7. května 2013

Zastupitelstvo města Kutné Hory přijalo na svém zasedání dne 7.května 2013

Usnesení č. 61/13 k odvolání člena Kontrolního výboru ZM
Zastupitelstvo města o d v o l á v á
pana Josefa Jursíka, Kutná Hora-Malín z funkce člena Kontrolního výboru Zastupitelstva města Kutná Hora na jeho vlastní žádost.
Zodpovídá : E. Hnátková      Termín : 15.05.13


Usnesení č. 62/13 ke změně v Osadním výboru pro městské části Vrchlice-Žižkov
Zastupitelstvo města I. b e r e n a v ě d o m í
návrhy změn v Osadním výboru městských částí Vrchlice - Žižkov a upravuje tak znění usnesení č. 177/07 ze dne 28.6.2007 v bodech II. a III.

II. u r č u j e,
v souladu s §120 zák.č. 128/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů, počet členů osadního výboru na 7 v následujícím složení :
Radek Herold, Kutná Hora
Ing. Martin Maco, Kutná Hora
PhDr. Drahomíra Nováková, Kutná Hora
Ing. Pavel Svoboda, Kutná Hora
Ing. Karel Žáček, Kutná Hora
Mgr. Dana Vepřková, Kutná Hora
Mgr. Jiří Klečák, Kutná Hora

III. v o l í
pana Ing. Karla Žáčka předsedou Osadního výboru pro městské části Vrchlice - Žižkov.

Zodpovídá : E. Hnátková      Termín : 15.05.13


Usnesení č. 63/13 k pověření člena ZM zastupováním města - VH spol. MVE PLUS,s.r.o.
Zastupitelstvo města p o v ě ř u j e
pana RNDr. Ivo Šance, CSc. (v případě jeho nepřítomnosti Mgr.Danu Vepřkovou, místostarostku), starostu města v souladu s § 84, odst. 2, písm. g) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů zastupováním Města Kutná Hora na Valné hromadě společnosti MVE PLUS, s.r.o. se sídlem Hejdof 1666, Čáslav, která se koná v červnu 2013 (současný stanovený termín 17.6.2013).

Zodpovídá : E. Hnátková      Termín : 15.06.13


Usnesení č. 64/13 k pověření člena ZM zastupováním města - VH VHS Vrchlice-Maleč
Zastupitelstvo města p o v ě ř u j e
pana Ing. Jiřího Vaňka (v případě jeho nepřítomnosti Mgr. Danu Vepřkovou, místostarostku), člena zastupitelstva města v souladu s § 84, odst. 2, písm. g) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů zastupováním Města Kutná Hora na Valné hromadě společnosti Vodohospodářská společnost Vrchlice - Maleč, a.s., která se koná dne 24. června 2013.


Zodpovídá : E. Hnátková      Termín : 31.05.13


Usnesení č. 65/13 k plnění rozpočtu města Kutná Hora k 31.3.2013
Zastupitelstvo města b e r e n a v ě d o m í
předloženou zprávu o plnění rozpočtu města k 31. 3. 2013.


Usnesení č. 66/13 k rozpočtovým opatřením EO č.15-16
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e
a) předložený návrh na rozpočtové opatření OE č. 15 - zapojení předpokládaných dodatečných příjmů v položce "Odvod z výherních hracích přístrojů" ve výši 4.000.000 Kč a současné navýšení výdajů rozpočtu o položku "komunikace Poličany" ve výši 2 685 000 Kč a navýšení rozpočtové rezervy o 1.315.000 Kč dle důvodové zprávy č. 1

b) předložený návrh na rozpočtové opatření OE č. 16 - zapojení příjmů z pokut Městské policie na nákup přístroje Dräger DrugTest 5000 Systém včetně testovacích kazet ve výši 113.906 Kč dle důvodové zprávy č. 2.

Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 07.05.13


Usnesení č. 67/13 k rozpočtovým opatřením přijatým Radou města KH
Zastupitelstvo města b e r e n a v ě d o m í
rozpočtová opatření přijatá Radou města dne 13. 3. 2013 - 24. 4. 2013.


Usnesení č. 68/13 k Obecně závazné vyhlášce Města KH č.1/2013
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e
Obecně závaznou vyhlášku Města Kutná Hora č. 1/2013 o změně vyhlášky o místním poplatku za lázeňský nebo rekreační pobyt.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 31.05.13


Usnesení č. 69/13 k Obecně závazné vyhlášce Města KH č.2/2013
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e
Obecně závaznou vyhlášku Města Kutná Hora č. 2/2013 o změně vyhlášky č. 3/2012 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 31.05.13


Usnesení č. 70/13 k zápisu Finančního výboru
Zastupitelstvo města b e r e n a v ě d o m í
zápis Finančního výboru ze dne 29. 4. 2013.


Usnesení č. 71/13 k rozpočtovému opatření EO č.18
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e
a) přijetí investiční půjčky na projekt "Řešení biologického odpadu pro město Kutná Hora", ve výši 840.000 Kč od Technických služeb Kutná Hora spol. s r.o.. Splátky půjčky budou realizovány zápočtem proti nájemnému.

b) znění smlouvy o přijetí půjčky mezi Městem Kutná Hora a Technickými službami Kutná Hora, spol. s r.o..

c) předložený návrh na rozpočtové opatření EKO 18 - kterým dojde k zapojení přijaté půjčky do rozpočtu Města, odboru správy majetku proti výdajům na realizaci projektu "Řešení biologického odpadu pro město Kutná Hora" ve výši 840.000 Kč.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 10.05.13


Usnesení č. 72/13 k prodeji části pozemku v k.ú.Kaňk - p.Škornička
Zastupitelstvo města n e s o u h l a s í
s prodejem části pozemku p.č. 487/7 o výměře cca 350 m2 v k.ú. Kaňk panu Zbyňku Škorničkovi, Kutná Hora.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 31.05.13


Usnesení č. 73/13 k prodeji pozemku v Kutné Hoře
Zastupitelstvo města n e s o u h l a s í
s prodejem pozemku p.č. 4004/1 o výměře 1.668 m2 v k.ú. Kutná Hora do doby vyřešení majetkových vztahů k této nemovitosti.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 31.12.13


Usnesení č. 74/13 k prodeji části pozemku v k.ú.Sedlec u KH - p.Naděje
Zastupitelstvo města n e s o u h l a s í
s prodejem části pozemku p.č. 785/1 o výměře cca 405 m2 v k.ú. Sedlec u Kutné Hory panu Lukáši Nadějovi, Kutná Hora.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 31.05.13


Usnesení č. 75/13 k prodeji pozemků v k.ú.Štipoklasy u Černín
Zastupitelstvo města n e s o u h l a s í
s prodejem pozemků p.č. st. 45, p.č. 365, p.č. 366, p.č. 367/3, p.č. 368/1 a p.č. 369, vše v k.ú. Štipoklasy u Černín, panu JUDr. Václavu Tvrzickému,Praha 9.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 31.05.13


Usnesení č. 76/13 k prodeji pozemků v k.ú.Opatovice I. - p.Čapek
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
s prodejem pozemku p.č. st. 240 o výměře 53 m2 v k.ú. Opatovice I panu Jiřímu Čapkovi,Kutná Hora za celkovou kupní cenu ve výši 21.200,- Kč.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 31.12.13


Usnesení č. 77/13 k bezúplatnému převodu části pozemku pod chodníkem od Stř.kraje
Zastupitelstvo města I. r u š í
své usnesení č. 183/07 ze dne 4.9. 2007.

II. s o u h l a s í
s bezúplatným převodem dílu "a" o výměře 92 m2 z pozemku p.č. 3992/2 v k.ú. Kutná Hora, který bude sloučen do nově vzniklého pozemku p.č. 3992/36 v k.ú. Kutná Hora (dle geometrického plánu č. 3204-7/2012 ze dne 23.5. 2012), Městu Kutná Hora od Středočeského kraje, se sídlem Zborovská 11, 150 21 Praha 5 - Smíchov.

Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 31.12.16


Usnesení č. 78/13 k bezúplatnému převodu pozemků - OSBD Kutná Hora
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
s bezúplatným převodem pozemků p.č. 2159 o výměře 548 m2, p.č. 2165/5 o výměře 549 m2 a p.č. 2165/6 o výměře 548 m2 v k.ú. Kutná Hora Okresnímu stavebnímu bytovému družstvu Kutná Hora, se sídlem Karlov 13, Kutná Hora.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 31.12.13


Usnesení č. 79/13 k odprodeji části pozemku na Kaňku - pí Kopecká
Zastupitelstvo města b e r e n a v ě d o m í
dopis paní Alice Kopecké,Kutná Hora, týkající se žádosti o odprodej části pozemku p.č. 617/1 o výměře cca 71 m2 v k.ú. Kaňk.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 31.12.13


Usnesení č. 80/13 k uzavření dohody o splácení dluhu - manželé Machovi
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
s uzavřením předložené dohody o splácení dluhu na částku 38.918,00 Kč pro manžele, paní Olgu Machovou a pana Eduarda Macha, Kutná Hora.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.05.13


Usnesení č. 81/13 k uzavření dohody o splácení dluhu - pí Bartošová
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
s uzavřením předložené dohody o splácení dluhu na částku 19.320,- Kč pro paní Terezu Bartošovou,Kutná Hora.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.05.13


Usnesení č. 82/13 k vybudování rampy pro imobilní osoby
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
s umístěním trvalé stavby - rampy pro imobilní osoby - v ulici Masarykova před čp.599, pozemek parc.č. 4591/1 v k.ú. Kutná Hora
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 15.05.13


Usnesení č. 83/13 ke smlouvě o bezplatném převodu majetku - kaplička sv.Lazara
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
s uzavřením předložené smlouvy o bezplatném převodu vybudované kapličky sv. Lazara na části pozemku parc.č. 3695 v k.ú. Kutná Hora občanským sdružením Denemark, se sídlem Braunova 168/16, 284 01 Kutná Hora

Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.05.13


Usnesení č. 84/13 k uzavření nájemní smlouvy na pronájem pozemku - Kutnohorská Tour
Zastupitelstvo města s o u h l a s í,
z důvodu následného převzetí nemovitého majetku do vlastnictví Města Kutná Hora, s uzavřením předložené nájemní smlouvy na pronájem části pozemku parc. č. 4274/1 o výměře cca 3 800 m2 v k.ú. Kutná Hora, mezi Městem Kutná Hora, se sídlem Havlíčkovo nám. 552, Kutná Hora a občanským sdružením Kutnohorská Tour, se sídlem Pod Tratí 105, Kutná Hora, za účelem výstavby a provozování sportovního hřiště, výstavby technického zázemí pro sportovní hřiště a výstavbu a provozování dětského hřiště, na dobu určitou 12 let.

Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 01.06.13


Usnesení č. 85/13 k rozpočtovému opatření OSM-OSN č.8/13
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
s předloženým návrhem OSM - OSN č. 8/13, kterým dochází k navýšení výdajové rozpočtové položky DPS - služby, revize o částku 80.000,-- Kč a o tuto sumu se navýší i příjmová položka DPS - zálohy na služby.

Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 14.05.13


Usnesení č. 86/13 k rozpočtovému opatření OSM-TO č.5/13
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
s předloženým návrhem OSM - TO č. 5/13, kterým dochází k navýšení příjmové rozpočtové položky Nájem pozemků ve výši 157.300,--Kč, která bude použita na tyto výdajové rozpočtové položky: MTD - příspěvek na provoz ve výši 48.000,-- Kč, Nákup služeb ve výši 5.000,-- Kč a Komunální služby - nákup služeb ve výši 104.300,-- Kč.

Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 14.05.13


Usnesení č. 87/13 k rozdělení finančních prostředků na registrované žáky
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
s rozdělením finančního příspěvku na registrované žáky pro rok 2013 nad 50tis. Kč: dle rozpočtového opatření OPPŠ č.2 a důvodové zprávy.


Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 31.05.13


Usnesení č. 88/13 k úpravě schváleného návrhu smluv o poskytnutí dotace
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
s upraveným návrhem Smlouvy o poskytnutí dotace na činnost organizace dle předložené důvodové zprávy.
Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 21.05.13


Usnesení č. 89/13 k pořízení změny č.42 Úzamního plánu města KH
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
v souladu s § 6, odst. (5) a § 46, odst. (3) stavebního zákona č. 183/2006 Sb., ve znění zákona č. 350/2012 Sb., s pořízením změny č. 42 Územního plánu města Kutné Hory v místní části Žižkov na části pozemku parc. č. 3963/51 v katastrálním území Kutná Hora.
Zodpovídá : Ing. V. Kapička      Termín : 06.05.15


Usnesení č. 90/13 k poskytnutí příspěvku na výstavbu kanal.přípojek
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
s poskytnutím příspěvku na výstavbu kanalizačních přípojek ve výši 5.000,- Kč na jednu nemovitost (stavební parcelu) na území Města v rámci investiční akce kanalizace Kutnohorsko - Čáslavsko žadatelům dle předloženého seznamu.
Zodpovídá : Ing. V. Kapička      Termín : 31.12.13


Usnesení č. 91/13 ke sml. na zajištění dopravní obslužnosti města linkami MAD
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e
uzavření smlouvy s firmou Veolia Transport Východní Čechy a.s. na zajištění dopravní obslužnosti města Kutné Hory linkami MAD č. 245001, 245002, 245003, 245004, 245005 a 245007 na rok 2013.


Zodpovídá : Ing. J. Ďoubal      Termín : 31.12.13


Usnesení č. 92/13 ke sml. na úhradu prokazatelné ztráty dopr. linky do Poličan
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e
uzavření smlouvy s dopravní firmou Veolia Transport Východní Čechy a.s. na úhradu prokazatelné ztráty z provozování ostatní dopravní obslužnosti vzniklé provozováním spojů č.2 a č.3 na lince č.240015 Kutná Hora - Zbraslavice z Kutné Hory do Poličan a zpět na rok 2013.Zodpovídá : Ing. J. Ďoubal      Termín : 31.12.13


Usnesení č. 93/13 k rozpočtovému opatření OKCR č. 1 a 2
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
1. rozpočtové opatření OKCR č. 1 - zapojení zůstatku nevyčerpaných grantových prostředků z roku 2012 ve výši 91.773,- Kč do roku 2013 dle důvodové zprávy č. 1.

2. rozpočtové opatření OKCR č. 2, kterým dochází k navýšení rozpočtových prostředků na finanční pokrytí plesu Města Kutná Hora ve výši 100.000 Kč. Výdaje budou kryty přijatými neinvestiční dary ve výši 60.000,- Kč a příjmem z reklamy ve výši 40.000 Kč dle důvodové zprávy č. 2.

Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 15.05.13


Usnesení č. 94/13 k dalšímu postupu v povolování VHP
Zastupitelstvo města z ř i z u j e
pracovní skupinu "Výherní hrací přístroje" ve složení - Bc. Alena Malichová, Mgr. Ondřej Seifert, Karel Koubský, PhDr. Iva Pospíšilová, Ing. Radim Kotlář, Ing. Václav Mareček a MUDr. Jiří Balý.
Zodpovídá : E. Hnátková      Termín : 15.05.13RNDr. Ivo Šanc, CSc., v. r., starosta
Ing. Jiří Franc, v. r., místostarosta
Mgr. Dana Vepřková, v. r., místostarostka

Home » Městský úřad » Samospráva » Zastupitelstvo » Usnesení ZM » 2013 » 7. května 2013

Nahoru