29. ledna 2013

Zastupitelstvo města Kutné Hory přijalo na svém zasedání dne 29.ledna 2013

Usnesení č. 1/13 k volbě člena rady města
Zastupitelstvo města v o l í
v souladu s ustanovením zák.č. 128/2000 Sb.ve znění pozdějších předpisů členem Rady města Kutná Hora pana Ivana Sovu,Kutná Hora.


Zodpovídá : p.Hobl, tajemník MÚ      Termín : 30.01.13


Usnesení č. 2/13 ke změně v Osadním výboru Malín
Zastupitelstvo města I. b e r e n a v ě d o m í
rezignaci pana Mgr. Bc. Vladimíra Dupala na funkci člena Osadního výboru Malín z důvodu změny trvalého bydliště.

II. u r č u j e

V souladu s §120, odst. 2 zák.č. 128/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů členem Osadního výboru Malín paní Mgr. Annu Vojáčkovou, Kutná Hora.

Zodpovídá : E. Hnátková      Termín : 31.01.13


Usnesení č. 3/13 k tvorbě, čerpání a pravidlům sociálního fondu
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
s tvorbou a čerpáním sociálního fondu na rok 2013.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček, T.Hobl      Termín : 15.02.13


Usnesení č. 4/13 k rozpočtovému opatření EO č. 1-2
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e
1. předložený návrh na rozpočtové opatření OE č. 1 - zapojení finančního zůstatku z roku 2012 ve výši 13.000 tis. Kč dle důvodové zprávy č. 1

2. předložený návrh na rozpočtové opatření OE č. 2 - navýšení rozpočtu o převod nevyčerpaných mzdových prostředků z depozitního účtu města ve výši 2.195.640 Kč dle důvodové zprávy č. 2

Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 31.01.13


Usnesení č. 5/13 k rozpočtovým opatřením přijatých Radou města Kutná Hora
Zastupitelstvo města b e r e n a v ě d o m í
rozpočtová opatření přijatá Radou města dne 12.12.2012 - 9.1.2013.


Usnesení č. 6/13 k zápisu Finančního výboru ZM
Zastupitelstvo města b e r e n a v ě d o m í
zápis Finančního výboru ze dne 21.1.2013.


Usnesení č. 7/13 k prodeji části pozemku v k.ú. Černíny (pí Pohlová)
Zastupitelstvo města n e s o u h l a s í
s prodejem části pozemku p.č. 418/1 o výměře cca 17 m2 v k.ú. Černíny paní Janě Pohlové, Kolín 2.


Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 15.02.13


Usnesení č. 8/13 k prodeji části pozemku v k.ú. Kaňk (pí Kopecká)
Zastupitelstvo města n e s o u h l a s í
s prodejem části pozemku p.č. 617/1 o výměře cca 71 m2 v k.ú. Kaňk paní Alici Kopecké, Kutná Hora.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 28.02.13


Usnesení č. 9/13 k prodeji části pozemku v k.ú. Neškaredice (man. Vokálkovi)
Zastupitelstvo města n e s o u h l a s í
s prodejem části pozemku p.č. 208/1 o výměře cca 50 m2 v k.ú. Neškaredice manželům Václavu a Daniele Vokálkovým,Kutná Hora.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 15.02.13


Usnesení č. 10/13 k prodeji pozemku v k.ú. Kutná Hora (man. Damkovi)
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
s prodejem pozemku p.č. 677/43 o výměře 60 m2 v k.ú. Kutná Hora manželům Petru a Dagmaře Damkovým, Kutná Hora za kupní cenu 38.000,- Kč (+ znalečné 2.000,- Kč).
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 30.06.13


Usnesení č. 11/13 k plnění usnesení ZM - žádost o prodloužení termínů usnesení
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
s prodloužením předložených termínů na splnění usnesení ZM dle důvodové zprávy.

Zodpovídá : E. Hnátková      Termín : 28.02.13


Usnesení č. 12/13 k prodeji části pozemku v k.ú. Kutná Hora (pí Fuchsová)
Zastupitelstvo města I. n e s o u h l a s í
s prodejem části pozemku p.č. 4111/4 o výměře cca 400 m2 v k.ú. Kutná Hora paní Ivaně Fuchsové, Kutná Hora

II. d o p o r u č u j e
Radě města Kutná Hora souhlasit s vyvěšením záměru na prodej části pozemku p.č. 4111/4 o výměře cca 800 m2 v k.ú. Kutná Hora.

Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 31.08.13


Usnesení č. 13/13 ke zřízení předkupního práva - nemovitosti Katlov (p. Vágner)
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
se zřízením předkupního práva jako věcného práva k části pozemku p.č. 495 (dle geometrického plánu č. 404-52/2012 pozemek p.č. 495/1), k části pozemků p.č. 498, 499, 500, 501, 503 (v rozsahu vymezeném geometrickým plánem č. 405-53/2012), vše v k.ú. Červené Janovice a k pozemku p.č. 418/3 v k.ú. Bludov v Čechách v majetku Města Kutná Hora ve prospěch pana Jakuba Vágnera, Průhonice, 252 43. Předkupní právo jako věcné právo bude zřízeno bezplatně na dobu 25 let s tím, že bude-li splněna podmínka trvání podnájemního nebo nájemního vztahu oprávněného z věcného předkupního práva k nemovitostem nebo alespoň některé z nich i po uplynutí doby dvaceti pěti let, prodlužuje se účinnost této smlouvy na dobu dalších dvaceti pěti let.

Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 31.12.13


Usnesení č. 14/13 k prodeji byt.jednotky č. 3 v domě čp. 146 ul. Šandova v K. Hoře
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
s prodejem bytové jednotky č. 3 v domě čp. 146, ul. Šandova v Kutné Hoře včetně podílu na společných částech domu a pozemků p.č. 795/28, 795/29, 795/30 a 795/31 v k.ú Sedlec u Kutné Hory dle "Prohlášení vlastníka " ze dne 6.1.2005 panu Marcelu Poulovi a panu Jaroslavu Poulovi,Kutná Hora za kupní cenu ve výši 780.002,- Kč stanovenou dle výpočtu, který byl schválen usnesením ZM č. 161/07 ze dne 28.6.2007

Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.05.13


Usnesení č. 15/13 k plnění termínů usnesení
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
s prodloužením termínů splnění usnesení č. 252/12, č. 253/12, č. 106/11, č. 174/12, č. 236/11.


Zodpovídá : E. Hnátková      Termín : 31.01.13


Usnesení č. 16/13 informativní zpráva k bytové koncepci
Zastupitelstvo města b e r e n a v ě d o m í
Bytovou koncepci Města Kutná Hora.


Usnesení č. 17/13 k vybudování rampy (stavba trvalá) pro imobilní osoby Masarykova 597
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
s umístěním trvalé stavby - rampy pro imobilní osoby v ulici Masarykova před čp.597 na pozemku parc.č. 4591/1 v k.ú. Kutná Hora.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.01.13


Usnesení č. 18/13 k uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní (MLaR)
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
a) se zrušením usnesení ZM č. 177/12 ze dne 11.9.2012

b) s uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí kupní mezi Městem Kutná Hora, se sídlem Havlíčkovo nám. 552, Kutná Hora a společností Městské lesy a rybníky Kutná Hora, spol. s r.o., se sídlem Opatovice I. č.p 43, Čáslav, na odkoupení 3ks informačních kiosků vč. aplikace pro chytré telefony, aplikaci pro chytré telefony a informační kiosky, 50ks ukazatelů a značení na sloupy veřejného osvětlení, 30ks litinových sloupků a ukazatelů, 1ks průvodce mapy, 6ks informačních tabulí umístěných na hlavních parkovištích ve městě, propagační video a audio spot, za cenu stanovenou znaleckým posudkem v okamžiku prodeje s tím, že kupní smlouva bude uzavřena v roce 2017.

Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 19.03.13


Usnesení č. 19/13 ke vzoru smlouvy o poskytnutí investiční dotace
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e
předložený vzor smlouvy o poskytnutí investiční dotace dle důvodové zprávy.


Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 31.01.13


Usnesení č. 20/13 k žádosti o poskytnutí příspěvku na výstavbu kanalizač. přípojek
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
s poskytnutím příspěvku na výstavbu kanalizačních přípojek ve výši 5.000,- Kč na jednu nemovitost (stavební parcelu) na území Města v rámci investiční akce kanalizace Kutnohorsko - Čáslavsko žadatelům dle předloženého seznamu.


Zodpovídá : Ing. V. Kapička      Termín : 31.12.15


Usnesení č. 21/13 k inf. zprávě o poskytnutých příspěvků kanalizač.přípojek za rok 2012
Zastupitelstvo města b e r e n a v ě d o m í
informativní zprávu o poskytování příspěvků na výstavbu kanalizačních přípojek v roce 2012.


Zodpovídá : Ing. V. Kapička      Termín : 29.01.13


Usnesení č. 22/13 k přijetí dotace na projekt "Azyloý dům"
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
s přijetím dotace na projekt Azylový dům se sociálně aktivizační službou v Kutné Hoře.
Zodpovídá : Ing.J.Franc,místostarosta      Termín : 29.01.13


Usnesení č. 23/13 k regeneraci panelového sídliště Šipší (spolufinancování)
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
s podáním projektu a spolufinancováním akce "Regenerace panelového sídliště Šipší I.etapa část 2." v případě, že bude získána, na základě podané žádosti, dotace z MMR. Výše spolufinancování bude 30% nákladů na akci, maximálně však 2 mil. Kč.
Zodpovídá : Ing.J.Franc,místostarosta      Termín : 31.12.13


Usnesení č. 24/13 ke smlouvě o půjčce o. s. Povídej
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e
smlouvu o půjčce občanskému sdružení Povídej ve výši 113.000,- Kč na překlenutí financování projektu " Krizová pomoc pro děti a mládež na Kutnohorsku a Kolínsku".
Zodpovídá : PhDr. D. Hurtová      Termín : 31.05.13


Usnesení č. 25/13 k rozpočtovému opatření OSZ č. 1
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e
předložený návrh rozpočtového opatření OSZ č. 1 - zapojení zůstatku neinvestiční účelové dotace z kapitoly MPSV na doplatky dávek pomoci v hmotné nouzi, příspěvku na péči a dávek osobám se zdravotním postižením ve výši 218.952,-Kč dle důvodové zprávy.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 28.02.13


Usnesení č. 26/13 k inf. zprávě o hospodaření s prostředky Stabilního fondu v r.2012
Zastupitelstvo města b e r e n a v ě d o m í
informativní zprávu o průběhu poskytování půjček ze "Stabilního fondu pro podporu a rozvoj sociálních služeb na území města Kutná Hora" v roce 2012.Usnesení č. 27/13 k rozvoji služeb a podpoře soc. integrace obyvatel
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
s přijetím dotace na projekt "Rozvoj služeb a podpora sociální integrace obyvatel sociálně vyloučených lokalit Kutné Hory".
Zodpovídá : Ing.J.Franc,místostarosta      Termín : 29.01.13


Usnesení č. 28/13 k zápisu Kontrolního výboru ZM Kutná Hora
Zastupitelstvo města b e r e n a v ě d o m í
zápis č. 1/2013 z jednání Kontrolního výboru ZM Kutná Hora ze dne 9.1.2013.Usnesení č. 29/13 k rozdělení finančních prostředků - granty 2013
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
s rozdělením finančních prostředků z příspěvkového programu pro rok 2013.

Zodpovídá: Mgr. O. Seifert, PhDr. D. Hurtová
Zodpovídá : Mgr. L. Kratochvílová      Termín : 15.02.13RNDr. Ivo Šanc, CSc., v. r., starosta
Ing. Jiří Franc, v. r., místostarosta
Mgr. Dana Vepřková, v. r., místostarostka

Home » Městský úřad » Samospráva » Zastupitelstvo » Usnesení ZM » 2013 » 29. ledna 2013

Nahoru