27. ledna 2009

Zastupitelstvo města Kutné Hory přijalo na svém zasedání dne 27.ledna 2009

Usnesení č. 1/09 k návrhu na přísedící okresního soudu
Zastupitelstvo města v o l í
paní Vlastu Volfovou, Kutná Hora přísedící Okresního soudu Kutná Hora na funkční období 2009-2013.
Zodpovídá : E. Hnátková      Termín : 31.01.09


Usnesení č. 2/09 k odvolání z funkce 2. místostarosty
Zastupitelstvo města o d v o l á v á
v souladu s § 84, odst.2, písm. M) zákona č. 128/2000 Sb. O Obcích 2. místostarostu Města Kutné Hory pana Ing. Tomáše Benadu ke dni 27.1.2009.
Zodpovídá : I.Šalátek,starosta      Termín : 27.01.09


Usnesení č. 3/09 k volbě do funkce 2. místostarosty
Zastupitelstvo města v o l í
v souladu s § 84, odst.2, písm.m) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích 2. místostarostu Města Kutné Hory pana Václava Zimmermanna.


Zodpovídá : I.Šalátek,starosta      Termín : 27.01.09


Usnesení č. 4/09 k volbě funkce člena rady města
Zastupitelstvo města v o l í
v souladu s § 84, odst.2, písm.m) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích členem Rady města Kutná Hora pana Vladimíra Košárka.


Zodpovídá : I.Šalátek,starosta      Termín : 27.01.09


Usnesení č. 5/09 k rozpočtovému opatření přijatých radou města
Zastupitelstvo města b e r e n a v ě d o m í
rozpočtová opatření přijatá Radou města dne 2.12.2008 - 6.1.2009.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 27.01.09


Usnesení č. 6/09 k rozpočtovému opatření EO č. 2
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
s předloženým návrhem na rozpočtové opatření EO č. 2 - navýšení výdajů v celkové výši 31.000.000,- Kč. Z toho finanční vypořádání nevyčerpané dotace na sociální dávky za rok 2008 ve výši 1.253.054,- Kč, navýšení rezervy Zasatupitelstva o 29.746.946,- Kč.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 31.01.09


Usnesení č. 7/09 k darování pozemků v k.ú. Kaňk (Středočeský kraj)
Zastupitelstvo města I. r u š í
usnesení č. 153/08 ze dne 24.6.2008.

II. s o u h l a s í
s darováním dílu "q" z pozemku p.č. 565/2 o výměře 74 m2, dílu "r" z pozemku p.č. 637 o výměře 493 m2, dílu "h" z pozemku p.č. 564/8 o výměře 24 m2, dílu "m" z pozemku p.č. 565/1 o výměře 140 m2, dílu "l" z pozemku p.č. 566 o výměře 111 m2 a dílu "h1" z pozemku p.č. 637 o výměře 2 m2 vše v k.ú. Kaňk Středočeskému kraji.

Bod II. zrušen usnesením ZM č. 136/15 ze dne 30. 6. 2015
Zodpovídá : E. Hnátková, Ing.Zahradníček      Termín : 31.12.15


Usnesení č. 8/09 k darování pozemků v k.ú. Kaňk (Středočeský kraj)
Zastupitelstvo města I. r u š í
usnesení č. 152/08 ze dne 24.6.2008

II. s o u h l a s í
s přijetím daru dílu "s" o výměře 6 m2, dílu "d1" o výměře 39 m2, dílu "g1" o výměře 391 m2 z pozemku p.č. 739 a dílů "x" o výměře 124 m2, dílu "z" o výměře 1 m2, dílu "c" o výměře 46 m2, dílu "f" o výměře 19 m2, dílu "a" o výměře 41 m2, dílu "b" o výměře 3 m2, dílu "l1" o výměře 148 m2 , dílu "u" o výměře 23 m2 z pozemku p.č. 757, pozemek p.č. 739/12 o výměře 198 m2 a pozemek p.č. 739/13 o výměře 380 m2 vše v k.ú. Kaňk, dále staveb na pozemcích p.č. 739/13 a 637/13 v k.ú. Kaňk od Středočeského kraje.

Bod II. zrušen usnesením ZM č. 136/15 ze dne 30. 6. 2015
Zodpovídá : E. Hnátková,Ing.Zahradníček      Termín : 31.12.15


Usnesení č. 9/09 k zakoupení pozemku od PF ČR
Zastupitelstvo města I. r u š í
usnesení č. 35/03 ze dne 4.3.2003

II. n e s o u h l a s í
se zakoupením pozemku p.č. 4154/62 v k.ú. Kutná Hora o celkové výměře 36.667 m2 od Pozemkového fondu ČR za kupní cenu dle znaleckého odhadu.


Zodpovídá : E. Hnátková, Ing.Zahradníček      Termín : 30.12.09


Usnesení č. 10/09 k zakoupení pozemku v Poličanech (Pecinová, Truhlář)
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
se zakoupením pozemku p.č. PK 3/1 o celkové výměře 1.744 m2 v k.ú. Poličany od paní Hany Pecinové, Kutná Hora a pana Jiřího Truhláře, Kutná Hora za kupní cenu 200,- Kč/m2.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 31.12.09


Usnesení č. 11/09 ke směně pozemků u kruhového objezdu (p.Havlíček)
Zastupitelstvo města n e s o u h l a s í
se směnou pozemků p.č. 1454/10, 1454/15, 3668/19, 3668/20, 3668/21 a 3668/35 v k.ú. Kutná Hora v majetku pana Petra Havlíčka, Praha za přiměřený náhradní pozemek v majetku Města Kutná Hora.


Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 31.12.09


Usnesení č. 12/09 k prodeji pozemku v K.Hoře (p. Karla)
Zastupitelstvo města n e s o u h l a s í
s prodejem pozemku p.č. 4819/15 o výměře 447 m2 v k.ú. Kutná Hora panu Ing. Petru Karlovi,Kutná Hora.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 15.02.09


Usnesení č. 13/09 k prodeji objektu výměníkové stanice v K.Hoře
Zastupitelstvo města n e s o u h l a s í
s prodejem objektu výměníkové stanice na pozemku p.č. 785/146 a pozemku p.č. 785/146 o výměře 253 m2 v k.ú. Sedlec u Kutné Hory panu Pavlu Turkovi, Kutná Hora.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 15.02.09


Usnesení č. 14/09 k prodeji pozemku v K.Hoře (p. Štípek)
Zastupitelstvo města n e s o u h l a s í
s prodejem pozemku p.č. 2983/1 o výměře 161 m2 v k.ú. Kutná Hora panu MUDr. Stanislavu Štípkovi, Praha 8.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 15.02.09


Usnesení č. 15/09 k vyhodnocení VŘ č. M 11/08 (hájenka)
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
s prodejem domu čp. 9 na pozemku p.č. 42 a pozemků p.č. 42 a p.č. 559 o celkové výměře 1.612 m2 v k.ú. Útěšenovice panu Bohuslavu Fabiánovi, Kutná Hora za kupní cenu celkem 700.000,- Kč.


Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 15.06.09


Usnesení č. 16/09 k plnění usnesení ZM - prodloužení termínů a zrušení usn. (EKO)
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
a) s prodloužením předložených termínů na splnění usnesení ZM dle důvodové zprávy

b) se zrušením usnesení ZM č. 137/02,144/02, 43/07,186/07,296/07,194/08.


Zodpovídá : E. Hnátková      Termín : 28.02.09


Usnesení č. 17/09 k postupu odbydlení domu čp. 555, ul. Uhelná
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
s předloženým postupem odbydlení domu čp.555, ul. Uhelná v Kutné Hoře.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 27.01.09


Usnesení č. 18/09 k žádosti o vrácení kompenzačních poplatků (DPS)
Zastupitelstvo města n e s o u h l a s í
s vrácením finanční částky složené v souvislosti s přidělením bytu v domě s pečovatelskou službou nájemcům bytů v DPS, p. Mgr. Miroslavu Hvězdovi, p. Josefu Vašákovi, p. Jiřímu Kollmanovi, p. Jarmile Vérostové, p. Drahomíře Marusičové, manželům Vladimíru a Věře Wimmerovým a p. Aleně Táborské, na základě jejich žádosti ze dne 19.11.2008.


Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 28.02.09


Usnesení č. 19/09 k odprodeji bytu č. 1 čp. 304 ul. Pod Valy
Zastupitelstvo města n e s o u h l a s í
s prodejem bytu č. 1 v čp. 304 ul. Pod Valy, paní Jaroslavě Tvrdíkové, Zbraslavice .
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 06.02.09


Usnesení č. 20/09 k odpodeji b.j. v 2. vlně privatizace - Vítězná 221
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
s uzavřením kupních smluv níže uvedeným současným nájemcům na bytové jednotky v objektu čp. 221 ul. Vítězná včetně podílů na společných částech domu a pozemcích p.č. 413/1 a p.č. 414/1 v k.ú. Sedlec u Kutné Hory dle " Prohlášení vlastníka" ze dne 26.11.2007:
1) byt. jednotka č.221/1, pí Helena Psohlavcová, kupní cena ve výši
140.826,- Kč
2) byt. jednotka č.221/2, manželé Karel a Blanka Třískovi, kupní cena ve
výši 168.193,- Kč
3) byt. jednotka č.221/3, p. František Kettner, kupní cena ve výši
162.441,- Kč
4) byt. jednotka č.221/4, manželé Karel a Hana Fialovi, kupní cena ve
výši 255.786,- Kč
5) byt. jednotka č.221/5, p. Josef Drda, kupní cena ve výši 233.367,- Kč
6) byt .jednotka č.221/7, pí Martina Sechovcová, kupní cena ve výši
176.355,- Kč
7) byt. jednotka č.221/8, p. Zdeněk Purma,kupní cena ve výši 149.720,- Kč
8) byt. jednotka č.221/9,p. Petr Lebduška,kupní cena ve výši 144.681,- Kč
9) byt. jednotka č.221/10,man. Antonín a Ladislava Paulovčíkovi, kupní
cena ve výši 171.133,- Kč
10)byt. jednotka č.221/11, p. Jiří Houdek,kupní cena ve výši 179.940,- Kč
11)byt. jednotka č.221/12, manželé Karel a Jana Kafkovi, kupní cena ve
výši 331.028,- Kč
12)byt. jednotka č.221/13, manželé Miloš a Pavlína Jelínkovi, kupní cena
ve výši 232.966,- Kč
13)byt. jednotka č.221/15, manželé Lenka a Vlastimil Gregorovi, kupní
cena ve výši 179.311,- Kč
14)byt. jednotka č.221/17,pí Hana Pitrová,kupní cena ve výši 258.583,- Kč
15)byt. jednotka č.221/18, manželé Jaroslav a Jindřiška Štíchovi, kupní
cena ve výši 270.984,- Kč
16)byt. jednotka č.221/19, manželé Martin a Hana Culkovi, kupní cena ve
výši 238.912,- Kč
17)byt. jednotka č.221/20, pí Jarmila Marešová, kupní cena ve výši
169.448,- Kč

Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.07.09


Usnesení č. 21/09 k odložení prodeje b.j. v domě čp. 322 ul. Benešova
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
s odložením prodeje bytových jednotek v domě čp. 322 ul. Benešova, stojícím na pozemku p.č. 2479 v k.ú. Kutná Hora.


Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 30.06.10


Usnesení č. 22/09 ke zpracování územní studie (obj. Benešova 322)
Zastupitelstvo města u k l á d á
Odboru investic
zadat zpracování územní studie, týkající se využití pozemků sousedících s objektem čp. Benešova 322, tj. pozemků p.č.2481/1, p.č. 2480 a p.č. 2478 v k.ú. Kutná Hora

Zrušeno usnesením ZM č. 224/10 ze dne 14.9.2010.
Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 30.06.09


Usnesení č. 23/09 k prodloužení termínu plnění usnesení (OSM)
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
s prodloužením termínu plnění usnesení dle důvodové zprávy.
Zodpovídá : E. Hnátková      Termín : 10.02.09


Usnesení č. 24/09 k odstranění stavby "skautské chaty", Dolní Žižkov
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
s demolicí chaty v Čížkově skále, Dolní Žižkov v Kutné Hoře.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 30.09.09


Usnesení č. 25/09 k rozpočtovému opatření OSM č. 2/09
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
s předloženým návrhem OSM č. 2/09, kterým se zřizuje nová výdajová položka kompenzace za uvolnění bytu v čp. 379 Palackého náměstí ve výši 300.000,--Kč, a to na úkor položky rezerva ZM viz vod č. 1 důvodové zprávy.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 30.01.09


Usnesení č. 26/09 ke zpracování návrhu změny č. 20 ÚPM
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e
na základě ustanovení § 47 odst. (5) zákona č. 183/2006 Sb. Zadání pro zpracování návrhu změny č. 20 Územního plánu města Kutné Hory v místní části "Žižkov" na pozemku parc. č. 598/26 v katastrálním území Kutná Hora.
Zodpovídá : Ing. V. Kapička      Termín : 31.01.10


Usnesení č. 27/09 ke zpracování návrhu změny č. 21 ÚPM
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e
na základě ustanovení § 47 odst. (5) zákona č. 183/2006 Sb. Zadání pro zpracování návrhu změny č. 21 Územního plánu města Kutné Hory v místní části "Sedlec - Turkaňk" na pozemku parc. č. 704 v katastrálním území Sedlec u Kutné Hory.
Zodpovídá : Ing. V. Kapička      Termín : 31.01.10


Usnesení č. 28/09 k pořízení dílčí změny ÚPM v k.ú. Kaňk
Zastupitelstvo města n e s o u h l a s í
s pořízením změny územního plánu města Kutné Hory v území vymezeném pozemkem parcelní č. 52 (parcela zjednodušené evidence) v katastrálním území Kaňk (§ 6, odstavec (5) zák. č. 183/2006 Sb. v současně platném znění).
Zodpovídá : Ing. V. Kapička      Termín : 24.02.09


Usnesení č. 29/09 k pořízení dílčí změny ÚPM v k.ú. K.Hora
Zastupitelstvo města n e s o u h l a s í
s pořízením změny územního plánu města Kutná Hora v území vymezeném pozemky parcelní číslo 1922, 1923 a 3841 v katastrálním území Kutná Hora ( § 6, odstavec (5) zák. č. 183/2006 Sb. v současně platném znění)
Zodpovídá : Ing. V. Kapička      Termín : 24.10.09


Usnesení č. 30/09 k pořízení dílčí změny ÚPM v k.ú. K.Hora
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
s pořízením změny územního plánu města Kutné Hory v lokalitě vymezené pozemkem parc. č. 4497 v katastrálním území Kutná Hora (§ 6, odst. (5) a § 46, odst. (3) zák. č. 183/2006 Sb. v současně platném znění).
Zodpovídá : Ing. V. Kapička      Termín : 24.02.09


Usnesení č. 31/09 ke zpracování návrhu změny č. 9 ÚPM
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e
na základě ustanovení § 47 odst. (5) zákona č. 183/2006 Sb. Zadání pro zpracování návrhu změny č. 9 Územního plánu města Kutné Hory v místní části "Malín" na pozemku parc. č. 812/2 (parcela katastru nemovitostí) v katastrálním území Sedlec u Kutné Hory a pozemku parc. č. 483/1 (parcela ve zjednodušené evidenci) v katastrálním území Malín.
Zodpovídá : Ing. V. Kapička      Termín : 31.01.10


Usnesení č. 32/09 ke tvorbě a čerpání sociálního fondu
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e
tvorbu a čerpání sociálního fondu pro rok 2009.
Zodpovídá : J. Brandejská, předsedkyně      Termín : 30.01.09


Usnesení č. 33/09 k dostavbě multifunkční arény - zimní stadion
Zastupitelstvo města I. u s t a n o v u j e
výbor na dostavbu zimního stadionu.

II. j m e n u j e
jeho členy v tomto složení: Ivo Šalátek, Ing. arch. Pavel Železný, Mgr. Jiří Klečák, Miroslav Lhoťan, Mgr. Karel Ptáček, Ing. Jiří Janál, Zdeněk Jelínek, Vladimír Muras, Ing. Milan Kolář.
Zodpovídá : I.Šalátek,starosta      Termín : 28.02.09


Usnesení č. 34/09 k plánu činnosti kontrolního výboru na rok 2009
Zastupitelstvo města I. b e r e n a v ě d o m í
zápis z jednání kontrolního výboru ZM ze dne 7.1.2009.

II. s c h v a l u j e
dílčí plán činnosti kontrolního výboru na rok 2009 uvedený v zápise KV ze dne 7.1.2009 v bodě č. 4 - návrh plánu práce kontrolního výboru zastupitelstva města pro rok 2009.
Zodpovídá : Z. Dvořák, předseda KV      Termín : 31.12.09


Usnesení č. 35/09 ke kontrolní zprávě plnění usnesení RM a ZM za rok 2008
Zastupitelstvo města I. s c h v a l u j e
předloženou zprávu o kontrole plnění usnesení RM a ZM za rok 2008.

II. u k l á d á
seznámit s obsahem zprávy vedoucí odborů Městského úřadu Kutná Hora, jednatele organizací ve vlastnictví Města Kutné Hory a vedoucí příspěvkových organizací zřizovaných Městem Kutná Hora.


Zodpovídá : p.Hobl, tajemník MÚ      Termín : 20.02.09


Usnesení č. 36/09 k plnění usnesení - prodloužení termínu (KT)
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
s prodloužením termínů předložených usnesení dle předložené důvodové zprávy.
Zodpovídá : E. Hnátková      Termín : 31.01.09


Usnesení č. 37/09 k ukončení činnosti prac.skupiny (prodej podílu KH Tebis)
Zastupitelstvo města I. u k o n č u j e
činnost pracovní skupiny k návrhu prodeje 51% obchodního podílu společnosti KH TEBIS ve složení Ing. Tomáš Benada, JUDr. Bedřich Prokop, Ing. Martin Suchánek a Ing. Vladimír Gajdoš (s hlasem poradním) ke dni 27. ledna 2009.

II. r u š í
a) část II. usnesení č. 230/08 ze dne 21.10.2008 týkající se záměru města K.Hora na prodej části obchodního podílu ve společnosti KH TEBIS ve výši 51% za cenu 15.500.000,- Kč společnosti Česká kapitálová společnost, a.s. IČO 60197307; DIČ CZ60197307; Praha 6 – Bubeneč, Podbabská 1112/13.

b) usnesení č. 70/07 ze dne 13.3.2007 týkající se záměru získání strategického partnera – dodavatele tepelného média, popř.partnera, který by zajistil výrobu a dodávku tepla ve firmě KH TEBIS formou prodeje částí obchodního podílu podle §84, odst.2, písm.f) zákona č. 128/200 Sb. v platném znění.

III. u k l á d á
2.místostarostovi Václavu Zimmermannovi
ve spolupráci s dozorčí radou a ředitelem společnosti KH TEBIS připravit varianty provozování CZT v Kutné Hoře.Zodpovídá : E.Hnátková, V. Zimmermann      Termín : 12.05.09


Usnesení č. 38/09 k přidělení finanč.prostředků města neziskovým org.
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e
přidělení neinvestičních provozních dotací na rok 2009 z rozpočtu města neziskovým nestátním organizacím poskytujícím sociální služby dle důvodové zprávy.
Zodpovídá : D. Novotná      Termín : 31.03.09


Usnesení č. 39/09 k nabídce hejtmana o převzetí nemocnice
Zastupitelstvo města j m e n u j e
pracovní skupinu ve složení – členové zdravotního výboru zastupitelstva, starosta města a ředitel nemocnice, která se bude zabývat nabídkou hejtmana Středočeského kraje.


Zodpovídá : I.Šalátek,starosta      Termín : 28.02.09


Usnesení č. 40/09 ke zrušení usnesení (přistoupení do spol. Rozvojová agentura)
Zastupitelstvo města r u š í
své usnesení č. 244//08 ze dne 21.10.2008.
Zodpovídá : E. Hnátková      Termín : 31.01.09


Usnesení č. 41/09 k zadání úkolu KV - kontrola smluv
Zastupitelstvo města p o v ě ř u j e
Kontrolní výbor Zastupitelstva města Kutná Hora
provedením kontroly plnění smluv uzavřených dne 20.11.2007 na základě usnesení RM č. 1011/07 mezi Městem Kutná Hora a Nemocnicí Kutná Hora, s.r.o. (Medistyl-Pharma s.r.o.):
- smlouva o převodu obchodního podílu
- smlouva (dodatek) o nájmu nemovitostí
- smlouva o přistoupení k závazku – CT
- smlouva o budoucí smlouvě kupní


Zodpovídá : kontrolní výbor ZM      Termín : 30.06.09Ivo Šalátek, v.r., starosta města
MVDr. Václav Vančura, v.r., 1. místostarosta
Václav Zimmermann, v.r., 2. místostarosta

Home » Městský úřad » Samospráva » Zastupitelstvo » Usnesení ZM » 2009 » 27. ledna 2009

Nahoru