4. dubna 2018

Rada města Kutné Hory přijala na svém zasedání dne 4.dubna 2018

Usnesení č. 246/18 k zápisu komise pro rozvoj informačních technologií
Rada města

I. b e r e n a v ě d o m í
zápis z jednání Komise pro rozvoj informačních technologií dne 13. 2. 2018,

II. ž á d á
ředitele příspěvkových organizací Městská knihovna Kutná Hora, Městské Tylovo divadlo v Kutné Hoře, Pečovatelská služba Kutná Hora, Galerie Felixe Jeneweina Města Kutné Hory, Základní umělecká škola Kutná Hora, Mateřské školy Kutná Hora, Mateřská škola Pohádka, Základní škola T.G.Masaryka Kutná Hora, Základní škola Jana Palacha v Kutné Hoře, Základní škola Žižkov a Základní škola Kutná Hora, Kamenná stezka o poskytnutí potřebné součinnosti oddělení informatiky kanceláře tajemníka Městského úřadu Kutná Hora při činnostech směřujících k efektivnějšímu provozu webových prezentací těchto organizací a při odstraňování administrativních nedostatků u internetových domén,

III. u k l á d á
oddělení informatiky kanceláře tajemníka provést podle doporučení komise pro rozvoj IT činnosti směřující k efektivnějšímu provozu webových prezentací a při odstraňování administrativních nedostatků u internetových domén, a to u příspěvkových organizací Města Kutná Hora a u obchodních společností, v nichž je Město Kutná Hora jediným společníkem.

Rada města Kutná Hora jako věcně příslušný orgán Města Kutná Hora, jakožto jediného společníka společnosti Průvodcovská služba Kutná Hora s. r. o., Technické služby Kutná Hora, spol. s r.o., společnosti KH TEBIS s.r.o. a společnosti Městské lesy a rybníky Kutná Hora spol. s r.o. ve smyslu § 102 odst.2, písm. c) zák.č. 128/2000 Sb.
IV. u k l á d á
jednateli společnosti poskytnout potřebnou součinnost oddělení informatiky kanceláře tajemníka Městského úřadu Kutná Hora při činnostech směřujících k efektivnějšímu provozu webových prezentací těchto organizací a při odstraňování administrativních nedostatků u internetových domén.


Zodpovídá : jednatelé s.r.o.      Termín : 31.12.19
 
 
Usnesení č. 247/18 k zápůjčce preghausu Vlašského dvora
Rada města s c h v a l u j e
zápůjčku preghausu Vlašského dvora v sobotu 22.9.2018 od 13:30 do 18:00 hodin pro MMR, oddělení Eurocenter a Eurofonu, Praha na "Den otevřených dveří".

Zodpovídá : E. Hnátková      Termín : 14.04.15


Usnesení č. 248/18 k činnosti spolku Otevřená města, z.s.
Rada města I. b e r e n a v ě d o m í
zprávu Radima Fedoroviče o činnosti spolku Otevřená města, z.s. 

II. s o u h l a s í
s ukončením členství Města Kutná Hora v zapsaném spolku Otevřená města.
Zodpovídá : E. Hnátková      Termín : 30.04.18


Usnesení č. 249/18 k zápůjčce Rytířského sálu Vlašského dvora
Rada města s c h v a l u j e
zápůjčku Rytířského sálu Vlašského dvora ve středu 2. 5. 2018 od 16:30 do 20:00 hodin pro p. Petra Steklého pro veřejnou diskusi na téma hazardu.
Zodpovídá : E. Hnátková      Termín : 15.04.18


Usnesení č. 250/18 k navýšení počtu zaměstnanců MÚ Kutná Hora
Rada města I. s c h v a l u j e
s účinností od 1.6.2018 navýšení počtu zaměstnanců na MÚ Kutná Hora:
a) odboru životního prostředí o pracovní pozici - referent na úseku ochrany ZPF
b) odboru regionálního rozvoje a územního plánování o pracovní pozici - referent na úseku územního plánování

II. s t a n o v í
celkový počet zaměstnanců MÚ v počtu 182

III. u k l á d á
tajemníkovi MÚ vypsat výběrová řízení na uvedené pracovní pozice
 
 
Zodpovídá : p.Hobl, tajemník MÚ      Termín : 31.05.18


Usnesení č. 251/18 ke jmenování vedoucího ekonomického odboru MÚ
Rada města j m e n u j e
s účinností od 1. 5. 2018, v souladu s § 102 odst.2/ písm. g/, zákona č. 128/2000Sb. (zákon o obcích), ve znění pozdějších předpisů, Ing. Moniku Bulánkovou vedoucí odboru ekonomického Městského úřadu v Kutné Hoře.
Zodpovídá : p.Hobl, tajemník MÚ      Termín : 30.04.18


Usnesení č. 252/18 k rozpočtovému opatření EKO č. 6-7
Rada města s c h v a l u j e
a) předložený návrh na rozpočtové opatření EKO č. 6 - přesun rozpočtových prostředků z rozpočtové rezervy na opravu kamerového systému ve výši 900 000 Kč dle důvodové zprávy č. 1

b) předložený návrh na rozpočtové opatření EKO č. 7 - přesun rozpočtových prostředků z rozpočtové rezervy na posílení položky Veřejná zeleň - stromy, havárie ve výši 300 000 Kč důvodové zprávy č.2
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 30.04.18


Usnesení č. 253/18 k záměru na propachtování části pozemku v k.ú. Sedlec (p. Sova)
Rada města s c h v a l u j e
zveřejnění záměru propachtovat část pozemku p.č. 29 o výměře cca 64 m2 v k.ú. Sedlec u Kutné Hory.
Zodpovídá : Mgr. A. Šorčíková      Termín : 02.05.18


Usnesení č. 254/18 k záměru na pronájem nebytových prostor - ul. U Beránky 378, Malín
Rada města I. b e r e n a v ě d o m í
ukončení zveřejnění záměru č. 1044/17 na pronájem nebytových prostor v I. patře budovy č.p. 378, ul. U Beránky, Kutná Hora - Malín bez vyhlášení vítěze z důvodu nezájmu.

II. s c h v a l u j e
zveřejnění záměru pronajmout nebytový prostor (místnost č. 2.08) v I. patře budovy č.p. 378, ul. U Beránky, Kutná Hora - Malín, která je součástí pozemku p.č. 675 v k.ú. Malín.
Zodpovídá : Mgr. A. Šorčíková      Termín : 31.12.18


Usnesení č. 255/18 k uzavření nájemní smlouvy na pozemky v k.ú. KH (SSK DDM Praha 5)
Rada města s c h v a l u j e
uzavření nájemní smlouvy na pozemky p.č. 4400 o výměře 121 m2, p.č. 4402/4 o výměře 232 m2, p.č. 4402/5 o výměře 910 m2 a na část pozemku p.č. 4402/3 o výměře cca 390 m2, vše v k.ú. Kutná Hora mezi Městem Kutná Hora jako pronajímatelem a ČSS, z.s. - sportovně střeleckým klubem DDM Praha 5, se sídlem Štefánikova 235, 150 00 Praha, IČO 75066301 jako nájemcem na dobu určitou od 23.6.2018 do 30.6.2018 za účelem pořádání volnočasové akce pro rodiče s dětmi za celkové nájemné ve výši 1.500,- Kč.
Zodpovídá : Mgr. A. Šorčíková      Termín : 20.06.18


Usnesení č. 256/18 k podání žaloby na vyklizení (p. Veselý)
Rada města s c h v a l u j e
podání žaloby na vyklizení pokoje č. 108/2 na ubytovně města v ul. Vítězná, č.p. 443, Kutná Hora - Sedlec, proti panu Janu Veselému, Opatovice I. v případě, že nedojde ze strany pana Jana Veselého k vyklizení a předání pokoje na ubytovně do 15. 4. 2018.
Zodpovídá : Mgr. A. Šorčíková      Termín : 30.04.18


Usnesení č. 257/18 k ceníku "Sportovní hala areál Klimeška - Kutná Hora"
Rada města s c h v a l u j e
a) předložený ceník za využití sportovních ploch vč. zázemí ve sportovní hale Klimeška platný od 11.4.2018 do 31.8.2018.

b) předložený ceník za ubytování v ubytovacích prostorách sportovní haly Klimeška platný od 11.4.2018 do 31.8.2018.
Zodpovídá : Mgr. A. Šorčíková      Termín : 11.04.18


Usnesení č. 258/18 ke zřízení věcného břemene - GasNet, s.r.o. - k.ú. Kutná Hora
Rada města s c h v a l u j e
zřízení věcného břemene - služebnosti spočívajícího v právu zřídit stavbu plynárenského zařízení "NTL plynovodní přípojka Kutná Hora Mezibranská pro parc. č. 1432 - č. stavby 9900096795" na pozemku p.č. 3755 v k.ú. Kutná Hora v majetku Města Kutná Hora, včetně práva vstupu za účelem kontroly, oprav a údržby stavby, ve prospěch společnosti GasNet, s.r.o., IČO 27295567, se sídlem Klíšská 940/96, 400 01 Ústí nad Labem. Věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou. Jednorázová úhrada za zřízení věcného břemene bude 1.000,- Kč bez DPH.
Zodpovídá : Mgr. A. Šorčíková      Termín : 31.12.18


Usnesení č. 259/18 ke zřízení věcného břemene - ČEZ Distribuce, a.s. - k.ú. Kutná Hora
Rada města s c h v a l u j e
zřízení věcného břemene - služebnosti spočívajícího v právu zřídit stavbu zařízení distribuční elektrizační soustavy (IV-12-6022167, Kutná Hora, Waldhauserova, p.č. 1951 - knn) na pozemku p.č. 3854 v k.ú. Kutná Hora v majetku Města Kutná Hora, včetně práva vstupu za účelem kontroly, oprav a údržby stavby, ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s., IČ 24729035, se sídlem Teplická 874/8, Děčín. Věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou za jednorázovou úplatu ve výši 200,- Kč/bm bez DPH.
Zodpovídá : Mgr. A. Šorčíková      Termín : 31.07.18


Usnesení č. 260/18 k uzavření pachtovní smlouvy na část pozemku v k.ú. KH (p. Plesník)
Rada města s c h v a l u j e
uzavření pachtovní smlouvy na část pozemku p.č. 911/11 o výměře 84 m2 v k.ú. Kutná Hora mezi Městem Kutná Hora jako propachtovatelem a panem Otakarem Plesníkem, Kutná Hora jako pachtýřem s účinností od 1.5. 2018 na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní dobou k zahrádkářským účelům za pachtovné ve výši 1.512,-- Kč/rok. Propachtovateli dále náleží náhrada za bezesmluvní užívání v době od 1.5.2015 do 30.4.2018 ve výši 4 536,-- Kč.
Zodpovídá : Mgr. A. Šorčíková      Termín : 31.05.18
Zrušeno usnesením RM č. 827/18 ze dne 12. 12. 2018

Usnesení č. 261/18 ke grantům - malé projekty - oblast sportu - II. čtvrtletí 2018
Rada města I. b e r e n a v ě d o m í
rozdělení finančních prostředků na základě podané žádosti do příspěvkového programu v kategorii "malé" granty (do 5.000,- Kč) v oblasti sportu, přijaté mimořádně po termínu 9. 3. 2018 - realizace projektu v II. čtvrtletí 2018, dle důvodové zprávy

II. s o u h l a s í
s uzavřením veřejnoprávní smlouvy dle bodu a)
Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 19.04.18


Usnesení č. 262/18 ke grantům - malé projekty - oblast vzdělávání a volného času
Rada města I. b e r e n a v ě d o m í
rozdělení finančních prostředků na základě podaných žádostí do příspěvkového programu v kategorii "malé" granty (do 5.000,- Kč) v oblasti vzdělávání a volný čas přijatých v mimořádném termínu, realizace projektů v II. čtvrtletí 2018 dle důvodové zprávy

II. s o u h l a s í
s uzavřením veřejnoprávních smluv dle bodu a)
Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 21.04.18


Usnesení č. 263/18 k zápisu školské komise ze dne 26. 3. 2018
Rada města b e r e n a v ě d o m í
zápis školské komise ze dne 26. 3. 2018


Usnesení č. 264/18 k uplynutí šesti let výkonu práce ředitelů škol. zařízení
Rada města I. b e r e n a v ě d o m í
uplynutí šesti let výkonu práce na vedoucím pracovním místě ředitelů níže uvedených příspěvkových organizací škol a školského zařízení zřizovaných městem Kutná Hora:
Mgr. Jaroslava Drabešová, Základní škola Jana Palacha v Kutné Hoře, Jana Palacha 166, Kutná Hora
MgA. Kateřina Fillová, Základní umělecká škola Kutná Hora, Vladislavova 376, Kutná Hora
Zdeňka Slavíčková, Mateřská škola Pohádka, U Školky 340, Kutná Hora
Irena Kloudová, Školní jídelny Kutná Hora, Jana Palacha 166, Kutná Hora 

II. u k l á d á
Městskému úřadu OPPŠK sdělit ředitelům níže uvedených příspěvkových organizací škol a školského zařízení zřizovaných městem Kutná Hora, že jim počíná běžet další šestileté období výkonu práce na pracovním místě ředitele, a to následovně:
Mgr. Jaroslava Drabešová, Základní škola Jana Palacha v Kutné Hoře, Jana Palacha 166, Kutná Hora, dnem 1. 8. 2018
MgA. Kateřina Fillová, Základní umělecká škola Kutná Hora, Vladislavova 376, Kutná Hora, dnem 1. 9. 2018
Zdeňka Slavíčková, Mateřská škola Pohádka, U Školky 340, Kutná Hora, dnem 1. 8. 2018
Irena Kloudová, Školní jídelny Kutná Hora, Jana Palacha 166, Kutná Hora, dnem 1. 8. 2018
Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 30.04.18


Usnesení č. 265/18 k zahájení poptávky - "Obnova pláště domu č.p. 165 Šultysova ul."
Rada města I. s c h v a l u j e
a) v souladu s ustanovením § 27 a dle § 31 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek (dále: "zákon") zahájení poptávkového řízení vedeného mimo zadávací řízení dle ustanovení § 3 zákona na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce s názvem "Obnova střešního a vnějšího pláště domu č.p. 165 Šultysova ulice" v Kutné Hoře 
b) pro toto poptávkové řízení hodnotící kritérium: nejnižší celková nabídková cena uvedená včetně DPH.

II. s o u h l a s í
s předloženým návrhem na jmenování členů a náhradníků hodnotící komise zadavatelem, která zároveň plní funkci komise pro otevírání obálek s nabídkami a posuzuje kvalifikaci dodavatelů ve složení:
člen komise náhradník člena komise
1. Karel Koubský st. Ing. Josef Viktora
2. Mgr. Ondřej Seifert Věra Janatová
3. Bc. Jana Jelínková Ing. Věra Žáčková
Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 30.04.18


Usnesení č. 266/18 k zahájení poptávky - "Oprava opěrné zdi kolem chrámu sv. Barbory"
Rada města I. s c h v a l u j e
a) v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, (dále: "zákon") zahájení zadávacího řízení druhem otevřeného podlimitního řízení dle § 53 zákona na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce s názvem "Oprava opěrné zdi kolem chrámu sv. Barbory" v Kutné Hoře dne důvodové zprávy. 
b) jediným hodnotícím kritériem bude nejnižší nabídková cena

II. s o u h l a s í
s předloženým návrhem na jmenování členů a náhradníků hodnotící komise zadavatelem, která zároveň plní funkci komise pro otevírání obálek s nabídkami ve složení:
Člen komise            Náhradníci:
Karel Koubský st.    Ing. Josef Viktora
Mgr. Ondřej Seifert  Ing. Věra Žáčková
Bc. Jana Jelínková  Ing. arch Martin Kremla
Věra Janatová
Naděžda Mottlová

III. u k l á d á
odboru památkové péče, školství a kultury pověřit administrátora veřejné zakázky pana Ing. Jiřího Pilského, Troskovice 70 zahájením VŘ.

Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 30.05.18


Usnesení č. 267/18 k rozpočtovému opatření OI č. 04 - 05
Rada města s o u h l a s í
a) s předloženým návrhem rozpočtového opatření OI č. 04 - přesun rozpočtových prostředků z položky "Sportovní hala Klimeška - INV" na neinvestiční položku "Sportovní hala Klimeška - NEINV" ve výši 297.155,- Kč dle důvodové zprávy.

b) s předloženým návrhem rozpočtového opatření OI č. 05, kterým se navyšují příjmy a výdaje na základě přijaté dotace na položku "Revitalizace Vl. dvora" 963.441,81 Kč dle důvodové zprávy
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 30.04.18


Usnesení č. 268/18 k rekonstrukci objektu bývalé ZŠ J.A. Komenského
Rada města I. s o u h l a s í
s výsledkem poptávkového řízení pro administraci výběrových řízení projektu:
"Rekonstrukce objektu bývalé základní školy J.A. Komenského v Kutné Hoře", dodavatel Český a moravský účetní dvůr, s.r.o., IČO: 25972154, 530 03 Pardubice, Dašická 247, za nabídkovou cenu 482.790,- Kč včetně DPH, dle důvodové zprávy.

II. u k l á d á
odboru investic připravit, projednat a učinit kroky k uzavření smlouvy o dílo s výše uvedeným dodavatelem na uvedenou veřejnou zakázku.
Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 31.05.18


Usnesení č. 269/18 k uzavření SoD - Oprava zdi evangelického hřbitova v ul. Gruntecká
Rada města s o u h l a s í
a) v souladu s ustanovením § 11, odst. 1, písm. c) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, na základě uvedené výjimky ze zákona, s přímým zadáním zakázky na provedení díla s názvem: "Oprava zdi evangelického hřbitova v ul. Gruntecká" společnosti Technické služby Kutná Hora, spol. s.r.o., se sídlem U Lazara 22, 284 01 Kutná Hora

b) s uzavřením předložené smlouvy o dílo na opravu zdi evangelického hřbitova v ul. Gruntecká na pozemku parc.č. 4051 v k.ú. Kutná Hora mezi Městem Kutná Hora, se sídlem Havlíčkovo nám. 552/1, Kutná Hora a společností Technické služby Kutná Hora, spol. s.r.o., se sídlem U Lazara 22, 284 01 Kutná Hora ve výši 261.602,-Kč včetně DPH.
Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 31.05.18


Usnesení č. 270/18 k zápisu Dozorčí rady společnosti Městské lesy a rybníky
Rada města I. s o u h l a s í
a) s uzavřením smlouvy na čerpání dotací:
- obnova lesních porostů po kalamitě ve výši 1 588 000,- Kč (dotace 100%)
- zřizování oplocenek ve výši 852 000,-Kč (dotace 100%)
- nákup traktoru s vyvážecím vozíkem ve výši 3 700 000,- Kč (dotace 50%)

b) s podáním žádosti o dotace:
- posílení turistické funkce lesa Rovina ve výši 2 000 000,- (dotace 100%)
- protierozní opatření Poličany ve výši 2 000 000,- (dotace 100%)
- obnova lesních porostů po kalamitě ve výši cca 1 000 000,- Kč (dotace 100%)
- nákup rozmítací pily ve výši cca 1 500 000,- Kč (dotace 50%)
- vybavení střediska rybářství cca 500 000,- Kč (dotace 50%)
- nákup odvozní soupravy cca 6 000 000,- Kč (dotace 50%)

II. s o u h l a s í
a) s poskytnutím finančního příspěvku ve výši 100 000,- Kč pozůstalým pana Milana Marušky, zaměstnance společnosti, po úrazu s následkem smrti
b) s poskytnutím finančního příspěvku ve výši 100 000,- Kč společnosti Lotos spol. s r.o. na pořádání hudebního festivalu
c) s poskytnutím finančního příspěvku ve výši 100 000,- Kč OS Stříbrná Kutná Hora na pořádání Kutnohorského stříbření
d) s poskytnutím finančního příspěvku ve výši 50 000,- Kč paní Karolíně Hromádkové na pořádání Operního týdne v Kutné Hoře
e) s poskytnutím finančního příspěvku ve výši 20 000,- Kč pro Spartu Kutná Hora, z.s.
f) s poskytnutím finančního příspěvku ve výši 20 000,- Kč pro Klub přátel vína v Kutné Hoře, z.s. na pořádání Dožínek

III. s o u h l a s í
a) s udělením odměny jednateli společnosti za IV. Q. 2017 v plné výši
b) s udělením odměny jednateli společnosti ve výši 15% ze zisku ze zakázek pro třetí osoby

IV. s o u h l a s í
s uzavřením smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady mezi společností MLaR s r.o. a panem Karlem Koubským

V. b e r e n a v ě d o m í
zápis z 83. zasedání Dozorčí rady společnosti Městské lesy a rybníky Kutná Hora spol. s r.o. konaného dne 21. března 2018 ve všech ostatních bodech

Zodpovídá : Ing. Stanislav Peroutka      Termín : 30.06.18


Usnesení č. 271/18 k uzavření Kupní smlouvy s InterCora spol. s r.o.
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
souhlasit s uzavřením předložené kupní smlouvy řešící odkoupení stavby pozemní komunikace a veřejného osvětlení vybudované na částech pozemků parc.č. 785/1,785/70,785/71 a 785/173 v k.ú. Sedlec u Kutné Hory od společnosti InterCora, spol. s r.o., se sídlem Lochotínská 1108/18, 301 00 Plzeň za kupní cenu v celkové výši 1.210,- Kč.

Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 25.05.18


Usnesení č. 272/18 k analýze stavu odpadového hospodářství
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
vzít na vědomí předložený dokument s názvem: "Analýza stavu odpadového hospodářství města Kutná Hora".

Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 24.04.18


Usnesení č. 273/18 ke zprovoznění nové autobusové linky MHD Kutná Hora
Rada města s o u h l a s í
se zprovozněním nové autobusové linky 245006 MHD Kutná Hora linka 6:
hl.nádraží ČD - sídliště Šipší - Kamenná kašna - poliklinika dle předloženého jízdního řádu.
Zodpovídá : Ing.Viktora,starosta      Termín : 10.06.18
Ing. Josef Viktora, starosta
Karel Koubský, st., místostarosta

Home » Městský úřad » Samospráva » Rada » Usnesení RM » 2018 » 4. dubna 2018

Nahoru