Generel dopravy města Kutná Hora - informace

GD_420x300_2.png

Městský úřad Kutná Hora, Odbor regionálního rozvoje a územního plánování informuje, že termín předání celého díla „Generel dopravy města Kutná Hora“ (dále jen „GD“) je 30. 6. 2020.

Dílčí části týkající se sídliště Šipší a sídliště Hlouška již byly odevzdány 30. 4. 2020. Veškeré informace týkající se generelu jsou zveřejněny a budou i nadále zveřejňovány na internetových stránkách Městského úřadu Kutná Hora, odbor regionálního rozvoje a územního plánování https://mu.kutnahora.cz/mu/generel-dopravy-mesta-kutna-hora.

Zpracovatelé GD přímo na veřejném projednání konaném dne 20. 1. 2020 na zaslané a vznesené dotazy odpovídali. Převážná většina připomínek a návrhu od občanů a zainteresovaných subjektů je v návrzích GD zapracována. 

 

Na veškeré vznesené připomínky během celého procesu pořizování GD se již jednotlivě neodpovídá, takováto povinnost nevyplývá z žádného právního předpisu, ani nebyla nikde úřadem deklarována, neboť to není v silách úřadu ani zhotovitelů. Již samotný proces „veřejného projednávání“ je zcela nad rámec zpracovávání obdobných dokumentů. Informaci o vyhodnocení a zohlednění došlých připomínek je možné získat již nyní ze zveřejněné části GD pro sídliště Hlouška a sídliště Šipší -  https://mu.kutnahora.cz/mu/generel-dopravy-mesta-kutna-hora-1-1-1, a následně po předání celého díla z finální verze dokumentu.

 

Ing. Pavlína Daňková

referent odboru regionálního rozvoje a územního plánování

Home » Městský úřad » Městský úřad » Organizační struktura » Odbor reg. rozvoje a územního plánování » Generel dopravy města Kutná Hora » Generel dopravy města Kutná Hora - informace

Nahoru