Ztráta, odcizení, poškození, zničení občanského průkazu

 1. Identifikační číslo
   
 2. Kód
   
 3. Pojmenování (název) životní situace
  Ztráta, odcizení, poškození, zničení občanského průkazu
 4. Základní informace k životní situaci
  Občan je povinen s přihlédnutím ke všem okolnostem a poměrům chránit občanský průkaz (dále jen OP) před poškozením, zničením, ztrátou, odcizením nebo zneužitím. Občan je povinen ohlásit neprodleně kterémukoliv obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností nebo matričnímu úřadu, že nastaly tyto skutečnosti, v případě odcizení OP je možno ohlásit tuto skutečnost též Policii ČR. Občan je povinen v zahraničí ohlásit neprodleně ztrátu, odcizení nebo zničení OP nebo jeho nález nejbližšímu zastupitelskému úřadu.
 5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)
  Občan osobně, za občana mladšího 15 let jeho zákonný zástupce. Místo zákonného zástupce může jednat pěstoun, osoba, které byl občan mladší 15 let svěřen do péče, nebo ředitel zařízení pro výkon ústavní výchovy anebo zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc. Za občana, jehož svéprávnost je omezena tak, že není způsobilý konat, jedná opatrovník nebo jiný zákonný zástupce, pokud mu nebyl opatrovník ustanoven. Za občana staršího 15 let může jednat rovněž člen domácnosti, jehož oprávnění k zastupování občana bylo schváleno soudem.
 6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace
  Občan, který ohlásil ztrátu, odcizení, poškození nebo zničení OP, je povinen do 15 pracovních dnů požádat o vydání nového OP, popřípadě osoba, která za něj jedná. Dotčené osoby jsou povinni prokázat svou totožnost. Totožnost se prokazuje občanským průkazem anebo jiným obdobným dokladem, který je veřejnou listinou (např. cestovní pas, řidičský průkaz, rodný list), nebo jiným hodnověrným způsobem.
 7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace
  viz bod č. 4
 8. Na které instituci životní situaci řešit
  viz bod č. 4
 9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit
  Městský úřad Kutná Hora, odbor správní, Radnická 178, pracoviště občanských průkazů - zvýšené přízemí, přepážka č. 13, 14, 16 nebo 17, úřední hodiny: pondělí + středa 7.30 - 16.30 hod., úterý + čtvrtek 7.30 - 14.30 hod., telefon: 327 710 331, 334, 336, 323.
 10. Jaké doklady je nutné mít s sebou
  Občan, který žádá o vydání OP, popřípadě osoba, která za něj podává žádost, jsou povinni prokázat svou totožnost. Totožnost se prokazuje občanským průkazem anebo jiným obdobným dokladem, který je veřejnou listinou (např. cestovní pas, řidičský průkaz, rodný list), nebo jiným hodnověrným způsobem. V případě žádosti o vydání OP bez strojově čitelných údajů občan předloží 2 fotografie od fotografa a uhradí správní poplatek ve výši 100,- Kč.
 11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici
  Tiskopis "Oznámení o ztrátě, odcizení, poškození, zničení OP" a tiskopis "Žádost o vydání OP bez strojově čitelných údajů" jsou k dispozici na přepážce občanských průkazů, v případě nahlášení odcizení OP na Policii ČR sepíší příslušníci Policie ČR s občanem protokol o odcizení, který je nutné předložit při podání žádosti o vydání OP.
 12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit
  Správní poplatek ve výši 100,- Kč za vydání nového OP za průkaz ztracený, odcizený, poškozený, zničený s dobou platnosti 10 let + správní poplatek ve výši 100,- Kč za OP bez strojově čitelných údajů s dobou platnosti 1 měsíc. Poplatky se hradí v hotovosti nebo platební kartou na pokladně.
 13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení
  OP bez strojově čitelných údajů vydá obecní úřad obce s rozšířenou působností do 15 dnů ode dne podání žádosti. Žádost o vydání OP bez strojově čitelných údajů se podává současně se žádostí o vydání OP se strojově čitelnými údaji s dobou platnosti 10 let do 30-ti dnů ode dne podání žádosti.
 14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace
  viz bod č. 5
 15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány
  Při převzetí vyhotoveného OP s dobou platnosti 10 let si občan zvolí bezpečnostní osobní kód (dále jen BOK). BOK slouží k autentizaci při elektronické identifikaci držitele OP při komunikaci s informačními systémy veřejné správy. Je kombinací nejméně 4 a maximálně 10 číslic. Je-li držitelem občan mladší 15 let, občan, jehož svéprávnost byla omezena tak, že není způsobilý požádat o vydání OP, nebo občan, kterému brání překážka těžko překonatelná, nezadává při převzetí OP bezpečností osobní kód.
 16. Elektronická služba, kterou lze využít
  Nelze využít.
 17. Podle kterého právního předpisu se postupuje
  Zákon č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, ve znění pozdějších předpisů.
 18. Jaké jsou související předpisy
  Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.
 19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují
  Obviněný z přestupku na úseku občanských průkazů může proti příkazu podat do 15-ti dnů ode dne jeho doručení odpor k odboru správnímu Městského úřadu Kutná Hora. O odvolání rozhoduje Krajský úřad Středočeského kraje a krajský živnostenský úřad (zákon č. 200/1990 Sb., § 87).
 20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností
  Dle zákona č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, ve znění pozdějších předpisů, § 16a - přestupky, § 16b, § 16c - správní delikty právnických osob a podnikajících fyzických osob a dle zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, § 13.
 21. Nejčastější dotazy
  V případě ztráty, odcizení, poškození, zničení OP je možné vydat OP bez strojově čitelných údajů s dobou platnosti 1 měsíc. Tento dočasný doklad se používá například pro vyřízení řidičského průkazu, pokud občan nevlastní platný cestovní doklad. Žadatel je povinen předložit 2 fotografie od fotografa a zaplatit správní poplatek ve výši 100,- Kč.
 22. Další informace
  Nejsou specifikovány.
 23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě
   www.mvcr.cz
 24. Související životní situace a návody, jak je řešit
   Nejsou stanoveny
 25. Za správnost popisu odpovídá
  Odbor správní
 26. Kontaktní osoba
  p. Eva Haroková, p. Anna Vaníčková, p. Ivana Vobořilová
 27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni
  1.1.2016
 28. Popis byl naposledy aktualizován
  8.1.2016
 29. Datum konce platnosti popisu
  Nestanoveno
 30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace
  Nestanoveno