Vydávání vyjádření k návrhům tras nadzemních a podzemních vedení, pozemních komunikací, vodních cest a jejich součástí

 1. Identifikační číslo
 2. Kód
 3. Pojmenování (název) životní situace
  Vyjádření (předběžná informace dle 139 správního řádu) k návrhu tras nadzemních a podzemních vedení, pozemních komunikací, celostátních drah a vodních cest a jejich součástí (dle § 7 odst. 4 zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu - ZPF)
 4. Základní informace k životní situaci
  Stavebník tras nadzemních a podzemních vedení, pozemních komunikací, celostátních drah a vodních cest a jejich součástí je povinen navrhnout umístění stavby tak, aby z hlediska ochrany zemědělského půdního fondu a ostatních zákonem chráněných veřejných zájmů došlo k co nejmenším ztrátám zemědělského půdního fondu, a zároveň vyhodnotit důsledky navrhovaného řešení na tento fond. K návrhu tras se vždy vyjádří orgán ochrany zemědělského půdního fondu, přičemž ve svém vyjádření navrhne opatření k zajištění ochrany zemědělského půdního fondu.
 5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)
  Investor akce, případně jím pověřená fyzická či právnická osoba na základě plné moci.
 6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace
  Podání písemné žádosti.
 7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace
  Písemným podáním žádosti.
 8. Na které instituci životní situaci řešit
  Oddělení ochrany přírody, odbor životního prostředí.
 9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit
  Městský úřad Kutná Hora, odbor životního prostředí,
 10. Jaké doklady je nutné mít s sebou
  1. zákres navrhované trasy nadzemních a podzemních vedení, pozemních komunikací, celostátních drah a vodních cest a jejich součástí do snímku katastrální mapy se zobrazením jednotlivých dotčených parcel půdy patřící do zemědělského půdního fondu podle katastrálních území; 2. údaje o hydrologických a odtokových poměrech; 3. údaje o sítích zemědělských účelových komunikací a polních cest; 4. údaje o bonitovaných půdně ekologických jednotkách dotčených pozemků a jejich zatřídění do tříd ochrany v případě, kde je možné alternativní umístění trasy; 5. stručné údaje o technickém řešení stavby; 6. vyhodnocení důsledků navrhovaného řešení na zemědělský půdní fond.
 11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici
  Tiskopis žádosti obdržíte na našem odboru nebo na internetové stránce: www.mu.kutnahora.cz.
 12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit
  Nepodléhá poplatku.
 13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení
  Do 30 dnů, ve složitých případech do 60 dnů.
 14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace
  Spoluvlastníci pozemku, kteří se musí k odnětí půdy ze ZPF vyjádřit.
 15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány
  Neposkytuje-li předložený návrh dostatečný podklad pro posouzení možnosti k vydání vyjádření k návrhu trasy, vyzve orgán ochrany ZPF navrhovatele, aby návrh v přiměřené lhůtě doplnil potřebnými údaji nebo podklady.
 16. Elektronická služba, kterou lze využít
  Nelze podávat elektronickou formou.
 17. Podle kterého právního předpisu se postupuje
  * zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů * vyhláška MŽP č. 13/1994 Sb., kterou se upravují některé podrobnosti ochrany ZPF
 18. Jaké jsou související předpisy
  Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění
 19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují
  Je možné podat stížnost (podle § 175 odst. 4 správního řádu)
 20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností
  Podle § 20 a § 20a zákona o ochraně ZPF.
 21. Nejčastější dotazy
 22. Další informace
  Informace k vyjádření k návrhu tras je možné konzultovat na oddělení ochrany přírody, odboru životního prostředí (příp. na Krajském úřadu Středočeského kraje).
 23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě
 24. Související životní situace a návody, jak je řešit
  Vyjádření není třeba:
  a) má-li se stavba trasy uskutečnit na plochách vymezených pro tento účel platnými zásadami územního rozvoje nebo platným územním plánem nebo jsou-li podmínky pro umístění tras stanoveny regulačním plánem,
  b) jsou-li součástí řešení obsaženého v dokumentaci jiných staveb, pro které byl vydán souhlas s odnětím podle § 9, návrhy tras
  c) jedná-li se o návrh úpravy tras, nebo d) jedná-li se o úpravy nivelety, šířky a parametrů oblouků stávajících nadzemních a podzemních vedení, pozemních komunikací, celostátních drah a vodních cest.
 25. Za správnost popisu odpovídá útvar
  Městský úřad Kutná Hora, odbor životního prostředí, oddělení ochrany přírody
 26. Kontaktní osoba
  Bc. Zdena Tvrdíková, tel. 327 710 272, Ing. Adéla Jiránková, tel. 327 710 275
 27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni
  7.7.2015
 28. Popis byl naposledy aktualizován
  7.7.2015
 29. Datum konce platnosti popisu
  Konec platnosti návodu nebyl stanoven.
 30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace
  Bc. Zdena Tvrdíková, tel. 327 710 272, Ing. Adéla Jiránková, tel. 327 710 275
Home » Městský úřad » Městský úřad » Organizační struktura » Odbor životního prostředí » Životní situace » Vydávání vyjádření k návrhům tras nadzemních a podzemních vedení, pozemních komunikací, vodních cest a jejich součástí

Nahoru