8. listopadu 2006

Rada města Kutné Hory přijala na svém zasedání dne 8.listopadu 2006

Usnesení č. 955/06 k pověření členů ZM užíváním závěsného státního znaku
Rada města I. r u š í
bod II. svého usnesení č. 16/03 ze dne 20.11.2002.

II. p o v ě ř u j e
Ing. Michala Beneše Mgr. Karla Ptáčka
Lenku Frankovicovou RNDr. Vladislava Slavíčka
Martina Hlavatého Ivo Šalátka
Mgr. Jana Janouška Ing. Marii Štorkovou
Mgr. Jiřího Klečáka MVDr. Václava Vančuru
Michala Králika Václava Zimmermanna
Miroslava Lhoťana PhDr. Vladimíra Zubovova
Marii Matyášovou Ing. Venuši Železnou
užíváním státního závěsného znaku ČR.
Zodpovídá : E. Hnátková      Termín : 15.11.06


Usnesení č. 956/06 k pravidlům pro kontrolu usnesení RM a ZM
Rada města s c h v a l u j e
předložená pravidla pro kontrolu usnesení Rady a Zastupitelstva města Kutná Hora.
Zodpovídá : E. Hnátková      Termín : 15.11.06


Usnesení č. 957/06 k návrhu termínů jednání ZM
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města kutná Hora
schválit předložené termíny jednání ZM na rok 2007.
Zodpovídá : E. Hnátková      Termín : 12.12.06


Usnesení č. 958/06 k zápisu z komise RM
Rada města b e r e n a v ě d o m í
zápisy z komise pro výchovu a vzdělávání z 2.10. a 30.10.2006.


Usnesení č. 959/06 k přesunu finančních prostředků
Rada města s o u h l a s í
a) s přerušením prací na přípravě projektové dokumentace "domu s
pečovatelskou služnou v ulici Lorecká"
b) se zpracováním projektové dokumentace "odvodnění ulice Lorecká" dle
důvodové zprávy
c) s přesunem finančních prostředků na akci modernizace křižovatky
místní komunikace Zámecká. Prostředky ve výši 1.121.324,18 Kč budou
převedeny z rozpočtové kapitoly akce DPS projekt a z akce odvodnění
Lorecká na kapitolu 2212 6121 2490 20009.
Zodpovídá : Ing.R.Zahradníček, L.Opatrná      Termín : 30.11.06


Usnesení č. 960/06 ke směně pozemků v Kutné Hoře
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
souhlasit se směnou části pozemku p.č. 1506/1 dílu "c" v k.ú. Kutná Hora o výměře 78 m2 ve vlastnictví Města Kutná Hora za část pozemku p.č. 1506/2 díl "a" v k.ú. Kutná Hora o výměře 78 m2 ve vlastnictví ALLIB Leasing s.r.o., Radlická 14/3201, Praha 5. Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 31.12.06


Usnesení č. 961/06 k vyhlášení VŘ č. M 10/06
Rada města s o u h l a s í
s vyhlášením výběrového řízení č. M 10/06 na prodej nemovitosti čp. 47 s pozemky p.č. 3377 o výměře 604 m2 a p.č. 3378 o výměře 1.639 m2 v k.ú. Kutná Hora za podmínek uvedených v oznámení o vyhlášení výběrového řízení a za vyvolávací cenu 1.800.000,- Kč.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 31.12.06


Usnesení č. 962/06 k prodeji části pozemku v Sedlci
Rada města d o p r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
souhlasit s prodejem části pozemku p.č. 414/1 o výměře cca 24 m2 v k.ú. Sedlec u Kutné Hory panu Karlu Kafkovi, Vítězná 221, Kutná Hora za kupní cenu 200,- Kč/m2.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 31.12.06


Usnesení č. 963/06 k záměru na prodej nemovitosti v Kutné Hoře
Rada města u k o n č u j e
záměr na prodej spoluvlastnického podílu id. 7/10 nemovitosti čp. 182 s pozemky p.č. 1089 o výměře 539 m2 a p.č. 1090 o výměře 224 m2 v k.ú. Kutná Hora za vyvolávací cenu 6.650.000,- Kč z důvodu nezájmu.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 30.11.06


Usnesení č. 964/06 k návrhu na změnu usnesení
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
a) zrušit své usnesení č. 219/05 ze dne 25.10.2005
b) souhlasit s prodejem pozemku p.č. KN 460/8 v k.ú. Utěšenovice o
výměře 184 m2 paní Kristě Soukupové, Dr. Horákové 40/II, Poděbrady
za kupní cenu 100,- Kč/m2.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 31.12.06


Usnesení č. 965/06 k dohodě o splácení dluhu
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
souhlasit s uzavřením předložené dohody o splácení dluhu na částku ve výši 147.382,00 Kč pro manžele Marii a Jaroslava Havlíčkovy, Ortenova 92, Kutná Hora.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 12.12.06


Usnesení č. 966/06 k žádosti o prominutí poplatku z prodlení
Rada města s o u h l a s í
s prominutím poplatku z prodlení pro paní Evu Rogoňovou, bytem Růžová 917, Kutná Hora ve výši 50% z částky 2.442,00 Kč.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 30.11.06


Usnesení č. 967/06 k žádosti o prominutí poplatku z prodlení
Rada města s o u h l a s í
s prominutím poplatku z prodlení pro paní Ivetu Čurejovou, bytem Čáslavská 1-3, Kutná Hora ve výši 50% z částky 738,00 Kč.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 30.11.06


Usnesení č. 968/06 k žádosti o prominutí poplatku z prodlení
Rada města s o u h l a s í
s prominutím poplatku z prodlení pro pana Aleše Kaiznera, bytem Puškinská 660, Kutná Hora ve výši 50% z částky 10.327,00 Kč.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 30.11.06


Usnesení č. 969/06 k žádosti o prominutí poplatku z prodlení
Rada města s o u h l a s í
s prominutím úroku z prodlení pro pana Lukáše Zemana, bytem Husitská 692, Kutná Hora ve výši 50% z částky 3.250,00 Kč.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 30.11.06


Usnesení č. 970/06 k žádosti o prominutí poplatku z prodlení
Rada města s o u h l a s í
s prominutím poplatku z prodlení pro paní Martu Čonkovou, bytem Ortenova 82, Kutná Hora ve výši 25% z částky 28.934,00 Kč.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 30.11.06


Usnesení č. 971/06 k žádosti o prominutí poplatku z prodlení
Rada města s o u h l a s í
s prominutím poplatku z prodlení pro pana Jaroslava Chadrabu, bytem Tylova 388, Kutná Hora ve výši 25% z částky 6.500,00 Kč.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 30.11.06


Usnesení č. 972/06 k vyhlášení VŘ č. SN 27/06
Rada města s o u h l a s í
s vyhlášením výběrového řízení č. SN 27/06 na odprodej volného městského nebytového prostoru v již privatizovaném domě, a to nebytového prostoru č. 101 v domě čp. 122 v ulici Jana Zajíce (stav.p.č. 785/46, 785/48, 785/50, 785/52 a 785/54) v k.ú. Sedlec u Kutné Hory za podmínek uvedených v oznámení o vyhlášení výběrového řízení. Výběrové řízení bude provedeno dle bodu č. 8 "Pravidel 2. vlny privatizace bytových a nebytových jednotek v městských domech". Uzávěrka přihlášek do tohoto výběrového řízení je d ne 10.1.2007 v 16,00 hodin.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.01.07


Usnesení č. 973/06 k odprodeji bytu v Kutné Hoře
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
souhlasit s prodejem bytové jednotky č. 5 v domě čp. 521, ul. Trebišovská v Kutné Hoře včetně podílu na společných částech domu a pozemku č. 2661 a 2662 v k.ú. Kutná Hora dle "Prohlášení vlastníka" ze dne 5.3.1998 panu Petru Krajnerovi, bytem Štefánikova 224. Kutná Hora za kupní cenu ve výši 500.000,- Kč.

Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 12.12.06


Usnesení č. 974/06 k odprodeji bytů ve 2. vlně privatizace
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
souhlasit s uzavřením kupních smluv níže uvedeným současným nájemcům na bytové jednotky v objektu čp. 326 a 327 ul. Fučíkova včetně podílů na společných částech domu v k.ú. Kutna Hora dle " Prohlášení vlastníka" ze dne 14.3.2006
1) byt. jednotka č.326/1, manželé Stanislav a Iva Kulhaví, kupní cena ve
výši 129.985,- Kč
2) byt. jednotka č.326/2, pí Soňa Sochůrková, kupní cena ve výši 109.642,- Kč
3) byt. jednotka č.326/3, manželé Margita a Jaroslav Ipserovi, kupní cena ve
výši 116.128,- Kč
4) byt. jednotka č.326/4, manželé Jana a Martin Kudrnovi, kupní cena ve výši
113.264,- Kč
5) byt. jednotka č.326/5, manželé Jiří a Ivana Fendrychovi, kupní cena ve
výši 115.944,- Kč
6) byt. jednotka č.326/6, manželé Václav a Věra Bernkopfovi, kupní cena ve
výši 112.673,- Kč
7) byt. jednotka č.327/2, manželé Jindřich a Hana Veselí, kupní cena ve výši
129.572,- Kč
8) byt. jednotka č.327/3 pí Věra Stehlíková, kupní cena ve výši 115.711,- Kč
9) byt. jednotka č.327/5, pí Jaroslava Marušáková, kupní cena ve výši
115.526,- Kč
10)byt. jednotka č.327/6, pí Stanislava Růžičková, kupní cena ve výši
115.526,- Kč

Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 12.12.06


Usnesení č. 975/06 k prodloužení smlouvy o ubytování
Rada města s o u h l a s í
s prodloužením smlouvy o poskytnutí ubytování na ubytovně v Trebišovské ul. čp. 609, Kutná Hora s paní Irenou Červeňákovou, trvale bytem Havířská 393, Kutná Hora do 31.12.2006.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 30.11.06


Usnesení č. 976/06 k záměru na pronájem nebyt.prostor
Rada města s u h l a s í
s vyvěšením záměru na pronájem prostor v části nemovitosti čp. 611, ul. Trebišovská, Kutná Hora (nebytové prostory, atrium, část terasy).
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 30.11.06


Usnesení č. 977/06 k záboru veřejného prostranství
Rada města s o u h l a s í
se záborem veřejného prostranství v horní části Palackého náměstí mezi čp. 156 a 157 pro prodej vánočních stromků v termínu od 4.12.2006 do 23.12.2006 mimo neděle 10.12. a 17.12.2006 pro pana Oldřicha Vyhnánka, byt. Grégrova 861, Uhlířské Janovice.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 20.11.06


Usnesení č. 978/06 k hospodaření města k 30.9.2006
Rada města b e r e n a v ě d o m í
předloženou zprávu o hospodaření Města Kutná Hora k 30.9.2006 s tím, že zpráva bude předložena Zastupitelstvu města kutná Hora.


Usnesení č. 979/06 k návrhu rozpočtu Města Kutná Hora na rok 2007
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
schválit předložený náívrh rozpočtu Města Kutná Hora na rok 2007.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 12.12.06



Ivo Šalátek, v. r., starosta
MVDr. Václav Vančura, v.r., 1. místostarosta
Ing. Tomáš Benada, 2. místostarosta

Home » Městský úřad » Samospráva » Rada » Usnesení RM » 2006 » 8. listopadu 2006

Nahoru