30. května 2006

Zastupitelstvo města Kutné Hory přijalo na svém zasedání dne 30.května 2006

Usnesení č. 103/06 k zadání úkolu Kontrolnímu výboru ZM
Zastupitelstvo města u k l á d á
Kontrolnímu výboru ZM Kutná Hora
přezkoumat všechna usnesení rady města uvedená v interpelaci člena ZM pana Martina Hlavatého jednání ZM 30.5.2006.

Usnesení zrušeno usnesením ZM č. 75/09 ze dne 17.3.2009.
Zodpovídá : Mgr. Franc, předseda KV      Termín : 31.08.06


Usnesení č. 104/06 ke změně členů Osadního výboru Kaňk
Zastupitelstvo města I. o d v o l á v á
z funkce předsedy Osadního výboru městské části Kutná Hora - Kaňk pana Milana Kuželu, Kutná Hora na jeho vlastní žádost

II. b e r e na v ě d o m í
změnu ve složení Osadního výboru městské části Kutná Hora - Kaňk - členství ukončili PhDr. Miloslav Mikuš a Jan Kuncíř. Novými členy se stali Jana Lengerová a Ing. Richard Zatloukal.

III. v o l í
předsedkyní Osadního výboru městské části Kutná Hora - Kaňk paní Janu Lengerovou, Kutná Hora.
Zodpovídá : p.Hobl, tajemník MÚ      Termín : 15.06.06


Usnesení č. 105/06 k závěrečnému účtu svazku obcí České dědictví UNESCO
Zastupitelstvo města b e r e n a v ě d o m í
závěrečný účet a zprávu o výsledcích přezkoumání hospodaření svazku obcí České dědictví UNESCO za rok 2005.


Usnesení č. 106/06 k závěrečnému účtu svazku obcí Česká inspirace
Zastupitelstvo města b e r e na v ě d o m í
závěrečný účet a zprávu o přezkoumání hospodaření svazku obcí Česká inspirace za rok 2005.


Usnesení č. 107/06 ke stanovení počtu členů ZM pro volební období 2006-2010
Zastupitelstvo města s t a n o v í
v souladu s ustanovením § 68 zákona č. 128/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů, počet členů Zastupitelstva města Kutná Hora pro volební období 2006-2010 v počtu členů 27.
Zodpovídá : JUDr. M. Procházka      Termín : 31.05.06


Usnesení č. 108/06 k prodeji části pozemku - Kučerovi
Zastupitelstvo města n e s o u h l a s í
s vyvěšením záměru na prodej části pozemku p.č. 3765 v k.ú. Kutná Hora manželům Jindřišce a Františku Kučerovým, Kutná Hora.
Zodpovídá : Ing. Zahradníček      Termín : 30.06.06


Usnesení č. 109/06 k přijetí daru - od p. Hnízda
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
s přijetím daru pozemků p.č. 1752/11, 1752/12 a 1752/13 v k. ú. Kutná Hora o celkové výměře 238 m2 od Jana Hnízda, Kutná Hora.
Zodpovídá : Ing. Zahradníček      Termín : 30.12.06


Usnesení č. 110/06 ke koupi pozemku - pí Kujanová
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
se zakoupením pozemků p.č. PK 869/1 a 869/8 v k.ú. Kutná Hora o celkové výměře 191 m2 od Ing. Evy Kujanové, Bratislava za kupní cenu 50,-- Kč/m2.
Zodpovídá : Ing. Zahradníček      Termín : 30.12.06


Usnesení č. 111/06 k záměru na prodej pozemku v Černínách
Zastupitelstvo města n e s o u h l a s í
s vyvěšením záměru na prodej pozemku p.č. 419/29 o výměře 92 m2 v k.ú. Černíny dle žádosti manželů Ing. Lenky a Aleše Koláčných, Kolín V.
Zodpovídá : Ing. Zahradníček      Termín : 30.06.06


Usnesení č. 112/06 k záměru na prodej pozemku v Černínách - Jankulíkovi
Zastupitelstvo města n e s o u h l a s í
s vyvěšením záměru na prodej pozemku p.č. 419/16 o výměře 112 m2 v k.ú. Černíny dle žádosti manželů Daniely a Aloise Jankulíkových, Kolín V.
Zodpovídá : Ing. Zahradníček      Termín : 30.06.06


Usnesení č. 113/06 k prodeji pozemku v Černínách - Maštalířovi
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
s prodejem části p.č. 418/1 o výměře cca 18 m2 v k.ú. Černíny manželům Miloslavu a Stanislavě Maštalířovým, Kutná Hora za kupní cenu 300,-- Kč/m2.
Zodpovídá : Ing. Zahradníček      Termín : 31.12.07


Usnesení č. 114/06 k záměru převodu domu čp. 603 v K.Hoře
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
se záměrem převodu domu čp. 603 s pozemkem p.č. 31 v k.ú. Kutná Hora od České správy sociálního zabezpečení, Křížová 1292, Praha na Město Kutná Hora.
Zodpovídá : Ing. Zahradníček      Termín : 31.12.06


Usnesení č. 115/06 k bezúplatnému převodu budovy a pozemku v areálu NsAČ
Zastupitelstvo města I. r u š í
své usnesení č. 273/03 ze dne 25.11.2003.

II. s o u h l a s í
s bezúplatným převodem budovy na pozemku p.č. 677/2 a pozemku p.č. 677/2 o výměře 592 m2 v k.ú. Kutná Hora z vlastnictví České republiky - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových včetně omezujících podmínek v tomto znění:
1. Nabyvatel se zavazuje o nemovitosti uvedené v usnesení řádně pečovat, užívat je pouze k účelu, ke kterému byly užívány ke dni převodu vlastnictví, tj. jako archiv nemocnice, nevyužívat je ke komerčním či jiným výdělečným účelům, ani je nepřenechat ke komerčním účelům třetím osobám a ani je nezcizit, to vše po dobu nejméně 10 let.
2. Za porušení shora uvedených závazků nebo některého z nich, je nabyvatel povinen převést do státního rozpočtu prostřednictvím převodce částku odpovídající ceně nemovitosti, u níž došlo k porušení závazku, v místě a čase obvyklé, zjištěné znaleckým posu dkem podle cenového předpisu platného v době porušení závazku, nejméně však cenu zjištěnou znaleckým posudkem v době bezúplatného převodu.
3. Úhradu provede nabyvatel ve lhůtě 30 dnů poté, kdy bude k zaplacení převodcem písemně vyzván.
4. Bude-li zjištění sankce dle odst. 2 spojeno s náklady na vypracování znaleckého posudku případně s jinými účelně vynaloženými náklady, uhradí nabyvatel i tyto náklady.

Zrušeno usnesením ZM č. 43/07 dne 13.3.2007
Zodpovídá : Ing. Zahradníček      Termín : 31.12.07


Usnesení č. 116/06 k prodeji pozemku na Kaňku - p. Červený
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
s prodejem pozemku p.č. 778 o výměře 464 m2 v k.ú. Kaňk Danielu Červenému, Kutná Hora za kupní cenu 350,-- Kč/m2.
Zodpovídá : Ing. Zahradníček      Termín : 29.07.06


Usnesení č. 117/06 ke směně pozemků v K.Hoře - Škrdlantovi
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
se směnou části pozemku p.č. 2353/1 díl "a" o výměře 8 m2 v k.ú. Kutná Hora ve vlastnictví Města Kutná Hora za část pozemku p.č. 2353/14 díl "d" o výměře 1 m2 v k.ú. Kutná Hora ve vlastnictví manželů Jany a Zbyňka Škrdlantových, Kutná Hora, s doplatkem ze strany manželů Škrdlantových ve výši 7.000,- Kč.
Zodpovídá : Ing. Zahradníček      Termín : 31.12.06


Usnesení č. 118/06 k odprodeji b.j. č. 3 čp. 469 Benešova ul. K.Hora
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
a) s výjimkou z pravidel 2. vlny privatizace v tom, že manželům L'udovítu a
Anně Kalejovým, Kutná Hora, bude zaslána nabídka ke
koupi bytu č. 3, jehož jsou oprávněnými nájemci.
b) s uzavřením kupní smlouvy na prodej bytové jednotky č. 3 v domě čp. 469,
ul. Benešova v Kutné Hoře včetně podílu na společných částech domu a
pozemku p.č. 2474/1, 2475 v k.ú. Kutná Hora dle "Prohlášení vlastníka" ze
dne 6.1.2005 s manželi L'udovítem a Annou Kalejovými,
Kutná Hora za kupní cenu ve výši 236.880,- Kč.

Zrušeno usnesením ZM č. 247/07 ze dne 23.10.2007.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 30.06.07


Usnesení č. 119/06 na odstoupení od budoucí kupní smlouvy - A.Chybová
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
s odstoupením od budoucí kupní smlouvy uzavřené dne 23.5.2001, mezi Městem Kutná Hora a paní Annou Chybovou, Kutná Hora na základě její písemné žádosti. Vyrovnání mezi účastníky proběhne podle čl. VI. smlouvy uzavřené dne 23.5.2001, kdy dle této smlouvy Město Kutná Hora vrátí paní Anně Chybové částku ve výši 104.052,-- Kč.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.07.06


Usnesení č. 120/06 k odstoupení od budoucí kupní smlouvy - Ing. Vojtíšek
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
s odstoupením od budoucí kupní smlouvy uzavřené dne 8.6.2001 mezi Městem Kutná Hora a panem Ing. Ludvíkem Vojtíškem, Čáslav, na základě jeho písemné žádosti. Vyrovnání mezi účastníky proběhne podle čl. VI smlouvy uzavřené dne 8.6.2001, kdy dle této smlou vy Město Kutná Hora vrátí panu Ing. Vojtíškovi částku ve výši 41.148,-- Kč.

II. b e r e na v ě d o m í,
že pohledávka pana Ing. Ludvíka Vojtíška za užívání bytu č. 14 v čp. 647, ul. Benešova v Kutné Hoře ve výši 40.161,-- Kč bude vyrovnána zápočtem z uhrazené kupní ceny bytu.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 09.06.06


Usnesení č. 121/06 k vyhodnocení VŘ SN 12/06 na prodej b.j. č. 1 v čp. 573 Nádražní ul.
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
na základě vyhodnocení VŘ č. 12/06 s uzavřením kupní smlouvy na prodej volné bytové jednotky č. 1 v domě čp. 573, ul. Nádražní v Kutné Hoře s manželi Jindrou a Richardem Vašíčkovými, Kutná Hora. Kupní smlouva bude uzavřena za nabyvatelem, ve výb. řízení, nabízenou kupní cenu .
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.10.06


Usnesení č. 122/06 k vyhodnocení VŘ SN 13/06 na prodej b.j. č. 8 v čp. 573 Nádražní ul.
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
na základě vyhodnocení VŘ č. 13/06 s uzavřením kupní smlouvy na prodej volné bytové jednotky č. 8 v domě čp. 573, ul. Nádražní v Kutné Hoře se slečnou Martinou Malou Zruč nad Sázavou. Kupní smlouva bude uzavřena za nabyvatelem, ve výb. řízení, nabízenou kupní cenu .
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.10.06


Usnesení č. 123/06 k vyhodnocení VŘ SN 14/06 na prodej b.j. č. 4 v čp. 576 Nádražní ul.
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
na základě vyhodnocení VŘ č. SN 14/06 s uzavřením kupní smlouvy na prodej volné bytové jendotky č. 4 v domě čp. 576, ul. Nádražní v Kutné Hoře s pí Naděždou Červenou, Kutná Hora. Kupní smlouva bude uzavřena za nabyvatelem, ve výb. řízení, nabízenou kupní cenu.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.10.06


Usnesení č. 124/06 k vyhodnocení VŘ SN 15/06 na prodej b.j. č. 11 v čp. 576 Nádražní ul.
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
na základě vyhodnocení VŘ č. SN 15/06 s uzavřením kupní smlouvy na prodej volné bytové jednotky č. 11 v domě čp. 576, ul. Nádražní v Kutné Hoře s pí Jolanou Hanzálkovou, Kolín 5. Kupní smlouva bude uzavřena za nabyvatelem, ve výb. řízení, nabízenou kupní cenu.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.08.06


Usnesení č. 125/06 k převzetí inv. majetku - lesních cest od podniku Lesy ČR
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
s převzetím investičního majetku, lesních cest "Víko" a "Radvanecká" v katastrálním území Útěšenovice od podniku Lesy České republiky, s.p. Hradec Králové do vlastnictví Města Kutné Hory.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 30.06.06


Usnesení č. 126/06 k pojmenování ulice
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e
pojmenování nové ulice v městské části Poličany názvem "Nad Mlýny".
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 30.06.06


Usnesení č. 127/06 k prodloužení splatnosti půjčky
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
s prodloužením termínu splatnosti půjčky Nemocnici Kutná Hora s.r.o. do 31.12.2006.
Zodpovídá : Ing. Zahradníček      Termín : 30.05.06


Usnesení č. 128/06 k poskytnutí bankovního úvěru na rozvoj tepel.hospodářství
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
s přijetím bankovního úvěru ve výši 14.000.000,-- Kč určeným na financování rozvoje tepelného hospodářství města Kutná Hora v souvislosti s připojením budoucí bytové výstavby v areálu "Lidka". Úvěrová smlouva bude na základě realizovaného poptávkového ří zení uzavřena s ČS, a.s. za podmínek nabídnutých vítězem soutěže. Doba splatnosti úvěru je 5 let. 1. splátka - leden 2007. Úvěr bude poskytnut bez zajištění. Možnost mimořádné splátky.
Zodpovídá : Ing. Zahradníček      Termín : 31.07.06


Usnesení č. 129/06 k poskytnutí bankovního úvěru na soubor inv. akcí města
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
s přijetím bankovního úvěru ve výši 15.000.000,-- Kč určeným na financování vybraného souboru investičních akcí
- parkoviště "Klimeška" 7.000.000,-- Kč
- hřiště základní školy TGM 3.000.000,-- Kč
- revitalizace sídliště Šipší 5.000.000,-- Kč
Úvěrová smlouva bude na základě realizovaného poptávkového řízení uzavřena s ČS, a.s. za podmínek nabídnutých vítězem soutěže. Doba splatnosti úvěru je 5 let. 1. splátka - leden 2007. Úvěr bude poskytnut bez zajištění. Možnost mimořádné splátky.
Zodpovídá : Ing. Zahradníček      Termín : 31.07.06


Usnesení č. 130/06 ke schválené změně rozpočtu č. 6
Zastupitelstvo města b e r e na v ě d o m í
změnu rozpočtu číslo 6, schválenou Radou města Kutná Hora dne 3.5.2006.


Usnesení č. 131/06 k 7. změně rozpočtu
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e
předložený návrh 7. změny rozpočtu:
navýšení o 2.050.880,-- Kč v příjmové části rozpočtu,
0,-- Kč ve financování a
2.050.880,-- Kč ve výdajové části rozpočtu, dle předloženého rozpisu.
Zodpovídá : Ing. Zahradníček      Termín : 09.06.06


Usnesení č. 132/06 k 8. změně rozpočtu
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e
předložený návrh 8. změny rozpočtu:
navýšení o 0,-- Kč v příjmové části rozpočtu,
29.000.000,-- Kč ve financování a
29.000.000,-- Kč ve výdajové části rozpočtu, dle předloženého rozpisu.
Zodpovídá : Ing. Zahradníček      Termín : 09.06.06


Usnesení č. 133/06 k pořízení změny č. II. ÚP centrální zóny města
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
s pořízením změny č. II. územního plánu centrální zóny města Kutné Hory na pozemku parcelní č. 1294/2 v katastrálním území Kutná Hora (§17, odst. 2 zákona č. 50/1976 Sb.v současném platném znění).
Zodpovídá : L. Opatrná      Termín : 31.12.06


Usnesení č. 134/06 k pořízení změny č. III. ÚP centrální zóny města
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
s pořízením změny č. III. územního plánu centrální zóny města Kutné Hory na pozemcích parcelní č. 977 a 978 v katastrálním území Kutná Hora (§17, odst. 2 zákona č. 50/1976 Sb.v současném platném znění).
Zodpovídá : L. Opatrná      Termín : 31.12.06


Usnesení č. 135/06 k pořízení změny č. IV. ÚP centrální zóny města
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
s pořízením změny č. IV. územního plánu centrální zóny města Kutné Hory na pozemku parcelní č. 1200/1 v katastrálním území Kutná Hora (§17, odst. 2 zákona č. 50/1976 Sb.v současném platném znění).
Zodpovídá : L. Opatrná      Termín : 31.12.06


Usnesení č. 136/06 ke zrušení XIII. ročníku mezinárodní kytarové soutěže
Zastupitelstvo města I. s o u h l a s í
se zrušením XIII. ročníku mezinárodního bienále interpretační kytarové soutěže Kutná Hora 2006

II. v y h l a š u j e
XIV. ročník mezinárodního bienále interpretační kytarové soutěže Kutná Hora 2007
Zodpovídá : Mgr. Ladra      Termín : 15.07.06


Usnesení č. 137/06 k vyhodnocení VŘ č. SN 10/06 na prodej b.j. č. 6 v čp. 469 Benešova ul.
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
na základě vyhodnocení VŘ č. SN 10/06 s uzavřením kupní smlouvy na prodej bytové jednotky č. 6 v již privatizovaném domě čp. 469, ul. Benešova v Kutné Hoře s manželi Pavlínou a Ladislavem Bilými, Kutná Hora. Kupní smlouva bude uzavřena za nabyvatelem, v e výběrovém řízení, nabízenou kupní cenu .
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.12.06


Usnesení č. 138/06 k vyklizení KO - objekt Sportovců čp. 9
Zastupitelstvo města n e s o u h l a s í
s úhradou faktury vystavené firmou Kutnohorská stavební s.r.o., Benešova 316, Kutná Hora za vyklizení komunálního odpadu z objektu Sportovců čp.9.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 05.06.06


Usnesení č. 139/06 k žádosti o poskytnutí příspěvku na výstavbu kanalizač. přípojky
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
s poskytnutím příspěvku ve výši 5.000,- Kč na výstavbu kanalizační přípojky k jednomu domu žadatelům v souladu s usnesením ZM č. 7/05 dle předloženého seznamu.
Zodpovídá : L. Opatrná      Termín : 31.12.06Ivo šalátek, v. r., starosta
Bohumil Dvořák, v. r., místostarosta
MVDr. Václav Vančura, v. r., místostarosta

Home » Městský úřad » Samospráva » Zastupitelstvo » Usnesení ZM » 2006 » 30. května 2006

Nahoru