Vydávání stanoviska k zásahu do významného krajiného prvku

 1. Identifikační číslo
 2. Kód
 3. Pojmenování (název) životní situace
  Zásah do významného krajinného prvku (dále jen „VKP“) – forma závazné stanovisko v souladu s ust. § 149 správního řádu nebo forma rozhodnutí.
 4. Základní informace k životní situaci
  Tato situace se týká získání závazného stanoviska k zásahu do VKP. VKP jsou dle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, (dále jen „zákon“) – lesy, rašeliniště, vodní toky, rybníky, jezera a údolní nivy. Dále jsou jimi jiné částí krajiny, které zaregistruje podle § 6 zákona orgán ochrany přírody jako VKP, zejména mokřady, stepní trávníky, remízy, meze, trvalé travní plochy, naleziště nerostů a zkamenělin, umělé i přirozené skalní útvary, výchozy a odkryvy. Mohou jimi být i cenné plochy porostů sídelních útvarů včetně historických zahrad a parků. Závazné stanovisko k zásahu do VKP pokud je vydáváno podle zákona jako podklad pro rozhodnutí podle zvláštního právního předpisu nebo územní souhlas anebo ohlášení stavby je závazným stanoviskem podle správního řádu a není samostatným rozhodnutím. V případě, že ve věci není vydáváno jiné rozhodnutí (např. územní rozhodnutí, stavební povolení), probíhá vydání závazného stanoviska ve správním řízení, výsledkem řízení je rozhodnutí.
 5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)
  Stavebník, investor, vlastník dotčených pozemků, příp. jejich správce, zplnomocněný zástupce.
 6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace
  Splnění všech požadovaných náležitostí dle § 4 odst. 2 zákona. Významné krajinné prvky jsou chráněny před poškozováním a ničením. Využívají se pouze tak, aby nebyla narušena jejich obnova a nedošlo k ohrožení nebo oslabení jejich stabilizační funkce. K zásahům, které by mohly vést k poškození nebo zničení významného krajinného prvku nebo ohrožení či oslabení jeho ekologicko-stabilizační funkce, si musí ten, kdo takové zásahy zamýšlí, opatřit závazné stanovisko orgánu ochrany přírody. Mezi takové zásahy patří zejména • umisťování staveb, • pozemkové úpravy, • změny kultur pozemků, • odvodňování pozemků, • úpravy vodních toků a nádrží a • těžba nerostů.
 7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace
  Podáním žádosti o vydání závazného stanoviska k zásahu do VKP, případně podáním žádosti o koordinované stanovisko.
 8. Na které instituci životní situaci řešit
  Oddělení ochrany přírody a krajiny, odbor životního prostředí. V případě, že zásah do významného krajinného prvku má být realizován na území evropsky významné lokality (EVL), je příslušným orgánem Krajský úřad Středočeského kraje.
 9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit
  Městský úřad Kutná Hora, odbor životního prostředí (příslušnost je dle trvalého bydliště žadatele).
 10. Jaké doklady je nutné mít s sebou
  Projektovou dokumentaci, příp. situační nákres, popis plánovaného zásahu, příp. přírodovědný průzkum.
 11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici
  Žádost o vydání zásahu di VKP lze podat na předtištěném formuláři. Formulář obdržíte přímo na místě vydávání nebo na www.mu.kutnahora.cz.
 12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit
  Správní ani jiné poplatky za vydání závazného stanoviska nejsou stanoveny.
 13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení
  V jednoduchých věcech se rozhodne bezodkladně, v ostatních případech do 60 dní od zahájení řízení, ve zvláště složitých případech do 90 dnů od zahájení řízen
 14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace
  Příslušná obec, na jejímž území se rozhoduje, případně občanské sdružení, pokud oznámí svou účast písemně do osmi dnů ode dne, kdy mu bylo příslušným správním orgánem zahájení řízení oznámeno; v tomto případě má postavení účastníka řízení.
 15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány
  ne
 16. Elektronická služba, kterou lze využít
  Elektronické podání – datová zpráva, příp. email s elektronickým podpisem nebo email a následné doručení písemné žádosti v souladu se správním řádem
 17. Podle kterého právního předpisu se postupuje
  Zákon ČNR č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění
 18. Jaké jsou související předpisy
  Vyhláška č. 395/1992 Sb.
 19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují
  Je možné podat odvolání proti rozhodnutí, v případě, že je stanovisko vydáváno touto formou.
 20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností
  Za provedení škodlivého zásahu do VKP bez souhlasu orgánu ochrany přírody uloží orgán ochrany přírody fyzické osobě pokutu ve výši do 20 000,- Kč. V případě závažného poškození nebo zničení VKP pak pokutu až do výše 100 000,- Kč. Právnické osobě nebo fyzické osobě při výkonu podnikatelské činnosti orgán ochrany přírody uloží pokutu až do výše 1 000 000,- Kč, pokud provádí škodlivý zásah do VKP bez souhlasu orgánu ochrany přírody. V případě závažného poškození nebo zničení VKP pak pokutu až do výše 2 000 000,- Kč.
 21. Nejčastější dotazy
  Od kdy platí rybářský lístek? Od doby vydání do termínu v něm uvedeném (roční, tříletý a na dobu 10 let.) Čím prokáží nezletilý svou identitu? Dokumentem, který jim pro tyto účely stanoví věcně příslušný úřad. Lze lovit na rybnících, které nejsou revírem bez ryb. Lístku? Lze. Ohledně dalších dotazů se lze obrátit na organizační složky rybářských svazů a dále na obecní úřady obcí s rozšířenou působností.
 22. Další informace
  Informace, zda požadovaný záměr zasáhne do VKP je možné konzultovat na oddělení ochrany přírody a krajiny , odboru životního prostředí (příp. na Krajském úřadu Středočeského kraje).
 23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě
 24. Související životní situace a návody, jak je řešit
  Zásah do významného krajinného prvku (dále jen „VKP“) – forma rozhodnutí Pro vydání tohoto rozhodnutí je nutné splnit stejné podmínky jako pro závazné stanovisko k zásahu do VKP. S tím rozdílem, že se vede celé správní řízení a účastníky řízení jsou • žadatel, • vlastník (vlastníci) dotčených pozemkových parcel • příslušná obec, • občanské sdružení (po splnění všech podmínek). Proti rozhodnutí je možné podat odvolání u Krajského úřadu pro Středočeský kraj, podáním učiněným na odboru životního prostředí. Závazné stanovisko formou rozhodnutí se nevydává v případech uvedených v ust. § 90 odst. 1 zákona., tzn. pokud navazuje nějaké jiné řízení uplatňuje orgán ochrany přírody pouze závazné stanovisko (dle ust. § 149 správního řádu).
 25. Za správnost popisu odpovídá útvar
  Městský úřad Kutná Hora, odbor životního prostředí, oddělení ochrany přírody
 26. Kontaktní osoba
  Ing. Adéla Jiránková tel. 327 710 275, mail: jirankova@mu_kutnahora_cz, Mgr. Kristýna Kosová tel. 327 710 271, mail: kosova@mu_kutnahora_cz
 27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni
  29.6.2015
 28. Popis byl naposledy aktualizován
  29.6.2015
 29. Datum konce platnosti popisu
  Konec platnosti návodu nebyl stanoven.
 30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace
  Ing. Adéla Jiránková tel. 327 710 275, Mgr. Kristýna Kosová tel. 327 710 271
Home » Městský úřad » Městský úřad » Organizační struktura » Odbor životního prostředí » Životní situace » Vydávání stanoviska k zásahu do významného krajiného prvku

Nahoru