15. prosince 2009

Zastupitelstvo města Kutné Hory přijalo na svém zasedání dne 15.prosince 2009

Usnesení č. 240/09 k volbě přísedících okresního soudu
Zastupitelstvo města v o l í
Mgr. Evu Bicanovou, Kutná Hora,
Mgr. Jana Bláhu, Kutná Hora,
JUDr. Vratislava Havlíka, Kutná Hora,
PhDr. Drahomíru Hurtovou, Kutná Hora,
a pana Josefa Slavíčka, Kutná Hora
přísedícími Okresního soudu Kutná Hora na funkční období 2010-2014.

Zodpovídá : E. Hnátková      Termín : 31.12.09


Usnesení č. 241/09 k rozpočtu města na rok 2010
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e
předložený návrh rozpočtu pro rok 2010 v tomto členění:
příjmy celkem 494 054,35 tis. Kč
výdaje celkem 454 230,69 tis. Kč
financování - 39 823,66 tis. Kč

Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 31.12.09


Usnesení č. 242/09 krozpočtovému výhledu 2010-2013
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e
předložený návrh rozpočtového výhledu 2010 - 2013.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 31.12.09


Usnesení č. 243/09 k hospodaření města Kutná Hora k 30.9.2009
Zastupitelstvo města b e r e n a v ě d o m í
předloženou zprávu o hospodaření města k 30.9.2009.


Usnesení č. 244/09 k čerpání rezerv
Zastupitelstvo města b e r e n a v ě d o m í
čerpání rezerv do 24.11.2009.


Usnesení č. 245/09 k rozpočtovému opatření přijatých radou města
Zastupitelstvo města b e r e n a v ě d o m í
rozpočtová opatření přijatá Radou města dne 13.10. 2009 - 24.11.2009.


Usnesení č. 246/09 k odpisu pohledávek
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
s odpisem nevymožených, promlčených pohledávek v celkové evidované výši 935.715,72 Kč dle přiloženého seznamu. Důvodem odpisu je faktická nevymahatelnost a tím nulová hodnota evidovaných pohledávek.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 31.12.09


Usnesení č. 247/09 k OZV o změně místních poplatcích
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e
Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2009 o změně vyhlášky č.7/2003, o místních poplatcích, ve znění vyhlášky č. 13/2004.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 31.12.09


Usnesení č. 248/09 k ukončení zveřejněných záměrů (darování majetku nemocnice kraji)
Zastupitelstvo města b e r e n a v ě d o m í
a) ukončení zveřejnění záměru č.1535/09 - záměr darovat nemovitý majetek tvořící areál nemocnice na adrese Vojtěšská čp. 237, 284 01 Kutná Hora Středočeskému kraji dle návrhu darovací smlouvy schválené usnesením Zastupitelstva města Kutná Hora č. 234/09 ze dne 20. 10. 2009.

b) ukončení zveřejnění záměru č. 1536/09 - záměr darovat pozemek p.č. 678/1 a budovu č.p. 237, Žižkov na parcele p.č. 678/1 v k.ú. Kutná Hora tvořící součást areálu nemocnice na adrese Vojtěšská čp. 237, 284 01 Kutná Hora Středočeskému kraji dle návrhu s mlouvy o budoucí smlouvě darovací schválené usnesením Zastupitelstva města Kutná Hora č. 234/09 ze dne 20. 10. 2009.

c) nabídky spol. Yale Medical Consulting, a.s se sídlem Martinská 360/2, Praha 1, spol. SK Trans s.r.o. se sídlem Na Skalkách 940/5, Neratovice a nabídku MUDr. Michala Oščipovského a Ing. Martina Suchánka.


Usnesení č. 249/09 k uzavření darovací sml. k převodu nemocnice
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
s uzavřením předložené darovací smlouvy mezi Městem Kutná Hora, se sídlem Havlíčkovo nám. 552, Kutná Hora, jako dárcem a Středočeským krajem, se sídlem Zborovská 11, Praha 5, jako obdarovaným týkající se darování nemovitostí – pozemků a budov, včetně pří slušenství, které tvoří areál nemocnice Kutná Hora.


Zodpovídá : I.Šalátek,starosta      Termín : 31.12.09


Usnesení č. 250/09 k uzavření sml. o budoucí sml. darovací k převodu nemocnice
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
s uzavřením předložené smlouvy o budoucí smlouvě darovací mezi Městem Kutná Hora, se sídlem Havlíčkovo nám. 552, Kutná Hora, jako budoucím dárcem a Středočeským krajem, se sídlem Zborovská 11, Praha 5, jako budoucím obdarovaným týkající se darování nemov itostí – pozemků a budov, včetně příslušenství, které tvoří areál nemocnice Kutná Hora
Zodpovídá : I.Šalátek,starosta      Termín : 31.12.09


Usnesení č. 251/09 k uzavření darovací sml. se Středočes. krajem - movité věci
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
s uzavřením předložené darovací smlouvy mezi Městem Kutná Hora, se sídlem Havlíčkovo nám. 552, Kutná Hora (jako dárcem) a Středočeským krajem, se sídlem Zborovská 11, Praha 5 (jako obdarovaným) týkající se movitého majetku umístěného v areálu nemocnice v Kutné Hoře.
Zodpovídá : I.Šalátek,starosta      Termín : 31.12.09


Usnesení č. 252/09 k uzavření bud.dar.sml.se Středočes.krajem - movité věci
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
s uzavřením předložené budoucí darovací smlouvy mezi Městem Kutná Hora, se sídlem Havlíčkovo nám. 552, Kutná Hora (jako budoucím dárcem) a Středočeským krajem, se sídlem Zborovská 11, Praha 5 (jako budoucím obdarovaným), týkající se movitého majetku poří zeného na základě smlouvy ISPROFIN MF č.j. 124/64522/00 ze dne 1. 8. 2000 uzavřené mezi Městem Kutná Hora a Ministerstvem financí ČR.
Zodpovídá : I.Šalátek,starosta      Termín : 31.12.09


Usnesení č. 253/09 k uzavření dodatku darovacích smluv se Středočeským krajem
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
s uzavřením předloženého dodatku č. 1 ke smlouvám darovacím na movité a nemovité věci uzavřené mezi Městem Kutná Hora, se sídlem Havlíčkovo nám. 552, Kutná Hora (jako dárcem) a Středočeským krajem, se sídlem Zborovská 11, Praha 5 (jako obdarovaným), kte rý specifikuje aktuální stav zdravotní péče v nemocnici v Kutné Hoře k 31. 12. 2009 s tím, že v případě změny bude rozsah poskytované zdravotní péče upřesněn po 31. 12. 2009.

Zrušeno usnesením ZM č. 16/10 ze dne 26.1.2010.
Zodpovídá : I.Šalátek,starosta      Termín : 31.01.10


Usnesení č. 254/09 k přijetí daru - pozemek v Malíně (p. Soukup)
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
s přijetím daru pozemku p.č. 636/57 o výměře 61 m2 v k.ú. Malín od pana Bohumíra Soukupa.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 30.06.10


Usnesení č. 255/09 k bezúplatému převodu pozemků v K. Hoře (Na Kavkách) - MV ČR
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
s bezúplatným převodem pozemků p.č. 612/6 – ost. plocha o výměře 368 m2, p.č. 620/16 – ost. plocha o výměře 59 m2, p.č. 3786/2 – ost. plocha o výměře 954 m2, p.č. 3788/2 – ost. plocha o výměře 324 m2 a p.č. 620/15 – ost. plocha o výměře 839 m2, vše v k.ú . Kutná Hora od ČR – Ministerstva vnitra, se sídlem Nad Štolou 936/3, Praha – Holešovice.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 31.12.10


Usnesení č. 256/09 k prodeji objektu v ul. Sportovců v Kutné Hoře
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
s prodejem objektu bez čp. na pozemku p.č. 2136/5 a části pozemku p.č. 2136/5 o výměře cca 720 m2 v k.ú. Kutná Hora formou výběrového řízení.

Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 30.06.10


Usnesení č. 257/09 k prodeji části pozemku v Černínech (man. Maštalířovi)
Zastupitelstvo města n e s o u h l a s í
s prodejem části pozemku p.č. 418/1 o výměře cca 25 m2 v k.ú. Černíny manželům Miloslavu a Stanislavě Maštalířovým, Kutná Hora.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 31.01.10


Usnesení č. 258/09 k prodeji pozemků v K Hoře (pí Palečková)
Zastupitelstvo města n e s o u h l a s í
s prodejem části pozemku p.č. 3688/1 a pozemků p.č. 4162/2, 4156/9 a 4155/2 o celkové výměře 1.620 m2 v k.ú. Kutná Hora paní Stanislavě Palečkové, Kutná Hora.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 31.01.10


Usnesení č. 259/09 k zakoupení pozemku od PF ČR
Zastupitelstvo města n e s o u h l a s í
se zakoupením pozemku p.č. 1768/13 o výměře 16 m2 v k.ú. Kutná Hora od Pozemkového fondu ČR za kupní cenu dle znaleckého posudku.

Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 31.01.10


Usnesení č. 260/09 ke směně pozemků v K. Hoře (pí Machková a Kostihová)
Zastupitelstvo města n e s o u h l a s í
se směnou pozemku p.č. 1522/2 o výměře 880 m2 ve vlastnictví Ing. Dagmar Kostihové, Praha a Ing. Jitky Machkové, Kutná Hora, vše v k.ú. Kutná Hora za stavební pozemek ve vlastnictví Města Kutná Hora.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 31.01.10


Usnesení č. 261/09 k prodeji pozemku pod garáží v K. Hoře (man. Černí)
Zastupitelstvo města n e s o u hl a s í
s prodejem pozemku p.č. 2448/3 o výměře 18 m2 v k.ú. Kutná Hora manželům Miroslavu a Jitce Černým, Kutná Hora.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 31.01.10


Usnesení č. 262/09 k prodeji části pozemku v K. Hoře (p. Filip)
Zastupitelstvo města n e s o u h l a s í
s prodejem části pozemku p.č. 3834/1 o výměře cca 100 m2 v k.ú. Kutná Hora panu Františku Filipovi, Praha 4.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 31.01.10


Usnesení č. 263/09 k prodeji části pozemku v K Hoře (p.Němeček)
Zastupitelstvo města r u š í
své usnesení č. 57/09 ze dne 17.3. 2009.
Zodpovídá : E. Hnátková      Termín : 31.12.09


Usnesení č. 264/09 k prodeji pozemků na Kaňku (p. Chára)
Zastupitelstvo města n e s o u h l a s í
s prodejem pozemku p.č. 449/2 o výměře 110 m2 a části pozemku p.č. 448 o výměře cca 100 m2 v k.ú. Kaňk panu Martinu Chárovi, Praha.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 31.01.10


Usnesení č. 265/09 k prodeji b.j. v domě čp.85 Ortenova ul.
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
s prodejem bytové jednotky č. 1 v domě čp. 85, ul. Ortenova v Kutné Hoře včetně podílu na společných částech domu a pozemků p.č. 785/21, 785/22, 785/23 a 785/24 v k.ú. Sedlec u Kutné Hory dle „ Prohlášení vlastníka“ ze dne 24.10.2003 paní Lucii Latislav ové, Kutná Hora, za kupní cenu stanovenou znaleckým posudkem .
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.03.10


Usnesení č. 266/09 k prodeji b.j. v domě čp.179 Opletalova ul.
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
s prodejem bytové jednotky č. 3 v domě čp. 179, ul. Opletalova v Kutné Hoře včetně podílu na společných částech domu a pozemků p.č. 785/90, 785/91, 785/92, 785/93 a 785/133 v k.ú. Sedlec u Kutné Hory dle „ Prohlášení vlastníka“ ze dne 7.11.2005 manžel ům Miroslavu a Ivě Heligovým, Kutná Hora, za kupní cenu stanovenou znaleckým posudkem .
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.03.10


Usnesení č. 267/09 k prodeji b.j. v domě čp.327 Fučíkova ul.
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
s prodejem bytové jednotky č. 1 v domě čp. 327, ul. Fučíkova v Kutné Hoře včetně podílu na společných částech domu a pozemků p.č. 608 a 609 v k.ú. Kutná Hora dle „ Prohlášení vlastníka“ ze dne 14.3.2006 paní Haně Voslařové, Kutná Hora, za kupní cenu st anovenou znaleckým posudkem .
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.03.10


Usnesení č. 268/09 k prodeji b.j. v domě čp.327 Fučíkova ul.
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
s prodejem bytové jednotky č. 4 v domě čp. 327, ul. Fučíkova v Kutné Hoře včetně podílu na společných částech domu a pozemků p.č. 608 a 609 v k.ú. Kutná Hora dle „ Prohlášení vlastníka“ ze dne 14.3.2006 panu Petru Sirovému, Kutná Hora, za kupní cenu s tanovenou znaleckým posudkem.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.03.10


Usnesení č. 269/09 k prodeji b.j. v domě čp.586 Puškinská ul.
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
s prodejem bytové jednotky č. 5 v domě čp. 586, ul. Puškinská v Kutné Hoře včetně podílu na společných částech domu a pozemků p.č. 4579/1, 4579/2, 4579/3 a 4579/4 v k.ú. Kutná Hora dle „ Prohlášení vlastníka“ ze dne 30.4.1997 panu Vlastislavu Kropáčkov i, Kutná Hora, za kupní cenu stanovenou znaleckým posudkem.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.03.10


Usnesení č. 270/09 k žádosti o vyjádření ke stavbě tří garáží v ul. Vítězná
Zastupitelstvo města n e s o u h l a s í
se stavbou tří garáží na pozemku p.č. 414/1 u zprivatizovaného objektu čp. 221, ul. Vítězná, kde je Město Kutná Hora vlastníkem tří bytových jednotek, včetně spoluvlastnických podílů na společných částech budovy a pozemcích.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.12.09


Usnesení č. 271/09 k žádosti paní L. Spálené o koupi bytu
Zastupitelstvo města n e s o u h l a s í
s výjimkou z „Postupu odbydlení domu čp. 555, ul. Uhelná, Kutná Hora“, schváleného usnesením zastupitelstva města č. 17/09 dne 27.1.2009, týkající se žádosti paní Libuše Spálené o koupi bytu č. 2 v čp. 146, ul. Šandova v Kutné Hoře za nižší cenu, než je cena odhadní.

Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.12.09


Usnesení č. 272/09 k prominutí poplatku z prodlení
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
s prominutím části poplatku z prodlení pro manžele Čurejovy, Kutná Hora ve výši 50 % z částky 129.782,00 Kč.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.01.10


Usnesení č. 273/09 k uzavření dohody o splácení dluhu
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
s uzavřením předložené dohody o splácení dluhu na částku ve výši 84.174,00 Kč pro paní Janu Janovou, Kutná Hora.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.01.10


Usnesení č. 274/09 k uzavření dohody o splácení dluhu (man.Kalejovi)
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
s uzavřením předložené dohody o splácení dluhu na částku ve výši 36.945,00 Kč pro manželé Annu a Ĺudovíta Kalejovy, Kutná Hora.

Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.01.10


Usnesení č. 275/09 k prominutí úroku z prodlení (KH Tebis)
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
s prominutím úroku z prodlení pro společnost KH TEBIS s.r.o., se sídlem Puškinská 641, Kutná Hora ve výši 267.963,00 Kč.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.01.10


Usnesení č. 276/09 k uzavření dohody o splácení dluhu (pí Ondráčková)
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
s uzavřením předložené dohody o splácení dluhu na částku ve výši 132.408,00 Kč pro paní Václavu Ondráčkovou, Kutná Hora.

Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.01.10


Usnesení č. 277/09 k umístění kamenných schodů před budovou Havlíčkovo nám.
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
s umístěním třech kamenných schodů na chodníku na Havlíčkově nám. v Kutné Hoře před budovou na poz. č. 15 v k.ú. Kutná Hora.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.12.09


Usnesení č. 278/09 k umístění kamenného schodu na chodníku Václavského nám.
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
s umístěním kamenného schodu na chodníku na Václavském nám. v Kutné Hoře před vchodem do domu čp. 252 na pozemku parc. č. 3758/1 v k.ú. Kutná Hora.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.12.09


Usnesení č. 279/09 k vydání souhlasu se stavbou mostu
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
se stavbou „I/2 Kutná Hora–most ev. č. 2-013“ na části pozemku parc. č. 807/21 o výměře cca 336 m2 a části pozemku parc. č. 807/24 o výměře cca 533 m2, vše v k.ú. Sedlec u Kutné Hory.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 28.02.10


Usnesení č. 280/09 k harmonogramu svozu tříděných odpadů v roce 2010
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e
předložený Harmonogram svozu tříděných odpadů „z ulice“ pro rok 2010, jako přílohu č. 2 Obecně závazné vyhlášky č. 2/02, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území m ěsta Kutné Hory, včetně systému nakládání s rostlinným a stavebním odpadem.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.12.09


Usnesení č. 281/09 k rozpočtovému opatření OSM č. 115/09
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
s předloženým návrhem OSM č.115/09, kterým se navyšuje příjmová položka byty služby o částku 2.000.000,-- Kč a zároveň se navyšují následující výdajové položky:
- ubytovna Trebišovská el.en. 120.000,--
- byty plyn 200.000,--
- BIOS el.en. 35.000,--
- Nebytové prostory el.en. 250.000,--
- Nebytové prostory plyn 250.000,--
- Radnická 178 plyn 150.000,--
- Byty teplo 500.000,--
- Václavské nám.182 - plyn 78.000,--
- Vl.dvůr – el.en. 220.000,--
- byty služby, revize 197.000,--
-------------------------------------------------------------------
2.000.000,--
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 16.12.09


Usnesení č. 282/09 k rozpočtovému opatření OPKŠ č. 60
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e
předložený návrh na rozpočtové opatření OPKŠ č.60 – přesun rozpočtových prostředků SRP 2867: částka 582.000,- Kč z položky 6121 MŠ Pohádka Kutná Hora na položku 5331 (neinvestiční příspěvky) ZŠ Žižkov Kutná Hora ve výši 482.000,- Kč a ZŠ TGM Kutná Hora ve výši 100.000,- Kč na řešení havarijních stavů (vytápění, střecha a okapy),plnění požadavků hygienických norem na školách, výměna vybavení hřiště, částka 500.000,- Kč z položky 6121 ZŠ Kutná Hora, J. Palacha na položku 6351 (investiční příspěvky) Mate řské školy Kutná Hora na plnění investičních požadavků hygienických norem v mateřských školách, částka 130.950,- Kč z položky 5901 rezerva rady – podíly k dotacím škol na položku 5331 (neinvestiční příspěvky) Mateřské školy Kutná Hora ve výši 84.950,- K č na neinvestiční plnění požadavků hygienických norem a ZŠ Kutná Hora, Kamenná stezka ve výši 46.000,- na řešení havarijního stavu vytápění školy, částka 173.750,- Kč z položky 6351 ZŠ Kutná Hora, J.Palacha na položku 5331 (neinvestiční příspěvky) ZŠ Ku tná
Hora, Kamenná stezka ve výši 154.000,- Kč na řešení havarijního stavu vytápění školy a okapových svodů na budově školní družiny a na položku 5331 ZŠ Kutná Hora, J. Palacha ve výši 19.750,- Kč na opravu havarijního stavu části střechy nad tělocvičnou, ce lková výše 1.386.700,- Kč dle důvodové zprávy.

Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 20.12.09


Usnesení č. 283/09 k rozpočtovému opatření OPKŠ č. 66
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
s rozpočtovým opatřením č. 66 – přesun rozpočtových prostředků v rámci kapitoly kultura dle důvodové zprávy.


Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 30.12.09


Usnesení č. 284/09 k rozpočtovému opatření OPKŠ č. 65
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
s rozpočtovým opatřením č. 65 – navýšení rozpočtových prostředků v rámci kapitoly sociální fond dle důvodové zprávy.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 30.12.09


Usnesení č. 285/09 k dotaci - dětské hřiště při MŠ Pohádka
Zastupitelstvo města I. s o u h l a s í
S přijetím dotace na akci „Dětské hřiště při MŠ Pohádka“ ve výši 1.552.672,- Kč.

II. s c h v a l u j e
a) podpis smlouvy o dotaci s Regionální radou regionu soudržnosti Střední Čechy k projektu „Dětské hřiště při MŠ Pohádka“.

b) spolufinancování projektu „Dětské hřiště při MŠ Pohádka“ ve výši 1.008.328 Kč a dále schvaluje profinancování celého projektu ve výši celkových způsobilých výdajů projektu 1.940.840,- Kč do doby přijetí dotace.

Zodpovídá : V.Zimmermann, místostaros      Termín : 30.04.10


Usnesení č. 286/09 ke spolufinancování projektu Rekonstukce MTD
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e
a) spolufinancování projektu „Rekonstrukce Městského Tylova divadla v Kutné Hoře“ (reg. č.: CZ.1.15/3.2.00/32.00603) z rozpočtu města ve výši celkových nákladů 7.290.280,30 Kč.

b) vyčlenění částky 7.290.280,30 Kč, odpovídající 100 % celkových způsobilých výdajů na projekt z rozpočtu města na předfinancování projektu.

Zodpovídá : V.Zimmermann, místostaros      Termín : 15.12.10


Usnesení č. 287/09 k přijetí dotace a uzavření grantové smlouvy - MTD
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
s přijetím dotace a uzavřením smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Regionální rady regionu soudržnosti Střední Čechy, podle § 269 odst. 2 obchodního zákoníku, na projekt „Rekonstrukce Městského Tylova divadla v Kutné Hoře“ (reg. č.: CZ.1.15/3.2.00/32.0 0603).

Zodpovídá : V.Zimmermann, místostaros      Termín : 15.12.09


Usnesení č. 288/09 k pořízení změny č. 30 ÚPM
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
a) v souladu s § 6, odst. (5) a § 46, odst. (3) zákona č. 183/2006 Sb. s pořízením změny č. 30 Územního plánu města Kutné Hory v místní části Vrchlice na pozemcích parc. č. 3650/1, 3650/2 a 3884/2 (parcely katastru nemovitostí) v katastrálním území Kutn á Hora

b) v souladu s § 6, odst. (5), písm. f) zákona č. 183/2006 Sb. s určením Václava Zimmermanna, místostarosty města ke spolupráci na pořízení této změny Územního plánu města Kutné Hory.
Zodpovídá : Ing. V. Kapička      Termín : 31.03.11


Usnesení č. 289/09 k vydání změny č. 10 ÚPM
Zastupitelstvo města v y d á v á
ve smyslu ustanovení § 6 odst. (5) písm. c) stavebního zákona č. 183/2006 Sb., za použití ustanovení § 43 odst (4) stavebního zákona, v souladu s ust. §§ 171 až 174 zákona č. 500/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů a ustanovení § 13 a přílohy č. 7 vyh lášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, formou opatření obecné povahy změnu č. 10 Územního plánu města Kutné Hory.

Zodpovídá : Ing. V. Kapička      Termín : 04.01.10


Usnesení č. 290/09 k pořízení změny ÚPM
Zastupitelstvo města n e s o u h l a s í
v souladu s § 6, odst. (5) a § 46, odst. (3) zákona č. 183/2006 Sb. s pořízením změny územního plánu města Kutné Hory v místní části Sedlec na pozemku parc. č. 660/1 (parcela katastru nemovitostí) v katastrálním území Sedlec u Kutné Hory.

Zodpovídá : Ing. V. Kapička      Termín : 04.01.10


Usnesení č. 291/09 k zadání pro zpracování návrhu změny č. 25 ÚPM
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e
na základě ustanovení § 47 odst. (5) zákona č. 183/2006 Sb. zadání pro zpracování návrhu změny č. 25 Územního plánu města Kutné Hory v místní části „Kutná Hora“ na pozemcích parc. č. 2472 a 2473 (parcely katastru nemovitostí) v katastrálním území Kutná H ora.

Zodpovídá : Ing. V. Kapička      Termín : 15.12.10


Usnesení č. 292/09 k zadání pro zpracování návrhu změny č. 27 ÚPM
Zastupitelstvo města s c h v al u j e
na základě ustanovení § 47 odst. (5) zákona č. 183/2006 Sb. zadání pro zpracování návrhu změny č. 27 Územního plánu města Kutné Hory v místní části „Kutná Hora“ na části pozemku parc. č. 1506/1 (parcela katastru nemovitostí) v katastrálním území Kutná H ora.
Zodpovídá : Ing. V. Kapička      Termín : 15.12.10


Usnesení č. 293/09 k žádosti o půjčku z FRB mimo VŘ
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e
poskytnutí půjčky z FRB mimo výběrové řízení panu Ivu Šabackému, Kutná Hora.
Zodpovídá : Ing. V. Kapička      Termín : 31.05.10


Usnesení č. 294/09 k poskytnutí půjček z FRB v roce 2009 a vyhlášení VŘ na rok 2010
Zastupitelstvo města I. b e r e na v ě d o m í
Informativní zprávu o průběhu poskytování půjček z FRB v roce 2009

II. s c h v a l u j e
a) zahájení výběrového řízení pro rok 2010 na poskytování půjček z Fondu rozvoje bydlení ze zvláštního účelového účtu dle obecně závazné vyhlášky 2/2006 v měsíci leden 2010

b)obecně závaznou vyhlášku č.4/2009

III. s o u h l a s í
s kriteriem pro výběrové řízení:
kód 01: obnova střechy a střešní konstrukce
kód 04: obnova fasády
kód 06:nástavba nebo vestavba nové bytové jednotky
kód 10: výměna oken

Zodpovídá : Ing. V. Kapička      Termín : 31.01.10


Usnesení č. 295/09 k záměru zpracování 2. Komunitního plánu
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
se záměrem 2. Komunitního plánu města Kutná Hora.
Zodpovídá : D. Novotná      Termín : 31.01.10


Usnesení č. 296/09 ke směrnici pracovní cesty členů ZM
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e
použití vnitřní směrnice Města Kutná Hora "Cestovní náhrady při pracovních cestách"na pracovní cesty členů zastupitelstva města ve smyslu § 84 odst.2, písm.t) zák.č. 128/2000 Sb.
Místo nástupu pracovní cesty, místo výkonu práce, dobu trvání pracovní cesty, způsob dopravy a ubytování a ukončení pracovní cesty určí členu zastupitelstva starosta města, popř.jeden z místostarostů. Člen zastupitelstva předloží do 10 pracovních dnů po ukončení pracovní cesty kanceláři tajemníka všechny písemné doklady potřebné k vyúčtování pracovní cesty a vrátí nevyúčtovanou zálohu.
Zodpovídá : E. Hnátková      Termín : 16.12.09


Usnesení č. 297/09 k termínům jednání ZM v roce 2010
Zastupitelstvo města I. s t a n o v í
čas zahajování jednání Zastupitelstva města Kutná Hora na 15:00 hod.

II. s c h v a l u j e
předložené termníy jednání Zastupitelstva města Kutná Hora v roce 2010.
Zodpovídá : E. Hnátková      Termín : 23.12.09


Usnesení č. 298/09 ke zprávě kontrolního výboru (dodržování smluvních vztahů)
Zastupitelstvo města I. s c h v a l u j e
předloženou zprávu o provedené kontrole dodržování smluvních vztahů v oblasti dotací na sportovní činnost za roky 2008 a 2009

II. d ě k u j e
oddělení školství kultury a tělovýchovy za systematické a přehledné vedení administrativy v kontrolované oblasti.


Usnesení č. 299/09 k zápisům z kontrolního výboru ZM
Zastupitelstvo města b e r e n a v ě d o m í
zápisy z jednání kontrolního výboru ZM, které se konaly ve dnech 2.9.2009, 7.10.2009 a 25.11.2009.


Usnesení č. 300/09 k zápisu finančíh výboru ZM
Zastupitelstvo města b e r e n a v ě d o m í
Zápis z jednání finančního výboru ZM ze dne 16. 11. 2009.


Usnesení č. 301/09 k zápisu výboru pro zdravotnictví
Zastupitelstvo města b e r e n a v ě d o m í
zápis z jednání Výboru pro zdravotnictví ZM č. 5/09 ze dne 24. 11. 2009.


Usnesení č. 302/09 k žádosti o dotaci z humanitárního fondu Stř. kraje na rok 2010
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
a) s podáním žádosti o dotaci z Humanitárního fondu Středočeského kraje na rok 2010 - podpora procesů plánování sociálních služeb

b) se spolufinancováním procesů plánování sociálních služeb v roce 2010
Zodpovídá : D. Novotná      Termín : 30.10.10Ivo Šalátek, v.r., starosta města
MVDr. Václav Vančura, v.r., 1. místostarosta
Václav Zimmermann, v.r., 2. místostarosta

Home » Městský úřad » Samospráva » Zastupitelstvo » Usnesení ZM » 2009 » 15. prosince 2009

Nahoru