31. ledna 2012

Zastupitelstvo města Kutné Hory přijalo na svém zasedání dne 31.ledna 2012

Usnesení č. 1/12 k tvorbě,čerpání a pravidlům sociálního fondu
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
s tvorbou a čerpáním sociálního fondu na rok 2012
Zodpovídá : Ing.Zahradníček,T.Hobl      Termín : 15.02.12


Usnesení č. 2/12 k odpisu finančního majetku a pohledávek
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
a) S odpisem evidovaného dlouhodobého finančního majetku v celkové výši 109.000,- Kč (CP společnosti v likvidaci)
b) S odpisem evidovaných nedobytných pohledávek, dle důvodové zprávy, v celkové výši 330.438,08,- Kč.

Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 31.01.12


Usnesení č. 3/12 k rozpočtovému opatření EO č.1-2
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e
a) předložený návrh na rozpočtové opatření EO č. 1 - zapojení zůstatku z roku 2011 na pokrytí vratky finančního vypořádání sociálních dávek se státním rozpočtem ve výši 1.033.050 Kč dle důvodové zprávy č. 1

b) předložený návrh na rozpočtové opatření EO č. 2 - navýšení příjmů i výdajů ve výši 20.000,-Kč na finanční pokrytí agendy spojené poskytováním výpisů z katastru nemovitostí dle důvodové zprávy č. 2

Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 20.02.12


Usnesení č. 4/12 k Obecně závazné vyhlášce Města KH č.1/2012
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e
obecně závaznou vyhlášku Města Kutná Hora č. 1/2012 o změně vyhlášky č. 5/2010 o místních poplatcích, ve znění vyhlášek č. 2/2011 a č. 6/2011.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 29.02.12


Usnesení č. 5/12 k rozpočtovým opatřením přijatým Radou města KH
Zastupitelstvo města b e r e n a v ě d o m í
rozpočtová opatření přijatá Radou města dne 14. 12.2011 - 11.1.2012


Usnesení č. 6/12 k zápisu Finančního výboru
Zastupitelstvo města b e r e n a v ě d o m í
zápis Finančního výboru ze dne 23. 1. 2012.


Usnesení č. 7/12 ke změně usnesení č.208/11 bod a)
Zastupitelstvo města I. r u š í
usnesení č.208/11 bod a) ze dne 13.12.2011.

II. s o u h l a s í
s odpisem evidovaného dlouhodobého finančního majetku - kapitálového vkladu mimo základní kapitál, poskytnutého v roce 2009 společnosti Nemocnice Kutná Hora, s.r.o., ve výši 28.865.130,-Kč.

Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 31.01.12


Usnesení č. 8/12 k prodeji nemovitostí v KH - p.Ostrihoň
Zastupitelstvo města n e s o u h l a s í
s prodejem domu na pozemku p.č. 3327 a pozemků p.č. 3327 o výměře 426 m2 a p.č. 3329 o výměře 843 m2, vše v k.ú. Kutná Hora, panu Jiřímu Ostrihoňovi, Kutná Hora.


Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 15.02.12


Usnesení č. 9/12 k zakoupení pozemků v k.ú.Paběnice od ÚZSVM
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
se zakoupením pozemků p.č. 1258, p.č. 1262, p.č. 1266 a p.č. 1698 v k.ú. Paběnice od ČR - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, Praha 2 za celkovou kupní cenu ve výši 35.000,- Kč.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 31.12.12


Usnesení č. 10/12 k prodeji pozemku v Malíně - p.Krajner
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
s prodejem pozemku p.č. 523/2 o výměře 20 m2 v k.ú. Malín panu Květoslavu Krajnerovi,Kutná Hora za celkovou kupní cenu ve výši 8.000,- Kč.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 30.06.12


Usnesení č. 11/12 k prodeji části pozemku v k.ú.Červené Janovice - pí Svobodová
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
s prodejem části pozemku p.č. 479/3 o výměře cca 20 m2 v k.ú. Červené Janovice paní Gabriele Svobodové,Kutná Hora za kupní cenu ve výši 25,- Kč/m2 pozemku (+ 1.500,- Kč znalečné).
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 31.12.12


Usnesení č. 12/12 k prodeji pozemků v k.ú.Malín - p.Beil,p.Zelený
Zastupitelstvo města I. r u š í
bod II. usnesení č. 38/95 ze dne 17.1. 1995

II. s o u h l a s í
a) s prodejem pozemku p.č. 667/1 o výměře 5 m2 v k.ú. Malín panu Stanislavu Beilovi,Kutná Hora za celkovou kupní cenu ve výši 490,- Kč.
b) s prodejem pozemku p.č. 667/2 o výměře 14 m2 v k.ú. Malín panu Zdeňku Zelenému,Kutná Hora za celkovou kupní cenu ve výši 1.372,- Kč.

Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 30.06.12


Usnesení č. 13/12 ke směně části pozemků v KH - man.Vališovi
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
se směnou části pozemku p.č. 3985/3 o výměře cca 40 m2 v k.ú. Kutná Hora ve vlastnictví manželů Karla a Andrey Vališových,Kutná Hora, za část pozemku p.č. 3987 o výměře cca 40m2 v k.ú. Kutná Hora ve vlastnictví Města Kutná Hora.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 31.08.12


Usnesení č. 14/12 ke změně katastr.hranice mezi k.ú.Bylany a KH
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
se změnou katastrální hranice mezi kat. územím Bylany u Kutné Hory a kat. územím Kutná Hora, která byla vyvolána komplexními pozemkovými úpravami probíhajícími v katastrálním území Bylany u Kutné Hory a na části katastrálního území Miskovice, Kutná Hora , Malešov, Mezholezy u Kutné Hory, Poličany a Přítoky.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 31.12.12


Usnesení č. 15/12 k prodloužení plnění termínů usnesení ZM
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
s prodloužením předložených termínů na splnění usnesení ZM dle důvodové zprávy
Zodpovídá : E. Hnátková      Termín : 29.02.12


Usnesení č. 16/12 k prodeji části pozemku v k.ú.Černíny - p.Odehnal
Zastupitelstvo města n e s o u h l a s í
s prodejem části pozemku p.č. 418/1 o výměře cca 50 m2 v k.ú. Černíny panu Janu Odehnalovi,Kutná Hora 3.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 29.02.12


Usnesení č. 17/12 k odstoupení od budoucí kupní smlouvy
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
s odstoupením od Smlouvy o budoucí kupní smlouvě a budoucí nájemní smlouvě uzavřené dne 21.5.2001 mezi Městem Kutná Hora a paní Věrou Kučerovou,Kutná Hora z finančních důvodů. Vyrovnání mezi účastníky proběhne dle čl. VI. smlouvy uzavřené dne 21.5.2001. Město Kutná Hora vrátí paní Věře Kučerové částku ve výši 254.046,- Kč, uhrazenou ke dni 31.12.2011.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.03.12


Usnesení č. 18/12 k prominutí poplatku z prodlení - p.Vobejda
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
s prominutím poplatku z prodlení pro pana Josefa Vobejdu,Kutná Hora ve výši 600.000,00 Kč.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 29.02.12


Usnesení č. 19/12 k uzavření dohody o splácení dluhu Městu KH - man. Táborští
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
s uzavřením předložené dohody o splácení dluhu na částku 27.217,00,-Kč mezi Městem Kutná Hora a manželi Táborskými,Kutná Hora.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 29.02.12


Usnesení č. 20/12 k uzavření dohody o splácení dluhu Městu KH - man. Červeňákovi
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
souhlasit s uzavřením předložené dohody o splácení dluhu na částku 44.303,00,-Kč pro manžele Červeňákovy, Kutná Hora.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 29.02.12


Usnesení č. 21/12 k plnění termínů usnesení
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
s prodloužením termínu splnění usnesení dle důvodové zprávy.
Zodpovídá : E. Hnátková      Termín : 29.02.12


Usnesení č. 22/12 ke zrušení usnesení ZM č.254/10
Zastupitelstvo města r u š í
své usnesení č. 254/10 ze dne 8.12.2010.
Zodpovídá : E. Hnátková      Termín : 10.02.12


Usnesení č. 23/12 k vzorům smluv o poskytnutí dotace
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e
předložené vzory smluv o poskytnutí dotace na činnost organizace dle důvodové zprávy.
Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 15.02.12


Usnesení č. 24/12 k poskytnutí příspěvku na výstavbu kanal.přípojky
Zastupitelstvo města I. s o u h l a s í
s poskytnutím příspěvků na výstavbu kanalizačních přípojek ve výši 5.000,-Kč na jednu nemovitost (stavební parcelu) na území Města Kutná Hora v rámci investiční akce kanalizace Kutnohorsko - Čáslavsko za podmínek, které budou součástí smlouvy o poskytnut í příspěvku

II. s c h v a l u j e
rozpočtové opatření ORR č. 1 přesun rozpočtových prostředků z rozpočtové rezervy na pokrytí příspěvku na výstavbu kanalizačních přípojek v celkové výši 1.090.000,-Kč dle důvodové zprávy

Zodpovídá : Ing. V. Kapička      Termín : 31.12.15


Usnesení č. 25/12 k informační zprávě o hospodaření Stabilního fondu v r.2011
Zastupitelstvo města b e r e n a v ě d o m í
informativní zprávu o průběhu poskytování půjček ze "Stabilního fondu pro podporu a rozvoj sociálních služeb na území města Kutná Hora" v roce 2011.


Usnesení č. 26/12 k zápisům z jednání Kontrolního výboru ZM KH
Zastupitelstvo města I. b e r e n a v ě d o m í
zápisy z jednání Kontrolního výboru ZM Kutná Hora č. 8/2011 ze dne 7.12.2011 a č.1/2012 ze dne 18.1.2012

II. s c h v a l u j e
plán kontrolních akcí na rok 2012 navržených Kontrolním výborem ZM Kutná Hora - bod. č. 2 zápisu č. 1/2012 ze dne 18.1.2012.Usnesení č. 27/12 ke kontrolní právě o kontrole Městské policie
Zastupitelstvo města b e r e n a v ě d o m í
kontrolní zprávu o kontrole vybraných činností Městské policie Kutná Hora.


Usnesení č. 28/12 ke kontrolní zprávě o kontrole zadávacího řízení - parkoviště
Zastupitelstvo města b e r e n a v ě d o m í
kontrolní zprávu o kontrole zadávacího řízení akce: parkoviště "U Kapličky".


Usnesení č. 29/12 ke kontrolní zprávě o kontrole privatizace domu čp. 322
Zastupitelstvo města b e r e n a v ě d o m í
kontrolní zprávu o kontrole privatizace domu čp. 322, ul. Benešova.


Usnesení č. 30/12 k finan.dotaci z prostředků Evrop.sociál.fondu
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
a) s uzavřením Smlouvy o poskytnutí finanční dotace z prostředků Evropského fondu reg. č. CZ. 1.04/3.3.00/61.00003 na pracovní pozici Asistent prevence kriminality

b) s navýšením pracovních míst Městské policii na pozici Asistent prevence kriminality v počtu 3 osoby na dobu realizace projektu reg. č. CZ. 1.04/3.3.00/61.00003.
Zodpovídá : RNDr.Šanc,Mgr.Smetáček      Termín : 31.12.12


Usnesení č. 31/12 k realizaci Programu prevence kriminality
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
a) s účastí Města Kutná Hora na "Programu prevence kriminality pro rok 2012"

b) se spoluúčastí obce na realizaci navržených projektů ve výši min. 10% celkových a skutečných nákladů na jednotlivý dílčí projekt a použitím finanční rezervy z rozpočtu městské policie na realizaci navržených projektů

c) s navrženými projekty,,Rozšíření kamerového systému Města Kutná Hora" a projektu "STOP Dluhům".


Zodpovídá : RNDr.Šanc,Ing.Mareček      Termín : 31.12.12


Usnesení č. 32/12 k plnění usnesení ZM
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
s prodloužením termínu usnesení č. 242/11 ze dne 13. 12. 2011.
Zodpovídá : E. Hnátková      Termín : 15.02.12


Usnesení č. 33/12 ke smlouvám o poskytnutí dotace
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
a) se zněním vzoru smlouvy pro občanské sdružení Kaňk dle důvodové zprávy
b) se zněním vzoru smluv o poskytnutí dotace na činnost organizace dle důvodové zprávy.

Zodpovídá : p.Hobl, tajemník MÚ      Termín : 15.02.12RNDr. Ivo Šanc, CSc., v. r., starosta
Ing. Jiří Franc, v. r., místostarosta
Karel Koubský, v. r., místostarosta

Home » Městský úřad » Samospráva » Zastupitelstvo » Usnesení ZM » 2012 » 31. ledna 2012

Nahoru