15. září 2009

Zastupitelstvo města Kutné Hory přijalo na svém zasedání dne 15.září 2009

Usnesení č. 173/09 k doporučení navrhovaná finančním výborem ZM
Zastupitelstvo města I. b e r e n a v ě d o m í
Zápis z jednání finančního výboru ze dne 10. 9. 2009

II. s c h v a l u j e
navržený postup finančního výboru při projednávání materiálů do Zastupitelstva ze strany finančního výboru uvedený v důvodové zprávě

III. s i v y h r a z u j e
právo být informováno o všech úkonech spojených s převodem kutnohorské nemocnice na Středočeský kraj před jejich podpisem.


Zodpovídá : I.Šalátek,starosta      Termín : 20.10.09


Usnesení č. 174/09 k privatizaci bytů v čp. 555, ul. Uhelná
Zastupitelstvo města I. n e s o u h l a s í
s privatizací bytových jednotek v čp. 555 ul. Uhelná, včetně společných částí domu a podílů na pozemku p.č. 2779 v k.ú. Kutná Hora dle pravidel 2. vlny privatizace ze dne 26.10.2004.

II. t r v á na usnesení zastupitelstva města č. 242/08, bod II. ze dne 21.10.2008, týkajícího se záměru řešit objekt čp. 555, ul. Uhelná, Kutná Hora.

III. s c h v a l u j e zkrácení termínu plnění usnesení č. 242/08 ze dne 21.10.2008 na 31.12.2009.


Zodpovídá : Ing. Suchánek, Ing. Janál      Termín : 31.12.09


Usnesení č. 175/09 k rozpočtovým opatřením přijatých radou města
Zastupitelstvo města b e r e n a v ě d o m í
rozpočtová opatření přijatá Radou města dne 9. 6. - 1. 9.2009.


Usnesení č. 176/09 k hospodaření města K. Hora k 30.6.2009
Zastupitelstvo města b e r e n a v ě d o m í
předloženou zprávu o hospodaření města k 30.6.2009.


Usnesení č. 177/09 k rozpočtovému opatření OPKŠ č. 26
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e
předložený návrh na rozpočtové opatření OPKŠ č.26 - přesun rozpočtových prostředků na investiční příspěvek pro TJ Sparta Kutná Hora, oddíl kuželek na částečné zajištění rekonstrukce hracího prostoru (rozběžiště) na kuželně v celkové výši 100.000,- Kč z rezervy zastupitelstva města dle důvodové zprávyZodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 30.09.09


Usnesení č. 178/09 k rozpočtovému opatření OPKŠ č. 31 - 32
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e
a) předložený návrh na rozpočtové opatření OPKŠ č. 31 - na základě smlouvy 28/SSM/PR o poskytování reklamních a propagačních služeb ze dne 23.3.2009 s firmou DRINKS UNION a.s. navýšení rozpočtu o částku 59.500,- Kč včetně DPH dle důvodové zprávy č. 1

b) předložený návrh na rozpočtové opatření OPKŠ č. 32 - na základě darovací smlouvy ze dne 1.7.2009 finanční dar na zhotovení železných mříží do kapličky při čp. 103 Česká ulice a restaurování sochy sv. Barbory (vytvoření podstavce pro její přemístění na Komenského náměstí) s Dr. J. M. Maříkem navýšení rozpočtu o částku 100.000,- Kč dle důvodové zprávy č. 2.


Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 18.09.09


Usnesení č. 179/09 k rozpočtovému opatření OPKŠ č. 39
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e
předložený návrh na rozpočtové opatření OPKŠ č.39 - přesun rozpočtových prostředků na finanční příspěvek pro Bice club Kutná Hora pro uspořádání finále Českého poháru horských kol cross country v celkové výši 100.000,- Kč z rezervy zastupitelstva města dle důvodové zprávy.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 30.09.09


Usnesení č. 180/09 k úvěru na krytí potřeb rekonstrukce Kina Svět v K.Hoře
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
s přijetím bankovního úvěru v limitní výši 5.200.000,- Kč určeného na financování rekonstrukce Kina Svět v Kutné Hoře. Úvěr splatný do listopadu 2012 bude poskytnut ČSOB, a.s.
Zodpovídá : V.Zimmermann,místostarosta      Termín : 31.10.09


Usnesení č. 181/09 k rozpočtovému opatření EO č. 24 - 25
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e
1) předložený návrh na rozpočtové opatření EO č. 24 - přesun rozpočtových prostředků z položky rezerva rozpočtu Zastupitelstva na položku splátky bankovního úvěru určeného na financování provozních potřeb společnosti Nemocnice Kutná Hora s.r.o. a úroků v e výši 7.117.000,-- Kč dle důvodové zprávy č. 1.

2) předložený návrh na rozpočtové opatření EO č. 25 - zapojení úvěru ve výši 5.200.000,-- Kč na rekonstrukci kina do rozpočtu dle důvodové zprávy č. 2.

Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 21.09.09


Usnesení č. 182/09 k navýšení rozpočtu Městské knihovny
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
s navýšením rozpočtu Městské knihovny v Kutné Hoře pro rok 2009 o částku 250.000,- Kč z rezervy zastupitelstva města.

Zodpovídá: Mgr.Jarkulišová, Mgr. Seifert
Zodpovídá : Ing. Zahradníček      Termín : 30.09.09


Usnesení č. 183/09 k odkupu technologie pivovaru
Zastupitelstvo města I. s o u h l a s í
s odkoupením technologie pivovaru v rozsahu a ceně za kterou byla prodána společností KH Tebis s.r.o. společnosti Drinks Union a.s.

II. s i v y h r a z u j e
Odsouhlasení smlouvy se společností Heineken o odkupu technologie pivovaru.
Zodpovídá : Ing. Zahradníček, I.Šalátek      Termín : 30.06.10


Usnesení č. 184/09 ke světelné signalizace - přechod "U Krupičků"
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e
uvolnění finančních prostředků z rezervy města ve výši 1.033.891,48 Kč na instalaci světelné signalizace na přechodu pro chodce v lokalitě "U Krupičků".
Zodpovídá : Ing. Janál, Ing. Zahradníček      Termín : 30.11.09


Usnesení č. 185/09 ke slavnostnímu osvětlení
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e

V rámci probíhající zádlažby města uvolnit prostředky ve výši 581.014,- Kč na slavnostní osvětlení města z rozpočtové rezervy zastupitelstva města.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 21.09.09


Usnesení č. 186/09 k navýšení příspěvku z Fondu regenerace města K.Hory
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
s předloženým návrhem na navýšení příspěvku z Fondu regenerace města Kutné Hory na rok 2009 na opravu vnějšího pláště domu čp. 27 ulice Pod sv. Barborou v Kutné Hoře o částku 45.000,- Kč, celková částka příspěvku po navýšení bude činit 105.000,- Kč dle d ůvodové zprávy.
Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 15.10.09


Usnesení č. 187/09 k přemístění sochy sv. Barbory na Komenského nám.
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
s přemístěním sochy sv. Barbory, rejstříkové číslo 16202/2-1057, z pozemku parc. č. 3981/1 k.ú. Kutná Hora na pozemek parc. č. 3763 k.ú. Kutná Hora, před domy čp. 71 a 72 Komenského náměstí v Kutné Hoře.
Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 31.12.09


Usnesení č. 188/09 ke změnám zřizovacích listin PO zřizovaných městem K.Hora
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e
následující změny zřizovacích listin příspěvkových organizací zřizovaných městem
1. Název čl. V zřizovacích listin se mění takto:
Vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává k hospodaření( dále jen svěřený majetek)

2. Čl. VI zřizovacích listin se mění takto:
Vymezení práv při nakládání se svěřeným majetkem
Organizace je oprávněna a povinna užívat svěřený majetek tak, aby mohla plnit hlavní účel, k němuž byla zřízena

Organizace je:
- oprávněna a povinna hospodařit se svěřeným majetkem s péčí řádného hospodáře, vždy dbát na jeho efektivní a ekonomicky účelné využití
- povinna chránit, rozvíjet a zvelebovat svěřený majetek
- oprávněna provádět běžné hospodaření se svěřeným majetkem s výjimkou případů, kdy je k nakládání s tímto majetkem nutný předchozí písemný souhlas zřizovatele
Organizace nabývá majetek pro svého zřizovatele
Předchozí písemný souhlas zřizovatele se vyžaduje v těchto případech:
a) nabytí a převod nemovitých věcí
b) zastavení nemovitých a movitých věcí, jejich zatížení věcným břemenem
c) úplatný převod movitých věcí, jejichž hodnota převyšuje 30.000,-Kč
d) vzdání se práva a prominutí pohledávky přesahující 50.000,-Kč celkového objemu ročně
e) dohoda o splátkách s lhůtou delší než 12 měsíců
f) bezúplatné postoupení pohledávek
g) uzavření smlouvy o úvěru, půjčce nebo dotaci
h) ke všem stavebním úpravám svěřeného nemovitého majetku

Do svého vlastnictví může příspěvková organizace nabýt pouze majetek potřebný k výkonu činnosti, pro kterou byla zřízena, a to
a) bezúplatným převodem od svého zřizovatele
b) darem s předchozím písemným souhlasem zřizovatele s tím, že zřizovatel uděluje souhlas s přijímáním movitých darů ve smyslu ustanovení § 27 odst.5písm.b) zákona č. 250/2000 Sb. v platném znění
c) děděním s předchozím písemným souhlasem zřizovatele
d) jiným způsobem na základě rozhodnutí zřizovatele

Zodpovídá : Ing. R.Kožený, Ph.D.      Termín : 15.09.09


Usnesení č. 189/09 k prodeji pozemků v k.ú.Sedlec (Silnice Čáslav)
Zastupitelstvo města I. n e s o u h l a s í
s prodejem pozemku dle PK p.č. 388 a částí pozemků dle PK p.č. 390/1 a 382/1 o celkové výměře cca 10.000 m2 v k.ú. Sedlec u Kutné Hory společnosti Silnice Čáslav - Development, s.r.o., se sídlem Zbraslavice 331, 285 21.

II. u k l á d á
Odboru investic MÚ Kutná Hora
připravit projektovou dokumentaci pro územní řízení na pozemky dle PK p.č. 388 a části pozemků dle PK p.č. 390/1 a 382/1 o celkové výměře cca 10.000 m2 pro zástavbu rodinnými domky.


Zodpovídá : Ing. Zahradníček, Ing. Janál      Termín : 31.12.09


Usnesení č. 190/09 k prodeji pozemku v k.ú. Kaňk (Pazourovi)
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
s prodejem pozemku p.č. 678/7 - ostatní plocha o výměře 120 m2 v k.ú. Kaňk Janě a Bohuslavu Pazourovým, Kaňk za kupní cenu ve výši 6.500,- Kč.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 31.12.09


Usnesení č. 191/09 k prodeji části pozemku v k.ú Sedlec (p.Mikšovský)
Zastupitelstvo města n e s o u h l a s í
s prodejem části pozemku p.č. 627/1 - ostatní plocha o výměře cca 30 m2 v k.ú. Sedlec u Kutné Hory panu Martinu Mikšovskému, Praha 9.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 30.09.09


Usnesení č. 192/09 ke zrušení usnesení ZM č. 242/02
Zastupitelstvo města r u š í
své usnesení č. 242/02 ke koupi pozemků od MO ČR ze dne 29.10. 2002.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 31.10.09


Usnesení č. 193/09 k zakoupení pozemku v K.Hoře od PF ČR
Zastupitelstvo města n e s o u h l a s í
se zakoupením pozemku dle PK p.č. 194/11 o výměře 5.118 m2 v k.ú. Kutná Hora od Pozemkového fondu ČR za kupní cenu dle znaleckého posudku.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 31.10.09


Usnesení č. 194/09 k bezúplatnému převodu pozemku od PF ČR
Zastupitelstvo města n e s o u h l a s í
s bezúplatným převodem pozemku p.č. 17/2 o výměře 250 m2 v k.ú. Sedlec u Kutné Hory od Pozemkového fondu ČR.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 31.10.09


Usnesení č. 195/09 k prodeji čp. 56 Národního odboje (Equus Niger a.s.)
Zastupitelstvo města n e s o u h l a s í
s prodejem objektu čp. 56 Národního odboje v Kutné Hoře společnosti Equus Niger a.s., se sídlem Kollárova 314/6, Kutná Hora.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 31.10.09


Usnesení č. 196/09 k prodeji domu čp. 73 Masarykova ul. (p. Mana)
Zastupitelstvo města n e s o u h l a s í
s prodejem domu čp. 73 v Masarykově ul. v Kutné Hoře panu Liboru Manovi, Kutná Hora.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 31.10.09


Usnesení č. 197/09 ke směně pozemků v K.Hoře - Triant, s.r.o.
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
se směnou části pozemku p.č. dle PK 2598 o výměře 382 m2 v kat.území Kutná Hora v majetku Města Kutná Hora za pozemek p.č. dle PK 1835 o výměře 626 m2 v kat. území Kutná Hora v podílovém spoluvlastnictví společnosti Triant s.r.o., se sídlem Potoční 188, Kutná Hora a pana Ing. Jana Vančury, Kutná Hora - Žižkov.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 31.12.10


Usnesení č. 198/09 k plnění usnesení
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
s prodloužením předložených termínů na splnění usnesení ZM dle důvodové zprávy.
Zodpovídá : E. Hnátková      Termín : 31.10.09


Usnesení č. 199/09 k prodeji b.j. č. 4 čp. 328 Fučíkova ul.
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
s prodejem bytové jednotky č.4 v domě čp. 328, ul. Fučíkova v Kutné Hoře včetně podílu na společných částech domu a pozemků parc.č. 610 a 611 v k.ú Kutná Hora dle "Prohlášení vlastníka " ze dne 23.5.1998 panu Filipu Brožkovi, Kutná Hora za kupní cenu ve výši 633.539,- Kč stanovenou dle výpočtu, který byl schválen usnesením ZM č.161/07 ze dne 28.6.2007.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.03.10


Usnesení č. 200/09 k uzavření dohody o splácení dluhu (N.Rakašová)
Zastupitelstvo města n e s o u h l a s í
s uzavřením předložené dohody o splácení dluhu na částku ve výši 55.821,00 Kč pro paní Naděždu Rakašovou, Kutná Hora.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 30.09.09


Usnesení č. 201/09 k uzavření dohody o splácení dluhu (M. a J. Červeňákovi)
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
s uzavřením předložené dohody o splácení dluhu na částku ve výši 62.744,00 Kč pro manžele Márii a Jozefa Červeňákovy, Kutná Hora.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 30.09.09


Usnesení č. 202/09 k uzavření dohody o splácení dluhu (man. Krbílkovi)
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
s uzavřením předložené dohody o splácení dluhu na částku ve výši 58.578,00 Kč pro manžele Tomáše a Petru Krbílkovy, Kutná Hora.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 30.09.09


Usnesení č. 203/09 k uzavření dohody o splácení dluhu (P.Nehasil)
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
s uzavřením předložené dohody o splácení dluhu na částku ve výši 30.130,00 Kč pro pana Pavla Nehasila, Kutná Hora.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 30.09.09


Usnesení č. 204/09 k prominutí placení ročního nájemného (Sparta ČKD)
Zastupitelstvo města n e s o u h l a s í
s prominutím placení ročního nájemného za rok 2009 a 2010 u smlouvy o nájmu nemovitostí v Kutné Hoře uzavřené mezi Městem Kutná Hora, se sídlem Havlíčkovo nám. 552, Kutná Hora a společností Sparta ČKD Kutná Hora, a.s., se sídlem Karlov č.p. 197, Kutná Ho ra.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 30.09.09


Usnesení č. 205/09 k žádosti společnostti HC Kutná Hora a.s.
Zastupitelstvo města n e s o u h l a s í
s prominutím plateb nájemného za období 1.3.2009 - 31.12.2009 u smlouvy o nájmu nemovitostí v Kutné Hoře uzavřené mezi Městem Kutná Hora, se sídlem Havlíčkovo nám. 552, Kutná Hora a společností HC Kutná Hora a.s., se sídlem Havlíčkovo nám. 87, Kutná Hora .
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 30.09.09


Usnesení č. 206/09 k žádosti TJ Turista K.Hora
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
s prominutím nájemného za období červenec - září roku 2009 u nájemní smlouvy o nájmu nebytových prostor (ubytovna) v nemovitosti č.p. 56 Národního odboje v Kutné Hoře a u nájemní smlouvy o nájmu nebytových prostor (sklad) v nemovitosti č.p. 56 Národního odboje v Kutné Hoře uzavřené mezi Městem Kutná Hora, se sídlem Havlíčkovo nám. 552, Kutná Hora a TJ TURISTA Kutná Hora, se sídlem Národního odboje č.p. 56, Kutná Hora.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 30.09.09


Usnesení č. 207/09 k prodeji majetku spol. KH Tebis s.r.o.
Zastupitelstvo města n e s o u h l a s í
s uzavřením předložené kupní smlouvy mezi Městem Kutná Hora, Havlíčkovo náměstí 552, Kutná Hora a společností KH TEBIS, s.r.o., Puškinská 641, Kutná Hora.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 30.09.09


Usnesení č. 208/09 k rozpočtovému opatření OSM č. 42, 43, a 62/09
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
a) s předloženým návrhem OSM č.42/09, kterým se navyšuje příjmová položka nájem KH TEBIS s.r.o. o částku 3.300.000,-- Kč a v této výši se zřídí nová výdajová položka navýšení základního jmění společnosti KH TEBIS s.r.o. - viz bod č.1 důvodové zprávy.

b) s předloženým návrhem OSM č.43/09, kterým se zřizují nové výdajové položky nákup majetku od společnosti KH TEBIS (stavby, zařízení, DHM, DrHM, projektová dokumentace) a navýšení položky TEBIS opravy v celkové výši 1.045.380,-- Kč, a to na úkor rezervy Zastupitelstva města - viz bod č.2 důvodové zprávy.

c) s předloženým návrhem OSM č.62/09, kterým se zřizuje nová příjmová rozpočtová položka příspěvek na zajištění měření ve výši 30.000,-- Kč v téže výši se navýší výdajová položka KH TEBIS opravy - viz bod č.3 důvodové zprávy.

Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 15.09.09


Usnesení č. 209/09 k pořizování změny č. 8 ÚPM
Zastupitelstvo města I. r u š í
své usnesení č.212/08.

II. s o u h l a s í
s pokračováním v pořizování změny č.8 Územního plánu města Kutná Hora v souladu s ustanovením § 6, odst. (5) a § 46, odst. (3) zákona č. 183/2006 Sb. v lokalitě "Na Rovinách" vymezené pozemky zjednodušené evidence parc. č. 2211/2; 2213/2; 2213/1-část; 22 14/1; 2214/2; 2203/1; a 2204 v katastrálním území Kutná Hora, dle důvodové zprávy a přílohy č.1a č.2.

III. u r č u j e
v souladu s § 6, odst. (5), písm. f) zákona č. 183/2006 Sb. Václava Zimmermanna, místostarostu města ke spolupráci na pořízení změny č. 8 Územního plánu města Kutné Hory a v přípravě smlouvy mezi Městem Kutná Hora a firmou NEST INTERNATIONAL s.r.o. o inv esticích do infrastruktury na společně řešeném území.
Zodpovídá : Ing. V. Kapička      Termín : 15.10.11


Usnesení č. 210/09 k pořízení změny č. 28 ÚPM
Zastupitelstvo města n e s o u h l a s í
v souladu s ustanovením § 6, odst. (5) a § 46, odst. (3) zákona č. 183/2006 Sb. s pořízením změny Územního plánu města Kutné Hory v lokalitě vymezené pozemky ve zjednodušené evidenci parc. č. 364, 365, 384 a částí pozemku parc. č. 362 v katastrálním úze mí Neškaredice.
Zodpovídá : Ing. V. Kapička      Termín : 15.10.09


Usnesení č. 211/09 ke schválení zadání pro zpracování návrhu č. 24 ÚPM
Zastupitelstvo města I. s c h v a l u j e
na základě ustanovení § 47 odst. (5) zákona č. 183/2006 Sb. zadání pro zpracování návrhu změny č. 24 Územního plánu města Kutné Hory v místní části "Kutná Hora" na části pozemku parc. č. 1239/1 (parcela katastru nemovitostí) v katastrálním území Kutná H ora.

II. u r č u j e
v souladu s § 6, odst. (5), písm. f) zákona č. 183/2006 Sb. Václava Zimmermanna, místostarostu města ke spolupráci na pořízení změny č. 24 Územního plánu města Kutné Hory.


Zodpovídá : Ing. V. Kapička      Termín : 15.09.10


Usnesení č. 212/09 ke schválení dodatku zřizovací listiny ZŠ Kremnická
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e
dodatek č.10 zřizovací listiny Základní školy Kutná Hora, Kremnická 98 v tomto znění: článek VII zřizovací listiny (Okruhy doplňkové činnosti) se rozšiřuje o doplňkovou činnost: distribuce školního mléka a prodej výrobků žáků.

V ostatním zůstává zřizovací listina příspěvkové organizace Základní škola Kutná Hora, Kremnická 98 ze dne 17.7.2001 ve znění dodatků č. 1,2,3,4,5,6,7,8 a 9 beze změny.

Zodpovídá : Mgr. O. Seifert, Ing. Kožený      Termín : 30.09.09


Usnesení č. 213/09 k zápisu výboru regenerace památek města
Zastupitelstvo města b e r e n a v ě d o m í
zápis z jednání výboru regenerace památek města Kutné Hory ze dne 13.8.2009.


Usnesení č. 214/09 k zápisu kontrolního výboru ZM
Zastupitelstvo města b e r e n a v ě d o m í
zápis z jednání Kontrolního výboru ZM ze dne 2.9.2009.


Usnesení č. 215/09 k zápisům finančního výboru ZM
Zastupitelstvo města I. bere na vědomí
a) Zápis z jednání finančního výboru ze dne 2. 7. 2009

b) Zápis z jednání finančního výboru ze dne 25. 8. 2009

c) Vyjádření tajemníka k zápisu Finančního výboru ze dne 2. 7. 2009

II. u k l á d á
Radě města Kutná Hora
připravit návrh na opatření ke zmírnění dopadu krize na hospodaření města pro pracovní jednání Zastupitelstva města Kutná Hora.


Zodpovídá : I.Šalátek,starosta      Termín : 30.09.09


Usnesení č. 216/09 ke kontrole kontrolního výboru ZM (sml. mezi městem a pivovarem)
Zastupitelstvo města b e r e n a v ě d o m í
předloženou kontrolní zprávu " Kontrola plnění závazků vyplývajících nájemci z nájemní smlouvy" mezi městem Kutná Hora a pivovarem Kutná Hora (původně Pivovar Kutná Hora spol. s r.o., nyní DRINKS UNION a.s.)
Usnesení č. 217/09 ke kontrole kontrolního výboru (plnění usnesení za I.pol. 2009)
Zastupitelstvo města I. s c h v a l u j e
předloženou zprávu kontrolního výboru ZM o kontrole plnění usnesení RM a ZM za I. pol. 2009.

II. d o p o r u č u j e
osobám zodpovědným za plnění usnesení zlepšit formální část plnění usnesení - předávat Kanceláři tajemníka informace o splnění usnesení.

III. u k l á d á
Kontrolnímu výboru ZM provést hloubkovou kontrolu plnění usnesení na odboru správy majetku MÚ.
Zodpovídá : Zd. Dvořák, kontrolní výbor      Termín : 15.01.10


Usnesení č. 218/09 k návrhu podání trestního oznámení
Zastupitelstvo města u k l á d á
Vedení města Kutná Hora
zajistit podání trestního oznámení na majitele Medistyl-Pharma spol. s r.o., RNDr. Jaroslava Řeháka, CSc. podezření ze spáchání tr. činu podvodu, dle § 250/1,4 tr.z., kterého se měl dopustit tím, že jako jediný jednatel a společník Medistyl-Pharma spol. s r.o. zakoupil spol. Nemocnice Kutná Hora s.r.o. přestože věděl, že to zákon nepřipouští, následně zrušil dětské a porodnické odd. nemocnice, rozšířil oddělení LDN a provedl další kroky v rozporu s uzavřenou smlouvou, provozoval nemocnici a prováděl fi nanční transakce, čímž způsobil městu Kutná Hora škodu zřejmě převyšující 5.000.000 Kč.


Zodpovídá : I.Šalátek,starosta      Termín : 18.09.09Ivo Šalátek, v.r., starosta města
MVDr. Václav Vančura, v.r., 1. místostarosta
Václav Zimmermann, v.r., 2. místostarosta

Home » Městský úřad » Samospráva » Zastupitelstvo » Usnesení ZM » 2009 » 15. září 2009

Nahoru