13. března 2007

Zastupitelstvo města Kutné Hory přijalo na svém zasedání dne 13.března 2007

Usnesení č. 32/07 k volbě přísedících oskresního soudu
Zastupitelstvo města v o l í
přísedícími Okresního soudu v Kutné Hoře na funkční období 2007 - 2011:
paní Helenu Zimovou, Kutná Hora
paní Jitku Kubicovou, Kutná Hora
paní Ivu Kubicovou, Kutná Hora
pana Milana Duška, Kutná Hora
Zodpovídá : E. Hnátková      Termín : 31.03.07


Usnesení č. 33/07 k zápisům výboru pro zdravotnictví
Zastupitelstvo města I. b e r e na v ě d o m í
a) informaci Výboru pro zdravotnictví ZM Kutná Hora ke dni 27.2.2007, která
je uvedena v důvodové zprávě
b) zápisy z Výboru pro zdravotnictví číslo 1 až 8

II. s o u h l a s í,
a) že další vývoj Nemocnice Kutná Hora, s.r.o. se bude realizovat za účasti
strategického partnera, který vzejde z výběrového řízení na prodej, nebo
pronájem části, nebo celé obchodní společnosti Nemocnice Kutná Hora,s.r.o.

b) s uzavřením smlouvy a zadáním realizace výběrového řízení na prodej, nebo
pronájem Nemocnice Kutná Hora, s.r.o. firmě Value Added, a.s. se sídlem
Opletalova 27, 110 00 Praha 1. Maximální cena bude do výše 100.000,- Kč
včetně DPH

Zodpovídá: I.Šalátek, starosta Termín: 31.3.2007

III. u k l á d á
Výboru pro zdravotnictví
a) zpracovat návrh kritérií pro výběrové řízení na prodej, nebo pronájem
Nemocnice Kutná Hora, s.r.o.

b)aktivně spolupracovat s firmou Value Added při přípravě i realizaci
výběrového řízení na prodej, nebo pronájem Nemocnice Kutná Hora, s.r.o.


Zodpovídá : MUDr. Jan Havlovic      Termín : 24.04.07


Usnesení č. 34/07 k rozpočtové změně (výbor pro zdravotnictví)
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e
změnu rozpočtu a to:
1. navýšení příjmů v oblasti pronájmu majetku města o částku 850 420,- Kč
2. navýšení výdajové položky 6171-5166-2059 právní služby, konzultace o
částku 180 000,- Kč
3. zřízení výdajové položky na výdaje spojené s případným prodejem či
pronájmem nemocnice v Kutné Hoře ve výši 670 420,- Kč

Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 15.03.07


Usnesení č. 35/07 k záměru vkladu movitého majetku do s.r.o.
Zastupitelstvo města I. u k l á d á
a) Odboru správy majetku Městského úřadu v Kutné Hoře
dokončit inventarizaci movitého majetku umístěného v areálu nemocnice v Kutné Hoře
Zodpovídá: Ing. Suchánek Termín: 30.04.2007

b) místostarostovi Ing. Benadovi
předložit na příští jednání zastupitelstva města dne 24.4.2007 návrh na způsob vkladu movitého majetku umístěného v areálu nemocnice v Kutné Hoře do obchodní společnosti Nemocnice Kutná Hora, s.r.o. a připravit právní kroky s tímto vkladem spojené

II. s c h v a l u j e
záměr prodeje movitého majetku Města Kutná Hora umístěného v areálu nemocnice v Kutné Hoře.

Zodpovídá : Ing.T. Benada, místostaro      Termín : 24.04.07


Usnesení č. 36/07 k zápisu Kontrolního výboru ZM
Zastupitelstvo města I. b e r e n a v ě d o m í
zápis z jednání kontrolního výboru ze dne 14.2.2007 a zápis z jednání kontrolního výboru ze dne 28.2.2007.

II. s c h v a l u j e
plán činnosti kontrolního výboru na rok 2007 uvedený v zápise KV ze dne 28.2.2007 - úkoly odložené, bod č. 5.

Zodpovídá : Kontrolní výbor      Termín : 31.12.07


Usnesení č. 37/07 ke změně zřizovací listiny PO ZUŠ K.Hora
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e
následující změnu zřizovací listiny příspěvkové organizace Základní umělecká škola Kutná Hora, Vladislavova 376, Kutná Hora

V čl. V. bodu 1 zřizovací listiny se snižuje výměra pozemku p.č. 1287 z původních 191 m2 na 150 m2 a dále se snižuje výměra pozemku p.č. 1288 z původních 869 m2 na 775 m2 vše v k.ú. Kutná Hora.

V ostatním zůstává zřizovací listina ze dne 5.6.2002 ve znění dodatku č.1 beze změny.

Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 30.04.07


Usnesení č. 38/07 k bezúplatnému převodu pozemků pod komunikací
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
s bezúplatným převodem pozemků p.č. 646 a 648 v k.ú. Sedlec u Kutné Hory od České republiky - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových na Město Kutná Hora.


Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 31.12.07


Usnesení č. 39/07 k prodeji pozemku na Kaňku - p. Kubát
Zastupitelstvo města n e s o u h l a s í
s prodejem části pozemku p.č. 682/2 v k.ú. Kaňk panu Michalu Kubátovi, Kutná Hora
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 30.03.07


Usnesení č. 40/07 ke změně zřizovací listiny PO Školní jídelny K.Hora
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e
změnu zřizovací listiny příspěvkové organizace Školní jídelny Kutná Hora:
Čl. V bod 1 zřizovací listiny se rozšiřuje o budovu skladu s pozemkem p.č. 255/5 - zastavěná plocha v k.ú. Kutná Hora


Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 30.04.07


Usnesení č. 41/07 ke změně zřizovací listiny PO ZŠ Kremnická, K.Hora
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e
změnu zřizovací listiny příspěvkové organizace Základní škola Kutná Hora, Kremnická čp.98 :
Čl. V bod 1 zřizovací listiny se u pozemku p.č. 255/2 - zahrada - v k.ú. Kutná Hora zmenší výměra na 2229 m2

Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 30.04.07


Usnesení č. 42/07 k bezúplatnému převodu pozemku
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
s bezúplatným převodem pozemku p.č. 557/12 v k.ú. Sedlec u Kutné Hory od České republiky - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových na Město Kutná Hora.


Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 31.12.07


Usnesení č. 43/07 k převodu budovy a pozemku v areálu nemocnice v Kutné Hoře
Zastupitelstvo města I. r u š í
své usnesení č. 115/06 ze dne 30.5.2006

II. s o u h l a s í
s bezúplatným převodem budovy na pozemku p.č. 677/2 a pozemku p.č. 677/2 o výměře 592 m2 v k.ú. Kutná Hora z vlastnictví České republiky - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových včetně omezujících podmínek uvedených ve smlouvě v čl. III. v tomto znění:
1. Nabyvatel se zavazuje o nemovitosti uvedené v čl. I. této smlouvy
řádně pečovat, užívat je pouze k účelu, ke kterému byly užívány ke dni
převodu vlastnictví, tj. jako archiv nemocnice, nevyužívat je ke
komerčním či jiným výdělečným účelům, ani je nepřenechat ke komerčním
účelům třetím osobám a ani je nezcizit, to vše po dobu nejméně 10 let.
2. Za porušení shora uvedených závazků nebo některého z nich, je
nabyvatel povinen převést do státního rozpočtu prostřednictvím
převodce částku odpovídající 100 % ceny nemovitostí v místě a čase
obvyklé dle znaleckého posudku vypracovaného ke dni převodu
nemovitostí uvedených v článku I. této smlouvy.
3. Úhradu provede nabyvatel ve lhůtě 15 dnů poté, kdy bude k zaplacení
převodcem písemně vyzván.
4. Bude-li zjištění sankce dle odst. 2 spojeno s náklady na vypracování
znaleckého posudku případně s jinými účelně vynaloženými náklady, uhradí
nabyvatel i tyto náklady.
5. Převodce je oprávněn kdykoliv během lhůty, stanovené v článku III. odst. 1
kontrolovat, zda jsou všechny omezující podmínky ze strany nabyvatele
plněny a nabyvatel je povinen k tomu převodci poskytnout odpovídající
součinnost.

Zrušeno usnesením ZM č. 16/09 ze dne 27.1.2009.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 31.12.08


Usnesení č. 44/07 k převodu stavby parkoviště v K.Hoře
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
s novým sankčním ustanovením uvedeném ve smlouvě o bezúplatném převodu stavby parkoviště na pozemku p.č. 2149/12 v k.ú. Kutná Hora z vlastnictví České republiky - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových v čl. III. v tomto znění:
1. Nabyvatel se zavazuje o nemovitosti uvedené v článku I. této smlouvy
řádně pečovat, užívat ho pouze k účelům, ke kterým byl užíván ke dni
převodu vlastnictví, nevyužívat ho ke komerčním, nepřenechat ho ke
komerčním účelům třetím osobám a nezcizit ho, to vše po dobu nejméně
10 let.
2. Za porušení shora uvedených závazků nebo některého z nich, je
nabyvatel povinen převést do státního rozpočtu prostřednictvím
převodce částku odpovídající 100 % ceny v čase a místě obvyklé dle
znaleckého posudku vypracovaného ke dni převodu majetku uvedeného v
článku I. této smlouvy.
3. Úhradu provede nabyvatel ve lhůtě 15 dnů poté, kdy bude k zaplacení
převodcem písemně vyzván.
4. Nabyvatel uhradí náklady za vypracování znaleckého posudku dle odst.
2, případně jiné účelně vynaložené náklady související se zjištěním
sankce.
5. Převodce je oprávněn kdykoliv během lhůty, stanovené v článku III.
odst. 1 kontrolovat, zda jsou všechny omezující podmínky ze strany
nabyvatele plněny a nabyvatel je povinen k tomu převodci poskytnout
odpovídající součinnost.


Usnesení zrušeno usnesením ZM č. 58/09 ze dne 17.3.2009.

Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 31.12.07


Usnesení č. 45/07 k odkoupení části pozemku v K.Hoře (p. Filip)
Zastupitelstvo města n e s o u h l a s í
s odkoupením části pozemku p.č. 1527 o výměře cca 1.300 m2 v k.ú. Kutná Hora od pana Ing. Františka Filipa, Praha 4 za kupní cenu 2.000,- Kč/m2.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 31.03.07


Usnesení č. 46/07 k prodeji pozemku ve Štipoklasech formou VŘ
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
s vypsáním výběrového řízení na prodej p.č. 45, p.č. 367/3, p.č. 368/1 a p.č. 369 o celkové výměře 6.179 m2 v k.ú. Štipoklasy u Černín formou výběrového řízení.

Zrušeno usnesením ZM č. 123/12 ze dne 26.06.2012.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 31.12.08


Usnesení č. 47/07 k hospodaření Města Kutná Hora k 31.12.2006
Zastupitelstvo města b e r e na v ě d o m í
předloženou zprávu o hospodaření města k 31.12.2006.Usnesení č. 48/07 k odpisu pohledávek PO NsAČ
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
s odpisem pohledávek zrušené příspěvkové organizace Nemocnice s ambulantní částí Kutná Hora v celkové evidované výši 922.633,76 Kč dle přiloženého seznamu. Důvodem odpisu je faktická nulová hodnota evidovaných pohledávek.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 31.03.07


Usnesení č. 49/07 ke schválené změně rozpočtu č. 2
Zastupitelstvo města b e r e na v ě d o m í
změnu rozpočtu číslo 2., schválenou Radou města.


Usnesení č. 50/07 ke 3. rozpočtové změně
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e
předložený návrh 3. změny rozpočtu:
navýšení o 35.455.210,-- Kč v příjmové části rozpočtu,
63.330,-- Kč ve financování a
35.518.540,-- Kč ve výdajové části rozpočtu, dle předloženého rozpisu.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 25.03.07


Usnesení č. 51/07 ke kontokorentnímu úvěru pro rok 2007
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
s obnovením kontokorentního úvěru na běžném účtu Města, vedeném u ČS a.s., ve výši 15.000.000,-- Kč na překlenutí časového nesouladu mezi tvorbou a potřebou finančních zdrojů pro financování výdajů rozpočtu Města. Konečná platnost - jeden rok od podpisu smlouvy o úvěru, tj. duben roku 2007. Úvěr bude zajištěn budoucími rozpočtovými příjmy Města.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 06.04.07


Usnesení č. 52/07 k prodeji akcie spol. STE
Zastupitelstvo města b e r e na v ě d o m í
prodej 1 ks akcie společnosti Středočeská energetická, a.s. za cenu uvedenou v předložené povinné nabídce převzetí, tj. 2.750,-- Kč.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 31.03.07


Usnesení č. 53/07 k navýšení provozní dotace pro TJ Sparta - plavecký bazén
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
s navýšením provozní dotace pro TJ Sparta KH - plavecký bazén o 2.900.000,-- Kč.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 30.04.07


Usnesení č. 54/07 k odstranění stavby školní družiny ZŠ Kremnická
Zastupitelstvo města I. s o u h l a s í
a) s vyjmutím ze zřizovací listiny Základní školy Kutná Hora, Kremnická
98 - příspěvkové organizace, ze dne 17. 7. 2001 z Čl. V, odst. 1.,
objekt - přístavbu školní družiny umístěnou na pozemku p.č. 255/4 v
k.ú. Kutná Hora.
Zodpovídá: Mgr. Zahradníčková Termín: 31.3.2007

b) s odstraněním stavby - přístavba školní družiny při ZŠ Kutná Hora,
Kremnická 98, umístěné na pozemku p.č. 255/4 v k.ú. Kutná Hora

II.u k l á d á
Odboru správy majetku
vypsat poptávkové řízení na likvidaci nadzemní části přístavby školní družiny při ZŠ Kutná Hora, Kremnická 98, umístěné na pozemku p.č. 255/4v k.ú. Kutná Hora za odvoz materiálu

Bod II. zrušen usnesením ZM č. 162/07 ze dne 28.6.2007.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.12.07


Usnesení č. 55/07 k odprodeji nebytové jednotky v 2. vně privatizace
Zastupitelstvo města s o u h la s í
s uzavřením kupní smlouvy s panem MUDr.Petrem Havlovicem, Kutná Hora, na odprodej nebytové jednotky č. 147/102 v objektu čp. 146-149 ul. Šandova včetně podílů na společných částech domu a pozemků č. 795/28, 795/29, 795/30 a 795/31 v k.ú. Sedlec u Kutné Hory dle " Prohlášení vlastníka" ze dne 6.1.2005 za kupní cenu ve výši 316.050,- Kč
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 30.08.07


Usnesení č. 56/07 k žádosti pí Pharm Dr. J.Sobotkové
Zastupitelstvo města n e s o u h l a s í
se snížením výše kupní ceny tj. částky 937.110,- Kč za odprodej nebytového prostoru č.146/101v ul. Šandova v Kutné Hoře o částku 180.000,- Kč, která odpovídá vynaloženým nákladům na rekonstrukci vstupního prostoru lékárny pí Pharm Dr. Jaroslavě Sobotkové, Kutná Hora.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.03.07


Usnesení č. 57/07 k uzavření dohody o splácení dluhu pro pí L.Tůmovou
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
s uzavřením předložené dohody o splácení dluhu na částku ve výši 106 393,00 Kč pro paní Lenku Tůmovou, Kutná Hora.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.03.07


Usnesení č. 58/07 k souhlasu o prominutí poplatku z prodlení (Novákovi)
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
s prominutím části poplatku z prodlení pro manžele Elišku a Jaroslava Novákovy, Kutná Hora ve výši 50 % z částky 476 833,00 Kč.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.03.07


Usnesení č. 59/07 k pojmenování nové části ulice "Liliová"
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e
pojmenování části nově vznikající ulice, která je pokračováním stávající ulice Liliové za křížením s ulicí Do Polí v městské části Žižkov názvem "Liliová".


Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.12.09


Usnesení č. 60/07 k převzetí dešťové kanalizace v Neškaredicích do majetku města K.Hora
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
s převzetím dešťové kanalizace na pozemcích p.č. 137/2 a 144 v k.ú. Neškaredice do majetku města Kutné Hory
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.03.08


Usnesení č. 61/07 k zapojení podnikatelů do systému nakládání s tříděnými odpady
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
a) s umožněním vstupu podnikatelů do systému třídění odpadů, určeného pro
občany města, na základě smlouvy
b) s návrhem ceníku pro podnikatele za využívání systému třídění odpadů
určeného pro občany města

Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 01.04.07


Usnesení č. 62/07 k návrhu na rozdělení finančních prostředků z FRB
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
s poskytnutím půjček z Fondu rozvoje bydlení žadatelům dle předloženého seznamu.
Zodpovídá : L. Opatrná      Termín : 30.09.07


Usnesení č. 63/07 ke schválení dokumentu "Územní energetické koncepce města Kutná Hora"
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e
rozvojově-programový dokument města v oblasti zdrojů, využívání a hospodaření s energiemi na jeho území s názvem: "Územní energetická koncepce města Kutná Hora" (ÚEK), vypracovaný firmou RAEN, spol. s r.o. se sídlem Buzulucká 4, 160 00 Praha 6, který byl po jeho odsouhlasení Řídícím výborem ÚEK předán objednateli v říjnu 2006.
Zodpovídá : L. Opatrná      Termín : 31.03.07


Usnesení č. 64/07 k poskytnutí příspěvku na výstavbu kanalizační přípojky
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
s poskytnutím příspěvku ve výši 5.000,-- Kč na výstavbu kanalizační přípojky k jednomu domu žadatelům v souladu s usnesením ZM č. 7/05 dle doplněného seznamu.
Zodpovídá : L. Opatrná      Termín : 31.12.07


Usnesení č. 65/07 k plnění usnesení
Zastupitelstvo města r u š í
své usnesení č. 255/04 ze dne 7.12.2004 k projektu zřízení veřejné neuniverzitní VŠ Jiřího z Poděbrad.
Zodpovídá : E. Hnátková      Termín : 31.03.07


Usnesení č. 66/07 k obecně závazné vyhlášce o veřejném pořádku
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e
obecně závaznou vyhlášku č. 1/2007 o veřejném pořádku.
Zodpovídá : E. Hnátková      Termín : 31.03.07


Usnesení č. 67/07 k odkoupení movitého majetku od ČR - Úřad práce v K.Hoře
Zastupitelstvo města I. s c h v al u j e
odkoupit od ČR, Úřadu práce v Kutné Hoře inventář - movitý majetek dle znaleckého posudku č. 2381/11/2007 vypracovaným znalcem Václavem Šaníkem - za kupní cenu 331 588,- Kč.

II. u k l á d á
Ekonomickému odboru
zapracovat požadavek na krytí nákupu movitého majetku do nejbližší změny rozpočtu.
Zodpovídá : Ing. Zahradníček, E.Hnátková      Termín : 30.04.07


Usnesení č. 68/07 k zápisu z jednání výboru regenerace památek města
Zastupitelstvo města b e r e na v ě d o m í
a) zápis z jednání Výboru regenerace památek města Kutné Hory ze dne
8.2.2007.
b) zápis z jednání Výboru regenerace památek města Kutné Hory ze dne
1.3.2007.
Usnesení č. 69/07 k rozpočtovým opatřením prováděných RM
Zastupitelstvo města I. s v ě ř u j e
Radě města Kutná Hora schvalování a provádění rozpočtových opatření,jimiž
a) dochází ke změně příjmů a výdajů rozpočtu města Kutná Hora proti
schválenému objemu rozpočtu, resp. rozpočtu po změnách v případech
poskytnutí účelových dotací ze státního rozpočtu, státních fondů nebo
krajského rozpočtu
b se mění výše položky a paragrafu v rámci schváleného rozpočtu,
respektive rozpočtu po změnách, celkový objem rozpočtu se nemění
c) v závěru roku od posledního zasedání zastupitelstva města, tj. pro rok
2007 od 11.12.2007 do konce roku, budou zajištěny nezbytné operace
související se řádným ukončením rozpočtového roku
Rada města bude informovat o všech schválených a provedených rozpočtových opatřeních radou města na nejbližším zasedání zastupitesltva města.

II. s c h v a l u j e
náležitosti žádosti o rozpočtové opatření v rozsahu důvodové zprávy

Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček,I.Šalátek      Termín : 20.03.07


Usnesení č. 70/07 k výběru strategického partnera tepelného hospodářství města K.Hora
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e
záměr získání strategického partnera - dodavatele topného média, popř. partnera, který by zajistil výrobu a dodávku tepla ve firmě KH Tebis formou prodeje části obchodního podílu podle § 84, odst. 1 a odst. písmena "f" zákona č. 128/2000 Sb.

Zrušeno usnesením ZM č. 37/09 ze dne 27.1.2009.
Zodpovídá : Ing.T. Benada, místostaro      Termín : 30.04.07


Usnesení č. 71/07 k plnění usnesení
Zastupitelstvo města r u š í
své usnesení č. 6/04 a 7/04 ze dne 27.1.2004.
Zodpovídá : E. Hnátková      Termín : 30.03.07


Usnesení č. 72/07 k plnění usnesení
Zastupitelstvo města r u š í
své usnesení č. 264/05 ze dne 6.12.2005.
Zodpovídá : E. Hnátková      Termín : 30.03.07Ivo Šalátek, v. r., starosta
MVDr. Václav Vančura, v.r., 1. místostarosta
Ing. Tomáš Benada, 2. místostarosta

Home » Městský úřad » Samospráva » Zastupitelstvo » Usnesení ZM » 2007 » 13. března 2007

Nahoru