Analýza rizik - Kaňk, 2017

P8190055.JPG

Městský úřad informuje občany o připravované akci na Kaňku, která se týká zpracování Analýzy rizik znečištění pocházejícího z těžebních odpadů v lokalitě Kaňk.

Sdělení pro občany - září 2017 

Dosavadními dílčími průzkumy byly v odvalech na Kaňku (pozůstatek historické hornické činnosti) i v okolních podzemních vodách zjištěny zvýšené koncentrace arzénu a některých dalších kovů a metaloidů. Cílem je provedení podrobných průzkumných prací, které poskytnou informace o stávajícím rozsahu a míře znečištění deponovaných těžebních odpadů a podzemních vod v okolí odvalů na lokalitě Kaňk. Dále poskytnou informace i možných preferenčních cest šíření znečištění a umožní vyjasnění pozice ohnisek znečištění a směry distribuce znečišťujících látek do okolí. V rámci průzkumných prací bude vyhloubeno několik nových hydrogeologických vrtů. Následná analýza rizik potom má vyhodnotit míru rizika spojenou s existencí odvalů a navrhnout nápravná opatření pro odstranění, minimalizaci či eliminaci rizik.

Zastupitelstvo města Kutné Hory přijalo na svém mimořádném zasedání dne 6.června 2017:

Usnesení č. 121/17 k analýze rizik znečištění pocházejícího z těžebních odpadů na Kaňku
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
s přijetím dotace na projekt "Analýza rizik znečištění pocházejícího z těžebních odpadů v lokalitě Kaňk" ve výši 5.543.553,- Kč.

Rada města Kutné Hory přijala na svém zasedání dne 14.června 2017:

Usnesení č. 455/17 výsledek veřejné zakázky - Analýza rizik znečištění z odpadů na Kaňku Rada města I. s c h v a l u j e výsledek vyhodnocení otevřeného řízení k nadlimitní veřejné zakázce na služby: "Analýza rizik znečištění pocházejícího z těžebních odpadů v lokalitě Kaňk".

II. s o u h l a s í s uzavřením přiloženého návrhu smlouvy o dílo na výše uvedenou zakázku s dodavatelem Green Gas DPB a.s., se sídlem Rudé armády 637, Paskov, IČ: 00494356, jehož nabídková cena je 3 470 449,40 Kč včetně DPH a byla vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější. Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 30.09.17