Vydávání souhlasu k použití sedimentů z rybníků, vodních nádrží a vodních toků na zemědělské půdě

 1. Identifikační číslo
 2. Kód
 3. Pojmenování (název) životní situace
  Použití sedimentů ne zemědělské půdě
 4. Základní informace k životní situaci
  Použití sedimentů z rybníků, vodních nádrží a vodních toků je na zemědělské půdě možné pouze tehdy, jedná-li se o ornou půdu nebo trvalý travní porost při jeho obnově, a to se souhlasem orgánu ochrany zemědělského půdního fondu a při dodržení podmínek a postupů stanovených zákonem o hnojivech. Při obnově trvalého travního porostu agrotechnické operace následující po jeho rozorání nesmí přesáhnout dobu 2 let, přičemž nové rozorání nelze provést před koncem pátého roku po ukončení procesu obnovy trvalého travního porostu. Souhlas se udělí, jestliže sedimenty splňují požadavky na jejich kvalitativní vlastnosti stanovené zvláštním právním předpisem (vyhláška 257/2009 Sb., o používání sedimentů na zemědělské půdě) a nebudou-li použitím sedimentů na pozemky poškozeny příznivé fyzikální, biologické nebo chemické vlastnosti půdy. Zahájení použití sedimentů je žadatel povinen oznámit orgánu ochrany zemědělského půdního fondu nejpozději 14 dnů předem. Souhlas pozbývá platnosti, jestliže použití sedimentů nebylo zahájeno do 3 let ode dne, kdy nabyl právní moci, popřípadě ode dne, kdy nabylo právní moci rozhodnutí, pro které byl souhlas závazným podkladem.
 5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)
  Stavebník, investor, vlastník dotčených pozemků, příp. jejich správce, zplnomocněný zástupce.
 6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace
  Podání písemné žádosti.
 7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace
  Písemným podáním žádosti.
 8. Na které instituci životní situaci řešit
  Oddělení ochrany přírody, odbor životního prostředí.
 9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit
  Městský úřad Kutná Hora, odbor životního prostředí, Bc. Zdena Tvrdíková nebo Ing. Adéla Jiránková
 10. Jaké doklady je nutné mít s sebou
  a) identifikační údaje pozemků, na kterých mají být sedimenty použity a uvedení celkového množství sedimentů v tunách sušiny, které má na nich být použito b) souhlas vlastníka zemědělské půdy, na níž mají být sedimenty použity, nebo jiné osoby, která je oprávněna tuto zemědělskou půdu užívat c) údaje o kvalitě sedimentů, v rozsahu stanoveném vyhláškou číslo 257/2009 o používání sedimentů na zemědělské půdě, v platném znění, ne starší 3 let d) údaj o původu sedimentů e) informace o vzorkování půd a sedimentů a o technologickém zpracování sedimentu před použitím f) údaje o kvalitě půdy, ne kterou mají být sedimenty použity, v rozsahu stanoveném vyhláškou číslo 257/2009 o používání sedimentů na zemědělské půdě, v platném znění g) potvrzení laboratoře o odběru a hodnocení vzorků sedimentu a půdy, na kterou mají být sedimenty použity, s uvedením akreditace pro provádění odběrů a rozborů pro příslušné matrice půda a sediment h) umístění mezideponie způsobem uvedeným v písmenu a) i) předpokládané datum zahájení použití sedimentů
 11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici
  Tiskopis žádosti obdržíte na našem odboru nebo na internetové stránce: www.mu.kutnahora.cz.
 12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit
  Nepodléhá poplatku.
 13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení
  Do 30 dnů, ve složitých případech do 60 dnů.
 14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace
  1) Stavebník, investor, vlastník dotčených pozemků, příp. jejich správce, zplnomocněný zástupce a 2) vlastník zemědělské půdy na níž mají být sedimenty použity, nebo jiné osoby, která je oprávněna tuto zemědělskou půdu užívat, nejedná-li se o žadatele.
 15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány
 16. Elektronická služba, kterou lze využít
  Žádost, vzhledem k nutnosti doložení spisové dokumentace, nelze podávat elektronickou formou.
 17. Podle kterého právního předpisu se postupuje
  *zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů *vyhláška č. 257/2009 Sb., o používání sedimentů na zemědělské půdě
 18. Jaké jsou související předpisy
  Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění
 19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují
  Je možné podat odvolání proti rozhodnutí, v případě, že je stanovisko vydáváno touto formou nebo v rámci následného řízení dle zvláštních předpisů (např. územní rozhodnutí, stavební povolení…)
 20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností
  Podle § 20 a § 20a zákona o ochraně ZPF.
 21. Nejčastější dotazy
 22. Další informace
  Informace k odnětí půdy ze ZPF je možné konzultovat na oddělení ochrany přírody, odboru životního prostředí (příp. na Krajském úřadu Středočeského kraje).
 23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě
 24. Související životní situace a návody, jak je řešit
  Souhlas s použitím sedimentů – forma rozhodnutí: Pro vydání tohoto rozhodnutí je nutné splnit stejné podmínky jako pro závazné stanovisko k souhlasu s použitím sedimentů, s tím rozdílem, že se vede celé správní řízení a účastníky řízení jsou: • žadatel, • vlastník (vlastníci) dotčených pozemkových parcel Proti rozhodnutí je možné podat odvolání u Krajského úřadu pro Středočeský kraj, podáním učiněným na odboru životního prostředí.
 25. Za správnost popisu odpovídá útvar
  Městský úřad Kutná Hora, odbor životního prostředí, oddělení ochrany přírody
 26. Kontaktní osoba
  Bc. Zdena Tvrdíková, tel. 327 710 272, Ing. Adéla Jiránková, tel. 327 710 275
 27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni
  7.7.2015
 28. Popis byl naposledy aktualizován
  7.7.2015
 29. Datum konce platnosti popisu
  Konec platnosti návodu nebyl stanoven.
 30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace
  Bc. Zdena Tvrdíková, tel. 327 710 272, Ing. Adéla Jiránková, tel. 327 710 275
Home » Městský úřad » Městský úřad » Organizační struktura » Odbor životního prostředí » Životní situace » Vydávání souhlasu k použití sedimentů z rybníků, vodních nádrží a vodních toků na zemědělské půdě

Nahoru