19. dubna 2006

Rada města Kutné Hory přijala na svém zasedání dne 19.dubna 2006

Usnesení č. 352/06 k jmenování komise - vyhodnocení PŘ (Rytířský sál)
Rada města j m e n u j e
komisi pro vyhodnocení poptávkového řízení na interiér zasedací síně zastupitelstva města - Rytířský sál ve složení:
Bohumil Dvořák, Bc. Vladimír Rudolf, Ing. arch. Pavel Železný, Josef Dospiva a Ing. Josef Bárta
Zodpovídá : pí Hnátková      Termín : 21.04.06


Usnesení č. 353/06 k žádosti o pronájem preghausu
Rada města s o u h l a s í
s pronájmem preghausu Vlašského dvora dne 25.5.2006 od 11:00 do 16:00 hodin za částku 5.000,- Kč dle žádosti společnosti FILENO, s.r.o. se
sídlem Jana Uhra 13, 602 00 Brno.
Zodpovídá : pí Hnátková      Termín : 15.05.06


Usnesení č. 354/06 k zápůjčce zasedací síně Vlašského dvora
Rada města s o u h l a s í
s bezplatnou zápůjčkou velké zasedací místnosti ve Vlašském dvoře v Kutné Hoře Umělecké agentuře Karoliny Hromádkové, se sídlem Škrétova 50, Plzeň za účelem pořádání festivalu OPERNÍ TÝDEN v Kutné Hoře v době 23. a 28. června 2006 od 18:00 hod., 30. červ na 2006 celý den a 1. července 2006 od 15:00 hod. včetně preghausu dne 23.června 2006 od 18:00 hodin.
Zodpovídá : pí Hnátková, Mgr. Ladra      Termín : 20.06.06


Usnesení č. 355/06 Program regenerace v roce 2006
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
souhlasit s předloženým rozdělením finančních prostředků v rámci Programu regenerace MPR a MPZ MK ČR na rok 2006.
Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 25.04.06


Usnesení č. 356/06 k hospodářskému výsledku Nemocnice Kutná Hora, s.r.o.
Rada města s c h v a l u j e
ve funkci valné hromady společnosti Nemocnice Kutná Hora, s.r.o.
a) výsledek hospodaření společnosti za rok 2005 včetně převedení ztráty ve
výši 4.904.806,98 Kč na účet neuhrazené ztráty minulých účetních období
b) zprávu nezávislého auditora o ověření účetní závěrky za období od 1.1. do
31.12.2005
Zodpovídá : Ing. Karel Malý, jednatel      Termín : 31.05.06


Usnesení č. 357/06 k žádosti o prodloužení splatnosti úvěru
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
schválit prodloužení splatnosti poskytnutého úvěru Městem Kutná Hora v termínu do 31.12.2006.
Zodpovídá : Ing. Zahradníček      Termín : 31.05.06


Usnesení č. 358/06 k plnění usnesení RM
Rada města k o n s t a t u j e ,
že úkoly zadané řediteli Nemocnice Kutná Hora, s.r.o. usnesením č. 79/06 ze dne 25.1.2006 byly splněny.


Usnesení č. 359/06 k zápisu z jednání poradního orgánu RM
Rada města b e r e n a v ě d o m í
zápis z jednání poradního orgánu RM pro nemocnici ze dne 4.4.2006.


Usnesení č. 360/06 ke stanovení úkolů jednateli Nemocnice Kutná Hora, s.r.o.
Rada města s t a n o v í
ve funkci valné hromady společnosti Nemocnice Kutná Hora s.r.o. v souladu s bodem VI. Odměny úkoly pro období od 1.4. do 30.6.2006:
1. připravit motivační pravidla pro primáře a vedoucí odborných oddělení na
2.čtvrtletí 2006 ve vazbě na stanovený osobní příplatek
Termín: 30.4.2006

2. v souladu s novým sazebníkem výkonů s bodovými hodnotami platným od 1.1.
2006 zpracovat rozpis plánu mzdových prostředků na jednotlivá oddělení na
2. čtvrtletí 2006. Cílem je dodržet schválený upravený objem mzdových
prostředků k 30.6.2006.
Termín: 30.4.2006

3. připravit k realizaci aktualizaci nemocničního informačního systému MEDEA
vzhledem k platnosti legislativy od 1.7.2006. Tímto vytvořit předpoklady
pro zlepšení a zkvalitnění vykazování údajů pro zdravotní pojišťovny.
Termín: 30.6.2006
Zodpovídá : Ing. Karel Malý, jednatel      Termín : 30.06.06


Usnesení č. 361/06 k pořízení klimatizace pro ambulanci
Rada města s o u h l a s í
ve funkci valné hromady společnosti Nemocnice Kutná Hora s.r.o.
s pořízením a instalací klimatizace pro kardiologickou a interní ambulanci interního oddělení Nemocnice Kutná Hora do výše 120.000,-- Kč.
Zodpovídá : Ing. Karel Malý, jednatel      Termín : 31.05.06


Usnesení č. 362/06 k zápisů z komisí RM
Rada města b e r e n a v ě d o m í
a) zápis z jednání majetkové komise ze dne 27.3.2006.
b) zápis z jednání komise životního prostředí ze dne 3.4.2006.
c) zápis z jednání komise pro dopravu a dopravní systémy ze dne 10.4.2006Usnesení č. 363/06 k záměru na prodej pozemku v Černínách
Rada města s o u h l a s í
s vyvěšením záměru na prodej části pozemku p.č. 418/1 o výměře cca 18 m2 v k.ú. Černíny dle žádosti manželů Miloslava a Stanislavy Maštalířových, Kutná Hora.
Zodpovídá : Ing. Zahradníček      Termín : 17.05.06


Usnesení č. 364/06 k záměru na prodej pozemku v Černínách
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
nesouhlasit s vyvěšením záměru na prodej pozemku p.č. 419/29 o výměře 92 m2 v k.ú. Černíny dle žádosti manželů Ing. Lenky a Aleše Koláčných, Kolín V.
Zodpovídá : Ing. Zahradníček      Termín : 30.05.06


Usnesení č. 365/06 k záměru na prodej pozemku v Černínách
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
nesouhlasit s vyvěšením záměru na prodej pozemku p.č. 419/16 o výměře 112 m2 v k.ú. Černíny dle žádosti manželů Daniely a Aloise Jankulíkových, Kolín V.
Zodpovídá : Ing. Zahradníček      Termín : 30.05.06


Usnesení č. 366/06 k záměru na prodej částí pozemků v K.Hoře
Rada města s o u h l a s í
s vyvěšením záměru na prodej pozemku p.č. 1922 a částí pozemků p.č. 3841 a p.č. 1923 o celkové výměře cca 500 m2 v k.ú. Kutná Hora dle žádosti manželů Petra a Marcely Vlasákových, Kutná Hora.
Zodpovídá : Ing. Zahradníček      Termín : 17.05.06


Usnesení č. 367/06 ke zřízení věcného břemene pro ČD-Telematika, a.s.
Rada města s o u h l a s í
se zřízením věcného břemene umístění, provozování a údržby optické kabelové trasy (akce Kutná Hora, připojení MV na síť ČDT) na pozemcích p.č. 3735, 3740, 3739, 3742, 3730, 3672/1, 2560/6, 2560/2, 2556/245, 3657/2 v k.ú. Kutná Hora a p.č. 815 v k.ú. Sedl ec u Kutné Hory v majetku Města Kutná Hora ve prospěch společnosti ČD-Telematika, a.s., se sídlem Pernerova 2819/2a, Praha 3. Věcné břemeno bude zřízeno ne dobu neurčitou. Jednorázová úhrada za zřízení věcného břemene bude 50,- Kč/bm.
Zodpovídá : Ing. Zahradníček      Termín : 31.12.07


Usnesení č. 368/06 k záměru na prodej pozemku v K.Hoře
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
nesouhlasit s vyvěšením záměru na prodej části pozemku p.č. 3765 v k.ú. Kutná Hora manželům Jindřišce a Františku Kučerovým, Kutná Hora.
Zodpovídá : Ing. Zahradníček      Termín : 30.05.06


Usnesení č. 369/06 k přijetí daru - pozemků
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
souhlasit s přijetím daru pozemků p.č. 1752/11, 1752/12 a 1752/13 v k.ú. Kutná Hora o celkové výměře 238 m2 od Jana Hnízda, Kutná Hora.
Zodpovídá : Ing. Zahradníček      Termín : 30.05.06


Usnesení č. 370/06 ke koupi pozemků v Kutné Hoře
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
souhlasit se zakoupením pozemků p.č. PK 869/1 a 869/8 v k.ú. Kutná Hora o celkové výměře 191 m2 od Ing. Evy Kujanové, Bratislava za kupní cenu 50,- Kč/m2.
Zodpovídá : Ing. Zahradníček      Termín : 30.05.06


Usnesení č. 371/06 k záměru na prodej pozemku na Kaňku
Rada města s o u h l a s í
s vyvěšením záměru na prodej pozemku p.č. 778 o výměře 464 m2 v k.ú. Kaňk dle žádosti Daniela Červeného, Kutná Hora.
Zodpovídá : Ing. Zahradníček      Termín : 17.05.06


Usnesení č. 372/06 k uzavření mandátní smlouvy - Top Confidence International, s.r.o.
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením předložené mandátní smlouvy mezi Městem Kutná Hora se sídlem Havlíčkovo nám. 552, Kutná Hora a společností TOP CONFIDENCE INTERNATIONAL, s.r.o., se sídlem Vítězná 425, Kutná Hora na vymáhání pohledávek za nájem a služby spojené s užíváním byt ových a nebytových prostor.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 30.04.06


Usnesení č. 373/06 k prominutí poplatku z prodlení
Rada města s o u h l a s í
s prominutím části poplatku z prodlení pro paní Annu Zedníkovou, Praha ve výši 50% z částky 32.594,00 Kč.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 15.05.06


Usnesení č. 374/06 k opravě střechy na objektu MŠ Pohádka
Rada města I. r u š í
usnesení č. 229/06 ze dne 8.3.2006 týkající se rekonstrukce střechy na MŠ Pohádka, U Školky čp. 340, Kutná Hora.

II. u k l á d á
Odboru správy majetku MÚ
doporučit vedení PO Mateřské školy Pohádka Kutná Hora zajistit nejnutnější opravu střechy na objektu MŠ Pohádka U Školky 350, Kutná Hora.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.05.06


Usnesení č. 375/06 k návrhu řešení DDM v K.Hoře
Rada města u k l á d á
Odboru správy majetku MÚ Kutná Hora
zjistit podmínky, za kterých by bylo možné zajistit požadavky Krajské hygienické stanice v Kutné Hoře, týkající se Domu dětí a mládeže Kutná Hora se sídlem Kremnická čp. 32, Kutná Hora, případně jednat o změně působiště domu dětí a mládeže.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 12.07.06


Usnesení č. 376/06 ke stanovení poplatku za vybavení pokoje na ubytovně
Rada města s o u h l a s í
se stanovením poplatku za nově vybavené pokoje na ubytovně města v Trebišovské ul. čp. 609, Kutná Hora, ve výši 200,- Kč/měsíc za pokoj.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 30.06.06


Usnesení č. 377/06 k poskytnutí ubytování na ubytovně
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením smlouvy o poskytnutí ubytování na ubytovně v čp. 609, ul. Trebišovská v Kutné Hoře s paní Danielou Hejnou, Kutná Hora na dobu určitou - 3 měsíce, tj. od 1.5.2006 do 31.7.2006.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.05.06


Usnesení č. 378/06 k poskytnutí ubytování na ubytovně
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením smlouvy o poskytnutí ubytování na ubytovně v čp. 609, ul. Trebišovská v Kutné Hoře s paní Blaženou Štainerovou, Kutná Hora na dobu určitou - 3 měsíce, tj. od 1.5.2006 do 31.7.2006.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.05.06


Usnesení č. 379/06 k poskytnutí ubytování a ukončení smlouvy
Rada města s o u h l a s í
a) s ukončením smlouvy o poskytnutí ubytování na ubytovně Okál v Sedlci
s panem Radomírem Kláskem,
Svitavy, ke dni 30.4.2006.
b) s uzavřením smlouvy o poskytnutí ubytování na ubytovně v čp. 609, ul.
Trebišovská v Kutné Hoře s panem Radomírem Kláskem,
Svitavy na dobu určitou - 3 měsíce, tj. od
1.5.2006 do 31.7.2006.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.05.06


Usnesení č. 380/06 k uzavření NS - Šultysova 170 (Mgr. Jelínek)
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením nájemní smlouvy o nájmu nebytových prostorů v suterénu nemovitosti čp. 170 Šultysova ul., Kutná Hora (sklep o výměře cca 175,56 m2) mezi Městem Kutná Hora, se sídlem Havlíčkovo nám. 552, Kutná Hora a panem Mgr. Martinem Jelínkem, Čejkovice za nájemné ve výši 350,-- Kč/m2/rok, na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 30.09.06


Usnesení č. 381/06 k žádosti Nemocnice K.Hora (podnájemní smlouva s p. Šebkem)
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením předložené podnájemní smlouvy za účelem umístění 2 ks reklamních infopanelů (na části pozemku p.č. 677/1 v k.ú. Kutná Hora) v areálu nemocnice v Kutné Hoře mezi společností Nemocnice Kutná Hora s.r.o., se sídlem Vojtěšská 237, Kutná Hora a Ma rtinem Šebkem, Nová Včelnice.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 29.04.06


Usnesení č. 382/06 k vyvěšení záměru - pronájem nebyt. prostorů v čp. 637 Benešova
Rada města s o u h l a s í
s vyvěšením záměru na pronájem nebytových prostorů v čp. 637 Benešova ul., Kutná Hora.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 17.05.06


Usnesení č. 383/06 k žádosti Ústavu sociální péče Barbora
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením předložené podnájemní smlouvy mezi Ústavem sociální péče Barbora Kutná Hora, se sídlem Pirknerovo nám. 228, Kutná Hora a Českou republikou - Ministerstvem vnitra, se sídlem Nad Štolou 936/3, Praha 7.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 29.04.06


Usnesení č. 384/06 k žádosti společnosti MITOL s.r.o.
Rada města s o u h l a s í
1. s ukončením nájemní smlouvy ze dne 21.6.2001 o nájmu nebytových
prostorů v I. patře nemovitosti čp. 154 Šultysova ul., Kutná Hora
(kancelář č. 3) mezi Městem Kutná Hora se sídlem Havlíčkovo nám. 552,
Kutná Hora a společostí MITOL, s.r.o. dohodou ke dni 31.5.2006.

2. s vyvěšením záměru na pronájem nebytových prostorů - kanceláře č. 3 v
I. patře nemovitosti čp. 154-5 Šultysova ul., Kutná Hora.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 30.09.06


Usnesení č. 385/06 k provedení demolice kabin a soc. zařízení bývalého koupaliště
Rada města I. d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
souhlasit s provedením demolice zděných kabin a sociálního zařízení umístěných v areálu bývalého koupaliště v Kutné Hoře, Tyršovy sady.

II. u k l á d á
Odboru správy majetku MÚ
zajistit poptávkové řízení na provedení demolice zděných kabin a sociálního zařízení umístěných v areálu bývalého koupaliště v Kutné Hoře bezúplatně za odvoz materiálu.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 30.05.06


Usnesení č. 386/06 k vyhodnocení VŘ SN 10/06 - prodej b.j. č. 6, Benešova 469
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
souhlasit na základě vyhodnocení VŘ č. SN 10/06 s uzavřením kupní smlouvy na prodej bytové jednotky č. 6 v domě čp. 469, ul. Benešova v Kutné Hoře s manželi Pavlínou a Ladislavem Bilými, Kutná Hora. Kupní smlouva bude uzavřena za nabyvatelem, ve výběrov ém řízení, nabízenou kupní cenu .
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 30.05.06


Usnesení č. 387/06 k pověření OSM - zrušení usnesení
Rada města r u š í
své usnesení č. 821/04 ze dne 22.9.2004.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 19.04.06


Usnesení č. 388/06 k žádosti p. Jelínka (spol. Víno Jelínek s.r.o.)
Rada města n e s o u h l a s í
s umístěním sídla pro budoucí nově zřizovanou společnost Víno Jelínek s.r.o. v domě čp. 170 Šultysova ul., Kutná Hora.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.05.06


Usnesení č. 389/06 ke zprůjezdnění ulice Kvapilova
Rada města s o u h l a s í
s odstraněním zábran a jednosměrným zprůjezdněním ulice Kvapilovy ve směru z ul. Kremnické do ul. Kudrnovy.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 30.09.06


Usnesení č. 390/06 k umístění stánku se zmrzlinou - před čp. 158 Kollárova ul.
Rada města s o u h l a s í
se záborem veřejného prostranství pro stánek na prodej zmrzliny v Kollárově ulici před čp. 158 v době od 1.5.2006 do 30.9.2006 pro pana Josefa Bobka, Kutná Hora.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 30.04.06


Usnesení č. 391/06 k záboru Palackého nám. - vystoupení dechového orchestru
Rada města s o u h l a s í
se záborem veřejného prostranství na Palackého náměstí před Sankturinovským domem pro účely veřejného vystoupení švédského pěveckého sboru dne 24.5.2006 od 16:00 do 17:30 hod. a veřejného vystoupení dechového orchestru ze Švédska dne 27.6.2006 od 16:00 d o 18:30 hod. pro Music Travel Agency Prague, Trojanovská 5, Praha 5.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 15.05.06


Usnesení č. 392/06 k žádosti o pořádání sportovní akce "Kutnohroská laťka"
Rada města s o u h l a s í
se záborem veřejného prostranství v ulici Barborská před vchodem do Jezuitské koleje pro pořádání atletické exhibice "Kutnohorská laťka" dne 17.5.2006 pro pana Zdeňka Lubenského, Praha 5.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 15.05.06


Usnesení č. 393/06 k uzavření dodatku k NS na pozemky v Poličanech
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením dodatku č. 1 k nájemní smouvě uzavřené dne 30.8.2004 (na dobu určitou do 1.7.2024) mezi Městem Kutná Hora, se sídlem Havlíčkovo nám. 552, Kutná Hora a Českým zahrádkářským svazem Kutná Hora, Slavíkova 575, týkající se rozšíření předmětu nájmu o pozemky p.č. 91/15, 92/2, 92/11 a 92/9 v k.ú. Poličany za stávajících podmínek.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 30.04.06


Usnesení č. 394/06 k zápisu DR Technické služeby K.Hora
Rada města b e r e na v ě d o m í
ve funkci Valné hromady společnosti Technické služby Kutná Hora s.r.o.
zápis č. 2/06 z jednání dozorčí rady společnosti Technické služby Kutná Hora spol. s r.o. ze dne 27. března 2006.


Usnesení č. 395/06 k vyvěšení záměru na pronájem pozemku p.č. 58 v k.ú. Kaňk
Rada města s o u h l a s í
s vyvěšením záměru na pronájem pozemku p.č. PK 58 v k.ú. Kaňk
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.05.06


Usnesení č. 396/06 k výpůjčce parku pod Vl. dvorem - MUDr. Plaček
Rada města s o u h l a s í
s výpůjčkou parku pod Vlašským dvorem v Kutné Hoře Klubu rodáků a přátel Kutné Hory - Kutná Hora v Praze, se sídlem Partyzánská 450, Kutná Hora, za účelem pořádání kulturní akce (Ortenova Kutná Hora - XIII. ročník) dne 9. září 2006. Akce bude probíhat od 9:00 hod. do 13:00 hod.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 10.09.06


Usnesení č. 397/06 ke zpracovanému návrh Plánu odpadového hospodářství města
Rada města I. b e r e na v ě d o m í
zpracovaný návrh "Plán odpadového hospodářství města Kutá Hora"

II. s o u h l a s í
s předložením zpracovaného návrhu "Plánu odpadového hospodářství města Kutá Hora" Krajskému úřadu Středočeského kraje k posouzení

Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 30.04.06


Usnesení č. 398/06 k žádostem p. Čálka a pí Barešové
Rada města b e r e na v ě d o m í
a) odpověď na dopis pana Františka Čálka, ze dne 28. 3.
2006, týkající se kontroly rozměrů a úpravy místních komunikací v
blízkosti jeho domu

b) odpověď na žádost paní Zdeňky Barešové, majitelky Papírnictví na
Palackého nám. 510, Kutná Hora, která se týká povolení výjimky vjezdu
zásobovacích vozidel do ul. 28. října (vjezd povolen od 7:00 do 9:00
hod.)
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 30.04.06


Usnesení č. 399/06 k pořádání sportovní akce - exhibice skateabordingu
Rada města s o u h l a s í
se záborem veřejného prostranství v ul. Kollárova od Václavského nám. k čp. 314 pro pořádání exhibice skateboardingu dne 27.5.2006 od 9:00 do 21:00 hod. pro pana Jiřího Vintra, Kutná Hora s tím, že bude vybrána kauce ve výši 5.000,-- Kč.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 20.05.06


Usnesení č. 400/06 k aktuálnímu seznamu závad místních komunikací
Rada města b e r e na v ě d o m í
aktuální seznam závad mísních komunikací v Kutné Hoře, určených k opravám v roce 2006.


Usnesení č. 401/06 k umístění stánku květin a zeleniny - Husova ul.
Rada města n e s o u h l a s í
se záborem veřejného prostranství pro stánek květin, ovoce a zeleniny v Husově ul. před čp. 150 pro Petra Veselého, Kutná Hora.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 30.04.06


Usnesení č. 402/06 k organizačním změnám na MÚ
Rada města s c h v a l u j e
a) změnu názvu Odboru památkové péče MÚ Kutná Hora takto:
s účinností od 1.6.2006 se výše uvedený odbor nazývá Odbor památkové
péče, kultury, školství a tělovýchovy MÚ Kutná Hora

b) změnu názvu Personálního oddělení Kanceláře tajemníka MÚ takto:
s okamžitou účinností se výše uvedené oddělení nazývá Oddělení
personální a krizového řízení Kanceláře tajemníka MÚ Kutná Hora

Zodpovídá : p.Hobl, tajemník MÚ      Termín : 30.05.06


Usnesení č. 403/06 k rozdělení finančních prosředků z Fondu regenerace města
Rada města d o p o r u č u j e
Zasupitelstvu města Kutná Hora
souhlasit s rozdělením finančních prostředků z Fondu regenerace města Kutné Hory na majetek ve vlastnictví fyzických a právnických osob a vlastnictví církví tak, jak je uvedeno v předložené zprávě.
Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 25.04.06


Usnesení č. 404/06 k vyhodnocení poptáv. řízení - oprava fasád Sankturinovského domu
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením smouvy o dílo na akci obnovy "Oprava východní fasády a věže Sankturinovského domu" v Kutné Hoře s firmou Obnova památek s.r.o. Poděbradova 303, Kutná Hora na částku ve výši 1.699.569,60 Kč včetně 19 % DPH.
Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 26.04.06


Usnesení č. 405/06 k poskytnutí mimořádné půjčky z FRB
Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora
souhlasit
a) s poskytnutím půjčky z Fondu rozvoje bydlení mimořádně mimo výběrové
řízení Společenství vlastníků jednotek,Masarykova 580-581,Kutná Hora
ve výši 500 000,- Kč na řešení havarijní situace
b) s výjimkou z vyhlášky č.1/2002 "o vytvoření a použití prostředků
zvláštního účelového účtu na podporu rozvoje bydlení na území města
Kutná Hora" pro Společenství vlastníků jednotek Masarykova 580,581 v
odstavci 3. Možné tituly půjček bodu a) (…02 zřízení plynového nebo
elektrického vytápění…horní hranice půjčky …do 35 000,00 Kč) v
možnosti výše poskytnutí finančních prostředků do 500 000,00 Kč
c) s výjimkou vyhlášky č.1/2002 o zajištění půjčky pouze ručiteli z
důvodu rychlé pomoci občanům

Zodpovídá : L. Opatrná      Termín : 25.04.06


Usnesení č. 406/06 ke zřízení společné informační kanceláře - Okresní hospodářská komora
Rada města s o u h l a s í
se zařazením do rozpočtu pro rok 2006 částku 100.000,-- Kč jako příspěvek pro Okresní hospodářskou komoru, která bude zajišťovat provoz společné informační kanceláře.
Zodpovídá : Ing. Zahradníček      Termín : 30.04.06


Usnesení č. 407/06 k doplnění člena poradního orgánu
Rada města j m e n u j e
pana PhDr. Aleše Pospíšila,Kutná Hora členem poradního orgánu RM pro rozvojové aktivity města.
Zodpovídá : pí Hnátková      Termín : 30.04.06Ivo šalátek, v. r., starosta
Bohumil Dvořák, v. r., místostarosta
MVDr. Václav Vančura, v. r., místostarosta

Home » Městský úřad » Samospráva » Rada » Usnesení RM » 2006 » 19. dubna 2006

Nahoru