Komunitní plán

Co je komunitní plán?

Posláním komunitního plánování je zajišťování dostupnosti sociálních služeb. Prakticky se jedná o zjištění stavu poskytování sociálních služeb v dané lokalitě a zároveň potřeb, které nejsou naplněny. Srovnáním těchto dvou základních parametrů a v souladu s množstvím finančních prostředků, které obec na sociální služby vynakládá, vzniká v procesu vzájemných konzultací komunitní plán, který je konsenzem mezi tím, co je možné, a tím, co bylo označeno jako potřebné či prioritní. Komunitní plánování představuje cyklický, pravidelně se opakující proces. Slovo komunitní dává tušit, že celé plánování sociálních služeb probíhá za účasti komunity - v případě sociálních služeb se tedy jedná zejména o zástupce uživatelů, poskytovatelů a zadavatelů sociálních služeb, ale i další veřejnosti, jíž je téma sociálních služeb blízké.

Harmonogram projektu

HARMONOGRAM TVORBY 4. KPKH NA OBDOBÍ  2017-2019

leden 2016 – únor 2016         

 • rozeslání finančních tabulek poskytovatelům soc.služeb
  (podklad revize 3.KPKH za rok 2015 – celkový přehled finančních prostředků, které byly použity k naplnění Cílů a Opatření 3.KPKH )
 • provedení SWOT analýz v jednotlivých pracovních skupinách (p. Polesný)
 • do 22.2.2016 odevzdání finančních tabulek od všech poskytovatelů soc.služeb zainteresovaných v KP
 • do konce února koordinátor KP zpracuje na základě podkladů od manažerů jednotlivých skupin revizi finančních prostředků, které byly použity k naplnění 3.KPKH za období r. 2015 včetně společných cílů
 • PS začnou zpracovávat návrh 4.KPKH (jako podklad budou k dispozici SWOT analýzy, akční plán na r. 2016 aj.)

 březen 2016

 • schůzka PS začátkem měsíce-návrhy cílů a opatření
 • schůzka PS koncem měsíce-úpravy cílů a opatření
 • koordinátor KP průběžně začíná zpracovávat úvod 4.KPKH

 duben 2016

 •  vyplněné tabulky Cílů a Opatření za jednotlivé pracovní skupiny

 květen 2016

 • 2. - 20.5.2016  dopracování všech návrhů cílů a opatření v tabulkách
 • 27.5.2016 odevzdání cílů a opatření 4.KPKH v tabulkách koordinátorovi
 • koordinátor sestaví cíle a opatření za všechny PS včetně společných cílů a opatření
 • 6.6.2016 zahájení procesu konzultací 4.KPKH
 • jednání PS - připomínkování návrhu 4.KPKH

 červen 2016

 • 27.6.2016 ukončen proces připomínkování
 • v první polovině července se sejde koordinační skupina s manažerským týmem a projedná zapracování připomínek

 červenec-září 2016

 • projednání a schválení 4.KPKH v Radě a Zastupitelstvu města KH
 • příprava finální verze 4.KPKH 

říjen – prosinec 2016

 • grafická příprava dokumentu
 • tisk dokumentu 4. KPKH a jeho distribuce do PS a ostatním zúčastněným

 

Vysvětlivky:
4. KPKH – čtvrtý Komunitní plán města Kutná Hora
PS – pracovní skupiny
KP – komunitní plánování
SWOT analýza – metoda hledání silných a slabých stránek

Pracovní skupiny KP

Pracovní skupina:
Senioři manažer skupiny: Zdeněk Jelínek reditel@zivot90-zrucns_cz
Pracovní skupina:
Osoby ohrožené sociálním vyloučením a krizí manažer skupiny: RNDr. Robert Otruba reditel.charita@kh_cz
Pracovní skupina:
Zdravotně postižení
manažer skupiny: Josef Dytrych digno@digno_cz
Pracovní skupina:
Osoby s mentálním a kombinovaným postižením manažer skupiny: Mgr. Hana Vetešníková vetesnikova@email_cz
Pracovní skupina:
Rodiny s dětmi a děti a mládež manažer skupiny: Ing. Josef Vavřinec vavrinec@sosasoukh_cz