10. října 2006

Zastupitelstvo města Kutné Hory přijalo na svém zasedání dne 10.října 2006

Usnesení č. 206/06 k udělení čestného občanství města K.Hora
Zastupitelstvo města u d ě l u j e
titul "Čestný občan města Kutná Hora" heraldikovi a genealogovi panu plukovníkovi v.v. Jiřímu Loudovi, PhDr.h.c., Olomouc.


Usnesení č. 207/06 ke koupi pozemku pod silnicí - p. Buchar
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
se zakoupením pozemku p.č. PK 552/1 v k.ú. Kutná Hora o celkové výměře 174 m2 od Augustina Buchara, Havlíčkův Brod za kupní cenu 50,-- Kč/m2.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 30.12.06


Usnesení č. 208/06 ke koupi pozemku v Malíně - pí Malinová
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
se zakoupením pozemku p.č. 672/4 v k.ú. Malín o celkové výměře 22 m2 od Evy Malinové, Kutná Hora za kupní cenu 20.000,-- Kč.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 30.12.06


Usnesení č. 209/06 k prodeji části pozemku v Sedlci - Plechatovi
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
s prodejem části pozemku p.č. 560/1 o výměře cca 40 m2 v k.ú. Sedlec u Kutné Hory manželům Tomášovi a Martině Plechatovým, Kutná Hora za 250,-- Kč/m2.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 30.06.07


Usnesení č. 210/06 k prodeji pozemku v Sedlci - Pešlovi
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
s prodejem pozemku p.č. 560/4 o výměře 178 m2 v k.ú. Sedlec u Kutné Hory manželům Pavlu a Ladislavě Pešlovým, Kutná Hora-Sedlec za 250,-- Kč/m2.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 30.06.07


Usnesení č. 211/06 k prodeji části pozemku v Sedlci - p.Zima
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
s prodejem části pozemku p.č. 560/1 o výměře cca 300 m2 v k.ú. Sedlec u Kutné Hory panu Ladislavu Zimovi, Kutná Hora-Sedlec za 250,-- Kč/m2.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 30.06.07


Usnesení č. 212/06 k prodeji části pozemku v Sedlci - Zimovi
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
s prodejem části pozemku p.č. 560/1 o výměře cca 320 m2 v k.ú. Sedlec u Kutné Hory manželům Ladislavu a Naděždě Zimovým, Kutná Hora-Sedlec za 250,-- Kč/m2.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 30.06.07


Usnesení č. 213/06 k prodeji části pozemku v Sedlci - Kohoutkovi
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
s prodejem části pozemku p.č. 638/1 o výměře cca 80 m2 v k.ú. Sedlec u Kutné Hory manželům Petru a Eleonoře Kohoutkovým, Kutná Hora-Sedlec za 250,-- Kč/m2.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 30.06.07


Usnesení č. 214/06 k odkoupení pozemku na křižovatce ČáslavskáxHrnčířská
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
s odkoupením pozemku p.č. 4163/38 o výměře 325 m2 v k.ú. Kutná Hora od Spávce konkurzní podstaty úpadce První stavební a.s., Kutná Hora v likvidaci za kupní cenu celkem 172.290,-- Kč.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 30.06.07


Usnesení č. 215/06 k záměru na prodej části pozemku v Kutné Hoře - Hrdličkovi
Zastupitelstvo města n e s o u h l a s í
s vyvěšením záměru na prodej části pozemku p.č. 3703/1 o výměře cca 100 m2 v k.ú. Kutná Hora dle žádosti manželů Martina a Lucie Hrdličkových, Kutná Hora.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 31.10.06


Usnesení č. 216/06 k dani z převodu nemovitosti
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
se zaplacením daně z převodu nemovitosti čp. 433 s pozemky p.č. 1459 a p.č. 1460 v k.ú. Kutná Hora ve výši 106.500,-- Kč Městem Kutná Hora.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 30.06.07


Usnesení č. 217/06 k žádosti paní M. Bělaškové (odstoupení od kupní smlouvy)
Zastupitelstvo města n e s o u h l a s í
s odstoupením od kupní smlouvy ze strany Města Kutná Hora na odprodej bytové jednotky č. 146/4 v ul. Šandova uzavřené mezi Městem Kutná Hora a paní Miloslavou Bělaškovou, Kutná Hora.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.10.06


Usnesení č. 218/06 k uzavření dohody o splácení dluhu - Z. Kocourková
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
s uzavřením předložené dohody o splácení dluhu na částku ve výši 135.025.00 Kč pro paní Zuzanu Kocourkovou, Kutná Hora.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.10.06


Usnesení č. 219/06 k uzavření dohody o splácení dluhu - J.Suntych
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
s uzavřením předložené dohody o splácení dluhu na částku ve výši 103.306,00 Kč pro pana Jana Suntycha, Kutná Hora.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.10.06


Usnesení č. 220/06 k prominutí poplatku z prodlení
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
s prominutím části poplatku z prodlení pro pana Josefa Vavřinu, Kutá Hora ve výši 50 % z částky 117.468,00 Kč.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.10.06


Usnesení č. 221/06 k plnění usnesení ZM - prodloužení termínu
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
s prodloužením předloženého termínu na splnění usnesení ZM dle důvodové zprávy.
Zodpovídá : E. Hnátková      Termín : 15.10.06


Usnesení č. 222/06 k souhlasu o prominutí úroku z prodlení (KH Tebis)
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
s prominutím úroku z prodlení pro společnost KH TEBIS s.r.o., se sídlem Puškinská 641, Kutná Hora ve výši 22.685,-- Kč.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.10.06


Usnesení č. 223/06 k prodeji řádů pitné a užitkové vody v areálu Klimeška
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
s prodejem rekonstruovaných vodovodních řádů pitné a užitkové vody v areálu Klimeška Vodohospodářské společnosti Vrchlice-Maleč, a.s. se sídlem v Kutné Hoře za částku 582.691,-- Kč.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 10.10.06


Usnesení č. 224/06 k nákupu harvestorové technologie pro MLaR
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
s nákupem harvesterové technologie pro společnosti Městské lesy a rybníky Kutná Hora, spol. s r.o. s využitím dotace a případným ručením za úvěr. Příjemcem úvěru do výše max. 20 mil. Kč bude společnost Městské lesy a rybníky Kutná Hora spol. s r.o. Úhrad a dotací ve výši 50 % nákladů bude do 1 roku od přijetí úvěru.
Zodpovídá : Ing. Peroutka, jednatel M      Termín : 31.12.06


Usnesení č. 225/06 k pořízení změny č. 6 ÚPM
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
s pořízením změny č. 6 územního plánu města Kutná Hora v území s pozemkem parc. č. 211/1 v katastrálním území Malín (§ 17, odst. 2 zák. č. 50/1976 Sb. v současně platném znění).
Zodpovídá : L. Opatrná      Termín : 31.12.07


Usnesení č. 226/06 k poskytnutí příspěvku na výstavbu kanalizační přípojky
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
s poskytnutím příspěvku ve výši 5.000,-- Kč na výstavbu kanalizační přípojky k jednomu domu žadatelům v souladu s usnesením ZM č. 7/05 dle předloženého seznamu.
Zodpovídá : L. Opatrná      Termín : 31.12.06


Usnesení č. 227/06 k poskytnutí mimořádné půjčky z FRB
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e
poskytnutí půjčky z Fondu rozvoje bydlení mimořádně mimo výběrové řízení Společenství vlastníků bytů domu čp. 406 Nerudova ul. ve výši 360.000,-- Kč, z toho 180.000,-- Kč na kód 01 - obnova střechy a střešní konstukce a 180.000,-- Kč na kód 10 - výměna o ken.
Zodpovídá : L. Opatrná      Termín : 31.12.06


Usnesení č. 228/06 k OZV č. 3/2006 o místním poplatku za provoz komunálního odpadu
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e
obecně závaznou vyhlášku Města Kutná Hora č. 3/2006 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 31.12.06


Usnesení č. 229/06 ke schválené změně rozpočtu č. 13
Zastupitelstvo města b e r e na v ě d o m í
změnu rozpočtu číslo 13., schválenou Radou města Kutná Hora dne 6.9.2006.


Usnesení č. 230/06 ke 14. rozpočtové změně
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e
předložený návrh 14. změny rozpočtu:
navýšení o 9.311.000,-- Kč v příjmové části rozpočtu,
0,-- Kč ve financování a
9.311.000,-- Kč ve výdajové části rozpočtu, dle předloženého rozpisu.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 16.10.06


Usnesení č. 231/06 k zápisu výboru regenerace památek města ZM
Zastupitelstvo města b e r e na v ě d o m í
zápis z jednání výboru regenerace památek města Kuné Hory ze dne 14.9.2006.


Usnesení č. 232/06 k nákupu vozidla CAS 32 pro JPO SDH Malín
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e
uvolnění částky 25.000,-- Kč na zakoupení požárního automobilu CAS 32 TATRA 148, pro jednotku požární ochrany Sboru dobrovolných hasičů v Malíně.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 31.10.06


Usnesení č. 233/06 k vyhodnocení VŘ M 6/06 - prodej domu čp. 302
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
s prodejem domu čp. 302 s pozemkem p.č. 1415 o výměře 277 m2 v k.ú. Kutná Hora firmě STAVONEL, spol. s.r.o. se sídlem Komenského nám. 39, Kutná Hora za kupní cenu 3.001.100,-- Kč.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 31.12.06


Usnesení č. 234/06 k plnění usnesení ZM - prodloužení, rušení
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
a) s prodloužením předložených termínů na splnění usnesení ZM dle
důvodové zprávy
b) se zrušením usnesení ZM č. 62/01 ze dne 13.3.2001, č. 113/02 ze dne
28.5.2002 a č. 47/06 ze dne 14.3.2006 dle důvodové zprávy.
Zodpovídá : E. Hnátková      Termín : 15.10.06Ivo šalátek, v. r., starosta
Bohumil Dvořák, v. r., místostarosta
MVDr. Václav Vančura, v. r., místostarosta

Home » Městský úřad » Samospráva » Zastupitelstvo » Usnesení ZM » 2006 » 10. října 2006

Nahoru