9. října 2007

Zastupitelstvo města Kutné Hory přijalo na svém zasedání dne 9.října 2007

Usnesení č. 215/07 k zápisům výboru pro zdravotnictví
Zastupitelstvo města b e r e n a v ě d o m í
zápis výboru pro zdravotnictví ze dne 20.9.2007.


Usnesení č. 216/07 k převodu obchodního podílu Nemocnice Kutná Hora, s.r.o.
Zastupitelstvo města I. s o u h l a s í
1) s uzavřením smlouvy o převodu obchodního podílu Města Kutná Hora ve
společnosti Nemocnice Kutná Hora s.r.o. na nabyvatele společnost
Medistyl-Pharma s.r.o., a to převodu 100 % obchodního podílu za
dohodnutou cenu ve výši 1 050 tis. Kč.
2) s uzavřením smlouvy, podle níž společnost Medistyl-Pharma s.r.o.
přistoupí ke všem závazkům Města Kutná Hora vůči společnosti FRANFINANCE
Czech Republic s.r.o. vyplývající ze smlouvy o dílo ze dne 4. 3. 2004,
jejímž předmětem byla dodávka počítačového tomografu do nemocnice v
Kutné Hoře.
3) s uzavřením kupní smlouvy, podle níž Město Kutná Hora za kupní cenu ve
výši 250 tis. Kč prodá počítačový tomograf společnosti Medistyl-Pharma
s.r.o. poté, co společnosti Medistyl-Pharma s.r.o. uhradí veškeré
závazky Města Kutná Hora vůči společnosti FRANFINANCE Czech Republic
s.r.o. dle bodu 2) tohoto usnesení.

Zodpovídá : Ing. Suchánek Termín : 30.11.2007

4) s oddlužením převáděné společnosti Nemocnice Kutná Hora s.r.o. ve výši
hodnot uvedených na straně zdrojů krytí, tedy pasiv výkazu Rozvaha, odd.
A.IV a A.V, tedy krytí bilance dosaženým a nerozděleným hospodářským
výsledkem za dobu existence společnosti k 31. 10. 2007
5) s rozpočtovým opatřením EO č. 22/07
a) navýšení rozpočtových prostředků (§ 16, odst. 3, písm. b) o novou
rozpočtovou položku příjmy za převod obchodního podílu ve společnosti
Nemocnice Kutná Hora s.r.o. ve výši 1 050 tis. Kč
b) snížení příspěvku Nemocnici Kutná Hora s.r.o. o 2 mil. Kč
c) částečná úhrada převzatých závazků z předané společnosti Nemocnice
Kutná Hora s.r.o. ve výši 3 050 tis. Kč

Zodpovídá : Ing. Zahradníček Termín : 30.11.2007

II. d o p o r u č u j e
1) radě města souhlasit s úpravami smluv o nájmu nemovitostí a nájmu
movitých věcí mezi Městem Kutná Hora a Nemocnicí Kutná Hora s.r.o. dle
návrhu hodnotící komise pro vyhodnocení záměru města k prodeji Nemocnice
Kutná Hora s.r.o.
2) radě města, aby ve funkci valné hromady společnosti Nemocnice Kutná Hora
s.r.o. rozhodla o odvolání jednatele pana Ing. Karla Malého,
Praha 8 - Karlín, ke dni 1. 11. 2007 a jmenování
jednatelem společnosti ke dni 1. 11. 2007 pana Ing. Radka Chmelíka,
Pavlov, navrženého společností Medistyl-Pharma s.r.o.

Termín : 31.10.2007
Zodpovídá : I.Šalátek,starosta      Termín : 30.11.07


Usnesení č. 217/07 k technickému stavu systému CZT
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e
nákup čtyř kogeneračních jednotek v ceně cca 10 mil. Kč.
Zodpovídá : I.Šalátek,starosta      Termín : 31.12.07


Usnesení č. 218/07 k tepelnému hospodářství v Kutné Hoře
Zastupitelstvo města u k l á d á
Městskému úřadu v Kutné Hoře
zajistit formou poptávky zpracování analýzy stavu tepelného hospodářství v Kutné Hoře včetně navržení variant řešení.

Zrušeno usnesením ZM č. 257/07 ze dne 23.10.2007.
Zodpovídá : p.Hobl, tajemník MÚ      Termín : 31.12.07


Usnesení č. 219/07 k informaci kontrolního výboru ZM
Zastupitelstvo města u k l á d á
Městskému úřadu v Kutné Hoře
provést celkovou mimořádnou inventarizaci k 30.9.2007 majetku Města Kutná Hora daného na základě smlouvy do užívání společnosti KH Tebis, s.r.o.. O výsledku a porovnání se stávajícím stavem podat zprávu ZM a to do 31.12.2007.
Zodpovídá : p.Hobl, tajemník MÚ      Termín : 11.12.07Ivo Šalátek, v. r., starosta
MVDr. Václav Vančura, v.r., 1. místostarosta
Ing. Tomáš Benada, 2. místostarosta

Home » Městský úřad » Samospráva » Zastupitelstvo » Usnesení ZM » 2007 » 9. října 2007

Nahoru