25. června 2013

Zastupitelstvo města Kutné Hory přijalo na svém zasedání dne 25.června 2013

Usnesení č. 95/13 k závěrečnému účtu DSO České dědictví UNESCO za rok 2012
Zastupitelstvo města b e r e n a v ě d o m í
a) závěrečný účet a zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí České dědictví UNESCO za rok 2012
b) změnu stanov DSO České dědictví UNESCO schválenou valnou hromadou dne 19.4.2013Usnesení č. 96/13 k závěrečnému účtu DSO Česká Inspirace za rok 2012
Zastupitelstvo města b e r e n a v ě d o m í
a) závěrečný účet a zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Česká inspirace za rok 2012

b) změnu stanov DSO Česká inspirace schválenou valnou hromadou dne 16.11.2012
Usnesení č. 97/13 ke jmenování nového člena Kontrolního výboru ZM
Zastupitelstvo města j m e n u j e
pana Mgr. Karla Ptáčka, člena ZM, bytem Kutná Hora, členem Kontrolního výboru Zastupitelstva města Kutná Hora s okamžitou platností.
Zodpovídá : E. Hnátková      Termín : 26.06.13


Usnesení č. 98/13 k novelizaci Jednacího řádu Zastupitelstva města KH
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e
s účinností od 26.6.2013 novelizaci Jednacího řádu Zastupitelstva města Kutná Hora v článku 15 s tím, že se bod 8 nahrazuje novým zněním a doplňuje se o nové body 9), 10) a 11).
Zodpovídá : p.Hobl, tajemník MÚ      Termín : 31.08.13


Usnesení č. 99/13 k odprodeji 1 m2 pozemku na stavbu komína pro Družební č. 602
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
s vyvěšením záměru na prodej části pozemku p.č. 4596/1, o výměře 1 m2 v k.ú. Kutná Hora, Společenství vlastníků jednotek domu, Družební č. 602, Kutná Hora, za celkovou kupní cenu ve výši 720,- Kč.

Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 25.10.13


Usnesení č. 100/13 k darování tří kreseb Felixe Jeneweina
Zastupitelstvo města I. d a r u j e
tři kresby malíře Felixe Jeneweina:
- Lovec s lukem - VU 133/J
- Podobizna umělcovy matky - VU 59/j
- Pokání - VU 134/J
ze sbírky Galerie Felixe Jeneweina v Kutné Hoře oprávněnému dědici.

II. p o v ě ř u j e
Mgr. Pavla Bezoušku, právního zástupce města, přípravou darovací smlouvy.

Zodpovídá : Mgr. Bezouška, RNDr. Šanc      Termín : 31.08.13


Usnesení č. 101/13 ke kupní sml. č. 5/2013 na prodej nemovitostí na Katlově (p.Vágner)
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
se zněním kupní smlouvy č. 5/2013 na prodej budovy čp. 24 na pozemku p.č. st. 38 a pozemků p.č. st. 38, p.č. 418/2, vše v katastrálním území Zdeslavice u Černín, uzavírané mezi Městem Kutná Hora jako prodávajícím a panem Jakubem Vágnerem jako kupujícím.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 31.12.13


Usnesení č. 102/13 ke zřízení zástavního práva k nemovitostem na Katlově (p. Vágner)
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
se zřízením zástavního práva k budově čp. 24 na pozemku p.č. st. 38, pozemku p.č. st. 38 o výměře 127 m2, k zemědělské stavbě bez čp/če na pozemku p.č. st. 28, pozemku p.č. st. 28 o výměře 686 m2, pozemku p.č. 417 o výměře 307 m2, vše v k.ú. Zdeslavice u Černín, a dále k pozemku p.č. 523 o výměře 7.985 m2, pozemku p.č. 524 o výměře 1.147 m2, vše v k.ú. Červené Janovice, k zajištění pohledávky pana Jakuba Vágnera,Průhonice, ve prospěch Hypoteční banky, a.s., se sídlem Radlická 333/150, Praha 5, zastoupené Československou obchodní bankou a.s., se sídlem Radlická 333/150, Praha 5.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 31.12.13


Usnesení č. 103/13 k uzavření smluv - Jakub Vágner
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
a) s uzavřením předložené smlouvy o podnájmu nemovitostí na pozemek 418/3 v k.ú. Bludov v Čechách a části pozemků 495, 498, 499, 500, 501, 503 vše v k.ú. Červené Janovice mezi Městskými lesy a rybníky Kutná Hora, spol. s r.o., se sídlem Opatovice I/43, Čáslav (jako pronajímatel) a Jakubem Vágnerem, (jako podnájemcem) a Městem Kutná Hora, se sídlem Havlíčkovo nám. 552, Kutná Hora (jako vlastníkem nemovitostí).


b) s uzavřením předložené smlouvy o budoucí nájemní smlouvě na pronájem pozemku 418/3 v k.ú. Bludov v Čechách a části pozemků 495, 498, 499, 500, 501, 503 vše v k.ú. Červené Janovice mezi Městem Kutná Hora, se sídlem Havlíčkovo nám. 552, Kutná Hora a Jakubem Vágnerem, .

Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.12.13


Usnesení č. 104/13 ke schvalování účetní závěrky Města Kutná Hora za rok 2012
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e
účetní závěrku Města Kutná Hora za rok 2012.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 25.06.13


Usnesení č. 105/13 k Závěrečnému účtu Města Kutná Hora za rok 2012
Zastupitelstvo města I. s o u h l a s í
s celoročním hospodařením Města Kutná Hora za rok 2012 bez výhrad

II. b e r e n a v ě d o m í
informace o výsledcích hospodaření za rok 2012 městem zřízených obchodních společností, které jsou součástí závěrečného účtu a příspěvkových organizací, jejichž účetní závěrku a vypořádání hospodářského výsledku schválila Rada města dne 12.6.2013.

III. s c h v a l u j e
předložený návrh na rozpočtové opatření EKO č. 23 řešící úhradu ztráty zřízených příspěvkových organizací ve výši 542 925,65 Kč dle důvodové zprávy

Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 26.06.13


Usnesení č. 106/13 k rozpočtovému opatření EKO č. 22; 24; 25; 27
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e
1. předložený návrh na rozpočtové opatření EKO č. 22 - navýšení rozpočtu Galerie Felixe Jeneweina o 710.000 Kč z rozpočtové rezervy dle důvodové zprávy 2

2. předložený návrh na rozpočtové opatření EKO č. 24 - poskytnutí finančního daru ve výši 28.000 Kč Společnosti pro obnovu Mariánského sloupu na Staroměstském náměstí v Praze, Na Konvářce 2, 150 00 Praha 5 z rozpočtové rezervy Města Kutná Hora a znění darovací smlouvy dle důvodové zprávy 3 za podmínky, že bude rozhodnuto o realizaci sloupu v roce 2013

3. předložený návrh na rozpočtové opatření OE č. 25 - navýšení příjmů a výdajů na základě daňového přiznání za rok 2012 Daně z příjmů právnických osob za obec ve výši 22.414.060 Kč dle důvodové zprávy č. 4

4. předložený návrh na rozpočtové opatření OE č. 27 - navýšení příjmů a výdajů na základě oznámení nájemce Městské lesy a rybníky Kutná Hora spol. s r.o. o výši nájemného, které se dopočítává ze zisku před zdaněním z činností dle nájemní smlouvy za předchozí rok, a oproti schválenému rozpočtu navyšujeme příjem o 610.350 Kč. Současně dojde k navýšení rozpočtové rezervy.

Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 30.06.13


Usnesení č. 107/13 k rozpočtovým opatřením přijatých radou města
Zastupitelstvo města b e r e n a v ě d o m í
rozpočtová opatření přijatá Radou města dne 6. 5. 2013 - 12. 6. 2013.


Usnesení č. 108/13 k zápisu Finančního výboru ZM
Zastupitelstvo města b e r e n a v ě d o m í
zápis Finančního výboru ze dne 17. 6. 2013.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 25.06.13


Usnesení č. 109/13 k závěrečnému účtu DSO Mikroregion KUTNOHORSKO za rok 2012
Zastupitelstvo města b e r e n a v ě d o m í
závěrečný účet a zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření
DSO Mikroregion KUTNOHORSKO za rok 2012.


Usnesení č. 110/13 ke změně stanov DSO Mikroregion KUTNOHORSKO
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e
v části V. stanov DSO Mikroregion Kutnohorsko " Orgány svazku, oddílu 5.2. Rada svazku " rozšíření o bod " g) rada schvaluje účetní závěrku svazku obcí sestavenou k rozvahovému dni podle zákona o účetnictví ".
Zodpovídá : Ing.J.Franc,místostarosta      Termín : 31.07.13


Usnesení č. 111/13 k rozpočtovému opatření EKO č. 36
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e
Předložený návrh na rozpočtové opatření EKO 36 - kterým dojde z důvodu zamítnutí projektu "Řešení biologického odpadu pro město Kutná Hora" k předčasnému splacení přijaté půjčky od Technických služeb dle důvodové zprávy.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 31.07.13


Usnesení č. 112/13 k rozpočtovému opatření EKO č. 37
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e
předložený návrh na rozpočtové opatření OE č. 37 - navýšení příjmů a výdajů. Příjem rozpočtu se posiluje o položku "příjmy z prodejů ostatních nemovitostí" ve výši 10 mil. Kč. O stejnou hodnotu se na straně výdajů posiluje "Rozpočtová rezerva".
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 30.06.13


Usnesení č. 113/13 k prodeji části pozemku v Kutné Hoře (p. Flachs)
Zastupitelstvo města n e s o u h l a s í
s prodejem části pozemku p.č. 903/33 o výměře cca 18 m2 v k.ú. Kutná Hora panu Michalu Flachsovi, Kutná Hora.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 31.07.13


Usnesení č. 114/13 k prodeji části pozemku v k.ú. Sedlec (ČEZ Distribuce,a.s.)
Zastupitelstvo města n e s o u h l a s í
s prodejem části pozemku p.č. 805/36 o výměře cca 30 m2 v k.ú. Sedlec u Kutné Hory společnosti ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, Děčín.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 15.07.13


Usnesení č. 115/13 k prodeji části pozemku v k.ú. Kutná Hora (pí Špírová)
Zastupitelstvo města n e s o u h l a s í
s prodejem části pozemku p.č. 868 o výměře cca 80 m2 v k.ú. Kutná Hora paní Anitě Špírové, Kutná Hora.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 15.07.13


Usnesení č. 116/13 k prodeji objektu v Kutné Hoře formou VŘ
Zastupitelstvo města I. n e s o u h l a s í
s prodejem budovy (zemědělské stavby) bez čp/če na pozemku p.č. 3264 a pozemku p.č. 3264 o výměře 188 m2 v k.ú. Kutná Hora panu Lukáši Nadějovi, Kutná Hora.

II. s o u h l a s í
s prodejem budovy (zemědělské stavby) bez čp/če na pozemku p.č. 3264 a pozemku p.č. 3264 o výměře 188 m2 v k.ú. Kutná Hora formou výběrového řízení.

Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 31.12.13


Usnesení č. 117/13 k prodeji pozemků, včetně studny, v Kutné Hoře (p. Beneš)
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
s prodejem pozemku pp.č. 3888/2 o výměře 84 m2, části pozemkové parcely č. 3888/1 o výměře 15 m2 a části pozemkové parcely č. 3889 o výměře 1 m2, včetně studny nacházející se na pozemku pp.č. 3888/1 a ppč. 3888/2, vše v k.ú. Kutná Hora panu Jiřímu Benešovi, Kutná Hora za celkovou kupní cenu ve výši 32.070,- Kč. Tyto části pozemkových parcel č. 3888/1 a č. 3889 byly zaměřeny geometrickým plánem č. 3197-47/2012 geodeta Ing. Jaroslava Dvořáka ze dne 16.5. 2012 a část pozemkové parcely č. 3888/1 o výměře 15 m2 byla tímto geometrickým plánem označena jako nově vzniklá pozemková parcela ppč. 3888/3 a dále část pozemkové parcely č. 3889 byla tímto geometrickým plánem označena jako díl "a" o výměře 1 m2. S tím, že již byla uzavřena dohoda s panem Jiřím Benešem st., Kutná Hora 3 o vzdání se jakýchkoliv nároků vůči Městu Kutná Hora z důvodu původní kupní smlouvy a souvisejících soudních sporů.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 31.12.13


Usnesení č. 118/13 k odkoupení pozemků ve Zbraslavicích (Česká pošta, s.p.)
Zastupitelstvo města n e s o u h l a s í
s odkoupením pozemku p.č. dle PK 719 díl 1 o výměře 213 m2 a pozemku p.č. dle PK 575/1 o výměře 193 m2 v k.ú. Zbraslavice od ČR - Česká pošta, s.p., se sídlem Politických vězňů 909/4, Praha 1.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 31.07.13


Usnesení č. 119/13 k odkoupení pozemků v Kutné Hoře (pí Danišová)
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
s odkoupením pozemků p.č. 4126/81 o výměře 1.129 m2, p.č. 4126/16 o výměře 220 m2, p.č. 4126/17 o výměře 536 m2, p.č. 4126/82 o výměře 2 m2, p.č. 4127/1 o výměře 412 m2, vše v k.ú. Kutná Hora od paní Ludmily Danišové, 285 06 Sázava za kupní cenu ve výši 250,- Kč/m2 pozemku.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 31.12.13


Usnesení č. 120/13 k odkoupení lesních pozemků v Kutné Hoře (Lesy ČR, s.p.)
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
s odkoupením pozemků p.č. 3990/6 o výměře 34 m2, p.č. 3991/4 o výměře 937 m2 a id.1/2 pozemku p.č. 3991/18 o výměře 10.625 m2, včetně lesních porostů, v k.ú. Kutná Hora od ČR - Lesy České republiky, s.p., se sídlem Přemyslova 1106, 501 68 Hradec Králové za kupní cenu dle znaleckého posudku.

Zrušeno usnesením ZM č. 184/14 dne 23. 9. 2014.

Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 31.12.14


Usnesení č. 121/13 k prodeji pozemku v k.ú. Záboří nad Labem
Zastupitelstvo města r u š í
své usnesení č. 248/12 ze dne 18.12. 2012 a bod II. usnesení č. 121/12 ze dne 26.6.2012.

Zodpovídá : E. Hnátková      Termín : 15.07.13


Usnesení č. 122/13 ke změně kat. hranice mezi k.ú. Církvice,KH, Malín,Neškaredice
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
s návrhem změny katastrální hranice mezi k. ú. Církvice u Kutné Hory, Kutná Hora, Malín, Neškaredice, která byla vyvolána komplexními pozemkovými úpravami probíhajícími v katastrálním území Církvice u Kutné Hory a Jakub a na části katastrálního území Kutná Hora, Malín a Neškaredice.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 31.07.13


Usnesení č. 123/13 k plnění usnesení ZM - prodloužení termínů usnesení
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
s prodloužením předložených termínů na splnění usnesení ZM dle důvodové zprávy.
Zodpovídá : E. Hnátková      Termín : 30.06.13


Usnesení č. 124/13 k odvolání proti nepřijetí usnesení ZM (pí Fuchsová)
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
s prodejem části pozemku p.č. 4111/4 o výměře cca 800 m2 v k.ú. Kutná Hora paní Ivaně Fuchsové, Kutná Hora za kupní cenu ve výši 95,- Kč/m2 pozemku (+ znalečné 3.000,- Kč).

Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 31.12.13


Usnesení č. 125/13 k uzavření dohody o splácení dluhu
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
s uzavřením předložené dohody o splácení dluhu na částku 98.017,00 Kč pro pana Miroslava Levého,Kutná Hora, který je zastoupen opatrovníkem Městem Kutná Hora.

Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 15.07.13


Usnesení č. 126/13 k prominutí poplatku z prodlení
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
s prominutím poplatku z prodlení pro paní Eriku Flaksovou, Kutná Hora ve výši 60% z částky 39.221,00 Kč.

Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 30.06.13


Usnesení č. 127/13 k vybudování teplovodního propojení okrsků BK4 a BK10
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
s umístěním stavby teplovodního propoje okrsku BK4 (bývalá bloková kotelna Benešova) a BK10 (bloková kotelna Štefánikova) ve vlastnictví společnosti KH Tebis, s.r.o. se sídlem Puškinská 641, Kutná Hora na pozemcích parc.č. 2353/11, 3864, 2447, 3863, 3860, 2446, 2445/1, 2445/2, 3861, 2480, 2478, 2470/2, 2467/2, 2467/1, 2466/1 vše v k.ú. Kutná Hora, které jsou v majetku Města Kutná Hora.

Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 30.06.13


Usnesení č. 128/13 k prodeji části kanalizačního řadu v ulici Sportovců
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
s prodejem části kanalizačního řadu (od ulice Sportovců až po napojení na hlavní kanalizační řad u ulice Sběrná v majetku Vodohospodářské společnosti Vrchlice - Maleč, a.s.), Vodohospodářské společnosti Vrchlice - Maleč, a.s., za cenu 232.217,00 Kč (včetně DPH).
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.12.13


Usnesení č. 129/13 k rozpočtovému opatření OSM - TO č. 9/13
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
s předloženým návrhem OSM - TO č. 9/13, kterým dochází k navýšení příjmové rozpočtové položky Prodej kanalizace ul. Sportovců ve výši 232.217,-- Kč a zároveň ke zřízení nové výdajové rozpočtové položky Kanalizace ul. Sportovců ve výši 232.217,-- Kč.

Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 02.07.13


Usnesení č. 130/13 k poskytnutí příspěvku na výstavbu kanalizačních přípojek
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
s poskytnutím příspěvku na výstavbu kanalizačních přípojek ve výši 5.000,- Kč na jednu nemovitost (stavební parcelu) na území Města v rámci investiční akce kanalizace Kutnohorsko - Čáslavsko žadatelům dle předloženého seznamu.
Zodpovídá : Ing. V. Kapička      Termín : 31.12.13


Usnesení č. 131/13 k rozdělení finančních prostředků z Fondu rozvoje bydlení pro rok 2013
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
s poskytnutím půjček z Fondu rozvoje bydlení žadatelům dle předloženého seznamu.


Zodpovídá : Ing. V. Kapička      Termín : 31.12.13


Usnesení č. 132/13 k dodatku ke Sml. o poskytnutí dotace na zařízení v Malíně
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
s uzavřením Dodatku č.1 Smlouvy o poskytnutí dotace č. S/0054/RRSC/2012 na projekt "Víceúčelové kulturně sportovní zařízení v Malíně", (reg. č.: CZ.1.15/3.2.00/65.01342).Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 25.06.13


Usnesení č. 133/13 k výstavbě sportovní haly Kamenná stezka
Zastupitelstvo města I. s o u h l a s í
a) se stavbou víceúčelové sportovní haly Kamenná stezka na pozemkových parcelách č. 2467/1, 2467/2, 2466/1

b) investorem, vlastníkem a provozovatelem víceúčelové sportovní haly bude soukromý subjekt

II. s c h v a l u j e
odůvodnění veřejné zakázky na poskytnutí služeb investora a provozovatele víceúčelové sportovní haly Kamenná stezka dle § 156 Zákona č. 137/2006 (Zákon o veřejných zakázkách)

III. v y h r a z u j e s i
právo rozhodnout o podmínkách smlouvy, jejímž předmětem bude využití sportovní haly

IV. p o v ě ř u j e
Advokátní kancelář Zdeněk Kabilka, Na Homolce 23, Praha 5 organizací VŘ pro výběr soukromého investora.

V. u k l á d á
Starostovi města průběžně informovat ZM o veškerých krocích vedoucích k naplnění záměru.
Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 31.01.14


Usnesení č. 134/13 ke schválení Akčního plánu sociálního začleňování pro město K.Hora
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e
předložený dokument s názvem "Akční plán sociálního začleňování pro město Kutná Hora na období červenec 2013 až červen 2014".Zodpovídá : PhDr. D. Hurtová      Termín : 01.08.14


Usnesení č. 135/13 k zápisu Kontrolního výboru ZM Kutná Hora
Zastupitelstvo města b e r e n a v ě d o m í
zápis č. 2/2013 z jednání Kontrolního výboru ZM Kutná Hora ze dne 15.5.2013.Usnesení č. 136/13 ke kontrole kontrolního výboru - střední granty a příspěvky (kultura)
Zastupitelstvo města b e r e n a v ě d o m í
a) zápis o kontrole vyúčtování středních grantů poskytnutých městem Kutná Hora v roce 2012 (v oblasti kultury) - kontrolní akce 3/13/KV,

b) zápis o kontrole vyúčtování příspěvků na činnost (neinvestičních dotací) poskytnutých městem Kutná Hora v roce 2012 (v oblasti kultury) - kontrolní akce 4/13/KV.


Usnesení č. 137/13 k zápisu o kontrole KV - splácení půjček z FRB
Zastupitelstvo města I. b e r e n a v ě d o m í
zápis o kontrole splácení půjček z FRB v roce 2012 - kontrolní akce 5/13/KV,

II. u k l á d á
Ing. Kapičkovi připravit návrh nových pravidel půjček z FRB a změny obecně závazné vyhlášky č. 4/2011.

Zodpovídá : Ing. V. Kapička      Termín : 30.09.13


Usnesení č. 138/13 k rozpočtovému opatření MP č. 1
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e
předložený návrh na rozpočtové opatření MP č. 1 - zapojení příjmů z pokut Městské policie na realizaci projektu prevence kriminality na rok 2013 "Sociální projekt Alternativy" dle důvodové zprávy.

Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 25.06.13


Usnesení č. 139/13 k realizaci Programu prevence kriminality v roce 2013
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
a) s účastí Města Kutná Hora v rámci 2. kola "Programu prevence kriminality pro rok 2013"

b) se spoluúčastí města na realizaci navrženého projektu ve výši min. 10 % celkových a skutečných nákladů na jednotlivý dílčí projekt, s použitím finanční rezervy z rozpočtu městské policie na realizaci navrženého projektu "Alternativy"

Zodpovídá : Ing. Mareček      Termín : 31.12.13


Usnesení č. 140/13 k realizaci Programu prevence kriminality v roce 2013
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
se spoluúčastí města na realizaci navrženého projektu ve výši min. 10 % celkových a skutečných nákladů na jednotlivý dílčí projekt, s použitím finanční rezervy z rozpočtu městské policie na realizaci navrženého projektu "Odborná profesní příprava strážníků MP a policistů PČR".

Zodpovídá : Ing. Mareček      Termín : 31.12.13


Usnesení č. 141/13 k realizaci Programu prevence kriminality v roce 2013
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
se spoluúčastí města na realizaci navrženého projektu ve výši min. 10 % celkových a skutečných nákladů na jednotlivý dílčí projekt, s použitím finanční rezervy z rozpočtu městské policie na realizaci navrženého projektu "Emoční a společenská stabilizace dětí a mládeže ze sociálně vyloučených lokalit".


Zodpovídá : Ing. Mareček      Termín : 31.12.13RNDr. Ivo Šanc, CSc., v. r., starosta
Ing. Jiří Franc, v. r., místostarosta
Mgr. Dana Vepřková, v. r., místostarostka

Home » Městský úřad » Samospráva » Zastupitelstvo » Usnesení ZM » 2013 » 25. června 2013

Nahoru