Městská policie

Adresa:     Havlíčkovo náměstí 87/12, 284 01 Kutná Hora
Kontakt :   Tísňová linka : 156

Operační středisko : 327 710 130, 327 513 464  /nepřetržitá služba 24 hodin/                                                                  Krizový telefon (v případě výpadku elektřiny, povodeň atd.): 727 961 107

E-mail:  policie@mu_kutnahora_cz  (není primárně určen k oznámení bezprostředního ohrožení  života, zdraví a majetku).

Rozsah činnosti

Městská policie při zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku a plnění dalších úkolů podle zákona 553/1991 Sb. nebo podle jiného zákona zejména přispívá k ochraně a bezpečnosti osob a majetku.

Dohlíží nad dodržováním pravidel občanského soužití.

Přispívá v rozsahu stanoveném zákonem O obecní (městské) policii nebo jiným zákonem k bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích.

Odhaluje přestupky a jiné správní delikty a upozorňuje fyzické a právnické osoby na porušování obecně závazných právních předpisů a činí opatření k nápravě.

Městská policie je orgánem obce, podléhá pověřenému zastupiteli obce.

Oprávnění a povinnosti jsou stanoveny zákonem č. 553/1991 Sb., o obecní policii.

Důležitá telefonní čísla

112 JEDNOTNÉ TÍSŇOVÉ VOLÁNÍ

155 ZDRAVOTNÍ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA

150 HASIČI

156 MĚSTSKÁ POLICIE

158 POLICIE ČR

Home » Městský úřad » Samospráva » Městská policie

Nahoru