26. listopadu 2013

Zastupitelstvo města Kutné Hory přijalo na svém zasedání dne 26.listopadu 2013

Usnesení č. 214/13 k termínům jednání Zastupitelstva města Kutná Hora v roce 2014
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e
předložené termíny jednání Zastupitelstva města Kutná Hora v roce 2014.


Zodpovídá : E. Hnátková      Termín : 15.12.13


Usnesení č. 215/13 k přijetí dotace ze Státního zeměděl. intervenčního fondu
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e
přijetí dotace ze Státního zemědělského intervenčního fondu na projekt "Projekt stezek pro usměrnění návštěvnosti v lesích města Kutné Hory" ve výši 1.530.000,-- Kč.
Zodpovídá : Ing. Peroutka, jednatel      Termín : 30.11.13


Usnesení č. 216/13 k přísedícím okresního soudu
Zastupitelstvo města v o l í
paní Mgr. Evu Bicanovou, Kutná Hora, pana Mgr. Jana Bláhu, Kutná Hora a pana Josefa Slavíčka,Kutná Hora přísedícími Okresního soudu Kutná Hora na funkční období 4 let, tj. do roku 2017.

Zodpovídá : E. Hnátková      Termín : 28.11.13


Usnesení č. 217/13 ke směně pozemků v k.ú. Sedlec u K.Hory
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
se směnou pozemku p.č. 404/27 o výměře 270 m2 v k.ú. Sedlec u Kutné Hory ve vlastnictví Města Kutná Hora za pozemek p.č. 643 o výměře 181 m2 v k.ú. Sedlec u Kutné Hory ve vlastnictví pana Karla Schwarzenberga.

Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 31.03.14


Usnesení č. 218/13 k bezúplatnému převodu pozemku v k.ú. Kutná Hora (Benešova č.p. 615)
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
s bezúplatným převodem pozemku p.č. 2427/1 o výměře 200 m2 v k.ú. Kutná Hora vlastníkům bytových jednotek č.p. 615, Benešova ul., Hlouška, Kutná Hora.

Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 31.03.14


Usnesení č. 219/13 k záměru na prodej domu č.p. 599 v ul. Uhelná v Kutné Hoře
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
se záměrem prodeje domu čp. 599 v ul. Uhelná v Kutné Hoře s poskytnutím možnosti nového bydlení stávajícím uživatelům domu.


Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 31.12.13


Usnesení č. 220/13 k převzetí daru stavby parkoviště na Kaňku
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
s uzavřením předložené smlouvy o budoucí smlouvě darovací na stavbu parkoviště na pozemku parc.č. 612/1 v k.ú. Kaňk.

Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.01.14


Usnesení č. 221/13 k návrhu harmonogramu svozu odpadů na r. 2014
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e
předložený Harmonogram svozu tříděných odpadů "z ulice" pro rok 2014, jako přílohu č. 2 obecně závazné vyhlášky č. 2/02, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území města Kutné Hory, včetně systému nakládání s rostlinným a stavebním odpadem.

Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.12.13


Usnesení č. 222/13 ke snížení energetické náročnosti DPS
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
s přijetím dotace a uzavřením Smlouvy o poskytnutí dotace se Státním fondem životního prostředí ČR v rámci OPŽP na projekt "Snížení energetické náročnosti objektů Domova s pečovatelskou službou" (reg. č.: CZ.1.02/3.1.00/11.12633).

Zodpovídá : Ing.J.Franc,místostarosta      Termín : 30.11.13


Usnesení č. 223/13 k zateplení mateřské školy Benešova II.
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
s přijetím dotace a uzavřením Smlouvy o poskytnutí dotace se Státním fondem životního prostředí ČR v rámci OPŽP na projekt "Zateplení mateřské školy Benešova II. - Kutná Hora" (reg. č.: CZ.1.02/3.2.00/12.13936).
Zodpovídá : Ing.J.Franc,místostarosta      Termín : 30.11.13RNDr. Ivo Šanc, CSc., v. r., starosta
Ing. Jiří Franc, v. r., místostarosta
Mgr. Dana Vepřková, v. r., místostarostka

Home » Městský úřad » Samospráva » Zastupitelstvo » Usnesení ZM » 2013 » 26. listopadu 2013

Nahoru