12. května 2009

Zastupitelstvo města Kutné Hory přijalo na svém zasedání dne 12.května 2009

Usnesení č. 95/09 k hospodaření města K. Hora k 31.3.2009
Zastupitelstvo města b e r e n a v ě d o m í
předloženou zprávu o hospodaření města k 31.3.2009.


Usnesení č. 96/09 k rozpočtovému opatření přijatých radou města
Zastupitelstvo města b e r e n a v ě d o m í
rozpočtová opatření přijatá Radou města Kutná Hora dne 10.3.2009 - 21.4.2009.


Usnesení č. 97/09 k rozpočtovému opatření EO č. 10
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e
předložený návrh na rozpočtové opatření OE č. 10 - přesun rozpočtových prostředků z Rezervy Rady města na zdravotnictví na položku "neinvestiční půjčené prostředky Nemocnici Kutná Hora s.r.o." ve výši 8 mil. Kč, dle důvodové zprávy.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 28.05.09


Usnesení č. 98/09 ke kontokorentnímu úvěru pro rok 2009
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
s obnovením kontokorentního úvěru na běžném účtu Města, vedeném u ČS a.s., ve výši 15.000.000,- Kč na překlenutí časového nesouladu mezi tvorbou a potřebou finančních zdrojů pro financování výdajů rozpočtu Města. Konečná splatnost - jeden rok od podpisu smlouvy o úvěru, tj. květen roku 2010. Úvěr bude poskytnut bez zajištění.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 31.05.09


Usnesení č. 99/09 k ručení za revolvingový úvěr spol. Nemocnice K.Hora s.r.o.
Zastupitelstvo města I. r u š í
své usnesení č. 44/09 o poskytnutí ručení na kontokorentní úvěr pro Nemocnici Kutná Hora s.r.o ve výši 10 mil. Kč.

II. s o u h l a s í
s ručením Města za revolvingový úvěr ve výši 10.000.000,- Kč poskytnutý Českou spořitelnou, a.s. společnosti Nemocnice Kutná Hora s.r.o., za předpokladu plnění podmínek stanovených § 38, odst.3, zákona č. 128/2000 Sb., o obcích. Konečná splatnost úvěru je 05/2010.


Zodpovídá : Ing.Zahradníček,Ing.Suchánek      Termín : 31.05.09


Usnesení č. 100/09 ke změně zástupce města v kontrolní komisi svazku
Zastupitelstvo města I. o d v o l á v á
pana Aleše Matulu z funkce člena kontrolní komise svazku Mikroregion Kutnohorsko ke dni 12.5.2009

II. j m e n u j e

paní Ing. Moniku Bulánkovou, pracovnici ekonomického odboru MÚ, do funkce člena kontrolní komise svazku Mikroregion Kutnohorsko s účinností od 13.5.2009.

Zodpovídá : E. Hnátková      Termín : 20.05.09


Usnesení č. 101/09 ke smlouvě s Veolia Transport na zajištění MAD
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e
smlouvu s firmou Veolia Transport Východní Čechy a.s. na zajištění dopravní obslužnosti města Kutné Hory linkami MAD č. 245001, 245002, 245003, 245004, 245005 a 245007 na rok 2009.Zodpovídá : Ing. J. Ďoubal      Termín : 31.12.09


Usnesení č. 102/09 k pověření člena ZM zastupováním na VH VHS Vrchlice-Maleč
Zastupitelstvo města p o v ě ř u j e
pana Ing. Arch. Pavla Železného, člena zastupitelstva města v souladu s § 84, odst. 2, písm. g) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů zastupováním Města Kutná Hora na Valné hromadě společnosti Vodohospodářská společnost Vrchlice - Maleč, a.s., která se koná 15. června 2009.


Zodpovídá : E. Hnátková      Termín : 31.05.09


Usnesení č. 103/09 k prodeji částí pozemků v k.ú. K.Hora (p. Pektor)
Zastupitelstvo města n e s o u h l a s í
s prodejem části pozemků p.č. 4499/1 a 4499/2 o výměře cca 400 m2 v k.ú. Kutná Hora panu Karlu Pektorovi, Kutná Hora.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 30.06.09


Usnesení č. 104/09 k prodeji pozemku v k.ú. Neškaredice (Hýžďalovi)
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
s prodejem pozemku p.č. 127/3 o výměře 115 m2 v k.ú. Neškaredice manželům Miloslavě a Petrovi Hýžďalovým, Praha 4-Nusle za kupní cenu 10,- Kč/m2.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 30.08.09


Usnesení č. 105/09 k prodeji části pozemku v k.ú. K.Hora (pí Martínková)
Zastupitelstvo města n e s o u h l a s í
s prodejem části pozemku p.č. 3690 o výměře cca 25 m2 v k.ú. Kutná Hora pí Martě Martínkové, Kutná Hora.


Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 30.06.09


Usnesení č. 106/09 k prodeji části pozemku v k.ú. K.Hora (Škarkovi)
Zastupitelstvo města n e s o u h l a s í
s prodejem části pozemku p.č. p.č. 3988/13 o výměře cca 300 m2 v k.ú. Kutná Hora Janu a Janě Škarkovým, Kutná Hora.


Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 30.06.09


Usnesení č. 107/09 k prodeji části pozemku v k.ú. K.Hora (Kocourkovi)
Zastupitelstvo města n e s o u h l a s í
s prodejem části pozemku p.č. p.č. 3988/13 o výměře cca 300 m2 v k.ú. Kutná Hora Evě a Milanu Kocourkovým, Kutná Hora.


Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 30.06.09


Usnesení č. 108/09 ke změně zřizovací listiny PO ZŠ Kremnická
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e
následující změnu zřizovací listiny příspěvkové organizace Základní škola Kutná Hora, Kremnická 98 takto:
Do Čl. V bod 1 zřizovací listiny se vkládá přístavba školní družiny umístěná na pozemku p.č. 255/4 v k.ú. Kutná Hora

V ostatním zůstává zřizovací listina ze dne 17.7.2001 ve znění dodatků č. 1,2,3,4,5,6,7 a 8 beze změny.

Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 30.06.09


Usnesení č. 109/09 k prodeji části pozemku v k.ú. K.Hora (Flachsovi)
Zastupitelstvo města n e s o u h l a s í
s prodejem části pozemku p.č. 3951/50 o výměře cca 600 m2 v k.ú. Kutná Hora manželům Michaele a Jiřímu Flachsovým, Kutná Hora.

Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 30.06.09


Usnesení č. 110/09 k vyhodnocení VŘ č. M 1/09 (prodej nem. Městské sady 469)
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
s uzavřením kupní smlouvy na prodej nemovitosti čp. 469 Městské Sady, Kutná Hora s pozemkem p.č. 2911 v k.ú. Kutná Hora s vítězem VŘ na základě předložené ceny – Františkem Frankovicem, Kutná Hora společně s manželkou a synem za kupní cenu 2.311 000,- Kč.

Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 30.12.09


Usnesení č. 111/09 k bezúplatnému převodu pozemku (chodník u OVS) od ÚZSVM
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
s bezúplatným převodem pozemku p.č. 911/2 (nebo jeho částí) v k.ú. Kutná Hora od Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 31.12.10


Usnesení č. 112/09 k zakoupení části pozemků Na Kavkách (p. Breüer)
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
a) se zakoupením id. 59/3360 pozemků v KN p.č. 608, 609, 612/2, 612/3, 613/1, 613/2, 613/3, 613/4, 613/5, 613/6, 613/7 a 613/8 v PK p.č. 721/7, 721/8 a 721/9 v k.ú. Kutná Hora od pana Miroslava Breüera, Praha - Střešovice za kupní cenu ve výši 100,- Kč/m2.

b) se zaplacením znaleckého odhadu na pozemky KN p.č. 608, 609, 612/2, 612/3, 613/1, 613/2, 613/3, 613/4, 613/5, 613/6, 613/7 a 613/8 v PK p.č. 721/7, 721/8 a 721/9 v k.ú. Kutná Hora a daně z převodu nemovitostí za prodávajícího pana Miroslava Breüera, Praha - Střešovice.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 31.12.11


Usnesení č. 113/09 k zakoupení části pozemků Na Kavkách (p.Svoboda)
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
a) se zakoupením id. 59/3360 pozemků v KN p.č. 608, 609, 612/2, 612/3, 613/1, 613/2, 613/3, 613/4, 613/5, 613/6, 613/7 a 613/8 v PK p.č. 721/7, 721/8 a 721/9 v k.ú. Kutná Hora od pana Ing. Pavla Svobody, Karlovy Vary za kupní cenu ve výši 100,- Kč/m2.

b) se zaplacením znaleckého odhadu na pozemky KN p.č. 608, 609, 612/2, 612/3, 613/1, 613/2, 613/3, 613/4, 613/5, 613/6, 613/7 a 613/8 v PK p.č. 721/7, 721/8 a 721/9 v k.ú. Kutná Hora a daně z převodu nemovitostí za prodávajícího pana Ing. Pavla Svobody, Karlovy Vary.

Zrušeno usnesením ZM č. 12/15 ze dne 27. 1. 2015
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 31.12.14


Usnesení č. 114/09 k přemístění sídla městské policie - Havlíčkovo nám. 87
Zastupitelstvo města I. s o u h l a s í
s přemístěním sídla Městské policie, Kremnická 54, Kutná Hora do domu Havlíčkovo nám., č.p. 87, Kutná Hora.

II. u k l á d á
odboru investic zajistit zpracování projektové dokumentace na rekonstrukci domu č.p. 87, Havlíčkovo nám. v Kutné Hoře.

Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 31.08.09


Usnesení č. 115/09 k žádosti p. Josefa Drdy
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
s výjimkou z pravidel 2. vlny privatizace pro pana Josefa Drdu, Kutná Hora, týkající se prodloužení podpisu kupní smlouvy do 30.4.2009
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.05.09


Usnesení č. 116/09 k prominutí poplatku z prodlení (Šuráňovi)
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
s prominutím části poplatku z prodlení pro manžele Šuráňovy, Kutná Hora ve výši 22.191,00 Kč.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.05.09


Usnesení č. 117/09 k rozpočtovému opatření OSM č. 28/09
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
s předloženým návrhem OSM č. 28/09, kterým se navyšuje příjmová položka nájem MLaR o částku 5.500.000,-- Kč a v téže výši se zřizuje nová výdajová položka příspěvek MLaR - viz důvodová zpráva.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 15.05.09


Usnesení č. 118/09 k uzavření smlouvy o zakoupení pohledávky
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
s uzavřením smlouvy o zakoupení pohledávky ve výši 178.500,-- Kč od společnosti Technické služby Kutná Hora spol. s r.o. - viz důvodová zpráva.


Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 20.05.09


Usnesení č. 119/09 k dodatku č. 1 ke GS "I. a II. etapa zádlažby HJM"
Zastupitelstvo města b e r e n a v ě d o m í
uzavření dodatku č.1 ke smlouvě o poskytnutí dotace Č. S/0067/RRSC/2008 na projekt CZ.1.15/3.2.00/10.00161 "I.a II.etapa zádlažby historického jádra města Kutná Hora".
Zodpovídá : I.Šalátek,starosta      Termín : 12.05.09


Usnesení č. 120/09 k rozšíření umělecké sbírky města K. Hory
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
s uvolněním částky 295.000,- Kč na nákup a restaurování souboru výtvarných děl Josefa Jana Šedivého pro rozšíření umělecké sbírky města Kutné Hory z rezervy zastupitelstva města.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 31.05.09


Usnesení č. 121/09 k uvolnění prostředků na hudební programy
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
s uvolněním částky 109.000,- Kč na hudební produkce pořádané na Palackého náměstí v měsících květen-září 2009.Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 30.09.09


Usnesení č. 122/09 k dotaci projektu "Kutnohorské léto 2009"
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
s uvolněním částky 130.000,- Kč z rozpočtu OPPKŠ na projekt "Kutnohorské léto".
Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 31.08.09


Usnesení č. 123/09 ke zpracování návrhu změny č. 19 ÚPM
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e
na základě ustanovení § 47 odst. (5) zákona č. 183/2006 Sb. zadání pro zpracování návrhu změny č. 19 Územního plánu města Kutné Hory v místní části "Perštejnec" na pozemku parc. č. 176/13 (pozemek ve zjednodušené evidenci) v katastrálním území Perštejnec.


Zodpovídá : Ing. V. Kapička      Termín : 30.05.10


Usnesení č. 124/09 k pořízení změny č. 27 ÚPM
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
a) v souladu s § 6, odst. (5) a § 46, odst. (3) zákona č. 183/2006 Sb. s pořízením změny č. 27 Územního plánu města Kutné Hory v lokalitě vymezené částí pozemku parc. č. 1506/1 (parcela katastru nemovitostí) v katastrálním území Kutná Hora

b) v souladu s § 6, odst. (5), písm. f) zákona č. 183/2006 Sb. s určením Václava Zimmermanna, místostarosty města ke spolupráci na pořízení této změny Územního plánu města Kutné Hory.Zodpovídá : Ing. V. Kapička      Termín : 30.06.10


Usnesení č. 125/09 k žádosti o půjčky z FRB mimo výběrové řízení
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e
poskytnutí půjčky z FRB mimo výběrové řízení žadatelům dle předloženého seznamu.


Zodpovídá : Ing. V. Kapička      Termín : 30.09.09


Usnesení č. 126/09 k zápisům výboru pro zdravotnictví ZM č. 2-4/09
Zastupitelstvo města b e r e n a v ě d o m í
zápisy Výboru pro zdravotnictví ZM č. 2/09 ze dne 23.3.2009, 3/09 ze dne 14.4.2009 a 4/09 ze dne 27.4.2009.
Usnesení č. 127/09 k optimalizaci energetiky města KH
Zastupitelstvo města I. b e r e n a v ě d o m í
zprávu pracovního týmu k možnosti privatizace spol.KH Tebis s.r.o.

II. s o u h l a s í
s pokračováním prací na přípravě konkrétních variant optimalizace provozování CZT.
Zodpovídá : V.Zimmermann, místostaros      Termín : 08.09.09


Usnesení č. 128/09 k pořízení změny č. 25 ÚPM
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
s pořízením změny ÚPM v území vymezeném pozemky parc. č. 2472 a 2473 (parcely katastru nemovitostí) v katastrálním území Kutná Hora (§ 6, odst. (5) a § 46, odst. (3) zákona č. 183/2006 Sb. v současně platném znění).Zodpovídá : Ing. V. Kapička      Termín : 30.06.10


Usnesení č. 129/09 k převodu nemocnice K.Hora
Zastupitelstvo města u k l á d á
Radě města Kutná Hora
a) zapracovat do návrhu smlouvy o bezúplatném převodu nemovitého majetku areálu nemocnice a movitého majetku, který bude předmětem inventarizačního soupisu (odsouhlaseného oběma stranami) z vlastnictví Města Kutná Hora na Středočeský kraj podmínky navržené hejtmanem Středočeského kraje v dopise čj. 004436/2009/KUSK z 12.1.2009 zejména v oblasti garancí rozsahu akutní lůžkové péče a personálního zajištění.

b)předložit zastupitelstvu města tento návrh smlouvy ke schválení.

Zrušeno usnesením č. 138/09 ze dne 23.6.2009.

Zodpovídá : I.Šalátek,starosta      Termín : 30.06.09Ivo Šalátek, v.r., starosta města
MVDr. Václav Vančura, v.r., 1. místostarosta
Václav Zimmermann, v.r., 2. místostarosta

Home » Městský úřad » Samospráva » Zastupitelstvo » Usnesení ZM » 2009 » 12. května 2009

Nahoru