10. listopadu 2009

Zastupitelstvo města Kutné Hory přijalo na svém zasedání dne 10.listopadu 2009

Usnesení č. 238/09 k OZV o úpravě koeficientu pro výpočet Daně z nemovitosti
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e
předložený návrh obecně závazné vyhlášky, kterou se v souladu s aktuálním zněním zákona č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí upravuje stav platný k 1.1.2009 takto :
1. na celém území obce ruší místní koeficient 2
2. současně se u jednotlivých druhů staveb uvedených v § 11, odst. 1 písm. c) (garáže vystavené odděleně od bytových domů a samostatné nebytové prostory užívané na základě rozhodnutí příslušného stavebního úřadu jako garáže) zákona č. 338/1992 Sb., stano vuje v celé obci koeficient 1,5.

II. r u š í
své usnesení č. 237/09 ze dne 20.10.2009.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 31.12.09


Usnesení č. 239/09 k zakoupení domu v K. Hoře (man. Doležálkovi)
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
a) se zakoupením domu (bez čp.) na pozemku p.č. 1291/2 v k.ú. Kutná Hora od manželů Milana a Anny Doležálkových za kupní cenu 2.250.000,- Kč.

b) s předloženým návrhem na rozpočtové opatření EO č. 30 – přesun rozpočtových prostředků z položky Rezervy zastupitelstva ve výši 1.550.000,- Kč a položky na výkup pozemku ve výši 700.000,- Kč na položku nákup domu ve výši 2.250.000,- Kč dle důvodové zp rávy.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 31.12.09Ivo Šalátek, v.r., starosta města
MVDr. Václav Vančura, v.r., 1. místostarosta
Václav Zimmermann, v.r., 2. místostarosta

Home » Městský úřad » Samospráva » Zastupitelstvo » Usnesení ZM » 2009 » 10. listopadu 2009

Nahoru