13. července 2010

Zastupitelstvo města Kutné Hory přijalo na svém zasedání dne 13.července 2010

Usnesení č. 185/10 k zpětvzetí žaloby a uhrazení dlužné částky - nemocnice
Zastupitelstvo města I. s o u h l a s í
s tím, aby Město Kutná Hora vzalo zpět žalobu podanou ve věci insolvenčního řízení úpadce Nemocnice Kutná Hora s.r.o. existence pohledávky ve výši 10 mil. Kč , která byla podána dne 7.6.2010. Řízení je vedeno u Krajského soudu v Praze pod č.j. KSPH 39 IN S 1329/2010

II. n e s o u h l a s í
s uhrazením částky 86.596.351,97 Kč do majetkové podstaty ani s uzavřením smlouvy o úhradě dluhu v této výši ve smyslu požadavku insolvenčního správce ze dne 26.5.2010.

III. u k l á d á
starostovi města, aby s insolvenčním správcem ve věci dále jednal.
Zodpovídá : I.Šalátek,starosta      Termín : 14.09.10


Usnesení č. 186/10 k rozpočtovému opatření INV č.42-43
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e
a) předložený návrh na rozpočtové opatření INV č.42 - přesun rozpočtových prostředků z akce „historické jádro - V.etapa" na akci „MŠ Pohádka - hřiště“ ve výši 1.553.000,- Kč dle důvodové zprávy

b) předložený návrh na rozpočtové opatření INV č.43 - přesun rozpočtových prostředků z akce „ZŠ J.Palacha - zateplení“ na akci „havárie – budova Radnická“ ve výši 1.000.000,- Kč dle důvodové zprávy
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 15.07.10


Usnesení č. 187/10 ke stanovisku návrhu "Směrnice o zpracování rozpočtu Města KH"
Zastupitelstvo města b e r e n a v ě d o m í
informaci předsedkyně finančního výboru k návrhu směrnice


Usnesení č. 188/10 k rozpočtovému opatření OSM č.42/10
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
s předloženým návrhem OSM č. 42/10, kterým dochází k přesunu rozpočtových prostředků ve výši 112.000,-- Kč na výdajovou položku hřbitov oprava zdí, a to na úkor položek komunální služby - ostatní materiál(30.000,-- Kč), komunální služby ostatní (20.000,- - Kč) a položky ostatní opravy a udržování (62.000,-- Kč) - viz důvodová zpráva.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 14.07.10Ivo Šalátek, v.r., starosta města
MVDr. Václav Vančura, v.r., 1. místostarosta
Václav Zimmermann, v.r., 2. místostarosta

Home » Městský úřad » Samospráva » Zastupitelstvo » Usnesení ZM » 2010 » 13. července 2010

Nahoru