 v bytovém domě Benešova č.p. 402 v Kutné Hoře

b) starostu města uzavřít na základě doporučení hodnotící komise smlouvy o dílo s vítězi poptávkového řízení

II. s c h v a l u j e
jmenování členů a náhradníků hodnotící komise pro otevírání obálek s nabídkami uchazečů poptávkového řízení v tomto složení :
člen komise : náhradník člena komise :
Ing. Tomáš Benada MVDr. Václav Vančura
RNDr. Vladislav Slavíček Mgr. Karel Ptáček
p. Jan Trávníček Ing. Jiří Janál
pí Jitka Gregorová Ing. Martin Suchánek
P. František Viktora p. Ladislav MartinekZodpovídá : Ing. Suchánek, I.Šalátek      Termín : 31.12.08


Usnesení č. 632/08 k zahájení poptávkového řízení (stavební práce a rekonstrukce)
Rada města I. z p l n o m o c ň u j e
a) odbor správy majetku vypsáním výběrových řízení na následující zakázky
malého rozsahu na stavební práce :
- Vybudování komunikace ul. Čs. letců + veřejné osvětlení
- Vybudování komunikace ul. V Zátiší + veřejné osvětlení

b) starostu města uzavřít na základě doporučení hodnotící komise smlouvy o dílo s vítězi výběrového řízení

II. s c h v a l u j e
jmenování členů a náhradníků hodnotící komise pro otevírání obálek s nabídkami uchazečů poptávkového řízení v tomto složení :
člen komise : náhradník člena komise :
Ing. Tomáš Benada MVDr. Václav Vančura
Václav Zimmermann MUDr. Petr Mayer
Ing. František Tvrdík Ing. Martin Suchánek
Jiří Vopěnka Jindřich Čížek
Ing. Jiří Janál Jan Trávníček


Zodpovídá : Ing. Suchánek, I.Šalátek      Termín : 31.12.08


Usnesení č. 633/08 k vyhlášení VŘ na odprodej nebytového prostoru (Mazákova 168)
Rada města s o u h l a s í
s vyhlášením výběrového řízení č. SN 11/08 na odprodej volného městského nebytového prostoru v privatizovaném domě, a to nebytového prostoru č. 101 v domě čp. 168 v ulici Mazákova včetně podílu na společných částech domu a pozemků parc. č. 785/88 a parc. č. 785/89 v k.ú. Sedlec u Kutné Hory dle " Prohlášení vlastníka" ze dne 6.3.2007 za podmínek uvedených v oznámení o vyhlášení výběrového řízení. Výběrové řízení bude provedeno dle bodu č. 8 " Pravidel 2. vlny privatizace bytových a nebytových jednotek v městských domech". Uzávěrka přihlášek do tohoto výběrového řízení je dne 3.9.2008 v 16.00 hodin.

Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 16.09.08


Usnesení č. 634/08 k podnájmu bytu (Franěk - Pekárek)
Rada města s o u h l a s í
s podnájmem bytu č. 10 v ul. U Lesa, Kutná Hora, jehož nájemcem je pan Jaromír Franěk na dobu určitou 4 měsíce tj. od 1.7.2008 do 31.10.2008, panu Ivanu Pekárkovi,Ronov nad Doubravou, ve smyslu § 719 Obč. zákoníku.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.07.08


Usnesení č. 635/08 k udělení výjimky pro obnovení platnosti vyhrazeného parkování
Rada města n e s o u h l a s í
s udělením výjimky panu Josefu Bartákovi, Kutná Hora pro zřízení dvou vyhrazených parkovacích míst na Komenského nám. v Kutné Hoře před čp.71 pro potřeby hostů hotelu U Hrnčíře.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.07.08


Usnesení č. 636/08 k uzavření NS na díl pozemku (pí Uhlířová)
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením nájemní smlouvy na díl č. 4 parcely č. 2548/1 v k.ú. Kutná Hora o výměře 150 m2 mezi Městem Kutná Hora, se sídlem Havlíčkovo nám. 552, Kutná Hora a paní Janou Uhlířovou, Kutná Hora na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou, za nájemné ve výši 3,- Kč/m2/rok.

Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.07.08


Usnesení č. 637/08 k průběhu přípravy demolice komínu mazutové kotelny
Rada města I. b e r e n a v ě d o m í
následující dokumenty:
a) "Zaslání námitek k demolici továrního komína v areálu bývalé mazutové
kotelny, stojícím na pozemku vlastníka města Kutná Hora" - dopis firmy
EUROPLAST s.r.o. ze dne 27.5.2008
b) "Stanovisko fy MITAL s.r.o. k námitkám firmy EUROPLAST ze dne
27.5.2008"
c) "Zápis z jednání konaného dne 5.6.2008 v provozovně společnosti
EUROPLAST s.r.o. v Kutné Hoře"
d) "Stanovisko fy MITAL s.r.o. k zápisu z jednání mezi zástupcem Města
a Europlastem ze dne 5.6.2008"
e) "Protokol" sepsaný zástupcem Obvodního báňského úřadu v Kladně ze dne
17.6.2008
f) "Stanovisko fy MITAL s.r.o. k postupu při přípravě správního řízení
a k požadavkům fy EUROPLAST s.r.o." ze dne 18.6.2008

II. u k l á d á
Odboru správy majetku
pokračovat ve smluvním vztahu s firmou MITAL s.r.o., Žižkova 789, 533 04 Sezemice, tj. při přípravě a realizaci demolice komínu bývalé mazutové kotelny odstřelem, která byla schválena usnesením RM č. 352/08 ze dne 8.4.2008.

Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.12.08


Usnesení č. 638/08 k uzavření smlouvy o pronájmu plochy komína k reklamě
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením smlouvy o pronájmu plochy komínu bývalé mazutové kotelny k umístění nosiče reklamy, s firmou ADMIX s.r.o., Porážka 459/2, 602 00 Brno, na dobu od 2.7.2008 do 6.9.2008 za smluvní nájemné 50.000,- Kč.

Zrušeno usnesením RM č. 714/08 ze dne 26.8.2008.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.07.08


Usnesení č. 639/08 k vybudování nadzemního vedení na sídlišti Šipší (KHnet.info)
Rada města I. s o u h l a s í
s vybudováním optického nadzemního vedení na sídlišti Šipší v Kutné Hoře sdružením KHnet.ifo. o.s. se sídlem Jana Palacha 143, Kutná Hora.

II. b e r e n a v ě d o m í
možnost využití vybudované optické sítě pro účely městského kamerového
dohlížecího systému (MKDS).

Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 04.07.08


Usnesení č. 640/08 k návrhu rozpočtového opatření OSM č. 54-56/08
Rada města I. s c h v a l u j e
a) předložený návrh OSM č.54/08, kterým se z důvodu nákupu nářadí, pracovních oděvů a obuvi pro nové zaměstnance MěÚ K.Hora (úklid města)zřizují nové rozpočtové položky nákup pracovních oděvů a obuvi (8.370,-- Kč) + nákup drobného hmotného majetku (1.8 40,-- Kč), a to ( 10.210,--Kč) na úkor položky komunikace úklid - viz bod č.1 důvodové zprávy.

b) předložený návrh OSM č.55/08, kterým dochází k přesunu rozpočtových prostředků na novou rozpočtovou položku vánoční ozdoby - nákup v celkové výši 1.960,-- Kč, a to na úkor položky materiál neuvedené - viz bod č. 2 důvodové zprávy.

c) Předložený návrh OSM č. 56/08, kterým dochází k přesunu rozpočtových prostředků z důvodu posílení položky veřejné osvětlení opravy TS o částku 250.000,-- Kč, a to na úkor položky veřejné osvětlení revize, vánoční osvětlení - viz bod č. 3 důvodové zprá vy.

II. u k l á d á
ekonomickému odboru informovat na nejbližším řádném zasedání ZM Kutná Hora o rozpočtových opatřeních schválených v bodě I tohoto usnesení.

Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 09.09.08


Usnesení č. 641/08 k řešení žádosti p. L. Husára (poskytnutí ubytování)
Rada města I. r u š í
své usnesení č. 548/08 ze dne 3.6.2008.

II. s o u h l a s í
s uzavřením smlouvy o poskytnutí ubytování na ubytovně ve Vítězné ul., čp. 443, Kutná Hora-Sedlec,s paní Alenou Tokárovou a panem Ludvíkem Husárem, , na dobu určitou 2 měsíce - tj.j. od 1.7.2008 od 31.8.2008.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.07.08


Usnesení č. 642/08 k rozpočtovému opatření INV č. 15
Rada města I. s c h v a l u j e
předložený návrh na rozpočtové opatření INV č. 15 - přesun rozpočtových prostředků z rezervy města na položku "příprava komunikace FOXCONN" ve výši 122.000,- Kč dle důvodové zprávy.

I. u k l á d á
ekonomickému odboru informovat na nejbližším řádném zasedání Zastupitelstvo města Kutná Hora o schválených rozpočtových opatřeních.


Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 09.09.08


Usnesení č. 643/08 k příspěvku na úhradu nových spojů MHD na lince 245002
Rada města I. s o u h l a s í
a) s příspěvkem ve výši 50% z celkové ztráty na úhradu části prokazatelné ztráty vzniklé provozováním nových spojů na lince MHD č. 245002 a s uzavřením třístranné smlouvy s firmou CONNEX Východní Čechy a.s. a firmou Foxconn Technology CZ s.r.o.

b) s převedením částky 150.000,-- Kč z rozpočtových rezerv do kapitoly doprava

II. u k l á d á
Ekonomickému odboru informovat na nejbližším řádném zasedání ZM Kutná Hora o rozpočtovém opatření schválených tímto usnesením.

Zodpovídá : Ing. Zahradníček, Ing.Ďoubal      Termín : 31.12.08


Usnesení č. 644/08 k výstavbě útulku pro psy pro Mikroregion Kutnohorsko
Rada města n e s o u h l a s í
se zařazením akce "Výstavba útulku pro psy pro Mikroregion Kutnohorsko" do rozpočtu města Kutná Hora pro rok 2009.


Zodpovídá : Ing.T. Benada, místostaro      Termín : 30.07.08Ivo Šalátek, v. r., starosta
MVDr. Václav Vančura, v.r., 1. místostarosta
Ing. Tomáš Benada, 2. místostarosta

Home » Městský úřad » Samospráva » Rada » Usnesení RM » 2008 » 1. července 2008

Nahoru