Povolení tomboly

 1. Identifikační číslo
   
 2. Kód
   
 3. Pojmenování (název) životní situace
  Tombola
 4. Základní informace k životní situaci
  Povolení tomboly na společenských akcích.
 5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)
  Statutární orgán nebo jím zplnomocněná osoba.
 6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace
  Úhrnná cena výher tomboly nesmí být menší než 20 % a vyšší než 50 % herní jistiny. Losování musí být provedeno z osudí.
 7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace
  Osobní návštěvou na Městském úřadě Kutná Hora, oddělení daní a poplatků, č. dveří 6.
 8. Na které instituci životní situaci řešit
  Výkon správy tohoto poplatku provádí ekonomický odbor Městského úřadu Kutná Hora, oddělení daní a poplatků.
 9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit
  MěÚ Kutná Hora, ekonomický odbor, oddělení daní a poplatků, číslo dveří 6, pí Malichová, tel. 327 710 145.
 10. Jaké doklady je nutné mít s sebou
  - žádost o povolení tomboly,
  - výpis z obchodního rejstříku nebo zakladatelské smlouvy,
  - doklad o přidělení IČ,
  - výpis z rejstříku trestů osob, které mají postavení statutárního orgánu ne starší 3 měsíců,
  - čestné prohlášení, že se jedná o tuzemskou právnickou osobu bez zahraniční účasti,
  - čestné prohlášení žadatele, že tombola proběhne dle zákona,
  - vzorek losu,
  - herní plán,
  - seznam cen s vyčíslením hodnoty.
 11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici
  Vzor žádosti a vyúčtování je možno vyzvednout na MěÚ Kutná Hora, ekonomický odbor nebo na stránkách mu.kutnahora.cz pod odkazem formuláře ekonomického odboru.
 12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit
  Správní poplatek za povolení tomboly je 500,- Kč. Poplatek je splatný před vydáním rozhodnutí a je možné jej zaplatit přímo v pokladně MěÚ Kutná Hora nebo na účet 19-444212389/0800 variabilní symbol 17 1361.
 13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení
  Do 30 dnů od podání žádosti.
 14. Kteří jsou účastníci
  -.
 15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány
  -.
 16. Elektronická služba, kterou lze využít
  -.
 17. Podle kterého právního předpisu se postupuje
  Podle zákona 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů.
 18. Jaké jsou související předpisy
  Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.
 19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují
  Provozovatel může podat do 15 dnů, ode dne převzetí odvolání ke Krajskému úřadu Středočeského kraje prostřednictvím MěÚ Kutná Hora.
 20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností
  Pokutu až do výše 150 000,- Kč může obec uložit právnické osobě, která provozuje loterii bez povolení nebo v rozporu s herním plánem nebo s podmínkami, které jí byly uloženy povolením.
 21. Nejčastější dotazy
  Nejsou specifikovány.
 22. Další informace
  Nejsou specifikovány.
 23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě
  -
 24. Související životní situace a návody, jak je řešit
   -
 25. Za správnost popisu odpovídá
  Ekonomický odbor, oddělení daní a poplatků
 26. Kontaktní osoba
  paní Malichová Alena.
 27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni
  1.1.2014
 28. Popis byl naposledy aktualizován
  26.1.2014
 29. Datum konce platnosti popisu
  Nestanoveno
 30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace
  -