Formuláře

Žádost o vydání závazného stanoviska k záměru údržby, opravy, rekonstrukce nebo jiné úpravy kulturní památky nebo jejího prostředí
zadost_pam.xlsx

Žádost o vydání závazného stanoviska k zamýšlené stavbě, stavební úpravě nebo udržovacím pracím na nemovitosti, která není kulturní památkou, ale je v památkové rezervaci, v památkové zóně nebo v ochranném pásmu nemovité kulturní památky nebo nemovité národní kulturní památky
zadost_nepam.xlsx

Žádost o vydání závazného stanoviska k záměru restaurování kulturní památky nebo její části, která je dílem výtvarného umění nebo prací uměleckých řemesel 
zadost_rest.xlsx

Žádost o zařazení do Programu regenerace městské památkové rezervace Kutná Hora a o poskytnutí příspěvku z Fondu regenerace města Kutné Hory
zadost_o prisp_Fond. reg_KH.xls

Vyúčtování fondu regenerace
vyuctovani_Fond reg.doc

Žádost o poskytnutí příspěvku z Fondu regenerace města Kutné Hory - reklamní a doprovodné zařízení
zadost_o prisp._reklamy.xlsx

Žádost o zařazení do programu Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností pro rok 2017
zadost_ORP_2017.docx

Žádosti o zařazení do programu Podpora obnovy KP prostřednictvím ORP lze předkládat na Odbor památkové péče, školství a kultury do 28.2.2017 (uzávěrka prvního kola). Finanční podpora pro ORP Kutná Hora ve výši
2 061 000,- Kč bude rozdělena pouze v prvním kole.