Seznam úlev dle obecně závazné vyhlášky č. 8/2015 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Osvobozeni_a_Ulevy.pdf, soubor typu pdf, (206,86 kB)

(1)              Od poplatku je osvobozena fyzická osoba, která je

 a)      umístěna do dětského domova pro děti do 3 let věku, školského zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy nebo školského zařízení pro preventivně výchovnou péči na základě rozhodnutí soudu nebo smlouvy,

 b)      umístěna do zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc na základě rozhodnutí soudu, na žádost obecního úřadu obce s rozšířenou působností, zákonného zástupce dítěte nebo nezletilého,

 c)      jako nezaopatřené dítě umístěna v domově pro osoby se zdravotním postižením na základě rozhodnutí soudu nebo smlouvy o poskytnutí sociální služby, nebo

 d)     umístěna v domově pro osoby se zdravotním postižením, domově pro seniory, domově se zvláštním režimem nebo chráněném bydlení.

(2)               Od místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu  se  dále osvobozují:

 a)    děti narozené v příslušném kalendářním roce,

b)   občané, kteří dovrší 80 a více let v příslušném kalendářním roce,

a)    třetí a každé další z nezletilých[1] dětí žijících s rodiči ve společné  domácnosti  - ve výši 100%,

b)   fyzické osoby při celoročním pobytu mimo svůj pobyt (vazební věznice, věznice, kláštery) po předložení potvrzení o tomto pobytu - ve výši 100%. Úleva se nevztahuje na osoby s trvalým pobytem na území Kutné Hory žijící v jiné obci České republiky.

c)    fyzické osoby, které se prokazatelně[2] nezdržují na území Kutné Hory déle než 1 rok z důvodu pobytu v zahraničí (studium, stáž, zaměstnání) - ve výši 100%.

d)   fyzické osoby, které se zdržují celoročně v jiné obci na území České republiky a zaplatily v této obci poplatek podle zákona č. 185/2001 Sb., a doloží tuto skutečnost[3]  - ve výši 100%,

e)    fyzické osoby, které se prokáží zaplacením poplatku na ubytovně, ve které se celoročně zdržují - ve výši 100 %,

 

(3)                 Poskytované úlevy nelze kombinovat.

 

(4)                 Nárok na úlevu má jen poplatník, který v době podání žádosti o úlevu není dlužníkem Města Kutná Hora.[1] za nezletilé se pro účely tohoto poplatku považuje fyzická osoba do 18 let věku včetně

[2] prokazatelné pro účely tohoto poplatku je doložení potvrzení, dokladu nebo čestného prohlášení, z kterého je zřejmé, že osoba žije mimo území Kutné Hory déle než 1 rok

[3] úleva bude poskytnuta fyzickým osobám, které zaplatily podle zákona č.185/2001 Sb., o odpadech § 17a a §17 odst. 5 a tuto skutečnost doloží. Doklad musí obsahovat jméno, příjmení, datum narození