10. září 2013

Zastupitelstvo města Kutné Hory přijalo na svém zasedání dne 10.září 2013

Usnesení č. 142/13 k analýze provozu výherních hracích přístrojů
Zastupitelstvo města b e r e n a v ě d o m í
analýzu provozu výherních hracích přístrojů v Kutné Hoře.


Usnesení č. 143/13 k žádosti Městské knihovny - navýšení rozpočtu 2013
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e
navýšení rozpočtu Městské knihovny Kutná Hora pro rok 2013 o 400.000,- Kč dle důvodové zprávy.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 13.09.13


Usnesení č. 144/13 k rozpočtovým opatřením EKO č.42,43,45
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e
a) předložený návrh na rozpočtové opatření EKO č. 42 - změna rozpočtu z důvodu schválené úhrady ztráty městské společnosti Průvodcovská služba s.r.o. ve výši 676.534,66 Kč. Uvedená ztráta bude hrazena navýšením příjmů z prodeje bytů II. privatizace, která nebyla v roce 2013 rozpočtována, dle důvodové zprávy 1.

b) předložený návrh na rozpočtové opatření EKO č. 43 - změna rozpočtu z důvodu vybudování optických tras a propojení Městského kamerového systému Města Kutná Hora /staré části centra města/ se sídlištní zástavbou Šipší ve výši 300.000 Kč. Uvedené výdaje budou hrazeny navýšením příjmů z prodeje bytů I. privatizace, která nebyla v roce 2013 rozpočtována, dle důvodové zprávy 2.

c) předložený návrh na rozpočtové opatření EKO č. 45 - zapojení podílu na zisku od společnosti Městské lesy a rybníky Kutná Hora ve výši 1.275.000 do rozpočtu Města dle důvodové zprávy 3.

Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 10.09.13


Usnesení č. 145/13 k plnění rozpočtu města Kutná Hora k 30.6.2013
Zastupitelstvo města b e r e n a v ě d o m í
předloženou zprávu o plnění rozpočtu města k 30. 6. 2013.


Usnesení č. 146/13 k rozpočtovým opatřením přijatým Radou města KH
Zastupitelstvo města b e r e n a v ě d o m í
rozpočtová opatření přijatá Radou města dne 26. 6. 2013 - 28. 8. 2013.


Usnesení č. 147/13 ke změně účasti obce ve spol.VHS Vrchlice-Maleč, a.s.
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e
a) nákup 60,57 % z celkového počtu akcií na majitele v listinné podobě, společnosti Vodohospodářská společnost Vrchlice - Maleč, a.s. se sídlem Kutná Hora, Ku Ptáku 387, PSČ 284 01, IČ: 46356967 (dále jen "společnost"), od Města Čáslav v jehož jsou vlastnictví a to však maximálně v počtu 5 482 kusů za cenu 250,- Kč za jednu akcii.

b) předložený návrh na rozpočtové opatření EKO č. 46 - kterým dojde k zapojení částky výdajů ve výši 1 370 500 Kč určené na nákup akcií na majitele v listinné podobě společnosti Vodohospodářská společnost Vrchlice - Maleč, a.s. se sídlem Kutná Hora, Ku Ptáku 387, PSČ 284 01, IČ: 46356967. Tento nákup bude kryt navýšením příjmové položky "věcná břemena" o 975.000,-Kč, dále snížením výdajové položky "rezerva odboru dopravy" ve výši 200.000,-Kč a o částku 195.500,-Kč bude snížena "rozpočtová rezerva".

Bod a) zrušen usnesením ZM č. 179/013 ze dne 29.10.2013.
Zodpovídá : RNDr.Šanc,Ing.Zahradníček      Termín : 10.09.13


Usnesení č. 148/13 k zápisu Finančního výboru
Zastupitelstvo města b e r e n a v ě d o m í
zápis Finančního výboru ze dne 2. 9. 2013.


Usnesení č. 149/13 k prodeji části pozemků v k.ú.KH - man.Kulhánkovi
Zastupitelstvo města n e s o u h l a s í
s prodejem části pozemku p.č. 1138 nebo části pozemku p.č. 1139 o výměře cca 20 m2 v k.ú. Kutná Hora manželům Vladimíru a Renatě Kulhánkovým, Kutná Hora.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 30.09.13


Usnesení č. 150/13 k prodeji pozemku v k.ú.Perštejnec (p.Navrátil)
Zastupitelstvo města n e s o u h l a s í
s prodejem pozemku p.č. 64/5 o výměře 2.364 m2 v k.ú. Perštejnec panu Radku Navrátilovi, Kutná Hora.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 30.09.13


Usnesení č. 151/13 k prodeji části pozemku v k.ú.Zhoř u Červených Janovic - pí Smutná
Zastupitelstvo města I. s o u h l a s í
s prodejem části pozemku p.č. 768/1 o výměře cca 300 m2 v k.ú. Zhoř u Červených Janovic paní Mgr. Ireně Smutné,Praha 4 za kupní cenu ve výši 80,- Kč/m2 (+ 3.025,- Kč znalečné).

II. n e s o u h l a s í
s odkoupením části pozemku p.č. 768/3 o výměře cca 50 m2 v k.ú. Zhoř u Červených Janovic od paní Mgr. Ireny Smutné, Praha 4 ani se směnou této části pozemku za jiný pozemek ve vlastnictví Města Kutná Hora.

Bod I. zrušen usnesením zastupitelstva města č. 174/15 ze dne 15. 9. 2015.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 30.06.15


Usnesení č. 152/13 k prodeji objektu č.p.1 v Kutné Hoře formou VŘ
Zastupitelstvo města I. r u š í
své usnesení č. 166/12 ze dne 11.9. 2012

II. s o u h l a s í
s prodejem budovy č.p. 1 na pozemku p.č. 2952 a části pozemku p.č. 2952 (dle GP číslo 3324-29/2013 ze dne 5.4. 2013 pozemek p.č. 2952/1) o výměře 6.002 m2 v k.ú. Kutná Hora formou výběrového řízení.

Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 31.12.13


Usnesení č. 153/13 k odkoupení pozemků v KH od ČR - Oblast.podniku služeb
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
s odkoupením pozemků p.č. 4512/13 o výměře 43 m2, p.č. 4591/6 o výměře 558 m2 a p.č. 4591/7 o výměře 104 m2 v k.ú. Kutná Hora od ČR - Oblastního podniku služeb s.p. Praha západ se sídlem v Roztokách u Prahy v likvidaci, Jungmannova 27, 252 63 Roztoky u Prahy za celkovou kupní cenu ve výši 178.560,- Kč.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 31.12.14


Usnesení č. 154/13 k odkoupení části pozemku v k.ú.KH - České přístavy, a.s.
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
s odkoupením části pozemku p.č. 3088/1 o výměře cca 1.600 m2 v k.ú. Kutná Hora od společnosti České přístavy, a.s., se sídlem Jankovcova 6, Praha 7 za kupní cenu ve výši 250,- Kč/m2 pozemku.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 31.12.13


Usnesení č. 155/13 k aktualizaci plánu společných zařízení KPÚ Církvice u KH a Jakub
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
s aktualizovaným plánem společných zařízení, který byl zhotoven v rámci komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Církvice u Kutné Hory a Jakub firmou Ing. Helena Krausová, Jiráskovo nám. 31, 326 00 Plzeň.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 30.09.13


Usnesení č. 156/13 k záměru na prodej části pozemku v KH - Spol.vlastníků
Zastupitelstvo města b e r e n a v ě d o m í
ukončení zveřejnění záměru č. 471/13 na prodej části pozemku p.č. 4596/1 o výměře cca 1 m2 v k.ú. Kutná Hora dle usnesení Zastupitelstva města Kutná Hora č. 99/13 ze dne 25.6. 2013.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 10.09.13


Usnesení č. 157/13 k uzavření dohody o splácení dluhu - manželé Červeňákovi
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
s uzavřením předložené dohody o splácení dluhu na částku 76.466,00 Kč pro manžele Evu a Pavla Červeňákovy, Kutná Hora.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 30.09.13


Usnesení č. 158/13 k odstoupení od budoucí kupní smlouvy
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
s odstoupením od Smlouvy o budoucí kupní smlouvě a budoucí nájemní smlouvě uzavřené dne 18. 9. 2002 mezi Městem Kutná Hora a panem Mariuszem Panas, z důvodu ukončení nájemního vztahu k bytu za podmínky, že nebude soudně rozhodnuto o zbavení či omezení způsobilosti k právním úkonům pana Mariusze Panas. Vyrovnání mezi účastníky proběhne dle čl. VI. smlouvy uzavřené dne 18. 9. 2002. Město Kutná Hora vrátí panu Mariuszu Panas částku ve výši 496.581,- Kč, uhrazenou ke dni 31. 5. 2013.

Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.12.13


Usnesení č. 159/13 k odstoupení od budoucí kupní smlouvy
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
s odstoupením od Smlouvy o budoucí kupní smlouvě a budoucí nájemní smlouvě uzavřené dne 21. 5. 2001 mezi Městem Kutná Hora a paní MUDr. Kateřinou Bartoňovou, provdanou Pokornou, Kutná Hora z důvodu ukončení nájemního vztahu k bytu. Vyrovnání mezi účastníky proběhne dle čl. VI. smlouvy uzavřené dne 21. 5. 2001. Město Kutná Hora vrátí paní MUDr. Kateřině Bartoňové, provdané Pokorné částku ve výši 629.100,- Kč, uhrazenou ke dni 31. 7. 2013.

Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.10.13


Usnesení č. 160/13 k prominutí poplatku z prodlení - manž.Machovi
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
s prominutím poplatku z prodlení pro manžele Olgu a Eduarda Machovy,Kutná Hora ve výši 70% z částky 30.998,00 Kč.

Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 30.09.13


Usnesení č. 161/13 k uzavření nájemní smlouvy - MVE PLUS, s.r.o.
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
s uzavřením předložené smlouvy na úhradu částky 365.384,- Kč s DPH spojené s vybavením a dokončením výstavby útulku pro psy, v ulici Na Brunclíku v Kutné Hoře, od společnosti MVE PLUS, s.r.o., Hejdof 1666, 286 01 Čáslav, dle předložených dokladů.

Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 30.09.13


Usnesení č. 162/13 k vybudování fotovoltaické elektrárny - Opletalova ul.
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
s vybudováním fotovoltaické elektrárny na střeše soukromého domu č.p. 178-181 v Opletalově ulici v Kutné Hoře.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 30.09.13


Usnesení č. 163/13 k pojmenování nové ulice v KH
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e
přidělení nového názvu ulice "Kpt. Vosky" v nově vznikající ulici v městské části Hlouška, propojení Lorecké a Waldhauserovy ulice.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 10.09.13


Usnesení č. 164/13 ke změně zřizovací listiny ZŠ J.Palacha
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e
dodatek č. 7 ke zřizovací listině příspěvkové organizace Základní škola Jana Palacha v Kutné Hoře, Kutná Hora, Jana Palacha 166 v tomto znění:
Z článku V. zřizovací listiny Vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává k hospodaření ( dále jen svěřený majetek)- bodu 1 - se vyjímá následující ustanovení:
- budova čp. 145 k.ú. Sedlec
- pozemek p.č. 795/33 (zastavěná plocha) k.ú. Sedlec

Zodpovídá : Seifert,Zahradníčková      Termín : 10.10.13


Usnesení č. 165/13 ke změně zřizovací listiny ZŠ Kamenná stezka
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e
dodatek č. 1 ke zřizovací listině příspěvkové organizace Základní škola Kutná Hora, Kamenná stezka 40 v tomto znění:
z článku V. Vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává k hospodaření (dále jen svěřený majetek) - bod 1 Nemovitý majetek - se vyjímá následující ustanovení:
- budova č.p. 368, Benešova ulice, Kutná Hora
- pozemek parc.č. 2352 - zastavěná plocha o výměře 162 m2 v k.ú.Kutná Hora
- pozemek parc.č. 2353/12 -zahrada o výměře 1621 m2 v k.ú. Kutná Hora
- pozemek parc.č. 2353/13 -ostatní plocha o výměře 266 m2 v k.ú. Kutná Hora

Zodpovídá : Seifert, Zahradníčková      Termín : 10.10.13


Usnesení č. 166/13 k navýšení příspěvku z Fondu regenerace města KH
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
s předloženým návrhem na navýšení příspěvku z Fondu regenerace města Kutné Hory na rok 2013 na restaurování maleb na fasádě domu č.p. 105 Husova ulice v Kutné Hoře o částku 20.000,- Kč dle důvodové zprávy. Celková částka po navýšení bude činit 70.000,- Kč.
Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 30.09.13


Usnesení č. 167/13 ke změně textu Zásad pro poskytování příspěvků z FRM KH
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
se změnou textu v Zásadách pro poskytování příspěvků z Fondu regenerace města Kutné Hory v bodě II. Obecně závazná pravidla odstavci 8. Úspora a odstavci 10. Podíly dle důvodové zprávy. Změny jsou platné ode dne vyhlášení výběrového řízení o poskytování příspěvků z Fondu regenerace města Kutné Hory pro rok 2014.

Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 30.09.13


Usnesení č. 168/13 k poskytnutí půjček z Fondu rozvoje bydlení mimo VŘ
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
s poskytnutím půjčky z Fondu rozvoje bydlení žadatelům mimo VŘ dle předloženého seznamu.
Zodpovídá : Ing. V. Kapička      Termín : 31.12.13


Usnesení č. 169/13 k poskytnutí příspěvku na výstavbu kanal.přípojek
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
s poskytnutím příspěvku na výstavbu kanalizačních přípojek ve výši 5.000,- Kč na jednu nemovitost (stavební parcelu) na území Města MIMO investiční akce kanalizace Kutnohorsko - Čáslavsko žadatelům dle předloženého seznamu.
Zodpovídá : Ing. V. Kapička      Termín : 31.12.13


Usnesení č. 170/13 k poskytnutí příspěvku na výstavbu kanal.přípojek
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
s poskytnutím příspěvku na výstavbu kanalizačních přípojek ve výši 5.000,- Kč na jednu nemovitost (stavební parcelu) na území Města v rámci investiční akce kanalizace Kutnohorsko - Čáslavsko žadatelům dle předloženého seznamu.
Zodpovídá : Ing. V. Kapička      Termín : 31.12.13


Usnesení č. 171/13 k výstavbě sportovní haly Kamenná stezka
Zastupitelstvo města I. r u š í
bod a) č. I. usnesení č. 57/13 ze dne 19. 3. 2013 k výstavbě víceúčelové haly u ZŠ Kamenná stezka.

II. s o u h l a s í
se záměrem výstavby víceúčelové sportovní haly na pozemcích parcelní číslo 2467/1, 2467/2 a 2466/1 navazujících na Základní školu Kamenná stezka.

Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 11.09.13


Usnesení č. 172/13 k rekonstrukci střechy Domu s pečovatelskou službou
Zastupitelstvo města I. s o u h l a s í
s rozšířením předmětu díla smlouvy s dodavatelem akce "Zlepšení tepelně technických vlastností domu s pečovatelskou sužbou" sdružením "TB 2013 Kutná Hora" o provedení rekonstrukce střechy za maximálně 3,2 mil Kč dle důvodové zprávy

II. u k l á d á
ekonomickému odboru připravit příslušné rozpočtové opatření, jehož schválení bude v kompetenci RM

Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 10.11.13


Usnesení č. 173/13 k mimořáné podpoře o.s.Povídej - soc.služby Centra krizové intervence
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
a) s žádostí o.s. Povídej o mimořádnou finanční podporu pro službu Telefonická krizová pomoc na Lince důvěry a službu Krizové pomoci v poradně pro lidi v tísni v Kutné Hoře ve výši 200.000,- Kč, dle důvodové zprávy

b) s předloženým návrhem na rozpočtové opatření OSZ č. 4, kterým dochází k přesunu rozpočtových prostředků z rezervy města a dochází k navýšení prostředků o 200.000,- Kč u položek týkajících se o.s. Povídej.

Zodpovídá : PhDr. D. Hurtová      Termín : 30.11.13


Usnesení č. 174/13 k 3.Komunitnímu plánu města Kutná Hora
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e
3. Komunitní plán města Kutná Hora.
Zodpovídá : PhDr. D. Hurtová      Termín : . .


Usnesení č. 175/13 k zápisu o kontrole investičních akcí r.2012
Zastupitelstvo města I. b e r e n a v ě d o m í
zápis o kontrole investičních akcí r. 2012 - zařazování nově pořízeného majetku do účetnictví města (kontrolní akce 2/13/KV),

II. u k l á d á
tajemníkovi MÚ Kutná Hora zpracovat k vnitřní směrnici města "Účtování a evidence dlouhodobého majetku a zásob" metodický pokyn, který by řešil postup při zaúčtování majetku v případě dokončených investic.

Zodpovídá : p.Hobl, tajemník MÚ      Termín : 31.12.13


Usnesení č. 176/13 k rozpočtovým opatřením OKCR č.3-5
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e
a) předložený návrh na rozpočtové opatření OKCR č. 3, kterým dochází k navýšení rozpočtu o příjmy od účastníků Mezinárodní kytarové soutěže a příjmy od nadace D´Addario Foundation v celkové výši 185.806 Kč. Zároveň dojde k navýšení výdajů na tuto akci dle důvodové zprávy č. 1.

b) předložený návrh na rozpočtové opatření OKCR č. 4, kterým dochází k navýšení rozpočtových příjmů a výdajů na základě smlouvy o spolupráci mezi Městem a firmou Philip Morris ČR a.s. v celkové výši 72.000,- Kč dle důvodové zprávy č. 2.

c) předložený návrh na rozpočtové opatření OKCR č. 5, kterým dochází k navýšení rozpočtových příjmů "Spolkový dům - vstupné" ve výši 30.440 Kč a výdajů na zakoupení kolejnic a závěsů pro Spolkový dům ve výši 21.000 Kč částka 9.440 Kč posílí položku "Ostatní kultura" dle důvodové zprávy č. 3.

Zodpovídá : Mgr. L. Kratochvílová      Termín : 30.09.13


Usnesení č. 177/13 k příspěvkovému programu Města KH - pravidla pro rok 2014
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e
na základě usnesení RM č. 695 /13 ze dne 28.8.2013 návrh Příspěvkového programu Města Kutná Hora pro rok 2014 včetně předložených dokumentů:
- výzva k předkládání projektů v příspěvkových programech (příloha č.1)
- žádost o příspěvek/grant - střední a velké projekty (příloha č. 2)
- žádost o příspěvek/grant - malé projekty (příloha č. 3)
- závěrečná zpráva a vyúčtování poskytnutého příspěvku - střední a velké projekty (příloha č. 4)
- závěrečná zpráva a vyúčtování poskytnutého příspěvku - malé projekty (příloha č. 5)
- zásady hodnocení projektů v rámci příspěvkového programu (příloha č.6)
- výzva pro hodnotitele projektů včetně dotazníku (příloha č. 7)

Zodpovídá : Ing.Vopálková,jednatelka      Termín : 30.09.13


Usnesení č. 178/13 k rekonstrukci ulic Řehákova,Stroupežnického a Zelenkova
Zastupitelstvo města I. s o u h l a s í
s celkovou rekonstrukcí povrchů ulic Řehákova, Stroupežnického a Zelenkova včetně chodníků za cenu dle výběrového řízení v režimu zákona o veřejných zakázkách dle důvodové zprávy.

II. u k l á d á
Ekonomickému odboru připravit příslušné rozpočtové opatření, jehož schválení bude v kompetenci RM.

Zodpovídá : Ing.J.Franc,místostarosta      Termín : 29.09.13RNDr. Ivo Šanc, CSc., v. r., starosta
Ing. Jiří Franc, v. r., místostarosta
Mgr. Dana Vepřková, v. r., místostarostka

Home » Městský úřad » Samospráva » Zastupitelstvo » Usnesení ZM » 2013 » 10. září 2013

Nahoru