Správní poplatky

Zákon č. 634/2004 Sb.  o správních poplatcích ……..

ČÁST II,   Položka 26

a) Zápis do registru silničních vozidel nebo zápis změny vlastníka nebo provozovatele v registru silničních vozidel, jde-li

 -   o   motocykl   do   50   cm3                                                                                                           Kč        300

 -   o   motocykl   nad   50   cm3  včetně   motocyklu  s   přívěsným   nebo   postranním   vozíkem   nebo motorové   tříkolky,   popřípadě   motorové  čtyřkolky                                                                        Kč       500

 -   o   motorové   vozidlo   s   nejméně   čtyřmi   koly                                                                        Kč         800

 -   o   přípojné   vozidlo   do   750   kg   hmotnosti  včetně                                                                Kč        500

 -   o   přípojné   vozidlo   nad   750   kg   hmotnosti                                                                           Kč        700

b)   Vyřazení   vozidla   z   provozu                                                                                                    Kč         200

c)   Vydání   tabulky   registrační   značky  za   každou   tabulku                                                       Kč         200

d)   Vydání   tabulky   registrační   značky    na   přání za   každou  tabulku                                    Kč       5 000

e)   Vydání   tabulky   registrační   značky s   registrační   značkou   již   tomuto  silničnímu   vozidlu     přidělenou  za každou tabulku                                                                                                        Kč         600

 f)   Vydání   tabulky   zvláštní   registrační   značky   za   každou   tabulku                                     Kč         500

g)   Zápis   změny   do   technického   průkazu  vozidla   a   do   registru   vozidel                          Kč          50

h)   Vydání   řidičského   průkazu                                                                                                      Kč         200

i)   Vydání   řidičského   průkazu   v kratší  lhůtě                                                                               Kč         700

j)   Vydání   mezinárodního   řidičského  průkazu                                                                              Kč          50

k)   vydání   paměťové   karty   podniku                                                                                             Kč         700

l)   vydání   paměťové   karty   dílny                                                                                                   Kč         700

m)   vydání   paměťové   karty   řidiče                                                                                                Kč         700

n)   rezervace   registrační   značky   na   přání    při   změně   vlastníka   nebo   provozovatele  silničního   vozidla,   při   zániku   silničního vozidla   nebo   jeho   vyřazení   z provozu  nebo   při   přidělení   registrační   značky   s   omezenou   platností   pro   vývoz  do   jiného   státu                                                     Kč       300

 o)   rezervace   registrační   značky   na   přání  v   ostatních   případech                                        Kč       500

Osvobození

 1. Od poplatku podle písmene a) třetí odrážky a písmene h) této položky jsou osvobozeni občané se zvlášť těžkým zdravotním postižením, kteří jsou držiteli průkazu ZTP nebo ZTP/P.

 2. Od poplatku podle písmene a) této položky jsou osvobozeny zápisy do registru vozidel prováděné na základě rozhodnutí soudu o dědickém řízení nebo rozhodnutí soudu o zániku společného jmění manželů.

 3. Od poplatku podle písmene a) této položky jsou osvobozeny zápisy do registru vozidel při změně právního postavení subjektu, jeho obchodní firmy nebo jeho názvu v souvislosti s převodem majetku státu podle zvláštního právního předpisu.29)

 4. Od poplatku podle písmene f) této položky je osvobozeno vydání tabulky zvláštní registrační značky pro jednorázové použití.

 5. Od poplatku podle písmene a), c) nebo g) této položky jsou osvobozeny úkony, při nichž je současně přidělena registrační značka elektrického vozidla.

Předmětem poplatku není

 1. Vyřazení silničního vozidla z provozu z důvodu jeho odcizení a zápis zániku silničního vozidla.

 2. Povinná výměna registrační značky a řidičského průkazu podle zvláštního právního předpisu

Poznámky

 1. Vydává-li se osvědčení o registraci vozidla nebo výpis technického osvědčení vozidla jako duplikát nahrazující tyto doklady při jejich poškození, zničení, ztrátě nebo odcizení, vybírá se poplatek podle položky 16 písmeno a) tohoto sazebníku.

 2. Úkon zpoplatňovaný podle písmene a) této položky zahrnuje zápis vlastníka nebo provozovatele vozidla do registru vozidel, vydání osvědčení o registraci vozidla a vydání výpisu technického osvědčení vozidla. Provádí-li se společně zápis změny vlastníka i provozovatele vozidla do registru vozidel, poplatek podle písmene a) této položky se vybírá pouze jednou.

 3. Je-li vybírán poplatek za zápis vozidla do registru podle písmene a) této položky, nevybírá se poplatek podle písmen c), f) a g) této položky.

Položka 27

a) Vydání rozhodnutí o schválení technické způsobilosti  -   typu   vozidla   nebo   samostatného technického   celku                                                                                                                                             Kč       2 000

 -   systému   vozidla,   konstrukční   části  vozidla   nebo   výbavy   vozidla                               Kč       1 000

 -   při   hromadné   přestavbě   vozidel                                                                                        Kč         500

 

b) Vydání rozhodnutí o schválení technické způsobilosti typu vyráběného v malé sérii

 -   vozidla   nebo   samostatného   technického  celku                                                                 Kč       2 000

 -   systému   vozidla,   konstrukční   části  vozidla   nebo   výbavy   vozidla                                Kč       1 000

 -   při   hromadné   přestavbě   vozidel                                                                                         Kč        500

 

 c)   Schválení   technické   způsobilosti  jednotlivě   vyrobeného   nebo   jednotlivě  dovezeného   vozidla                                                                                                                                          Kč       2 000

 d)   Schválení   technické   způsobilosti     jednotlivě   dovozeného   vozidla,   jemuž   bylo   uděleno   osvědčení   o   homologaci   ES                                                                                                   Kč       1500

 e)   Schválení   technické   způsobilosti   vozidla  po   přestavbě   nebo   schválení   technické     způsobilosti   jednotlivě   vyrobeného   nebo  dovezeného   samostatného   technického   celku     anebo   za   schválení   užití   vozidla   k   výcviku  v   autoškole                                                                      Kč       1000

 f)   Schválení   technické   způsobilosti   vozidla  po   přestavbě   spočívající   v   úpravě  na  alternativní   palivo   benzín   -   zkapalněný   plyn   nebo   propan - butan                                                       Kč         500

 g)   Vydání   přílohy k rozhodnutí  o schválení  technické   způsobilosti   podle   písmen  a)   nebo   b)   za   každý   list                                                                                                                                     Kč          50  

Osvobození

Od poplatku podle písmene e) této položky jsou osvobozeni občané se zvlášť těžkým zdravotním postižením, kteří jsou držiteli průkazu ZTP nebo ZTP/P.

Zmocnění  

Správní úřad může snížit poplatek podle písmene a) této položky až o 50 %, vydává-li rozhodnutí o schválení technické způsobilosti typu vozidla na základě osvědčení o homologaci ES.

Poznámka

Úkon zpoplatňovaný podle písmen e) a f) této položky zahrnuje i zápis do registru vozidel, vydání osvědčení o registraci vozidla a vydání výpisu technického osvědčení vozidla, jakož i zápis změny v dokladech k vozidlu.

 

Home » Městský úřad » Městský úřad » Organizační struktura » Odbor dopravy a silničního hospodářství » Správní poplatky

Nahoru