Ohlašovací povinnost z výskytu škodlivých orgasnismů

 1. Identifikační číslo
 2. Kód
 3. Pojmenování (název) životní situace
  Ohlašovací povinnost výskytu a podezření z výskytu škodlivého organismu stanoveného prováděcím právním předpisem k zákonu č. 326/2004 Sb. (tj. vyhláškou č. 330/2004 Sb., v platném znění) podle § 9 zákona č. 326/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, dále jen zákon
 4. Základní informace k životní situaci
  Povinnost je dána zákonem. Podle § 60 odst. 1 písm. a) zákona jsou podnikatelé, kteří uvádějí na trh v České republice (dále jen „ČR“) přípravky na ochranu rostlin (dále také „přípravky“) nebo další prostředky na ochranu rostlin (dále také „další prostředky“), nebo podnikatelé, kteří přípravky nebo další prostředky na území ČR skladují za účelem jejich vývozu do třetích zemí, povinni oznámit ÚKZÚZ vždy do 3 dnů od přemístění na území ČR množství jimi nově skladovaných přípravků nebo dalších prostředků, které přemístili z jiného členského státu EU nebo dovezli ze třetích zemí, a to včetně názvů a čísel šarží, tzn. oznámit ÚKZÚZ název přípravku nebo dalšího prostředku a množství dle jednotlivých šarží, které přemístili na území ČR.
 5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)
  Ohlašovací povinnost má každý, kdo zjistil výskyt nebo má důvodné podezření z výskytu škodlivého organismů, uvedeného v příloze č. 1 části A anebo v příloze č. 2 části A k vyhlášce č. 330/2004 Sb., v platném znění.
 6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace
  Zákon stanovuje povinnost ohlásit zjištění výskytu nebo důvodného podezření neodkladně.
 7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace
  http://eagri.cz/public/web/ukzuz/portal/pripravky-na-or/zarizeni-pro-aplikaci-por/oznamovaci-povinnost-pro-podnikatele/zivotni-situace.html
 8. Na které instituci životní situaci řešit
  Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský, Sekce zemědělských vstupů, Odbor přípravků na ochranu rostlin, Oddělení kontroly a aplikační techniky, Zemědělská 1752/1a, 613 00 Brno, p. Milan Sychra, tel.: 545 110 460, milan.sychra@ukzuz_cz
 9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit
  Podle § 73 odst. 1 zákona obecní úřady přijímají oznámení o výskytu nebo podezření z výskytu škodlivých organismů podle § 9 a předkládají je Ústavu k dalšímu řízení, vhodnější je oznámení přímo na ÚKZUS.
 10. Jaké doklady je nutné mít s sebou
  Žádné
 11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici
  Žádné
 12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit
  Správní ani jiné poplatky nestanoveny
 13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení
  Výskyt nebo důvodné podezření z výskytu se ohlašuje neodkladně. Zákon ani prováděcí předpisy nestanoví lhůtu pro vyřízení, příslušné obecní úřady sdělují písemně informaci o ohlášení ústavu neprodleně.
 14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace
  Další účastníci (dotčení) jsou případní vlastníci (spoluvlastníci) pozemků, provozů nebo objektů, kterých se týká výskyt nebo podezření z výskytu škodlivého organismu, nebo osoby, které je užívají z jiného právního důvodu.
 15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány
  Jiné činnosti než povinnost ohlášení nejsou požadovány.
 16. Elektronická služba, kterou lze využít
  viz bod 8
 17. Podle kterého právního předpisu se postupuje
  zákon č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 18. Jaké jsou související předpisy
 19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují
  Žádné
 20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností
  Fyzické osobě, která se dopustí přestupku nesplněním ohlašovací povinnosti, lze uložit pokutu podle § 79b odst. 1 písm. c) zákona č. 326/2004 Sb., až do výše 30 000 Kč. Právnické osobě nebo podnikající fyzické osobě se uloží pokuta podle § 79f odst. 1 písm. d) až do výše 500 000 Kč.
 21. Nejčastější dotazy
 22. Další informace
  viz bod 8
 23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě
  viz bod 8
 24. Související životní situace a návody, jak je řešit
  viz bod 8
 25. Za správnost popisu odpovídá útvar
  Městský úřad Kutná Hora, odbor životního prostředí, oddělení ochrany přírody
 26. Kontaktní osoba
  Ing. Adéla Jiránková tel. 327 710 275, mail: jirankova@mu_kutnahora_cz, Bc. Kristýna Kosová
  tel. 327 710 271, mail: kosova@mu_kutnahora_cz
 27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni
  9.7.2015
 28. Popis byl naposledy aktualizován
  9.7.2015
 29. Datum konce platnosti popisu
  Konec platnosti návodu nebyl stanoven.
 30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace
  Ing. Adéla Jiránková tel. 327 710 275, Bc. Kristýna Kosová tel. 327 710 271
Home » Městský úřad » Městský úřad » Organizační struktura » Odbor životního prostředí » Životní situace » Ohlašovací povinnost z výskytu škodlivých orgasnismů

Nahoru