20. října 2009

Zastupitelstvo města Kutné Hory přijalo na svém zasedání dne 20.října 2009

Usnesení č. 219/09 k rozpočtovým opatřením přijatých radou města
Zastupitelstvo města b e r e n a v ě d o m í
rozpočtová opatření přijatá Radou města dne 22.9.2009.


Usnesení č. 220/09 k návrhu rozpočtového opatření EO č. 28
Zastupitelstvo města I. s o u h l a s í
s poskytnutím půjčky pro TJ Sokol Kutná Hora ve výši 200.000,-- Kč

II. s c h v a l u j e
předložený návrh na rozpočtové opatření EO č. 28 - přesun rozpočtových prostředků z položky rezerva Rady podíl k dotacím oddělení školství a tělovýchovy na položku půjčka pro TJ Sokol Kutná Hora dle doporučení Rady města č. 803/09 ve výši 200.000,-- Kč d le důvodové zprávy.Zodpovídá : Ing. Zahradníček,Mgr.Seifert      Termín : 27.10.09


Usnesení č. 221/09 k návrhu rozpočtového opatření INV č. 21
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e
předložený návrh na rozpočtové opatření INV č. 21 - přesun rozpočtových prostředků z položky "Plavecký bazén - bezbariérový přístup" na položku investičního příspěvku TJ Sparta, která bude tuto akci realizovat ve výši 300.000,-- Kč dle důvodové zprávy. Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 30.10.09


Usnesení č. 222/09 k návrhu rozpočtového opatření OPKŠ č. 46
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
s předloženým návrhem na rozpočtové opatření OPKŠ č.46 - přesun rozpočtových prostředků na rekonstrukci kanalizace v budově Základní školy Jana Palacha, Kutná Hora ve výši 120.000,- Kč z rezervy RM - podíly k dotacím.
Zodpovídá : Ing.Zahradníček, Mgr.Seifert      Termín : 15.11.09


Usnesení č. 223/09 k návrhu rozpočtového opatření OPKŠ č. 50
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
s předloženým návrhem na rozpočtové opatření OPKŠ č. 50 - přesun z položky rezerva k dotacím GFJ ve výši 300.000,- Kč na položku příspěvek pro Galerii Felixe Jeneweina dle důvodové zprávy.

Zodpovídá : Ing. Zahradníček, Mgr.Seifet      Termín : 15.11.09


Usnesení č. 224/09 k návrhu rozpočtového opatření OPKŠ č. 51
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
s rozpočtovým opatřením OPKŠ č. 51 - přesun rozpočtových prostředků z "rezervy Rady podíl k dotacím" na spoluúčast k dotaci ve výši 150.000,- Kč Občanskému sdružení DENEMARK k projektu "Cykloturistická stezka kolem Kutné Hory", dle důvodové zprávy.
Zodpovídá : Ing.Zahradníček,Mgr.Seifert      Termín : 31.12.09


Usnesení č. 225/09 ke směně pozemků v K. Hoře (I.A.F.INVESTMENT s.r.o.)
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
se směnou části pozemku dle PK p.č. 2657 o výměře cca 147 m2 ve vlastnictví Města Kutná Hora za část pozemku dle PK p.č. 1135 o výměře cca 240 m2 ve vlastnictví I.A.F. INVESTMENT s.r.o., se sídlem Na Příkopě 9 a 11, Praha 1, BONANZA PROPERTY s.r.o. a CAD MO s.r.o., obě se sídlem Politických vězňů 1511, Praha, vše v k.ú. Kutná Hora.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 31.12.10


Usnesení č. 226/09 k plnění usnesení ZM (prodloužení termínu usnesení)
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
s prodloužením předloženého termínu (138/09) na splnění usnesení ZM dle důvodové zprávy.
Zodpovídá : E. Hnátková      Termín : 30.10.09


Usnesení č. 227/09 k plnění usnesení ZM (prodloužení termínu usnesení)
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
s prodloužením termínů plnění usnesení (21/09, 202/09) dle důvodové zprávy.
Zodpovídá : E. Hnátková      Termín : 30.10.09


Usnesení č. 228/09 k vybudování fotovoltaické elektrárny na střeše čp. 366
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
s vybudováním fotovoltaické elektrárny na střeše soukromého domu čp. 366 v Masarykově ulici v Kutné Hoře.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.10.09


Usnesení č. 229/09 k návrhu rozpočtového opatření OPKŠ č. 52
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e
předložený návrh na rozpočtové opatření OPKŠ č.52 - přesun rozpočtových prostředků z "rezervy RM podíl k dotacím" na pokrytí ztráty z venkovních bazénů pro TJ Sparta Kutná Hora, Čáslavská 199, 284 01 Kutná Hora - Kutnohorská plovárna ve výši 1.136.810 ,- Kč, dle důvodové zprávy.


Zodpovídá : Ing. Zahradníček,Mgr.Seifert      Termín : 15.11.09


Usnesení č. 230/09 k pořízení změny č. 29 ÚPM
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
a) v souladu s § 6, odst. (5) a § 46, odst. (3) zákona č. 183/2006 Sb. s pořízením změny č. 29 Územního plánu města Kutné Hory v místní části Žižkov na pozemcích parc. č. 3443, 3445/1 a 3445/2 (parcely katastru nemovitostí) v katastrálním území Kutná Hor a

b) v souladu s § 6, odst. (5), písm. f) zákona č. 183/2006 Sb. s určením Václava Zimmermanna, místostarosty města ke spolupráci na pořízení této změny Územního plánu města Kutné Hory.


Zodpovídá : Ing. V. Kapička      Termín : 30.11.09


Usnesení č. 231/09 k vydání změny č. 15 ÚPM
Zastupitelstvo města v y d á v á
ve smyslu ustanovení § 6 odst. (5) písm. c) stavebního zákona č. 183/2006 Sb., za použití ustanovení § 43 odst (4) stavebního zákona, v souladu s ust. §§ 171 až 174 zákona č. 500/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů a ustanovení § 13 a přílohy č. 7 vyh lášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, formou opatření obecné povahy změnu č. 15 Územního plánu města Kutné Hory.
Zodpovídá : Ing. V. Kapička      Termín : 30.11.09


Usnesení č. 232/09 k žádosti o půjčky z FRB mimo výběrové řízení
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e
poskytnutí půjčky z FRB mimo výběrové řízení žadatelům dle předloženého seznamu.
Zodpovídá : Ing. V. Kapička      Termín : 31.12.09


Usnesení č. 233/09 k plnění usnesení
Zastupitelstvo města r u š í
a) bod a) usnesení č. 207/08 ze dne 9.9.2008
b) své usnesení č. 219/08 ze dne 9.9.2008
c) své usnesení č. 245/08 ze dne 21.10.2008


Zodpovídá : E. Hnátková      Termín : 25.10.09


Usnesení č. 234/09 k návrhům smluv k převodu nemocnice
Zastupitelstvo města I. s o u h l a s í
s návrhem předložených smluv k převodu nemocnice.

II. u k l á d á

Ing. Suchánkovi a Mgr. Šorčíkové zajistit formálnost dalšího postupu.

III. s o u h l a s í

S uzavřením dodatku, který bude specifikovat bod III. Darovací smlouvy o aktuálním stavu zdravotní poskytované péče k 31.12.2009 na jednotlivých odděleních.

IV. ž á d á

Nemocnici Kolín, a.s.,
aby uzavřela pracovní smlouvy se zaměstnanci kutnohorské nemocnice bez zkušební lhůty.Zodpovídá : Ing. Suchánek, Mgr.Šorčíková      Termín : 15.11.09


Usnesení č. 235/09 k záměru na prodej pozemků v průmyslové zóně u ČOV
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
se záměrem prodeje pozemku p.č. 4131/1 o výměře 43.889 m2 v k.ú. Kutná Hora společnosti INTERNATIONAL FINANCE AND MARKETING GROUP spol. s r.o., se sídlem Šlikova 20, Praha 6.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 31.12.10


Usnesení č. 236/09 k doporučení navrhovaná finančním výborem ZM
Zastupitelstvo města I. b e r e n a v ě d o m í
zápis z jednání finančního výboru ze dne 14. 10. 2009

II. d o p o r u č u j e

navržený postup finančním výborem při přípravě rozpočtu Města na rok 2010

III. u k l á d á

Radě města Kutná Hora
průběžně předkládat Zastupitelstvu aktualizovaný přehled čerpání finančních rezerv Města.

Zodpovídá : I.Šalátek,starosta      Termín : 31.12.09


Usnesení č. 237/09 k OZV o úpravě koeficientů pro výpočet Daně z nemovitostí
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e
předložený návrh obecně závazné vyhlášky, kterou se v souladu s akutálním zněním zákona č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí

1. na celém území obce ruší u staveb pro podnikatelskou činnost koeficient 1,5

2. současně se u jednotlivých druhů staveb uvedených v § 11, odst. 1 písm. c) (garáže vystavené odděleně od bytových domů a samostatné nebytové prostory užívané na základě rozhodnutí příslušného stavebního úřadu jako garáže) zákona č. 338/1992 Sb., stano vuje v celé obci koeficient 1.5.

Usnesení zrušeno usnesením ZM č. 238/09 ze dne 10.11.2009.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 05.11.09Ivo Šalátek, v.r., starosta města
MVDr. Václav Vančura, v.r., 1. místostarosta
Václav Zimmermann, v.r., 2. místostarosta

Home » Městský úřad » Samospráva » Zastupitelstvo » Usnesení ZM » 2009 » 20. října 2009

Nahoru