Zásady hodnocení

ZÁSADY HODNOCENÍ PROJEKTŮ V RÁMCI PŘÍSPĚVKOVÉHO PROGRAMU MĚSTA KUTNÁ HORA PRO ROK 2017
GRANTY2017-ZASADY-HODNOCENI.pdf

 

ZÁSADY HODNOCENÍ PROJEKTŮ V RÁMCI PŘÍSPĚVKOVÉHO PROGRAMU MĚSTA KUTNÁ HORA PRO ROK 2016

1. ÚVOD
Vyhodnocování žádostí je velice odpovědná a vysoce odborná činnost, která má zajistit posouzení cílů, obsahu a kvalitativních aspektů služeb popsaných v žádosti (projektu). Zároveň je třeba zajistit objektivitu vyhodnocení tak, aby nebyly poškozeny dobré a potřebné služby nebo nové originální postupy.

Předložený model vyhodnocování usiluje o následující cíle:

 • snížení nežádoucí míry subjektivity při hodnocení projektu
 • eliminaci ekonomické nerovnosti při přidělování finančních prostředků, zajištění účelnosti, hospodárnosti a efektivnosti vynakládání finančních prostředků z veřejných zdrojů

Hospodárnost

Použití   veřejných prostředků k zajištění stanovených úkolů s co nejnižším vynaložením těchto prostředků, a to při dodržení odpovídající kvality plněných úkolů.

Efektivnost

Použití   veřejných prostředků, kterým se dosáhne nejvýše možného rozsahu, kvality a přínosu plněných úkolů ve srovnání
s objemem prostředků vynaložených na jejich plnění.

Účelnost Použití veřejných prostředků, které zajistí optimální mítu dosažení cílů při plnění stanovených úkolů.

 

2. OBECNÉ PODMÍNKY HODNOCENÍ PROJEKTŮ

Pro účely Grantového programu Města Kutná Hora se hodnocení projektů v příslušném roce řídí schválenými a platnými podklady, tj. Zásadami hodnocení projektů v rámci Grantového programu Města Kutná Hora (dále jen „Zásady“) a Výzvou v rámci Grantového programu Města Kutná Hora (dále jen „Výzva“).

Procesu hodnocení podléhají všechny žádosti.

Vyhodnocování žádostí o dotaci probíhá ve 3 fázích:

 1. formální kontrola
 2. obsahové hodnocení
 3. schválení financování

Ad 1. Formální kontrola

Formální kontrolu provádí pracovníci příslušného odboru, pod který spadá příslušná grantová oblast.

V případě středních a velkých grantů, pokud je žádost neúplná, nebo nebyla podána ve stanoveném termínu pro odevzdání žádosti, bude tato žádost z dalšího procesu vyhodnocování vyřazena. V případě malých grantů, může o žádostech splňujících obsahové požadavky, ale podaných po řádně vyhlášených termínech, rozhodovat Rada města Kutná Hora. U středních a velkých grantů podat žádost po stanoveném termínu nelze.

Součástí formálního hodnocení je i to, zda žadatel v příslušném kalendářním roce nežádá více než je přípustné (u malých projektů max. 10.000,-/rok resp. 50.000,- v jednom kole výzvy v rámci středních projektů). V případě, že je toto pravidlo porušeno, dojde k vyřazení příslušného projektu.

Pokud obsahuje žádost jen formální chyby (jako chyby v psaní a počtech) vyzve příslušný odbor žadatele k písemnému vyjádření, doplnění či vysvětlení. Žadatel je povinen své vyjádření nebo doplnění v písemné formě na podatelnu MěÚ Kutná Hora v termínu stanoveném odborem, který administruje příslušnou oblast podpory.

Ad 2. Obsahové hodnocení

V případě, že projekt projde úspěšně formální kontrolou, je postoupen do hodnocení dle stanovených kritérií.

Malé projekty budou hodnoceny pracovníky příslušného odboru MěÚ a vzaty na vědomí Radou města Kutná Hora.

Střední a velké projekty budou hodnoceny v příslušných komisích rady města a jedním vybraným a radou města Kutná Hora schváleným hodnotitelem (dále jen hodnotitelé). Výběr hodnotitele pro kategorii „střední
a velké projekty“ provede Rada města Kutná Hora. Pro každou grantovou oblast bude vybrán jeden hodnotitel, který v dané oblasti splňuje kvalifikační a odborné předpoklady při hodnocení projektů. Výsledné celkové hodnocení projektů garantuje příslušná komise rady města, která svůj výsledek postoupí k administraci schvalovacího procesu příslušnému odboru MěÚ.

Při obsahovém hodnocení bude posouzeno, do jaké míry projekt svým obsahem odpovídá zaměření vyhlašovaných dotačních oblastí a dále při hodnocení kladou důraz na kvalitu, potřebnost a efektivnost realizovaného projektu. Vedle toho bude hodnocena finanční stránka projektu.

Hodnotitelé každou bodovanou část projektu ohodnotí určitým počtem bodů, přičemž v případě, že přidělí menší počet bodů než je maximální možný, uvedou ve slovním hodnocení odůvodnění, proč daný počet bodů snížili.

Tabulka s kritérii hodnocení projektů

 

 

Název   kritéria

Počty bodů - z max. 100   přidělených bodů

1

Originalita   projektu (originalita a ojedinělost projektu (nápaditost   pořadatele, výjimečnost, přitažlivost pro návštěvníky, něco neokoukaného
  a mimořádného, co přesahuje běžné produkce kulturních pořadů
)  

25

2

Přínos   pro Kutnou Horu (Jak dalece projekt obohatí kulturní život města a   případně jej bude prezentovat i mimo město)

25

3

Přiměřenost   rozpočtu ve vztahu k realizaci projektu (Skladba   rozpočtu, snadnost jeho rozklíčování, kvalitní vyčíslení příjmů a výdajů.   Zahrnout možné vícezdrojové financování projektu.)

20

4

Bonus pro   žadatele (Zde   může každý hodnotitel vyjádřit osobní pocit kvality, hodnoty a zajímavosti projektu   a zohlednit zkušenost pořadatele)

10

5

Spolufinancování   (Ohodnotit možnosti žadatele k dosažitelnosti   dalšího financování projektu, například, zda projekt je tak specifický, že se   pro případné sponzory stává neatraktivním. Také přihlédnout k tomu, zda   je projekt prvoplánově nekomerční, či zakládá možnost komerčnosti)

10

6

Spolupráce   žadatele (Ochota   žadatele spolupracovat s městem a ostatními pořadateli, vycházení vstříc   a tolerance k ostatním akcím pořádaným ve městě a to i termínově)

10

Projekty, které získají méně než 61 bodů, budou vyřazeny. Vyřazeny budou též projekty, kde za originalitu projektu (kritérium 1.)  žadatel dosáhne méně než 15 bodů a za rozpočet (kritérium 3.) méně než 10 bodů.

Počet ztracených bodů z maximálního možného počtu, který může projekt získat, znamená progresivní (ve výši 1 % za každý ztracený bod) krácení žádané dotace.

Hodnocení finanční stránky projektu (rozpočtu projektu) – kritérium č. 3 je hodnocením přiměřenosti rozpočtu ve vztahu k aktivitám projektu. Hodnocení odráží vždy poměr nákladů, které jsou považovány hodnotitelem za nezbytné, vůči celkovým nákladům projektu.

Bodové hodnocení přiměřenosti rozpočtu se řídí zejména tím, jaký procentuální podíl požadavku na dotaci tvoří stanovené skutečně nezbytné náklady pro realizaci projektu:

 • adekvátní výše nákladů: nenavrhováno krácení - 20 bodů
 • mírně nadhodnoceno: navrhované krácení rozpočtu 1 - 20 % - 15 bodů
 • velmi nadhodnoceno: navrhované krácení rozpočtu 21 - 50 % - 10 bodů
 • zcela neadekvátní výše nákladů: navrhované krácení rozpočtu více než 50 % - 0 bodů

Ad 3. Schválení financování

a) u malých projektů doporučí příslušný odbor, zda bude projekt financován či nikoliv. Příslušný odbor může stanovit i minimální počet bodů, které musí daný projekt získat (i vyšší než výše uvedených 61 bodů). Financování na návrh odboru bere na vědomí Rada města Kutná Hora.

b) u středních a velkých projektů dojde k seřazení projektů podle počtu získaných bodů v rámci hodnocení obsahové části projektu. Tento seznam bude předložen Radě Města ke schválení.

3. NASTAVENÍ MĚŘITELNÝCH HODNOT CÍLŮ PROJEKTU

V rámci hodnocení projektu budou hodnotiteli navrženy měřitelné hodnoty indikátorů dosažení cílů projektu.

Tyto indikátory slouží k tomu, aby bylo možné po konání projektu orientačně zhodnotit, jestli skutečně bylo dosaženo přepokládaného cíle. Tyto indikátory se poté stávají součástí smlouvy o poskytnutí podpory.

4. JMENOVÁNÍ HODNOTITELŮ (MIMO KOMISE RADY MĚSTA)

Hodnotitelé pro jednotlivé grantové oblasti jsou oslovováni výzvou. Kancelář tajemníka pro ně zajistí, před vlastním zahájením hodnocení žádostí, školení. Školení je pro hodnotitele nepovinné a jeho náplní je zejména postup při obsahovém hodnocení žádostí a postup při zpracování a odevzdání stanoviska k hodnocenému projektu.

Každý hodnotitel musí splňovat následující požadavky:

 • zkušenosti v dané oblasti podpory
 • zkušenosti s hodnocením/vedením projektů
 • absolvování školení a podepsání „Čestného prohlášení hodnotitele“.

Hodnotitele vybere Rada Města Kutná Hora. Hodnotitelé jsou jí odpovědni a řídí se jejími pokyny.

Musí být zaručena odbornost a nezávislost hodnotitelů. V procesu hodnocení žádostí musí být vyloučen střet zájmů a osobní zainteresovanost hodnotitele na posuzované žádosti. Zároveň jsou hodnotitelé povinni o všech skutečnostech souvisejících s hodnocením projektů zachovávat mlčenlivost. Hodnotitelé proto podepisují „Čestné prohlášení hodnotitele“.

Hodnotitelé nemohou posuzovat žádosti, na kterých jsou osobně zainteresováni. Pokud mají hodnotitelé pochyby o své nepodjatosti či jsou na projektu osobně zainteresováni, oznámí tuto skutečnost neprodleně kanceláři tajemníka MěÚ.

Rozhodnutí hodnotitele musí být ve výsledku objektivní, doložitelné a kvalitně zpracované. Hodnotitel je povinen své rozhodnutí zdůvodnit a nést za ně odpovědnost.

Hodnotitel se při své činnosti řídí schválenými a platnými podklady, tj. Zásadami a Výzvou. Před zahájením své činnosti obdrží každý hodnotitel od tajemníka MÚ:

 • žádosti k vyhodnocení a formulář pro hodnocení
 • formulář Čestného prohlášení hodnotitele
 • zásady hodnocení projektů v rámci grantového programu Města Kutná Hora
 • výzvu Města Kutná Hora pro poskytování dotací pro příslušný rok

Hodnotitel je oprávněn požadovat od příslušných odborů nebo oddělení MěÚ podklady, příp. další informace, které se týkají předmětu jeho činnosti.

5. ÚLOHA KOMISÍ RADY MĚSTA

Příslušné komise rady města jako celek posoudí hodnotící posudky projektů předložených externím hodnotitelem. Zároveň každý člen komise ohodnotí na schváleném hodnotícím formuláři každý předložený projekt. Vznikne tak soubor hodnotících posudků všech projektů všemi členy komise, který vyjádří celkové bodové hodnoty u jednotlivých projektů. Výsledky hodnocení členy komise se u každého projektu promítnou do bodového průměru, který bude porovnán s posudkem externího hodnotitele. V následné rozpravě komise finálně navrhne výši podpory pro jednotlivé projekty.

Musí být zaručena odbornost a nezávislost členů komisí. V procesu hodnocení žádostí musí být vyloučen střet zájmů a osobní zainteresovanost členů komisí na posuzované žádosti. Zároveň jsou členové komisí povinni o všech skutečnostech souvisejících s hodnocením projektů zachovávat mlčenlivost.

Členové komisí nemohou posuzovat žádosti, na kterých jsou osobně zainteresováni. Pokud mají členové komisí pochyby o své nepodjatosti či jsou na projektu osobně zainteresováni, oznámí tuto skutečnost neprodleně kanceláři tajemníka MěÚ.