6. září 2006

Rada města Kutné Hory přijala na svém zasedání dne 6.září 2006

Usnesení č. 771/06 ke statutu poradního orgánu pro rozvojové aktivity města
Rada města s c h v a l u j e
statut poradního orgánu Rady města Kutná Hora pro rozvojové aktivity Města Kutná Hora.


Usnesení č. 772/06 k projektové dokumentaci DPS
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením smlouvy o dílo na projektovou dokumentaci domu s pečovatelskou službou ve variantách návrhu stavby se společností Jiran Kohout architekti, s.r.o.
Zodpovídá : L. Opatrná      Termín : 31.10.06


Usnesení č. 773/06 k 13. rozpočtové změně
Rada města s c h v a l u j e
předložený návrh 13. změny rozpočtu:
211.400,-- Kč v příjmové části rozpočtu,
0,-- Kč ve financování a
211.400,-- Kč ve výdajové části rozpočtu, dle předloženého rozpisu.
Zodpovídá : Ing. Zahradníček      Termín : 15.09.06


Usnesení č. 774/06 ke zřízení věcného břemene pro ČEZ Distribuce, a.s.
Rada města s o u h l a s í
se zřízením věcného břemene kabelového vedení NN 1 kV včetně kabelových spojek NN na pozemku p.č. 619 v k.ú. Kaňk v majetku Města Kutná Hora ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, Děčín. Věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou za jednorázovou úplatu 50,-- Kč/bm.
Zodpovídá : Ing. Zahradníček      Termín : 31.12.06


Usnesení č. 775/06 ke koupi pozemku - pí Malinová
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
souhlasit se zakoupením pozemku p.č. 672/4 v k.ú. Malín o celkové výměře 22 m2 od Evy Malinové, Kutná Hora za kupní cenu 20.000,-- Kč.
Zodpovídá : Ing. Zahradníček      Termín : 14.11.06


Usnesení č. 776/06 ke koupi pozemku - pan Buchar
Rada města I. d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
souhlasit se zakoupením pozemku p.č. PK 552/1 v k.ú. Kutná Hora o celkové výměře 174 m2 od Augustina Buchara, Havlíčkův Brod za kupní cenu 50,-- Kč/m2.

II. s o u h l a s í
se zaplacením daně z převodu pozemku p.č. PK 552/1 v k.ú. Kutná Hora za pana Augustina Buchara, Městem Kutná Hora.
Zodpovídá : Ing. Zahradníček      Termín : 14.11.06


Usnesení č. 777/06 k návrhu na přidělení bytu
Rada města s o u h l a s í
1) s ukončením nájemní smlouvy na byt č. 5 o velikosti 1+1, IV. kategorie
v domě čp. 146, ul. Lierova, Kutná Hora s panem Kolomanem Forštem ke
dni 30.9.2006.
2) s přidělením bytu a uzavřením nájemní smlouvy na byt č. 2 o velikosti
1+0, I. kategorie v domě čp. 402, ul. Benešova, Kutná Hora - dům s
pečovatelskou službou, s panem Kolomanem Forštem,
Kutná Hora. Nájemní smlouva bude uzavřena s účinností od 1.10.2006 na
dobu neurčitou.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.10.06


Usnesení č. 778/06 k návrhu na přidělení bytu
Rada města s o u h l a s í
1) s ukončením nájemní smlouvy na byt č. 5 o velikosti 3+1, I. kategorie
v domě čp. 41 Komenského nám., Kutná Hora s manželi Tomášem a Ilonou
Sadovskými ke dni 30.9.2006.
2) s přidělením bytu a uzavřením nájemní smlouvy na byt č. 5 o velikosti
3+1, I. kategorie v domě čp. 918, ul. Růžová, Kutná Hora s manželi
Tomášem a Ilonou Sadovskými, Kutná Hora.
Nájemní smlouva bude uzavřena s účinností od 1.10.2006 na dobu
neurčitou.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.10.06


Usnesení č. 779/06 k dohodě o splácení dluhu
Rada města d o p o r u č u j e
Zasztupitelstvu města Kutná Hora
souhlasit s uzavřením předložené dohody o splácení dluhu na částku ve výši 103.306,00 Kč pro pana Jana Suntycha,
Kutná Hora.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 10.10.06


Usnesení č. 780/06 k návrhu na prominutí poplatku z prodlení
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města kutná Hora
ssouhlasit s prominutím části poplatku z prodlení pro pana Josefa Vavřinu, Kutná Hora ve výši 50% z částky 117.468,00 Kč.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 10.10.06


Usnesení č. 781/06 k návrhu dohody o splácení dluhu
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
souhlasit s uzavřením předložené dohody o splácení dluhu na částku ve výši 135.025,00 Kč pro paní Zuzanu Kocourkovou, Kutná Hora.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 10.10.06


Usnesení č. 782/06 k navýšení rozpočtu ZŠ TGM
Rada města u k l á d á
ekonomickému odboru MÚ
navýšit v nejbližší rozpočtové změně rozpočet pro příspěvkovou organizaci ZŠ T.G.Masaryka o částku 566.000,- Kč na opravu plynové kotelny ve sportovní hale BIOS a to na úkor snížení položek :
2219-5169-2960-00000 komunikace úklid 200.000,- Kč
2219-5171-2960-00000 oprava zdi Na Valech 366.000,- Kč
Zodpovídá : Ing. Zahradníček      Termín : 10.10.06


Usnesení č. 783/06 k záměru na výpůjčku pozemků v Kutné Hoře
Rada města s o u h l a s í
s vyvěšením záměru na výpůjčku pozemku p.č. 1312/4 díl "d", "j" a p.č.
1313, díl "k" v k.ú. Kutná Hora.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 04.10.06


Usnesení č. 784/06 k návrhu na prodloužení doby užívání ubytovny
Rada města s o u h l a s í
s prodloužením doby užívání ubytovny města Okál paní Monice Janečkové, Kutná Hora - Sedlec na dobu určitou 3 měsíce, t.j. od 1.9.2006 do 30.11.2006.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 30.09.06


Usnesení č. 785/06 k plnění usnesení RM
Rada města s o u h l a s í
a) s prodloužením předložených termínů usnesení RM
b) se zrušením usnesení č. 380/06
Zodpovídá : pí Hnátková      Termín : 30.09.06


Usnesení č. 786/06 k úklidu kontejnerových stanovišť
Rada města I. r u š í
část II usnesení č. 253/06 ze dne 8.3.2006

II. u k l á d á
odboru správy majetku
zajistit se společností MVE PLUS, s.r.o. upřesnění pravidel úklidu kontejnerových stanovišť na směsný komunální odpad a separovaný odpad dle stávající smlouvy.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.10.06


Usnesení č. 787/06 k žádosti o zábor veřejného prostranství
Rada města s o u h l a s í
se záborem veřejného prostranství na Palackého nám. před hotelem Mědínek pro prezentaci tří vozů NISSAN společnosti NISSAN TREND, Ovčárecká 415, Kolín V ve dnech 29.9. a 30.9.2006 v době od 9,00 do 17,00 hod.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 15.09.06


Usnesení č. 788/06 k dohodě o zimní údržbě chodníku v České ul.
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením dohody s manželi Renátou a Stanislavem Semanskými, Kutná Hora, kterou se město Kutná Hora zaváže k provádění zimní údržby chodníku podél jejich nemovitosti parc.č. 989 a 990 v k.ú. Kutná Hora po dobu, po kterou budou manželé Semanští vlastník y této nemovitosti.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 30.09.06


Usnesení č. 789/06 k žádosti o odprodej dlažebních kostek
Rada města n e s o u h l a s í
s odprodejem dlažebních kostek získlaných při rekonstrukci nádvoří Vlašského dvora.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 08.09.06


Usnesení č. 790/06 k vyhodnocení soutěže
Rada města I. b e r e n a v ě d o m í
výsledek hodnocení soutěžních návrhů soutěžní porotou ze dne 15.8.2006 veřejné soutěže o návrh na zajišťování správy, provozování, údržby, postupné obnovy a rozvoje světelného signalizačního zařízení, veřejného a vánočního osvětlení včetně návrhu na zaji štění financování ve městě Kutná Hora.

II. k o n s t a t u j e,
že nevybrala vítěze výběrového řízení.

III. ve funkci Valné hromady společnosti Technické služby Kutná Hora s.r.o
u k l á d á
společnosti Technické služby Kutná Hora s.r.o. připravit návrh na zajišťování správy, provozování, údržby, postupné obnovy a rozvoje světelného signalizačního zařízení, veřejného a vánočního osvětlení včetně návrhu na zajištění financování ve městě Kutná Hora


Zodpovídá : L.Opatrná, Ing. M. Železný      Termín : 30.09.06


Usnesení č. 791/06 k vyhlášení VŘ - příspěvky z FRM
Rada města p o v ě ř u j e
Odbor památkové péče, kultury, školství a tělovýchovy MÚ,
v souladu s bodem I. Všeobecná ustanovení, odst. 4 Zásad o poskytování příspěvků z Fondu regenerace města Kutná Hora, vyhlášením výběrového řízení na poskytování příspěvků z Fondu regenerace města Kutná Hora pro rok 2007.
Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 22.09.06


Usnesení č. 792/06 k rekonstrukci hráze rybníku Vidlák
Rada města p o v ě ř u j e
ve funkci Valné hromady společnosti Městské lesy a rybníky Kutná Hora, s.r.o. Ing. Stanislava Peroutku, jednatele společnosti
vypsáním výběrového řízení na opravu hráze rybníku Vidlák.
Zodpovídá : Ing. Peroutka, jed. MLR      Termín : 31.10.06


Usnesení č. 793/06 k žádosti o poskytnutí studijního příspěvku
Rada města I. s o u h l a s í
s poskytnutím studijního příspěvku ve výši 13.000,- Kč za studijní rok 2006/2007 na Střední škole veřejnoprávní - Trivis Praha a úlevami spojenými se studiem pro Milana Kučeru, , strážníka MP. Příspěvek bude poskytnut po úspěšném ukončení studijního roku .

II. u k l á d á
odboru Kancelář tajemníka MÚ Kutná Hora
zapracovat do pracovní smlouvy pana Milana Kučery rozšíření pracovního závazku - setrvat u zaměstnavatele - Města Kutná Hora - 5 let po ukončení studia.

Zodpovídá : pí Hnátková      Termín : 30.09.06


Usnesení č. 794/06 k žádosti Svazu diabetiků ČR
Rada města s o u h l a s í
s převzetím záštity nad konáním pochodu - procházky v rámci Světového pochodu proti diabetu 2006 dne 14.11.2006.
Zodpovídá : pí Hnátková      Termín : 15.09.06


Usnesení č. 795/06 k zahájení zadávacího řízení
Rada města I. s c h v a l u j e
v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, (dále jen "zákon") zahájení zadávacího řízení druhem zjednodušeného podlimitního řízení dle § 38 a za podmínky § 25, písm. b) zákona na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce s názvem : "Prodloužení dvoutrubního rozvodu tepla CZT a napojení novostaveb lokality Lidka"

II. s o u h l a s í
a) s pozměněným návrhem (doplnění o firmu EVČ a vyjmutím firmy Intermo,
s.r.o.) na zaslání písemné výzvy k předložení nabídky a prokázání splnění
kvalifikace pěti vybraným zájemcům.
b) s pověřením Ing. Josefa Bárty zadavatelem zabezpečit průběh
zadávacího řízení po administrativně - formální stránce včetně jednání
hodnotící komise.
Zodpovídá : L. Opatrná      Termín : 31.10.06Ivo šalátek, v. r., starosta
Bohumil Dvořák, v. r., místostarosta
MVDr. Václav Vančura, v. r., místostarosta

Home » Městský úřad » Samospráva » Rada » Usnesení RM » 2006 » 6. září 2006

Nahoru