23. června 2009

Zastupitelstvo města Kutné Hory přijalo na svém zasedání dne 23.června 2009

Usnesení č. 130/09 k závěrečnému účtu svazku obcí České dědictví UNESCO za r.2008
Zastupitelstvo města b e r e n a v ě d o m í
závěrečný účet a zprávu o výsledcích přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí České dědictví UNESCO za rok 2008


Usnesení č. 131/09 k závěrečnému účtu svazku obcí Česká inspirace za r.2008
Zastupitelstvo města b e r e n a v ě d o m í
závěrečný účet a zprávu o přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Česká inspirace za rok 2008


Usnesení č. 132/09 k závěrečnému účtu DSO Mikroregion Kutnohorsko za r.2008
Zastupitelstvo města b e r e n a v ě d o m í
závěrečný účet a zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření DSO Mikroregion KUTNOHORSKO za rok 2008.


Usnesení č. 133/09 k závěrečnému účtu Města Kutná Hora za r.2008
Zastupitelstvo města I. s o u h l a s í
s celoročním hospodařením Města Kutná Hora za rok 2008 s výhradou závěru Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření města za rok 2008

II. p ř i j í m á
opatření potřebná k nápravě zjištěných chyb a nedostatků, tedy ukládá příslušným správcům rozpočtových prostředků a ekonomickému odboru provést po ukončení roku úpravu rozpočtu u dotací dle pokynů kontrolního odboru Krajského úřadu

III. b e r e n a v ě d o m í
a) vyvozené závěry vůči zodpovědným osobám
b) informace o výsledcích hospodaření za rok 2008 městem zřízených příspěvkových organizací a společností, které jsou součástí závěrečného účtu

IV. s o u h l a s í
s navrženým použitím hospodářského výsledku zřízených příspěvkových organizací.

Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 23.06.09


Usnesení č. 134/09 k rozpočtovým opatřením EO č.14,16-18
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e
a) předložený návrh na rozpočtové opatření OE č. 14 - navýšení výdajů na nákup pozemku z rezervy zastupitelstva v celkové výši 1.339.820,- Kč na základě usnesení ZM č. 55/09 ze dne 17.3. 2009, dle bodu 1) důvodové zprávy.

b) předložený návrh na rozpočtové opatření OE č. 16 - změna účelu příspěvku Městským lesům a rybníkům spol. s r.o. ve výši 5.500.000,-- Kč jako navýšení základního jmění společnosti ve výši 5 200 000,--Kč a zhodnocení majetku MLaR ve výši 300 000,-- Kč, dle bodu 3) důvodové zprávy.

c) předložený návrh na rozpočtové opatření OE č. 17 - změna účelu příspěvku Nemocnice Kutná Hora spol. s r.o. ve výši 2.000.000,-- Kč na položku "neinvestiční půjčené prostředky Nemocnici Kutná Hora s.r.o." ve výši 2 mil. Kč, dle bodu 4) důvodové zprávy.

d) předložený návrh na rozpočtové opatření OE č. 18 - snížení rozpočtových příjmů a výdajů ve výši 12.187.500,-- Kč, na základě ukončení nájemního vztahu se společností Medistyl Pharma, dle bodu 5) důvodové zprávy.

Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 25.06.09


Usnesení č. 135/09 k rozpočtovému opatření EO č.19
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e
předložený návrh na rozpočtové opatření EO č. 19 - navýšení příjmů a výdajů z důvodu přijetí daru od České pojišťovny a.s. ve výši 200.000,-- Kč z projektu "ČP Index bezpečnosti - Skokan roku", prostředky budou použity na výdaje spojené s prevencí bezpe čnosti dopravy.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 25.06.09


Usnesení č. 136/09 k rozpočtovému opatření OPKČ č.20
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e
předložený návrh na rozpočtové opatření OPKŠ č.20 - přesun rozpočtových prostředků na investiční příspěvek pro TJ Sparta Kutná Hora, oddíl házené na částečné zajištění osvětlení venkovního hřiště házené v celkové výši 100.000,- Kč z rezervy zastupitel stva města dle důvodové zprávy
Zodpovídá : Ing.Zahradníček,Mgr.Seifert      Termín : 10.07.09


Usnesení č. 137/09 k provoznímu úvěru Města na krytí potřeb Nemocnice KH
Zastupitelstvo města I. s o u h l a s í
s přijetím bankovního úvěru v limitní výši 30.000.000,- Kč určeného na financování provozních potřeb společnosti Nemocnice Kutná Hora s.r.o.. Úvěr splatný do října 2010 a limitní cenou 2 mil. Kč bude poptán u spolupracujících bank. Zastupitelstvo města p ověřuje Radu města výběrem banky s ekonomicky nejvýhodnější nabídkou.

II. p o v ě ř u j e
Radu města Kutná Hora realizací rozpočtového opatření ve výši 30.OOO.OOO,-Kč do Nemocnice Kutná Hora, s.r.o.
Zodpovídá : V.Zimmermann, místostaros      Termín : 31.07.09


Usnesení č. 138/09 k převodu areálu nemocnice
Zastupitelstvo města I. r u š í
usnesení č.129/09

II. d a r u j e
a) nemovitosti areálu nemocnice, dle předloženého soupisu středočeskému kraji

b) movitý majetek areálu nemocnice, který bude předmětem inv.soupisu odsouhlaseného oběma stranami středočeskému kraji
Zodpovídá : Ing.Zahradníček,Ing.Suchánek      Termín : 31.12.09


Usnesení č. 139/09 k prodeji pozemku v k.ú.KH - Bc.Šorčík
Zastupitelstvo města n e s o u h l a s í
s prodejem části pozemku p.č. 3963/44 o výměře cca 900 m2 v k.ú. Kutná Hora panu Bc. Ladislavu Šorčíkovi, Kutná Hora.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 15.07.09


Usnesení č. 140/09 ke změně kupní ceny pozemku - Zikmundovi
Zastupitelstvo města t r v á
na svém usnesení č. 256/08 ze dne 9.12. 2008.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 15.07.09


Usnesení č. 141/09 k prodeji části pozemku v KH - m.Jelínkovi
Zastupitelstvo města n e s o u h l a s í
s prodejem části pozemku p.č. 4710 o výměře cca 120 m2 v k.ú. Kutná Hora manželům Zdeňku a Haně Jelínkovým, Kutná Hora.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 31.07.09


Usnesení č. 142/09 k prodeji nemovitosti v KH - BAUKOMPLEX a.s.
Zastupitelstvo města n e s o u h l a s í
s prodejem nemovitostí v areálu Nemocnice Kutná Hora (budova dispečinku, garáže a autodílna) společnosti BAUKOMPLEX a.s., Dlouhá 158, Lipnice nad Sázavou.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 31.07.09


Usnesení č. 143/09 k prodeji pozemku v KH - AVIA KH, a.s.
Zastupitelstvo města n e s o u h l a s í
s prodejem pozemku p.č. 2535/2 o výměře 77 m2 v k.ú. Kutná Hora společnosti AVIA Kutná Hora a.s.v konkursu, Masarykova 59, Kutná Hora.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 31.07.09


Usnesení č. 144/09 k prodeji části pozemku v KH - p.Michálek
Zastupitelstvo města n e s o u h l a s í
s prodejem části pozemku p.č. 858/1 o výměře cca 30 m2 v k.ú. Kutná Hora panu Jaromíru Michálkovi, Kutná Hora.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 31.07.09


Usnesení č. 145/09 k prodeji pozemků v Malíně - PILC REALITY s.r.o.
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
s prodejem pozemků p.č. 539/10, 541/3 a 541/2 o celkové výměře 1.391 m2 v k.ú. Malín společnosti PILC REALITY s.r.o., Komenského 2466/15a, Jablonec nad Nisou za kupní cenu celkem 242.000,- Kč.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 31.12.09


Usnesení č. 146/09 k odstoupení od budoucí kupní smlouvy - p.Strnad
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
s odstoupením od budoucí kupní smlouvy a budoucí nájemní smlouvy uzavřené dne 1.6.2001, mezi Městem Kutná Hora a panem Robertem Strnadem, Kutná Hora z důvodu ukončení nájemního vztahu k bytu. Vyrovnání mezi účastníky proběhne dle čl. VI. smlouvy uzavřené dne 1.6.2001. Město Kutná Hora vrátí panu Robertu Strnadovi částku ve výši 198.316,- Kč, uhrazenou ke dni 30.4.2009.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.08.09


Usnesení č. 147/09 k prominutí úroku z prodlení - Průvod.služba KH
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
s prominutím úroku z prodlení pro společnost Průvodcovská služba Kutná Hora s.r.o., Havlíčkovo nám. 552, Kutná Hora ve výši 24 993,00 Kč.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 30.06.09


Usnesení č. 148/09 k prodeji pozemku p.č.3988/13
Zastupitelstvo města n e s o u h l a s í
s prodejem pozemku p.č.3988/13 v k.ú.Kutná Hora včetně přilehlé cesty.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 15.07.09


Usnesení č. 149/09 k prodeji byt. a nebyt.jednotek čp.917,918 ul.Růžová, KH
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
s prodejem bytových a nebytových jednotek v domě čp.917 a 918 ul.Růžová, včetně společných částí domu a podílů na pozemcích p.č.3988/10, p.č.3988/11 a části pozemku p.č.3988/9 v k.ú.Kutná Hora dle pravidel 2.vlny privatizace ze dne 26.10.2004.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 30.06.10


Usnesení č. 150/09 k prodeji nebyt.prostoru č.101 v čp.168 ul.Mazákova
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
s prodejem nebytové jednotky č. 101 v domě čp. 168 ul. Mazákova, včetně podílů na společných částí domu a pozemků parc.č. 785/88 a p.č. 785/89 v k.ú. Sedlec u Kutné Hory dle "Prohlášení vlastníka" ze dne 6.3.2007 Společenství pro dům č.p. 168 a 169, ul. Mazákova v Kutné Hoře za kupní cenu ve výši 40.693,- Kč.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.10.09


Usnesení č. 151/09 k plnění termínu usnesení
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
s prodloužením termínu plnění usnesení č.21/09 do 30.9.2009.
Zodpovídá : E. Hnátková      Termín : 30.06.09


Usnesení č. 152/09 k pojmenování nové ulice v místní části Žižkov
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
s pojmenováním nově vzniklé ulice v Kutné Hoře - místní části Žižkov, která je přístupovou komunikací k novým rodinným domům na pozemcích p.č. 4309/19 a 4309/20 v k.ú. Kutná Hora, názvem "K Poličanům" a zařadit ji do místní části Žižkov.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.12.09


Usnesení č. 153/09 k rozpočtovým opatřením OSM č.40/09-43/09, 50/09
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
a) s předloženým návrhem OSM č. 40/09, kterým se zřizuje nová výdajová položka vrácení zálohy na koupi bytu - Benešova čp.647 ve výši 189.100,-- Kč, a to na úkor položky rezerva Zastupitelstva města - viz bod č.1 důvodové zprávy.

b) s předloženým návrhem OSM č.41/09, kterým dochází k přesunu finančních prostředků ve výši 15.000,-- Kč a novou výdajovou položku nákup pracovních
oděvů a obuvi pro nové zaměstnance MěÚ Kutná Hora (úklid města), a to na úkor rezervy Zastupitelstva města - viz bod č.2 důvodové zprávy.

c) s předloženým návrhem OSM č.50/09, kterým dochází k přesunu finančních prostředků ve výši 800.000,-- Kč na výdajovou rozpočtovou položku TS - veřejné osvětlení opravy, a to na úkor rezervy Zastupitelstva města - viz bod č.5 důvodové zprávy.

Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 26.06.09


Usnesení č. 154/09 k poskytnutí finan.příspěvku z Fondu regen.města KH pro r.2009
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
s poskytnutím finančního příspěvku z Fondu regenerace města Kutné Hory pro rok 2009 na obnovu fasády uličního štítu od hlavic pilastrů včetně opravy soklu, schodiště a kamenných prvků kostela Českobratrské církve evangelické, čp. 308 Jiřího z Poděbrad, Kutná Hora ve výši 100 000,- Kč dle důvodové zprávy
Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 31.07.09


Usnesení č. 155/09 k pořízení návrhu změny č.22 územního plánu města KH
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
s úhradou pořízení návrhu změny č. 22 Územního plánu města Kutné Hory v místní části "Neškaredice" v katastrálním území Neškaredice.
Zodpovídá : Ing. V. Kapička      Termín : 30.06.10


Usnesení č. 156/09 k využití pozemků v lokalitě "U sv.Anny" pro bydlení
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
s upřesněním regulativu funkčního uspořádání s funkční plochou "občanská vybavenost" o poznámku "podmínečně přípustné bydlení" konkrétně u pozemků parc. č. 1135, 1147, 1148, 928/2, 2657 a 2860 (parcely ve zjednodušené evidenci) v katastrálním území Kutná Hora
Zodpovídá : Ing. V. Kapička      Termín : 31.12.15


Usnesení č. 157/09 k využítí pozemků a budovy čp.804 v k.ú.KH pro bydlení
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
s upřesněním regulativu funkčního uspořádání s funkční plochou "občanská vybavenost" o poznámku "podmínečně přípustné bydlení" konkrétně u pozemků parc. č. 946/9 (na pozemku postavena budova č.p. 804), 946/10 - část, 965 - část, 960, 961 a 962 v katastrá lním území Kutná Hora
Zodpovídá : Ing. V. Kapička      Termín : 31.12.15


Usnesení č. 158/09 k revizi 1.Komunitního plánu KH za rok 2008
Zastupitelstvo města b e r e n a v ě d o m í
celkový přehled finančních prostředků, které byly získány k naplnění jednotlivých cílů a opatření 1. KPKH, podle zdrojů do jednotlivých oblastní sociální pomoci za období roku 2008.


Usnesení č. 159/09 ke změně termínu konání 5.zasedání Zastupitelstva města KH
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e
změnu termínu jednání Zastupitelstva města Kutná Hora z 8.9.2009 na úterý 15.9.2009
Zodpovídá : E. Hnátková      Termín : 30.06.09


Usnesení č. 160/09 k rekonstrukci audio a video projekce a výměně sedaček - Kino Svět
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e
rekonstrukci kina Svět a přihlášení Města Kutná Hora do unie digitálních kin
Zodpovídá : Ing.Janál,Ing.Zahradníček      Termín : 30.11.09


Usnesení č. 161/09 k Integrovanému plánu rozvoje města KH
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
s 1.aktualizací Integrovaného plánu rozvoje města Kutná Hora
Zodpovídá : MVDr. Vančura,Zimmermann      Termín : 23.06.09


Usnesení č. 162/09 k dopisu pana Dáni - neposkyt.finan.příspěvku
Zastupitelstvo města t r v á
na usnesení ZM č. 83/09 ze dne 17.3.2009 rozdělení finančních příspěvků z Fondu regenerace města Kutné Hory pro rok 2009 dle důvodové zprávy
Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 30.06.09


Usnesení č. 163/09 k plánu činnosti kontrolního výboru
Zastupitelstvo města I. b e r e n a v ě d o m í
zápis z jednání kontrolního výboru ZM ze dne 3.6.2009

II. s c h v a l u j e
doplnění dílčího plánu činnosti kontrolního výboru na rok 2009 uvedený v zápise KV ze dne 3.6.2009 v bodě č. 2 - návrh na doplnění plánu práce kontrolního výboru zastupitelstva města pro rok 2009.zápis z jednání kontrolního výboru ZM ze dne 3.6.2009.
Zodpovídá : předseda kontrolního výboru      Termín : 31.12.09


Usnesení č. 164/09 k monitoringu památky UNESCO
Zastupitelstvo města b e r e n a v ě d o m í
zprávu o monitoringu památky UNESCO za rok 2008 zpracovanou Národním památkovým ústavem, územním odborným pracovištěm středních Čech v Praze.


Usnesení č. 165/09 k zápisu z jednání - výbor regenerace památek
Zastupitelstvo města b e r e n a v ě d o m í
zápis z jednání výboru regenerace památek města Kutné Hory ze dne 10.6.


Usnesení č. 166/09 k doplnění Finančního výboru
Zastupitelstvo města j m e n u j e
členem Finančního výboru Zastupitelstva města Kutná Hora pana Martina Hlavatého, člena zastupitelstva města
Zodpovídá : E. Hnátková      Termín : 30.06.09


Usnesení č. 167/09 k rozpočtovým opatřením EO č.20-21
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e
a) předložený návrh na rozpočtové opatření EO č. 20 – přesun rozpočtových prostředků na základě usnesení Rady města č. 517/09 z rezervy zastupitelstva na položku Komunikace – rekonstrukce ve výši 583 830,-- Kč, dle důvodové zprávy č. 1.

b) předložený návrh na rozpočtové opatření EO č. 21 – navýšení příjmů a výdajů na základě daňového přiznání Daně z příjmů právnických osob za obec ve výši 16 454 880,-- Kč, dle důvodové zprávy č. 2.


Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 25.06.09


Usnesení č. 168/09 k rozpočtovému opatření INV č.19
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e
předložený návrh na rozpočtové opatření INV č. 19 - přesun rozpočtových prostředků na základě usnesení Rady města č. 582/09 z rezervy zastupitelstva na položku investiční příspěvek pro ZŠ TGM na výměnu oken v tělocvičně školy ve výši 150.000,- Kč.
Zodpovídá : Ing.Zahradníček,Mgr.Seifert      Termín : 30.06.09


Usnesení č. 169/09 k přezkumu hospodaření za rok 2009
Zastupitelstvo města p o v ě ř u j e
radu města výběrem auditora nebo auditorské společnosti pro přezkoumání hospodaření Města Kutná Hora za rok 2009.
Zodpovídá : Ing.Zahradníček,Šalátek      Termín : 30.06.09


Usnesení č. 170/09 k plnění termínu usnesení
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
s prodloužením termínu plnění usnesení ZM 139/08 do listopadu 2010.
Zodpovídá : E. Hnátková      Termín : 30.06.09


Usnesení č. 171/09 k průběhu jednání Zastupitelstva Města KH
Zastupitelstvo města r u š í
své usnesení č. 89/09 ze dne 17.3.2009.
Zodpovídá : E. Hnátková      Termín : 30.06.09


Usnesení č. 172/09 k prověření postupu - nesvolání mimoř.ZM
Zastupitelstvo města n e s o u h l a s í
s předloženou zprávou č. 2/09 o prověření postupu při nesvolání mimořádného jednání ZM.Ivo Šalátek, v.r., starosta města
MVDr. Václav Vančura, v.r., 1. místostarosta
Václav Zimmermann, v.r., 2. místostarosta

Home » Městský úřad » Samospráva » Zastupitelstvo » Usnesení ZM » 2009 » 23. června 2009

Nahoru