První část audio záznamu

Druhá část audio záznamu


První část audio záznamu
Program: I. Zahájení
II. Schválení programu
III. Návštěva: Zástupci Studia acht (k mat. 5/02 změna č. 1 ÚP)
IV. Dotazy a připomínky občanů
V. Zaslané materiály
1. Materiály kanceláře tajemníka
1/01 Otevřený dopis OsV Sedlec ke stěhování Oblastní charity KH
1/02 Podmínky a fin. krytí pomoci podnikatelům a organizací s IČO
1/03 Zápis Osadního výboru
1/04 Žádost o spoluúčast na dotaci pro SKP Olympia KH
2. Materiály ekonomického odboru
2/01 OZV č. 1/2021 o změně OZV č. 4/2019 o místním poplatku z pobytu
2/02 Konečná úprava rozpočtu 2020
2/03 Plnění rozpočtu města Kutná Hora k 31. 12. 2020
2/04 Návrh na rozpočtové opatření EKO č. 5
2/05 Návrh na mimořádnou splátku úvěru a rozpočtové opatření EKO č. 2
2/06 Zápis Finančního výboru
3. Materiály odboru správy majetku
3/01 Prominutí plateb za náhradní ubytování
3/02 Prodej kanalizační stoky (VHS Vrchlice Maleč, a.s.)
3/03 Prodej pozemků v k. ú. Zhoř u Červených Janovic (man.Kadlecovi)
3/04 Prodej pozemků v k. Kaňk (man. Neprašovi)
3/05 Prodej části pozemku v k. ú. Kaňk (man. Růžičkovi)
3/06 Prodej části pozemku v k. ú. Kaňk (pí Pilcová)
3/07 Prodej nemovitých věcí v k. ú. Kaňk (p. Novák)
3/08 Prodej pozemku v k. ú. Perštejnec (pí Rajdlová)
3/09 Prodej objektu čp. 435, Nádražní, KH (man. Černí)
3/10 Prodej části pozemku v k. ú. Kutná Hora (Mgr.Kadlec)
3/11 Prodej části pozemku v k. ú. Malín (p. Zelený)
3/12 Prodej pozemku a částí pozemků v k. ú. KH(pí Chu Thi Duyen)
3/13 Zpráva k prodeji bytů Puškinská I a II.
3/14 Prodloužení termínů usnesení ZM
3/15 Rozpočtové opatření OSM č. 1/21

Druhá část audio záznamu
4. Materiály odboru památkové péče, školství a kultury
4/01 Fin. prostř. na Velké kulturní projekty 2021 a uzavření VPS
4/02 Rozdělení příspěvků z FRM na rok 2021
4/03 Rozdělení přísp. z Prog. regenerace MPR a MPZ MK ČR na rok 2021
4/04 Rozpočtové opatření OPPŠK č. 3 a uzavření VPS
5. Materiály odboru regionálního rozvoje a územního plánování
5/01 Rozdělení finančních prostředků z FRB pro r. 2021 (VŘ č. I)
5/02 Pořízení změny č. 1 ÚP KH zkráceným postupem
5/03 Inf. zpráva ke splnění usnesení č. 48/20 část b), ze dne 28. 4. 2020
6. Materiály odboru investic
6/01 Rozpočtové opatření INV č. 05
6/02 Rekonstrukce chodníků Masarykova ul.
6/03 Vyhořelá ubytovna – informativní zpráva
7. Materiál odboru sociálních věcí a zdravotnictví
7/01 Financování pečovatelské služby – dodatek č. 1
8. Oddělení interního auditu
8/01 Zápis z jednání Kontrolního výboru č. KV-13/2021 + Změna Statutu KV
10. Materiály odboru dopravy a silničního hospodářství
10/01 Dodatky ke smlouvě o provozování MHD
VI. Odložené materiály
1/06 Rozpočtové opatření – Vodní prvky, mobiliář Šipší
1/07 Rozpočtové opatření – Úpravy hřiště Opletalova
1/08 Rozpočtové opatření – Parkování sídliště Šipší
1/09 Rozpočtové opatření – Úpravy v městské části Hlouška
VII. Dotazy a připomínky členů zastupitelstva
VIII. Různé
IX. Závěr