3. května 2006

Rada města Kutné Hory přijala na svém zasedání dne 3.května 2006

Usnesení č. 408/06 k vyhodnocení VŘ - dodavatel rekonstr. škvárového hřiště
Rada města I. b e r e na v ě d o m í
výsledek vyhodnocení veřejné zakázky na dodavatele investiční akce "Rekonstrukce škvárového hřiště" v Kutné Hoře

II. s o u h l a s í
s uzavřením smlouvy mezi Městem Kutná Hora a Sport-Technik Bohemia s.r.o. na základě vyhodnocení VŘ


Zodpovídá : L. Opatrná      Termín : 30.05.06


Usnesení č. 409/06 k hospodaření Nemocnice K.Hora s.r.o.
Rada města b e r e na v ě d o m í
zprávu o výsledku hospodaření Nemocnice Kutná Hora s.r.o. k 31.3.2006
Usnesení č. 410/06 k udělení odměny za splnění úkolů
Rada města s o u h l a s í
ve funkci Valné hromady společnosti Nemocnice Kutná Hora s.r.o.
s udělením čtvrtletní odměny v plném rozsahu za II. kvartál 2006 řediteli společnosti Nemocnice Kutná Hora s.r.o. Ing. Karlu Malému na základě plnění stanovených úkolů Radou města Kutná Hora dne 25.1.2006 v souladu s uzavřenou Manažerskou smlouvou, bod VI.odměny.

Zodpovídá : I.Šalátek,starosta      Termín : 15.05.06


Usnesení č. 411/06 k VŘ na prodej domu čp. 75 v K. Hoře
Rada města o d k l á d á
vyhlášení výběrového řízení na prodej domu čp. 75 s pozemkem p.č. 1490 v k.ú. Kutná Hora do doby vyřešení dopravní situace v této lokalitě.
Zodpovídá : Ing. Zahradníček      Termín : 31.12.07


Usnesení č. 412/06 k prodeji pozemku v K.Hoře - Silnice Čáslav-Holding a.s.
Rada města s o u h l a s í
s vyvěšením záměru na prodej pozemku dle PK p.č. 2108 o výměře 13.304 m2 v k.ú. Kutná Hora dle žádosti spol. Silnice Čáslav - Holding, a.s. se sídlem Zbraslavice 331.
Zodpovídá : Ing. Zahradníček      Termín : 07.06.06


Usnesení č. 413/06 k věcnému břemeni pro primární záložní kabel VN
Rada města s o u h l a s í
se zřízením věcného břemene umístění a provozování primárního záložního kabelu VN - Kutná Hora - Chotusice na pozemcích p.č. PK 2093, 2094 a 2100 k.ú. Kutná Hora v majetku Města Kutná Hora ve prospěch ČR - Ministerstvo obrany se sídlem v Praze 6, Tychono va 1. Věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou. Jednorázová úhrada za zřízení věcného břemene bude stanovena znaleckým posudkem, nejméně však 50,- Kč/bm. Stavba bude provedena min. 25 m od nově zalesněného pozemku p.č. 4201/4 v k.ú. Kutá Hora.
Zodpovídá : Ing. Zahradníček      Termín : 30.12.07


Usnesení č. 414/06 k věcnému břemeni telekomunikač. kabelu - JUDr. Pospíšil
Rada města s o u h l a s í
se zřízením věcného břemene uložení a provozování telekomunikačního kabelu na pozemku p.č. 4301 v k.ú. Kutná Hora v majetku Města Kutná Hora ve prospěch pozemku p.č. 4309/8 v k.ú. Kutná Hora v majetku JUDr. Vladimíra Pospíšila. Věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou. Jednorázová úhrada za zřízení věcného břemene bude 50,- Kč/bm.
Zodpovídá : Ing. Zahradníček      Termín : 30.12.07


Usnesení č. 415/06 k věcnému břemeni veřejného osvětlení na Dolním Žižkově
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením smlouvy na zřízení věcného břemene umístění vedení a stožárů veřejného osvětlení ve prospěch Města Kutná Hora s majiteli pozemků p.č. 4517/1, 4300, 4307, 4308 a 4309/4 v k.ú. Kutná Hora. Věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou. Jednoráz ová úhrada za zřízení věcného břemene bude 50,- Kč/bm.
Zodpovídá : Ing. Zahradníček      Termín : 30.12.07


Usnesení č. 416/06 k přijetí daru - nemovitosti v k.ú. Kutná Hora
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
souhlasit s přijetím daru - nemovitostí v k.ú. Kutná Hora
- pozemků p.č. 4057/6, 4057/7, 4057/12, 4057/13, 4057/14, 4057/15 o
celkové výměře 742 m2
- domu čp. 99 na pozemku p.č. 4061
- pozemků č. dle PK 1734, 1736, 1737, 1738 o celkové výměře 9.233 m2
- pozemků p.č. 4057/1, 4057/3, 4057/5 o celkové výměře 51.297 m2
- části pozemku č. dle PK 1289/1 o výměře cca 10.000 m2
od Římskokatolické farnosti - arciděkanství Kutná Hora

Zodpovídá : Ing. Zahradníček      Termín : 31.12.06


Usnesení č. 417/06 k darování budovy arciděkanství v k.ú. Kutná Hora
Rada města s o u h l a s í
s vyvěšením záměru na darování budovy čp. 1 na pozemku p.č. 8, části pozemku p.č. 8 o výměře cca 700 m2 a části pozemku p.č. 9 o výměře cca 240 m2 vše v k.ú. Kutná Hora Římskokatolické farnosti - arciděkanství Kutná Hora.
Zodpovídá : Ing. Zahradníček      Termín : 31.12.06


Usnesení č. 418/06 ke zrušení usnesení č. 510/05
Rada města r u š í
své usnesení číslo 510/05 ze dne 8.6.2005.
Zodpovídá : pí Hnátková      Termín : 31.05.06


Usnesení č. 419/06 k prodeji pozemků v K.Hoře
Rada města s o u h l a s í
s vyvěšením záměru na prodej pozemku p.č. 2134/2 o výměře 25 m2 a části pozemku p.č. 2134/1 o výměře cca 800 m2 v k.ú. Kutná Hora dle žádosti Kutnohorské stavební, s.r.o., se sídlem Benešova 316, Kutná Hora.
Zodpovídá : Ing. Zahradníček      Termín : 07.06.06


Usnesení č. 420/06 k 6. rozpočtové změně
Rada města s c h v a l u j e
předložený návrh 6. změny rozpočtu:
přesun z provozních do investičních výdajů v celkové výši 625.090,-- Kč a další přesuny ve výdajích dle předloženého rozpisu.
Zodpovídá : Ing. Zahradníček      Termín : 15.05.06


Usnesení č. 421/06 k VŘ na dodavatele marketingové koncepce rozvoje cestovního ruchu
Rada města s o u h l a s í
s výběrem dodavatele a uzavřením smlouvy o dílo na zakázku "Vypracování marketingové koncepce rozvoje cestovního ruchu ve městě Kutná Hora" (v rámci projektu "Rozvoj marketingu ve městě Kutná Hora a okolí", na nějž byla získána dotace z programu SROP - R ozvoj služeb pro cestovní ruch - regionální úroveň) s firmou STEM/MARK, a.s., Na Hrázi 17, 180 00 Praha 8, zastoupenou Ing. Janem Tučkem, ředitelem a prokuristou, IČ: 61859591, za cenu 589.050 Kč včetně DPH.
Zodpovídá : L. Opatrná      Termín : 31.05.06


Usnesení č. 422/06 k zápisům z komisí RM
Rada města I. b e r e n a v ě d o m í
zápisy z komise pro výchovu a vzdělávání ze dne 27.3. a 24.4.2006 a z komise pro TV a sport ze dne 14.3.2006.

II. s o u h l a s í
s požadavkem na změnu využití poskytnutých grantových prostředků ZŠ Kutná Hora, Kamenná stezka 40, ve výši 10.000,- Kč.
Zodpovídá : Mgr. Ladra      Termín : 15.05.06


Usnesení č. 423/06 k odstoupení od budoucí smlouvy kupní
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
a) souhlasit s odstoupením od budoucí kupní smlouvy uzavřené dne 8.6.2001
mezi Městem Kutná Hora a panem Ing. Ludvíkem Vojtíškem,
Čáslav, na základě jeho písemné žádosti. Vyrovnání
mezi účastníky proběhne podle čl. VI smlouvy uzavřené dne 8.6.2001,
kdy dle této smlouvy Město Kutná Hora vrátí panu Ing. Vojtíškovi
částku ve výši 41.148,- Kč.
b) vzít na vědomí, že pohledávka pana Ing. Ludvíka Vojtíška za užívání
bytu č. 14 v čp. 647, ul. Benešova v Kutné Hoře ve výši 40.161,- Kč
bude vyrovnána zápočtem z uhrazené kupní ceny bytu.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 09.06.06


Usnesení č. 424/06 k ukončení a uzavření nové smlouvy o ubytování
Rada města s o u h l a s í
a) s ukončením smlouvy o poskytnutí ubytování na ubytovně v Trebišovské
ul. čp. 609, Kutná Hora s paní Lenkou Burešovou,
Kutná Hora, ke dni 31.5.2006.
b) s uzavřením smlouvy o poskytnutí ubytování na ubytovně Okál v Sedlci,
ul. Vítězná 443, Kutná Hora s paní Lenkou Burešovou,
Kutná Hora na dobu určitou 6 měsíců, tj. od 1.6.2006
do 30.11.2006.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 30.06.06


Usnesení č. 425/06 k odprodeji bytu v Kutné Hoře
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
a) souhlasit s výjimkou z pravidel 2. vlny privatizace v tom, že manželům
L'udovítu a Anně Kalejovým, Kutná Hora, bude
zaslána nabídka ke koupi bytu č. 3, jehož jsou oprávněnými nájemci.
b) souhlasit s uzavřením kupní smlouvy na prodej bytové jednotky č. 3
v domě čp. 469, ul. Benešova v Kutné Hoře včetně podílu na společných
částech domu a pozemku p.č. 2474/1, 2475 v k.ú. Kutná Hora dle
"Prohlášení vlastníka" ze dne 6.1.2005 s manželi L'udovítem a Annou
Kalejovými, Kutná Hora za kupní cenu ve výši
236.880,- Kč.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 30.05.06


Usnesení č. 426/06 k žádosti ČKD Kutná Hora, a.s.
Rada města I. b e r e n a v ě d o m í
dopis společnosti ČKD Kutná Hora, a.s. týkající se společného postupu Města Kutná Hora a uvedené společnosti při zlepšování mimopracovních podmínek pro zaměstnance a bývalé zaměstnance společnosti ČKD Kutná Hora, a.s.

II. p o v ě ř u j e
místostarostu Bohumila Dvořáka
vytvořením pracovní skupiny složené ze zástupce společnosti ČKD Kutná Hora, místostarosty Bohumila Dvořáka, zástupce odboru regionálního rozvoje, územního plánování a investic a zástupce odboru správy majetku za účelem spolupráce mezi Městem Kutná Hora a společností ČKD Kutná Hora, a.s. při vybudování ubytovacích míst a bytových jednotek s tím, že v případě získání finančních prostředků formou dotace bude konáno dle dotačních podmínek.
Zodpovídá : B.Dvořák, místostarosta      Termín : 20.10.06


Usnesení č. 427/06 k pronájmu střechy v K.Hoře
Rada města s o u h l a s í
s vyvěšením záměru na pronájem části střechy objektu čp. 555 Uhelná ul. v Kutné Hoře za účelem umístění anténního zařízení pro provoz bezdrátového internetu.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 07.06.06


Usnesení č. 428/06 k odpadu v objektu Sportovců čp. 9
Rada města n e s o u h l a s í
s tím, aby odbor správy majetku podal trestní oznámení na bývalé uživatele objektu Sportovců čp. 9, Kutná Hora z důvodu nahromadění komunálního odpadu v prostorách domu.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.05.06


Usnesení č. 429/06 k prominutí poplatku z prodlení
Rada města s o u h l a s í
s prominutím části poplatku z prodlení pro pana Jaroslava Vrbického, Kutná Hora ve výši 25% z částky 7.211,00 Kč.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.05.06


Usnesení č. 430/06 k žalobě na vyklizení bytu
Rada města s o u h l a s í
s podáním žaloby na vyklizení bytu č. 12 v čp. 637 ul. Benešova, Kutná Hora proti panu Marku Nováčkovi, Kutná Hora a Anetě Dubské, Kutná Hora z důvodu neoprávněného užívání bytu.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.05.06


Usnesení č. 431/06 k žádosti Nemocnice Kutná Hora, s.r.o.
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením předložené podnájemní smlouvy o nájmu nebytových prostor a movitých věcí za účelem pronájmu nebytového prostoru jako skladu v přilehlém objektu bývalé vrátnice v areálu nemocnice v Kutné Hoře mezi společnosti Nemocnice Kutná Hora, s.r.o. se s ídlem Vojtěšská 237, Kutná Hora a panem Ladislavem Špačkem, Kutná Hora.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.05.06


Usnesení č. 432/06 ke kontrole OIP na zimním stadionu
Rada města I. b e r e n a v ě d o m í
výsledek kontroly Oblastního inspektorátu práce pro Středočeský kraj v Praze na Zimním stadionu Kutná Hora.

II. s o u h l a s í
s předáním výsledků kontrol Oblastního inspektorátu práce pro Středočeský kraj na Zimním stadionu v Kutné Hoře ORRÚPI k řešení
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 10.05.06


Usnesení č. 433/06 k záboru veřejného prostranství
Rada města s o u h l a s í
se záborem veřejného prostranství na Palackého nám. před Sankturinovským domem dne 10.5.2006 od 6,00 do 17,00 hod. pro živé vysílání Českého rozhlasu Region, Hybešova 10, Praha 8 a uspořádání promoakce.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 10.05.06


Usnesení č. 434/06 k záboru veřejného prostranství
Rada města s o u h l a s í
se záborem veřejného prostranství pro prodejní výstavu výrobků žáků na Palackého nám. před Sankturinovským domem dne 6.6.2006 v době od 11,00 do 17,00 hod. pro ZŠ Kamenná stezka.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 20.05.06


Usnesení č. 435/06 k zápisu z jednání DR KH Tebis, s.r.o.
Rada města I. b e r e n a v ě d o m í
ve funkci valné hromady společnosti KH Tebis, s.r.o. zápis z jednání Dozorčí rady společnosti KH Tebis, s.r.o. ze dne 18.4.2006.

II. u k l á d á
tajemníkovi MÚ Kutná Hora
projednat se stavebním úřadem, aby tento úřad při posuzování případných žádostí o odpojení domovních kotelen CZT vzal v úvahu rozptylovou studii a trendy ochrany ovzduší v připravovaných projektech MŽP, MMR, MPO a uvážlivě řešil případná povolení ke změn ě vytápění vzhledem k možnému zvýšení množství emisních plynů.
Zodpovídá : p.Hobl, tajemník MÚ      Termín : 15.05.06


Usnesení č. 436/06 k úhradě části oplocení areálu nemocnice
Rada města s o u h l a s í
s proplacením částky ve výši 93.712,50 Kč za provedenou opravu části oplocení areálu společnosti Nemocnice Kutná Hora, s.r.o., Vojtěšská 237, Kutná Hora.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.05.06


Usnesení č. 437/06 k prodloužení nájemních smluv
Rada města s o u h l a s í
a) s prodloužením pronájmu bytu a uzavřením nájemní smlouvy na byt v čp.
168, ul. Mazákova, Kutná Hora s paní Evou Bubeníkovou,
na dobu určitou 1 rok, tj. od 1.5.2006 do 30.4.2007.
b) s prodloužením pronájmu bytu a uzavřením nájemní smlouvy na byt v čp.
393, ul. Havířská, Kutná Hora s panem Milanem Červeňákem,
na dobu určitou 6 měsíců, tj. od 1.5.2006 do 31.10.2006.
c) s prodloužením pronájmu bytu a uzavřením nájemní smlouvy na byt v čp.
469, ul. Městské sady, Kutná Hora s paní Naděždou Rakašovou,
na dobu určitou 6 měsíců, tj. od 1.5.2006 do 31.10.2006.
d) s prodloužením pronájmu bytu a uzavřením nájemní smlouvy na byt v čp.
181, Václavské nám., Kutná Hora s panem Jaroslavem Vrbickým,
na dobu určitou 6 měsíců, tj. od 1.5.2006 do 31.10.2006.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.05.06


Usnesení č. 438/06 k vyhodnocení VŘ č. SN 11/06
Rada města I. b e r e n a v ě d o m í
ukončení výběrového řízení č. SN 11/06 na pronájem bytu 3+1 v čp. 30, ul. Barborská, Kutná Hora bez vyhlášení vítěže, z důvodu nezájmu.

II. s o u h l a s í
s vyhlášením výběrového řízení č. SN 17/06 na pronájem bytu o velikosti 3+1 ve 4. podlaží domu čp. 30, ul. Barborská v Kutné Hoře dle podmínek uvedených v oznámení o vyhlášení výběrového řízení. Uzávěrka přihlášek do výběrového řízení je dne 5.6.2006 v 1 1:00 hodin.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 07.06.06


Usnesení č. 439/06 k žalobě na vyklizení pokoje na ubytovně
Rada města I. n e s o u h l a s í
s prodloužením smlouvy o poskytnutí ubytování na ubytovně v Trebišovské ul. čp. 609, Kutná Hora paní Jitce Zmekové, Kutná Hora.

II. s o u h l a s í
s podáním žaloby na vyklizení pokoje č. 13 na ubytovně v Trebišovské ul. čp. 609, Kutná Hora v případě, že nedojde ze strany paní Jitky Zmekové k předání pokoje do 22.5.2006.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.05.06


Usnesení č. 440/06 k nájemní smlouvě - TJ Sokol
Rada města I. s o u h l a s í
s uzavřením předložené nájemní smlouvy o nájmu nebytových prostor za účelem zřízení a provozování Klubu důchodců v přízemí nemovitosti čp. 573 ul. Sokolská, Kutná Hora mezi Městem Kutná Hora, se sídlem Havlíčkovo nám. 552, Kutná Hora (jako nájemce) a Těl ocvičnou jednotou Sokol Kutná Hora se sídlem Tyršova 236, Kutná Hora (jako pronajímatelem) s tím, že do nájemní smlouvy bude zapracován požadavek TJ Sokol Kutná Hora.

II. u k l á d á
a) odboru správy majetku zajistit stavební úpravy v přízemí nemovitosti
čp. 573 ul. Sokolská, Kutná Hora v celkovém nákladu cca 300.000,- Kč
a dále provést rekolaudaci těchto prostorů pro Klub důchodců.
Zodpovídá Ing. Suchánek Termín : 31.8.2006
b) ekonomickému odboru
1.zahrnout do nejbližší rozpočtové změny návrh na financování
stavebních úprav v přízemí nemovitosti čp. 573, ul. Sokolská v
Kutné Hoře ve výši 300.000,- Kč
2.zahrnout do nejbližší rozpočtové změny návrh na úhradu nájemného a
služeb spojených s užíváním nebytového prostoru v objektu čp. 573
ul. Sokolská v Kutné Hoře za účelem užívání prostorů pro Klub
důchodců od 1.7.2006.
Zodpovídá : Ing. Zahradníček Termín : 30.6.2006

III. s o u h l a s í
s ukončením nájemní smlouvy o nájmu nebytových prostorů v čp. 83, Jakubská ul., Kutná Hora, uzavřené dne 16. 11. 1994 mezi nájemcem Městem Kutná Hora, se sídlem Havlíčkovo nám. 552, Kutná Hora a pronajímatelem Rodinnou poradnou Kutná Hora, se sídlem Jaku bská ul. čp. 83, Kutná Hora (nyní Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Územní pracoviště Střední Čechy, nám. Republiky 3, Praha) výpovědí ze strany Města Kutná Hora, která uplyne dnem 31. 8. 2006.
Zodpovídá: D.Novotná Termín : 31.5.2006
Zodpovídá : Ing.Zahradníček,Ing.Suchánek      Termín : 31.08.06


Usnesení č. 441/06 k poháru horských kol
Rada města s o u h l a s í
a) se záborem veřejného prostranství v ulicích Barborská, Smíškova, Pod
Barborou, Pod Hrádkem, Žižkova brána, Pobřežní, Královská procházka
pro účely uspořádání cyklistického závodu "2. závod Českého poháru
horských kol" v termínu od 5.5. do 7.5.2006, vždy v době od 8,00 do
20,00 hodin.
b) s výpůjčkou parku pod Vlašským dvorem panu Josefu Strakovi,
Kutná Hora za účelem pořádání cyklistického závodu "2. závod
Českého poháru horských kol" v termínu od 5.5. do 7.5.2006, vždy v
době od 8,00 do 20,00 hod. Před zahájením akce složí žadatel kauci
ve výši 15.000,- Kč.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 10.05.06


Usnesení č. 442/06 k záboru veřejného prostranství
Rada města m ě n í
bod II. usnesení č. 231/06 následovně :
Rada města souhlasí
a) se záborem veřejného prostranství na Palackého nám. před
Sankturinovským domem za účelem předvolební akce v termínech 23.4.2006
od 10,00 do 19,00 hod. a 8.5.2006 od 9,00 do 20,00 hod. pro Oblastní
sdružení ODS Kutná Hora, Vladislavova 331, Kutná Hora.
b) se záborem veřejného prostranství na místní komunikaci stará Vítězná
v Sedlci za účelem předvolební akce v termínech 12.5.2006 od 12,00
do 20,00 hod. a 28.5.2006 od 9,00 do 19,00 hod. pro Oblastní sdružení
ODS Kutná Hora, Vladislavova 331, Kutná Hora.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 10.05.06


Usnesení č. 443/06 k zápisu z komisí RM
Rada města b e r e n a v ě d o m í
a) zápis z komise pro rozvoj a investiční aktivity ze dne 19.4.2006.
b) zápis z komise pro rozvoj turistického ruchu ze dne 12.4.2006.


Usnesení č. 444/06 k návrhu na využití domu v K.Hoře
Rada města b e r e n a v ě d o m í
předložený záměr na využití domu čp. 146 Lierova ulice v Kutné Hoře.Ivo šalátek, v. r., starosta
Bohumil Dvořák, v. r., místostarosta
MVDr. Václav Vančura, v. r., místostarosta

Home » Městský úřad » Samospráva » Rada » Usnesení RM » 2006 » 3. května 2006

Nahoru