17. března 2009

Zastupitelstvo města Kutné Hory přijalo na svém zasedání dne 17.března 2009

Usnesení č. 42/09 k záměru převodu nemocnice
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
se záměrem bezúplatného převodu areálu nemocnice včetně movitých věcí ve vlastnictví Města Kutné Hory, a to na Středočeský kraj.
Zodpovídá : I.Šalátek,starosta      Termín : 30.06.09


Usnesení č. 43/09 k rozpočtovému opatření EO č. 6 - nemocnice
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e
předložený návrh na rozpočtové opatření OE č. 6 – přesun rozpočtových prostředků z rezervy Zastupitelstva na zdravotnictví do rezervy Rady města na zdravotnictví ve výši 10 mil. Kč.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 31.03.09


Usnesení č. 44/09 k obnovení kontokorentního úvěru - ČS, a.s.
Zastupitelstvo města I. s c h v a l u j e
obnovení kontokorentního úvěru u zřízené společnosti Nemocnice Kutná Hora s.r.o., ve výši 10 mil. Kč, poskytnutého Českou spořitelnou a.s., Praha 4

II. s o u h l a s í
s ručením Města za kontokorentní úvěr ve výši 10 mil. Kč poskytnutý Českou spořitelnou, a.s. společnosti Nemocnice Kutná Hora s.r.o., za předpokladu plnění podmínek stanovených § 38, odst. 3, zákona č. 128/2000 Sb., o obcích. Konečná splatnost úvěru je 0 4/2010.

Zrušeno usnesením ZM č. 99/09 ze dne 12.5.2009.
Zodpovídá : Ing.Zahradníček,Ing.Suchánek      Termín : 31.03.09


Usnesení č. 45/09 k hospodaření města K.Hora k 31.12.2008
Zastupitelstvo města b e r e n a v ě d o m í
předloženou zprávu o hospodaření města Kutná Hora k 31.12.2008.


Usnesení č. 46/09 k rozpočtovým opatřením přijatých radou města
Zastupitelstvo města b e r e n a v ě d o m í
rozpočtová opatření přijatá Radou města Kutná Hora dne 20.1.2009 - 24.2.2009.


Usnesení č. 47/09 k rozpočtovému opatření OPKŠ č. 1
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e
předložený návrh na rozpočtové opatření OPKŠ č.1 - přesun rozpočtových prostředků pro Základní školu Kutná Hora, J.Palacha 166 formou investičního příspěvku na úhradu havarijních stavů vnitřní kanalizace, odpadního systému školní jídelny a elektroins talace základní školy z rezervy zastupitelstva města v celkové výši 260.000,- Kč dle důvodové zprávy.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 24.03.09


Usnesení č. 48/09 k rozpočtovému opatření OPKŠ č. 2
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e
předložený návrh na rozpočtové opatření OPKŠ č.2 - přesun rozpočtových prostředků na investiční příspěvek pro TJ Sokol Kaňk na vybudování nejnutnější části kabin na fotbalovém hřišti, úhradu oken a dveří v celkové výši 300.000,- Kč z rezervy zastupit elstva města dle důvodové zprávy.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 24.03.09


Usnesení č. 49/09 k rozpočtovému opatření OPKŠ č. 3
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e
předložený návrh na rozpočtové opatření OPKŠ č. 3 - přesun rozpočtových prostředků na příspěvek na činnost Tělovýchovné jednoty Sparta Kutná Hora, Čáslavská 199 na zajištění provozu plaveckého bazénu v období měsíců červen až prosinec roku 2009 ve výši 3.458.000,- Kč z položky "rezerva rady-sportovní zařízení" (v rozpočtu SRP 2867) dle důvodové zprávy.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 24.03.09


Usnesení č. 50/09 k rozpočtovému opatření EO č. 4
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e
předložený návrh na rozpočtové opatření OE č. 4 – přesun rozpočtových prostředků z Rezervy Zastupitelstva do rezervy odboru sociálních věcí a zdravotnictví ve výši 100.000,- Kč, dle předložené důvodové zprávy.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 20.03.09


Usnesení č. 51/09 ke změně zřizovací listiny - PO ZŠ J.Palacha
Zastupitelstvo města s c h v a l u je
následující změnu zřizovací listiny příspěvkové organizace Základní škola Jana Palacha Kutná Hora, Jana Palacha 166:
Čl. V bod 1 se mění takto:
Čl. V bod 1 se rozšiřuje o pozemky p.č. 795/73 a p.č. 795/74 v k.ú. Sedlec u Kutné Hory

V ostatním zůstává zřizovací listina ze dne 29.10.2002 ve znění dodatků č. 1, 2 a 3 beze změny.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 30.06.09


Usnesení č. 52/09 k prodeji pozemku v k.ú. K. Hora (Roučovi)
Zastupitelstvo města n e s o u h l a s í
s prodejem pozemku p.č. 3857/5 o výměře 60 m2 v k.ú. Kutná Hora paní Mgr. Ivě Roučové, Suchdol a panu PhDr. Vítu Roučovi,Ph.D. Suchdol .
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 30.04.09


Usnesení č. 53/09 k prodeji pozemku v k.ú. Malín (Krausovi)
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
s prodejem části pozemku p.č. 520/5 o výměře cca 65 m2 v k.ú. Malín a studny Josefu a Lence Krausovým, Malín , Kutná Hora za kupní cenu 200 Kč/m2.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 31.12.09


Usnesení č. 54/09 k prodeji pozemku v k.ú. Malín (Černuškovi)
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
s prodejem části pozemků p.č. 520/1 a 520/5 o výměře cca 345 m2 v k.ú. Malín Jiřímu a Jaroslavě Černuškovým, Malín , Kutná Hora za kupní cenu 200,- Kč/m2.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 31.12.09


Usnesení č. 55/09 k zakoupení pozemku v K.Hoře od PF ČR
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
se zakoupením pozemku p.č. 3087/1 o výměře 7.783 m2 v k.ú. Kutná Hora od Pozemkového fondu ČR za kupní cenu dle znaleckého posudku.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 31.12.09


Usnesení č. 56/09 k prodeji pozemků v K.Hoře (Růžičkovi)
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
s prodejem pozemku p.č. 4004/48 o výměře 82 m2 a části pozemku p.č. 4004/1 o výměře cca 2.000 m2 v k.ú. Kutná Hora manželům Jiřímu a Marii Růžičkovým, Kutná Hora za kupní cenu 350,- Kč/m2.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 31.12.09


Usnesení č. 57/09 k prodeji části pozemku v K.Hoře (p. Němeček)
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
s prodejem části pozemku p.č. 3688/1 o výměře cca 450 m2 v k.ú. Kutná Hora panu Mgr. Jiřímu Němečkovi, Kutná Hora za kupní cenu 400,- Kč/m2.

Zrušeno usnesením ZM č. 263/09 ze dne 15.12.2009.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 31.12.09


Usnesení č. 58/09 k převodu stavby parkoviště v K.Hoře - omezující podmínky
Zastupitelstvo města I. r u š í
své usnesení č. 44/07 ze dne 13.3. 2007.

II. s o u h l a s í
s novým zněním omezujících podmínek uvedeným v čl. III. smlouvy o bezúplatném převodu stavby parkoviště na pozemku p.č. 2149/12 v k.ú. Kutná Hora z vlastnictví České republiky - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových v tomto znění:

Čl.III.

1. Nabyvatel se zavazuje o nemovitosti uvedené v článku I. této smlouvy řádně pečovat, užívat jej pouze k účelu, ke kterému sloužil ke dni jeho převodu t.j. k účelu uvedenému v čl. II. odst. 2 této smlouvy, nevyužívat jej ke komerčním účelům, nepřenechat jej ke komerčním účelům třetím osobám, to vše po dobu nejméně 10 let ode dne nabytí vlastnického práva.
2. Nabyvatel se dále zavazuje majetek uvedený v čl. I. této smlouvy nejméně po dobu 10 let ode dne nabytí vlastnického práva nezcizit ve prospěch třetí osoby.
3. Za porušení kteréhokoliv ze závazků uvedených v odstavci 1 tohoto článku je nabyvatel povinen převést do státního rozpočtu prostřednictvím převodce částku 50.000,- Kč. Smluvní strany se výslovně dohodly, že zaplacením sankce závazky uvedené v odst. 1 nezanikají a převodce je oprávněn uplatnit sankci opakovaně při každém porušení závazků, i kumulativně při porušení několika závazků najednou.
4. Za porušení závazku uvedeného v odst. 2 toho článku nezcizit předmětný majetek po stanovenou dobu, je nabyvatel povinen převést do státního rozpočtu prostřednictvím převodce cenu, kterou měl předmětný majetek dle cenového předpisu platného ke dni uzav ření této smlouvy. Ode dne úhrady této ceny do státního rozpočtu může nabyvatel s předmětným majetkem nakládat dle svého uvážení. Zaplacením této sankce není dotčeno právo převodce požadovat i úhradu sankce sjednané dle odst. 3 tohoto článku, dojde-li k souběhu porušení závazků dle odst. 1 a odst. 2 tohoto článku.
5. Úhradu sankcí provede nabyvatel ve lhůtě do 15 dnů poté, kdy bude k zaplacení převodcem písemně vyzván.
6. Bude-li zjištění sankcí spojeno s účelně vynaloženými náklady převodce, zejm. s náklady na vypracování znaleckého posudku, zavazuje se nabyvatel uhradit i tyto náklady.
7. Převodce je oprávněn kdykoliv během lhůty stanovené v odst. 1 a 2 tohoto článku kontrolovat, zda jsou všechny omezující podmínky ze strany nabyvatele plněny a nabyvatel je povinen k tomu převodci poskytnout odpovídající součinnost.
8. Nabyvatel je povinen vždy k 31.12. příslušného roku během celé lhůty stanovené v odst. 1 tohoto článku předat převodci písemnou zprávu o zachování účelu a využití předávaného majetku, ke kterým majetek sloužil ke dni převodu vlastnictví. Za nesplnění této povinnosti je nabyvatel povinen na základě výzvy převodce převést do státního rozpočtu prostřednictvím převodce částku 1.000,- Kč ve lhůtě dle odst. 5 tohoto článku.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 31.12.09


Usnesení č. 59/09 k uzavření dodatku ke sml. č. 36/2006 (U.T.C. PROPERTIES)
Zastupitelstvo města n e s o u h l a s í
s uzavřením dodatku ke smlouvě č. 36/2006, kterým se mění v čl. V. odst. c) první věta takto: do 30.4. 2009 požádat o vydání stavebního povolení pro stavbu technické infrastruktury na pozemcích, které jsou předmětem této smlouvy. Ostatní ustanovení kupní smlouvy zůstávají nezměněny.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 30.04.09


Usnesení č. 60/09 k prominutí části nájemného (TJ Stadion K.Hora)
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
s prominutím části nájemného za rok 2008 pro TJ STADION KUTNÁ HORA, se sídlem Tyršovy sady 194, Kutná Hora ve výši 51.892,00 Kč.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.03.09


Usnesení č. 61/09 k prodeji objektu čp. 31, Vojtěšská
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
s prodejem bytových jednotek v domě čp. 31 ul. Vojtěšská, včetně společných částí domu a podílů na pozemcích p.č. 683 a části p.č. 684/2 v k.ú. Kutná Hora dle pravidel 2. vlny privatizace ze dne 26.10.2004.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.08.10


Usnesení č. 62/09 k odprodeji b.j. v čp. 632-638 ul. Benešova
Zastupitelstvo města n e s o u h l a s í
s odprodejem bytových jednotek v čp. 632-638 v ul. Benešova v Kutné Hoře v rámci 2. vlny privatizace.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.03.09


Usnesení č. 63/09 k prominutí poplatku z prodlení (Dorotovičovi)
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
s prominutím části poplatku z prodlení pro manžele Dorotovičovy, Kutná Hora ve výši 50 % z částky 233.597,00 Kč.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 30.04.09


Usnesení č. 64/09 k vyhodnocení VŘ č.SN 23/08 - prodej nebyt.jednotky Mazákova 168
Zastupitelstvo města I. n e s o u h l a s í
s uzavřením kupní smlouvy na základě vyhodnocení VŘ č. 23/08 na prodej nebytové jednotky č. 101 v domě čp. 168, ul. Mazákova v Kutné Hoře včetně podílu na společných částech domu a pozemků parc.č. 785/88 a 785/89 v k.ú Sedlec u Kutné Hory dle „Prohlášení vlastníka “ ze dne 6.3.2008, s panem Milanem Chovanem, Kutná Hora. Kupní smlouva bude uzavřena s nabyvatelem ve VŘ za nabízenou kupní cenu 171.117,- Kč.

II. s o u h l a s í
a) s vrácením poplatku za účast ve VŘ panu Milanu Chovancovi.

b) se záměrem prodeje tohoto nebytového prostoru Společenství vlastníků jednotek Mazákova 168-169.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.03.09


Usnesení č. 65/09 ke zpracování PD pro rekonstrukce míst. komunikací v K.Hoře
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
se zpracováním projektových dokumentací pro komplexní rekonstrukce vybraných místních komunikací včetně sítě veřejného osvětlení v Kutné Hoře dle přiloženého seznamu a stanoveným pořadí provádění těchto rekonstrukcí.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.08.10


Usnesení č. 66/09 k pojmenování dosud bezejmenných ulic v Malíně
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
s pojmenováním dosud bezejmenné ulice v Malíně (poz.č. 539 v k.ú. Malín) názvem "K Mokřinám" a se změnou názvu ulice "Za Brodkem" v Malíně za nový název "Za Brodcem".
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 15.04.09


Usnesení č. 67/09 k rozpočtovému opatření OSM č. 15/09
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
s předloženým návrhem OSM č. 15/09, kterým se navyšuje výdajová položka záchytná stanice pro psy ve výši 676.000,-- Kč, a to na úkor položky rezerva ZM viz důvodová zpráva.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 20.03.09


Usnesení č. 68/09 ke schválení dodatku zřizovací listiny PO ZŠ Žižkov a TGM
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e

I. dodatek č.8 zřizovací listiny Základní školy Kutná Hora, Kremnická 98
v tomto znění:
článek VII zřizovací listiny (Okruhy doplňkové činnosti) se rozšiřuje o doplňkovou činnost: yystavování stejnopisu a opisu vysvědčení za úhradu v souladu se zákonem č.561/2004 Sb., §28, odst.8

V ostatním zůstává zřizovací listina příspěvkové organizace Základní škola Kutná Hora, Kremnická 98 ze dne 17.7.2001 ve znění dodatků č. 1,2,3,4,5,6 a 7 beze změny.

II. dodatek č.8 zřizovací listiny Základní školy TGM Kutná Hora, Jiráskovy sady 387 v tomto znění:
článek VII zřizovací listiny (Okruhy doplňkové činnosti) se rozšiřuje o doplňkovou činnost: yystavování stejnopisu a opisu vysvědčení za úhradu v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., §28, odst.8

V ostatním zůstává zřizovací listina příspěvkové organizace Základní škola TGM Kutná Hora, Jiráskovy sady 387 ze dne 29.10.2002 ve znění dodatků č. 1,2,3,4,5,6 a 7 beze změny.
Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 31.03.09


Usnesení č. 69/09 k realizaci Krajského programu prevnece kriminality v kraji
Zastupitelstvo města I. b e r e n a v ě do m í
účast Města Kutná Hora na ,,Krajském programu prevence kriminality pro rok 2009"

II. s o u h l a s í
se spoluúčastí obce na realizaci navržených projektů ve výši min. 20 % celkových a skutečných nákladů na jednotlivý dílčí projekt a použitím finanční rezervy z rozpočtu městské policie (rozpočtová položka MP 5311; 6122 - prevence kriminality) na realizac i navržených projektů a s navrženými projekty ,,Pejsek", a ,,Rozšíření kamerového systému Města Kutná Hora".
Zodpovídá : I.Šalátek,starosta      Termín : 31.12.09


Usnesení č. 70/09 ke změnám usnesení ZM
Zastupitelstvo města I. r u š í
výbor pro investiční aktivity a rozvoj města Kutná Hora s okamžitou platností.

II. o d v o l á v á
pana Ing. Tomáše Benadu z funkce člena rady dobrovolného svazku obcí "Mikroregion KUTNOHORSKO".

III. j m e n u j e
pana Václava Zimmermanna do funkce člena rady dobrovolného svazku obcí "Mikroregion KUTNOHORSKO".

IV. u r č u j e
s platností od 18.3.2009 nového zástupce ke spolupráci na pořízení změny č. 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 15, 16, 19, 20, 21 a 22 územního plánu města Kutné Hory. Novým zástupcem je v souladu s § 6, odst. 5, písm.f) zákona č. 183/2006 Sb. určen pan Václav Z immermann, místostarosta města Kutná Hora.
Zodpovídá : Ing. Kapička, pí Hnátková      Termín : 31.03.09


Usnesení č. 71/09 k nařízení vlády o odměnách za výkon funkce členů ZM
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e
předložený návrh odměn za výkon funkce neuvolněným členům Zastupitelstva města Kutná Hora v souladu s nařízením vlády č. 20/2009 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 37/2003 Sb., ve znění pozdějších předpisů, s účinností od 1.4.2009.
Zodpovídá : E. Hnátková      Termín : 31.03.09


Usnesení č. 72/09 k podmínkám k rozhodnutí poskytnutí dotace Czech POINT
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e
podmínky rozhodnutí o poskytnutí dotace pro projekt "E-Government v obcích - Czech POINT" v rámci výzvy 02.
Zodpovídá : E. Hnátková      Termín : 19.03.09


Usnesení č. 73/09 ke schválení smluv s obcemi správního obvodu
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e
smlouvy, které budou uzavírány mezi obcemi správního obvodu města Kutné Hory a městem Kutná Hora v souladu s ustanovením zákona č. 128/2000 Sb. (zákon o obcích). Podle těchto smluv budou poskytovány služby eGon centra.
Zodpovídá : E. Hnátková      Termín : 30.04.09


Usnesení č. 74/09 k návrhu proplacení dovolené za rok 2008
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e
proplacení 12 dnů dovolené panu Ing. Tomášovi Bendovi, které nevyčerpal při výkonu své funkce místostarosty v roce 2008.
Zodpovídá : E. Hnátková      Termín : 31.03.09


Usnesení č. 75/09 ke zrušení usnesení ZM
Zastupitelstvo města r u š í
svá usnesení č. 118/00 ze dne 18.7.2000, č.138/05 ze dne 24.5.2005, č. 103/06 ze dne 30.5.2006 a č. 264/07 ze dne 23.10.2007.
Zodpovídá : E. Hnátková      Termín : 31.03.09


Usnesení č. 76/09 ke sml. o bezúplatném převodu čp. 178 Radnická
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e
předloženou smlouvu o bezúplatném převodu nemovitosti čp. 178, Radnická ul., Kutná Hora s p.č. 1094, 1095/2 a 4643 o celkové výměře 3.544 m2 v k. ú. Kutná Hora a zřízení věcného břemene k těmto nemovitostem uzavřenou mezi ČR - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Rabínovo nábř. 390/42, Praha 2; Městem Kutná Hora se sídlem Havlíčkovo nám. 552, Kutná Hora; ČR - Krajské státní zastupitelství v Praze se sídlem Husova 11, Praha 1; ČR - Úřad práce v Kutné Hoře se sídlem Benešova 70, Kut ná Hora a ČR - Český statistický úřad se sídlem, Na Padesátém 3268/81, Praha 10. Bezúplatný převod nemovitostí byl schválen Usnesením vlády České republiky č. 84 ze dne 19. ledna 2009.
Zodpovídá : p.Hobl, tajemník MÚ      Termín : 31.03.09


Usnesení č. 77/09 k úhradě ztráty z provozování MAD na lince MHD č. 245002
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e
trojstrannou smlouvu na úhradu prokazatelné ztráty vzniklé provozováním dvou párů spojů na lince MHD č. 245002.
Zodpovídá : Ing. J. Ďoubal      Termín : 31.12.09


Usnesení č. 78/09 k poskytnutí bezúročné půjčky spol. Průvodcovská služba
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e
a) poskytnutí bezúročné půjčky společnosti Průvodcovská služba Kutná Hora s.r.o. určené na zajištění finančního krytí projektu Řízení nabídky cestovního ruchu v turistické destinaci Kutná Hora a okolí, registrační číslo projektu CZ.1.15/2.3.00/18.00372, ve výši 1 994 tisíc korun, odpovídající 92,5% celkových způsobilých výdajů na projekt.

b) vyčlenění částky na zvláštní podúčet společnosti Průvodcovská služba Kutná Hora s.r.o. vedený u pobočky České spořitelny, a.s., v Kutné Hoře - číslo účtu 182-441953309/0800.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 31.03.09


Usnesení č. 79/09 k poskytnutí bezúročné půjčky spol. Průvodcovská služba
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e
a) poskytnutí bezúročné půjčky společnosti Průvodcovská služba Kutná Hora s.r.o. určené na zajištění finančního krytí projektu Propagace cestovního ruchu v turistické destinaci Kutná Hora a okolí, registrační číslo projektu CZ.1.15/2.3.00/18.00374, ve vý ši 4 208 tisíc korun, odpovídající 92,5% celkových způsobilých výdajů na projekt.

b) vyčlenění částky na zvláštní podúčet společnosti Průvodcovská služba Kutná Hora s.r.o. vedený u pobočky České spořitelny, a.s., v Kutné Hoře - číslo účtu 20183-441953309/0800.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 31.03.09


Usnesení č. 80/09 k rozpočtovému opatření EO č. 5
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e
předložený návrh na rozpočtové opatření EO č. 5 - přesun rozpočtových prostředků z rezervy zastupitelstva na poskytnutí části úvěru na projekty Průvodcovské služby Kutná Hora, s.r.o. ve výši 4 mil. Kč.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 31.03.09


Usnesení č. 81/09 k rozdělení finančních prostředků z FRB
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e
poskytnutí půjček z Fondu rozvoje bydlení žadatelům dle předloženého seznamu.
Zodpovídá : Ing. V. Kapička      Termín : 30.06.09


Usnesení č. 82/09 k rozdělení prostředků v rámci Programu regenerace MPR a MPZ
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
s předloženým návrhem na rozdělení finančních prostředků v rámci Programu regenerace MPR a MPZ Ministerstva kultury pro rok 2009 tak, jak je uvedeno v důvodové zprávě.
Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 15.05.09


Usnesení č. 83/09 k rozdělení prostředků Fondu regenerace města
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
s rozdělením finančních prostředků Fondu regenerace města Kutné Hory pro rok 2009 na majetek ve vlastnictví fyzických a právnických osob a ve vlastnictví církví tak, jak je uvedeno v důvodové zprávě.
Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 31.12.09


Usnesení č. 84/09 k vydání změny č. 16 ÚPM
Zastupitelstvo města v y d á v á
ve smyslu ustanovení § 6 odst. (5) písm. c) stavebního zákona č. 183/2006 Sb., za použití ustanovení § 43 odst (4) stavebního zákona, v souladu s ust. §§ 171 až 174 zákona č. 500/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, ustanovení § 13 a přílohy č. 7 vyhl ášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, formou opatření obecné povahy změnu č. 16 Územního plánu města Kutné Hory.
Zodpovídá : Ing. V. Kapička      Termín : 30.04.09


Usnesení č. 85/09 ke zpracování návrhu č. 22 ÚPM
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e
na základě ustanovení § 47 odst. (5) zákona č. 183/2006 Sb. zadání pro zpracování návrhu změny č. 22 Územního plánu města Kutné Hory v místní části "Neškaredice" na pozemku parc. č. 107 (parcela katastru nemovitostí) v katastrálním území Neškaredice.
Zodpovídá : Ing. V. Kapička      Termín : 10.04.09


Usnesení č. 86/09 k pořízení změny č. 24 ÚPM
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
s pořízením změny ÚPM v území vymezeném částí pozemku parc. č. 1239/1 (parcela katastru nemovitostí) v katastrálním území Kutná Hora (§ 6, odst. (5) a § 46, odst. (3) zákona č. 183/2006 Sb. v současně platném znění).
Zodpovídá : Ing. V. Kapička      Termín : 30.06.09


Usnesení č. 87/09 k pořízení změny ÚPM
Zastupitelstvo města n e s o u h l a s í
s pořízením změny ÚPM v území vymezeném pozemkem parc. č. 3346/1 (parcela katastru nemovitostí) v katastrálním území Kutná Hora (§ 6, odst. (5) a § 46, odst. (3) zákona č. 183/2006 Sb. v současně platném znění).
Zodpovídá : Ing. V. Kapička      Termín : 10.04.09


Usnesení č. 88/09 ke změnám ve Finančním výboru ZM
Zastupitelstvo města I. o d v o l á v á
a) pana Václava Zimmermanna z Finančních výboru ZM Kutná Hora na jeho vlastní žádost
b) paní Ivetu Maturovou a pana Ing. Jaromíra Horáka z funkce člena Finančního výboru Zastupitelstva města Kutná Hora z důvodu neúčasti na jednáních.

II. j m e n u j e
a) paní Ing. Venuši Železnou předsedkyní Finančního výboru ZM Kutná Hora
b) paní MUDr. Magdalénu Havlovicovou členkou Finančního výboru ZM Kutná Hora.
Zodpovídá : E. Hnátková      Termín : 31.03.09


Usnesení č. 89/09 ke kontrolní zprávě č. 2/09 Kontrolního výboru ZM
Zastupitelstvo města b e r e n a v ě d o m í
předloženou zprávu č. 2/09 o prověření postupu při nesvolání mimořádného jednání ZM.

Zrušeno usnesením č. 171/09 ze dne 23.6.2009.


Usnesení č. 90/09 k akčnímu plánu na rok 2009 Komunitního plánu K. Hory
Zastupitelstvo města b e r e n a v ě d o m í
Akční plán na rok 2009 - Realizace cílů a opatření 1. Komunitního plánu Kutné Hory.


Usnesení č. 91/09 k zápisu Výboru regenerace památek města ZM
Zastupitelstvo města b e r e n a v ě d o m í
zápis z jednání Výboru regenerace památek města Kutné Hory ZM ze dne 10.2.2009 a 3.3.2009.


Usnesení č. 92/09 k závěrečné zprávě programu regenerace MPR a MPZ
Zastupitelstvo města b e r e n a v ě d o m í
závěrečnou zprávu Programu regenerace MPR a MPZ za rok 2008.


Usnesení č. 93/09 k zápisu Výboru pro zdravotnictví ZM
Zastupitelstvo města I. b e r e n a v ě d o m í
zápis výboru pro zdravotnictví ZM ze dne 9.3.2009

II. j m e n u j e
pana Ivo Šalátka členem Výboru pro zdravotnictví Zastupitelstva města Kutná Hora.
Zodpovídá : E. Hnátková      Termín : 31.03.09


Usnesení č. 94/09 k zápisu pracovní skupiny pro nemocnici
Zastupitelstvo města I. b e r e n a v ě d o m í
zápis pracovní skupiny pro Nemocnici Kutná Hora ze dne 10.2.2009.

II. r u š í
pracovní skupinu pro Nemocnici Kutná Hora a tím i usnesení RM č. 227/08 ze dne 26.2.2008 a usnesení RM č. 232/08 ze dne 25.3.2008.
Zodpovídá : E. Hnátková      Termín : 31.03.09Ivo Šalátek, v.r., starosta města
MVDr. Václav Vančura, v.r., 1. místostarosta
Václav Zimmermann, v.r., 2. místostarosta

Home » Městský úřad » Samospráva » Zastupitelstvo » Usnesení ZM » 2009 » 17. března 2009

Nahoru